شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مکالمه عربی پیرامون انقلاب اسلامی و امور سیاسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: قيمت: ۳۰۰۰ «درسنامه»
تعداد صفحات: ۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو، محمدرضا
مترجم:
شرحمباحث