شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: خردنامه پارسایان (روایتی تازه از سراسر شاهنامه فردوسی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۷۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: تودوآ، ماگالی - یوسفپور، محمدکاظم
مترجم:
شرحمباحث