شابک:
پژوهشی
عنوان: گزارش نوزدهمین کنفرانس ریاضی کشور
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پناهی، سید غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث