شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: درآمدی بر زبانشناسی فارسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: خائفی، عباس - دبیر، بابک
مترجم:
شرحمباحث