مـرکز کــار آفـرینـی | ارتبــاط با جامعـــه | تمـاس با مـــا |

عناوین اولویتهای پژوهشی سازمان فنی و حرفه استان گیلان

فراخوان اولویتهای پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مرکز اصناف و بازرگانان ایران)

فراخوان نهایی اولویتهای پژوهشی سال 93 جمعیت هلال احمر ایران

فراخوان اولویتهای پژوهشی بانک تجارت

فراخوان حمایت از طرح های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

عناوین الویتهای تحقیقاتی سال 93 شرکت توانیر و شرکت های زیر مجموعه

عناوین اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1393

لیست مراکز رشد خوشه فناوری دانشگاه جامع علمی و کاربردی

فراخوان عمومی شناسایی جایزه بهره وری فردی APO

فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ( طرح های صنایع نوین) جهت تجاری سازی پروژه های مبتنی بر فناوری های نوین

عناوین اولویتهای تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای اردبیل در سال 1392

عناوین اولویتهای تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 1392

آرشیو

Number of visitors:  88892