شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: اصول تهیه و تنظیم برنامهریزی درسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حمیدی، حسن
مترجم:
شرحمباحث