شابک:
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان ۱۳۷۶
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۴۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صنایع نادری، ایرج
مترجم:
شرحمباحث