شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: پلنگینه پوش
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: قيمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: روستاولی. شوتا
مترجم:
شرحمباحث