شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: آفرینش حیات (جلد ۳) بررسی علمی تئوریهای منشاء کیهان، منشاء حیات، منشاء انسان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۷۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث