شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: بازیهای متنوع برای آموزش خواندن انگلیسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۲۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: تامپسن.ای
مترجم: ناهید جیران زاده
شرحمباحث