شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: نکتههایی در نقد ادب عرب
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هاشملو، محمد رضا
مترجم:
شرحمباحث