شابک:
پژوهشی
عنوان: سومین همایش علمی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث