English |    درباره گیلان  | درباره رشت  | حمل نقل  | هتل  | نقشه  | تماس  | راهنما  | ورود به سیستم  | ثبت نام اقامت، غذا،غیره فهرست مقالات پذیرفته شدهردیفکدنویسندگانارائه دهندهعناوینسخنرانی هاپوستر ها
1 ZO-118 آبادی مهدیه بررسی اثر مورفین بر روی زاده های موش های شرطی شده *
2 BB-79 آبنوسی محمد حسین * مطالعه پروفیل پروتئین نخودهای سفید٬قرمز و سبز از خانواده لگومینها و بررسی فعالیت آلرژی زایی آنها *
3 PP-100 آبیاری محمد * اثرات پراکسید هیدروژن ، ساکارز و مدت زمان نگهداری روی پایداری آنتوسیانین انگور سیاه سردشت ( Vitis vinifera ) *
4 BB-69 آبیاری محمد * تاثیر نور٬دماpH٬و مدت زمان نگهداری روی رنگ و پایداری آنتوسیانین *
5 PP-97 آتشین طاهره اثر شوری بر پروتئین ها وآنزیم ها در رقم های مختلف ترتیکوم *
6 BB-80 آجودانی مهسا تعیین برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون رت *
7 PS-81 آخانی حسین تنوع گیاهی تهران *
8 PS-82 آخانی حسین بررسی پوشش گیاهی خاک طبعت چردیسان و اثر کاشت درختان بر تنوع گیاهی *
9 HE-5 آذر نیا مهناز بررسی اثرات گیاه دارویی .chasteberry tree) Vitex agnus castus L ) بر رشد و نمو جنینی موش سوری *
10 HE-11 آذر نیا مهناز بررسی اثرات مورفولوژیکی وهیستولوژیکی رژلب برکبد جنینهای موشهای نژاد بالب در هفته آخر بارداری *
11 PP-75 آذرفام پروین بررسی تاثیرات اشعه گامای کبالت 60 با دوز پایین بر برخی پارامترهای رشد و محصول گیاه گوجه فرنگی Lycopeisicon esculentum *
12 PP-90 آذرفام پروین بررسی تاثیرات اشعه گاما بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی بذر گندم رقم الوند Triticum aestivym CV : alvand *
13 HE-19 آذرنیا مهناز بررسی ا ثرا ت گیاه زعفرانL. Crocus sativus بر رشدو نمو جنینی موش سوری *
14 CG-80 آذری مهناز جداسازی ، القاوتخلیص ناحیه ایمنوژن سیستئین پروتئیناز تیپ I انگل لیشمانیا اینفانتوم *
15 PP-13 آذریان حسین اثرات سازگاری بر آناتومی سطح برگ و جذب و مقادیر رنگدانه های سرخس بوستونی درون شیشه ای ( Nephrolepis exaltata Schott cv . Bostoniensis *
16 PP-13 آذریان عباس اثرات سازگاری بر آناتومی سطح برگ و جذب و مقادیر رنگدانه های سرخس بوستونی درون شیشه ای ( Nephrolepis exaltata Schott cv . Bostoniensis *
17 MB-40 آذین مهرداد * مقایسه چند سویه مخمر نان از لحاظ میزان رشد و مصرف قند محیط کشت *
18 BB-45 آراسته امیر مقاله ادغامی *
19 MA-15 آرزم فاطمه بررسی وضعیت تاکسونومیکی جمعیت پنجزاری ماهیان جنس Leignathus ( Leignathidae ) سواحل جنوبی جزیره قشم *
20 MA-21 آرمون پور علی بررسی مقایسه ای خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سوف حاجی طرخان ( Perca fluviatilis ) در تالاب انزلی و تالاب امیرکلایه لاهیجان *
21 PS-73 آریا وند احمد بر رسی تاکسونومی عددی تعدادی از گونه های سالسولا و سوئدا درایران *
22 PS-112 آریاوند احمد بررسی مقدماتی جوامع گیاهی منطقه ونک سمیرم (استان اصفهان) *
23 ZO-67 آژیر محمد تقی * بررسی برخی از خصوصیات زیستی سه گونه شوریده ؛ حلواسیاه و سنگسر کاکان برای تعین زما ن تخمریزی در آ بهای دریای عما ن ( استان سیستان و بلوچستان ) *
24 PP-57 آسمانه طهماسب * مقاومت نیکل ورشد گونه های گیاهی سرپنتین وغیرسرپنتین در پاسخ به نیکل در کشت هیدروپونیک *
25 BB-25 آسوده احمد جداسازی والقاء آنزیم لاکاز از یک سوش باکتریایی ملانین ساز خاکزی *
26 ZO-54 آشناگر فرزانه * آنالیز کاریولوژیکی گونه های جنس (Spermophilus (Mammaslia: Rodentia *
27 ZO-59 آق ناصر تمایز مورفولوژیکی Artemia urmiana در چهار ایستگاه جغرافیایی مختلف از دریاچه ارومیه
(آذربایجان غربی- ایران)
28 ZO-75 آق ناصر خصوصیات بیومتریکی و بیولوژیکی سیست آرتمیا پارتنوژنتیکا و آرتمیا ارومیانای پرورش یافته در استخرهای خاکی سایت قبادلو- عجبشیر *
29 ZO-130 آق ناصر بررسی اثرات شوری بر رشد آرتمیا ی دریاچه مهارلوتحت شوریهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی *
30 CG-76 آقائی پور خسرو بررسی تغیرات احتمالی در توالی ناحیه غیر کد شونده پروتئین Fویروس سرخک،سوش واکسنی (ALK-C)با استفاده از روش RT-PCR *
31 PS-45 آقابیگی فاطمه * بررسی تاکسونومی جنس Campanula در ایران *
32 BB-70 آقابیگی نبی اله مقاله ادغامی *
33 PP-94 آقاجانزاده طاهره السادات * بررسی اثر خود مسمومی عصاره آبی ارقام مختلف برنج ( Oriza sativa L. ) بر پارامتر های رشد گیاه کامل در محیط هیدروتونیک *
34 PP-108 آقاجانزاده طاهره السادات * بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و رشد دانه رست ارقام مختلف برنج ( Oryza sativa ) *
35 CG-31 آقاجری مهرنوش بررسی تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنی جمعیت پلاسمیدوم ویواکس در شمال وجنوب ایران با استفاده از مارکر مولوکلی MSP *
36 HE-26 آقامعالی محمود رضا مطالعه تکوین هیپوفیز ماهی سفید قبل از تفریح تخم تا رسیدن به وزن 1 گرم *
37 MA-32 آقامعالی محمودرضا مراحل رسیدگی تخمک کفال طلایی دریای خزر (Liza aurata) با تاکید بر مطالعه بیشتر مراحل نهایی رسیدگی آن *
38 PP-38 آقایی پیمان * اثر کمبود سولفات بر تولید بتا کاروتن در جلبکDunaliella salina (جدا شده از مرداب گاو خونی اصفهان) *
39 BB-51 آقایی مقدم الهام استفاده از نسخه افزایش یافته ژن اکسیدوردوکتاز در افزایش بیان ژنهای گوگردزایی *
40 CG-3 آقایی مقدم الهام استفاده از نسخه افزایش یا فته ژن اکسیدو ردوکتاز در افزایش بیان ژنهای گوگرد زدایی *
41 84 آل احمد فاطمه * ارزیابی شیب غلظت Puresperm در جداسازی اسپرمهای انسانی حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گیری فلورسانس درجا *
42 HE-28 آلبو غبیش نعیم * مطالعه هیستولوژیک هپاتوپانکراس ماهی بنی (Barbus Sharpeyi) *
43 ZO-56 آنجفی سارا مطالعه برخی خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گکوی خانگی شکم زرد Hemidactylus flaviviridis در ایران *
44 PS-20 آهنی حمید * بررسی الگوی مکانی درختان کرکف (Acer platanoides L) در جنگل های شفارود، رضوان شهر گیلان : مطالعه موردی *
45 CG-68 ابدالی نرگس بهینه سازی روش استخراجDNAاز برگ زیتون *
46 MB-45 ابراهیم پور غلام حسین تشخیص باکتری تولید کننده بیوسورفاکتانت *
47 MB-54 ابراهیم پور غلام حسین Biodesulfrization of DibenZOthiophene with Pseudomonas aeruginosa PG201 *
48 BB-50 ابراهیم زاده حسن * بررسی پروتئین های ذخیره ای و آنزیم های دانه گندم های دیپلوئید ایران *
49 PP-4 ابراهیم زاده حسن بررسی ایزوزیمی آنزیم های آنتی اکسیدانت در تحمل به شوری گیاه سیب زمینی *
50 PP-5 ابراهیم زاده حسن Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704) *
51 PP-9 ابراهیم زاده حسن اثر شوری و خشکی بر پروتئین ها ، پرولین و آنزیم های آنتی اکسیدان در دانه رستهای دو گونه گون *
52 PP-45 ابراهیم زاده حسن اثر تنش شوری بر بیوسنتز آلکالوئید ها در گیاه کامل و کشت بافت آتروپابلادونا *
53 PP-65 ابراهیم زاده حسن بررسی فعالیت آنزیمهای اسید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز گونه های گیاهی با همزیستی میکوریز در بخش غربی ذخیره گاه زیست کره توران *
54 PP-97 ابراهیم زاده حسن * اثر شوری بر پروتئین ها وآنزیم ها در رقم های مختلف ترتیکوم *
55 BB-52 ابراهیم زاده معبود حسن جداسازی آنتراکوئینون آلیزارین از گیاه روناس Rubia tinctorum منطقه بافق *
56 ZO-72 ابراهیم نژاد محمد بررسی تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر فراوانی و پراکنش لاروهای کرونومیده (دوبالان) در رودخانه گلپایگان *
57 MA-39 ابراهیم نژاد محمد مطالعه تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر فراوانی و پراکنش بی مهرگان بزرگ رودخانه گلپایگان *
58 ZO-26 ابراهیم نژاد محمد شناسایی تاکسونومیک لاروهای کرونومیده (دوبالان ) در رودخانه ماربر (استان اصفهان ) *
59 HE-31 ابراهیمی جونوشی صغرا * بررسی تأثیر امواج الکترو مغناطیس سینوسی 50 هرتز (شدتهای 32/7-33/1 میلی تسلا) بر تکوین تلن سفالون مغز و چشم جنین جوجهنژاد لگهورن سفید، در مرحله پیش از انکوباسیون، با کمک میکروسکوپ الکترونی (TEM) *
60 ZO-105 ابراهیمی سلطان احمد تداخل عمل پاپاورین با سرفه القاءشده بوسیله انالاپریل در خوکچه هندی *
61 PP-68 ابراهیمی مجید * مطالعه اثر آللوپاتیک کافئین (1و3و7- تری متیل گزانتئین) و اثرات متقابل آن با آسکوربیک اسید بر نشست یونهای سدیم..... از بذور در حال جوانه زنی گندم(رقم چمران) *
62 PP-95 ابراهیمی مجید * بررسی اثرات آسکوربیک اسید ( vitc ) بر جوانه زنی و رشد دانه رستهای رقم چمران *
63 ZO-68 ابراهیمی مهرگان * بررسی خصوصیات مورفومتریکی 3 جمعیت Hyla savignyi و تعیین کاریوتیپ این گونه در استان فارس *
64 MB-14 ابراهیمی مینا * حذف ترکیبات فنلی از خیساندة تفالة سیب (API) برای بهبود محیط پیش کشت در تولید صمغ گزانتان توسط باکتری Xanthomonas campestris *
65 PP-6 ابریشم چی پروانه * ایزو آنزیم های پراکسیدازی و اکسین اکسیدازی به عنوان نشان گر های مولکولی تشکیل گل در زعفران مزروعی *
66 PP-102 ابریشم چی پروانه اثر تنش شوری بر میزان فسفر گیاه گوجه فرنگی *
67 MA-30 ابطحی ب مطالعه پراکنش فصلی شانه دار Mnemiopsis leidyi در دریای خزر (منطقه نور) *
68 ZO-84 ابطحی بهروز پارامترهای رشد و میزان مرگ و میرماهی شیر (Scomberomerus commerson) در سواحل استان هرمزگان *
69 CG-31 ابوئی مهریزی اکرم بررسی تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنی جمعیت پلاسمیدوم ویواکس در شمال وجنوب ایران با استفاده از مارکر مولوکلی MSP *
70 PS-10 ابوالفتحی معصومه بررسی زیست محیطی تالاب انزلی با تاکید بر نتایج میکروبی *
71 CG-7 ابوالمعالی شمس الضحی ارزیابی گیاهان کلزای ترا ریخت شده با ژن EPSPS *
72 HE-5 اجتماعی مهر شهرام بررسی اثرات گیاه دارویی .chasteberry tree) Vitex agnus castus L ) بر رشد و نمو جنینی موش سوری *
73 HE-19 اجتماعی مهر شهرام بررسی ا ثرا ت گیاه زعفرانL. Crocus sativus بر رشدو نمو جنینی موش سوری *
74 PP-36 اجتهادی حمید تعیین آستانه تحمل گیاه Lepidium sativum نسبت به Cr+3 *
75 PP-102 اجتهادی حمید اثر تنش شوری بر میزان فسفر گیاه گوجه فرنگی *
76 PS-99 اجتهادی حمید مطالعه وشناسائی گاسترومیست های منطقه سیاه رودبار در شمال ایران *
77 PS-35 اجتهادی حمید مطالعه و بررسی سیستماتیک و تاکسونومی عددی جنس Jurinea Cass Compositae *
78 PS-58 اجتهادی حمید معرفی خصوصیات مورفولوژی و تشریحی گیاه Ribes Khorasanicum به عنوان گونه اندمیک شمال خراسان *
79 PS-17 اجتهادی حمید مطالعه مورفولوژی و تاکسونومی عددی برخی از گونه های جنس زالزالک Crataegus *
80 PS-24 اجتهادی حمید معرفی و ارایه فلور، شکل زیستی٬ کوروتیپ و تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقه خضری-قاین(خراسان) *
81 PP-60 احسان پور علی اکبر مقایسه دو گونه Medicago truncatula و Medicago sativa در تولید کالوس و اثر هورمونهایNAA, BAP واتینیل استرادیول در باز زایی این گونه ها *
82 PP-104 احسان پور علی اکبر اثر تابش uv-c روی مقاومت به شوری کالوس سیب زمینی واریته های وایت دزیره و کوزیما *
83 PP-109 احسان پور علی اکبر اثر اسید آسکوربیک و تنش شوری بر درصد جوانه زنی و جذب یون در گیاه یونجه ( Medicago sativa ) در شرایک کشت در شیشیه *
84 CG-1 احسانپور علی اکبر * آنالیز پروموتر ژنهای SFL1 وSFL2 در گیاه Arabidopsis thaliana با استفاده از Gateway cloning system *
85 ZO-57 احمد زاده فراهم بررسی فونستیک مارمولکهای شمال استان اردبیل *
86 ZO-61 احمد زاده فراهم تفاوتهای جنسی و تعیین جنسیت محیطی درلاکپشت برکهای اروپایی Emys orbicularis *
87 MB-34 احمد نژاد محدثه تاثیر برخی از پروبیوتیکها بر پاتوژنهای مهم *
88 PS-10 احمدزاده لایقی تهمینه بررسی زیست محیطی تالاب انزلی با تاکید بر نتایج میکروبی *
89 ZO-65 احمدی آشتیانی حمید رضا اسبچه خزر، ثروت ملی ایران *
90 ZO-129 احمدی آشتیانی حمید رضا بررسی اثرسیلیمارین در کنترل و کاهش آسیبهای کبدی ناشی از سم Amanita phalloides در سگ *
91 BB-80 احمدی آشتیانی حمیدرضا تعیین برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون رت *
92 ZO-134 احمدی آشتیانی حمیدرضا * بررسی و تعیین محدوده شنوایی رت *
93 ZO-146 احمدی آشتیانی حمیدرضا مطالعه اثرمیدانهای الکترومغناطیسی بر فاکتورهای خونی گوسفند *
94 BB-61 احمدی اصل ناصر تاثیر انواع روغنهای غذایی مصرفی بر میزان لیپیدهای خون در خرگوش *
95 PS-109 احمدی اکرم بررسی تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر فلور فیتوپلانکتونی حوضچه تصفیه پساب *
96 CG-15 احمدی دانش حورا کلونینگ و بیا ن پپتید جذب کننده فلزات سنگین روی سطح باکتری E.coli *
97 CG-26 احمدی دانش حورا ساخت ژن اینتر فرون بتای انسانی با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهای ترجیهی E. COLI *
98 ZO-13 احمدی شمس الدین * اثر کانالهای پتاسیمی وابسته به ATP بر حافظه وابسته به وضعیت مرفین در روش اجتنابی غیر فعال *
99 MB-49 احمدی فخر فاطمه * تاثیر نوع محیط کشت در تولید رنگدانه باکتریایی سراشیا مارسسنس *
100 ZO-141 احمدی محمد رضا مطالعه اختلافات مرفومتریک و مریستیک در دورگه های حاصل از آمیزش متقابل ماهیان سفید وسیم *
101 PS-89 احمدی محمدرضا بررسی تغییرات کمی و کیفی جمعیت زئوپلانکتونها در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی استان گیلان *
102 ZO-71 احمدی محمدرضا بررسی برخی خصوصیات بیو لوژیک ماهی سیاه کولی Vimba vimba persa مهاجر به رودخانه سفید رود *
103 BB-60 احمدی محمودآبادی نارگل اثر حفاظتی فلاونوئیدهای گیاه شوید بر میزان گلوکزخون در رتهای دیابتی شده با آلوکسان منو هیدرات *
104 PP-53 احمدی مقدم علی * تاثیر میکوریز VA بر میزان قند و پروتئین لوبیا ( Phaseolus vulgaris ) در شرایط شوری خاک *
105 MB-23 احمدی مقدم علی بررسی فعالیت بی هوازی باکتری Thiobacillus ferrooxidansدر محلول سازی مس از خاکهای سولفیدی *
106 PS-91 احمدی مقدم علی گزارشی از پراکنش سیانوباکتریهای هتروسیت دار در گندم زارها وجنگل استان با توجه به میزان ماکرو المنتهای خاک *
107 PP-19 احمدی موسوی عفت السادات * بررسی اثرات 24- اپی براسینولید ار افزایش مقاومت گیاهان کلزا ( Brassica napus L. ) به تنش خشکی *
108 ZO-106 احمدیانی ابوالحسن دکسترومتورفان اثرات مهاری Anti- NT4 را بر تولرانس مورفینی تقویت می نماید *
109 ZO-139 ادیب مینو تاثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی در جلوگیری از افزایش تیتر آنتی بادیهای ضد HLA دررت های حساس شده *
110 PS-58 ادیبی فرح * معرفی خصوصیات مورفولوژی و تشریحی گیاه Ribes Khorasanicum به عنوان گونه اندمیک شمال خراسان *
111 CG-15 اربا بی مهدی کلونینگ و بیا ن پپتید جذب کننده فلزات سنگین روی سطح باکتری E.coli *
112 PP-45 ارباب زاده مژگان * اثر تنش شوری بر بیوسنتز آلکالوئید ها در گیاه کامل و کشت بافت آتروپابلادونا *
113 BB-78 اربابیان صدیقه تاثیر تشعشات تلفن همراه روی جوانه زنی و رشد اولیه دانه رستها درنخود فرنگی *
114 PS-17 ارجمندی علی اصغر * مطالعه مورفولوژی و تاکسونومی عددی برخی از گونه های جنس زالزالک Crataegus *
115 MB-39 ارشاد لنگرودی مریم * مقاومت داروئی ونمودار پلاسمیدی اشرشیاکلی های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری *
116 ZO-53 ارشد عما بررسی اثر ال- کارنتین بر روند رشد و ترکیب بدن بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso) *
117 CG-59 اسپایگلمن جورج ب. RasC and RasG are required for optimal growth and development of Dictyostelium discoideum *
118 BB-68 استخری رسول تولید و خالص سازی آنتی بادی پلی کلونال ضد لنفوسیتهای T انسان (انتی تیموسیت گلوبولین) *
119 PP-8 استیگلن مریم بررسی تنش اسمزی در گیاهان نخود فرنگی ( Pisum sativum ) پس از ترانسفورماسیون *
120 PP-89 استیگلن مریم پاسخ های فیزیولوژی به تنش اسمزی در گیاهان نخود فرنکی در حال رشد *
121 PP-17 اسدی اکرم * بررسی اثر سالیسیلسک اسید بر میزان ترکیبات ثانویه ( ساپونین ها و آنتوسیانین ها ) و القای مقاومت ضر میکروبی در گیاه دارویی مینای چمنی ( Bellis perennis L) *
122 PS-16 اسدی مصطفی میکرو مورفولوژی پوسته کپسول، پوسته دانه و سطح دانه گرده در بخش Supinae از جنس Linaria در ایران *
123 PS-96 اسدی مصطفی معرفی ویژگیهای Geo-ecologic (جغرافیایی - اکولوژیک) گونه های بخش Pnigma Dumort از جنس Poaceae ) Bromus L ) در ایران *
124 PS-83 اسدی مصطفی بررسی تاکسونومیکی تیره Polygalaceaeدر ایران *
125 PS-122 اسدیان روشنک بررسی ایریدوئید گلیکوزیدهای جنس Veronica sect. Alsinebe subsect. Megasperma *
126 PS- 122 اسدیان روشنک بررسی ایریدوئید گلیکوزیدهای جنسVeronica sect.Alsinebe subsect.Megasperma *
127 ZO-80 اسدیان نارنجی سمیه مطالعه تاریخچه زندگی نیوت زرد خالدار
ایرانی
(Neurergus microspilotus: Salamandridae)
*
128 ZO-24 اسدیان نارنجی سمیه جمع آوری Neurergus kauseri ازکوهستانهای جنوبی زاگرس ( Caudata : Salamandridae) *
129 ZO-68 اسماعیلی حمید رضا بررسی خصوصیات مورفومتریکی 3 جمعیت Hyla savignyi و تعیین کاریوتیپ این گونه در استان فارس *
130 ZO-73 اسماعیلی حمید رضا * ریخت شناسی استخوان پور وهیال واهمیت آن در تاکسونومی تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران *
131 MA-31 اسماعیلی حمید رضا مطالعه اثرات طول موجهای مختلف طیف مرتی بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان *
132 ZO-21 اسماعیلی حمید رضا * اولین گزارش کاریوتیک ماهی سرمخروطی پارسی (شعاع بالگان : کپورماهیان) (Petroleuciscus persidis (Coad, 1981 از جنوب ایران *
133 ZO-130 اسماعیلی حمیدرضا بررسی اثرات شوری بر رشد آرتمیا ی دریاچه مهارلوتحت شوریهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی *
134 HE-21 اسماعیلی ساری عباس ارزیابی تجمع عناصر سرب و کادمیوم در بافتهای مختلف موش قهوه ای در شهر نور *
135 PS-111 اسماعیلی ساری عباس بررسی سطوح غلظت نیترات، نیتریت، آمونیاک وفسفات در آبهای زیر زمینی و سطحی حد فاصل محمود آباد تا رویان *
136 CG-34 اسماعیلی م حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
137 PP-3 اسمیرنوف نیکلاس پاسخ آنتی اکسیدانی آنزیمی به استرس اکسیداتیو در جلبک دانالیه لا *
138 CG-17 اشراقی پریسا * بررسی پایداری ژنتیکی گیاهچه های حاصل از کشت بافت نخل خرما با استفاده از مارکر های RAPD *
139 PP-106 اشرف پریسا * واکنش گیاه کلزا به سمیت کادمیوم *
140 CG-45 اشمیت اتو نقش ژن همومیوسین-4در مقاومت به تنشهای زیستی در گیاه ارابیدوپسیس *
141 MB-28 اصغرزاده احمد استفاده از Agrobacterium rhiZOgenes برای تولید ریشه های القایی در چندگیاه دولپه *
142 PP-23 اصغری حمید رضا * بررسی تاثر همزیستی قارچ ( Glomus intraradices ) در مقاومت به شوری در سه گونه مختلف گیاهی *
143 PP-25 اصفهانی مسعود بررسی اثرات روی ( Zn ) بر میزان مقاومت به شوری در هشت رقم برنج *
144 PP-14 اطهری نیا معصومه * بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر نمد گیاه نخود Cicer arientinum در مرحله رویشی *
145 ZO-147 اعتباری کیوان * اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی بر متابولیسم پروتئین در کرم ابریشم(Bombyx noir L ) *
146 ZO-133 افتخاری علی بررسی مقایسه ای اثرات خوراکی و تنفسی ماده متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE)بر برخی پارامترهای خونی و اندامی در موش سفید ماده *
147 ZO -35 افروز تاجی مقایسه اثرات ویتامین های D2وD3بر اتروسکلروز در آئورت و کرونر رت *
148 ZO-139 افروز تاجی تاثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی در جلوگیری از افزایش تیتر آنتی بادیهای ضد HLA دررت های حساس شده *
149 ZO-124 افروز تاجی اثر آرسنیک بر سلولهای خونی رات *
150 ZO-14 افروز تاجی مقایسه اثرات فیتو استروژن های طبیعی وتجاری بر میزان لیپیدها ولیپوپروتئین های سرم خون راتهای نر هیپر کلسترولمیک *
151 PP-7 افشار محمدیان منصور * تاثیر پلاگ روزنه ای روی تبادلات گازی در یک گیاه بازدانه منطقه جنگل های بارانیfه نام Agrthis roeusta *
152 CG-17 افقی حمیده بررسی پایداری ژنتیکی گیاهچه های حاصل از کشت بافت نخل خرما با استفاده از مارکر های RAPD *
153 PS-10 اکبر زاده امیر * بررسی زیست محیطی تالاب انزلی با تاکید بر نتایج میکروبی *
154 CG-3 اکبرزاده شعر باف سودابه استفاده از نسخه افزایش یا فته ژن اکسیدو ردوکتاز در افزایش بیان ژنهای گوگرد زدایی *
155 BB-51 اکبرزاده شعرباف سودابه استفاده از نسخه افزایش یافته ژن اکسیدوردوکتاز در افزایش بیان ژنهای گوگردزایی *
156 CG-38 اکبری عید گاهی محمد رضا کلونینگ و بیان ژن گلوکز اکسیدازاز آسپر ژیلوس نیجر درE.coli *
157 PP-93 اکبری غلام عباس بررسی محتوای اسید آمینه پرولین در برگ و ریشه دو ژنوتیپ یونجه یک ساله تحت تنش خشکی *
158 BB-11 اکرمی محمد * فعال شدن پلاسمینوژن به وسیله استرپتوکیناز وفعال کننده پلاسمینوژن نوع ادراری *
159 ZO-148 اکیا فهیمه * عادت غذایی سمندر خال زرد Neurergus microspilotus در نهر کاوات در استان کرمانشاه *
160 PP-84 المدرس عباس * بررسی وزن تر و مقدار قند های ساقه ارقام و لاین های سورگوم شیرین در مراحل مختلف رشد *
161 PP-56 المدرس عباس تغییر میزان پرولین سورگوم شیرین ودانه ای در مراحل مختلف رشد تحت شوری متفاوت آب آبیاری *
162 ZO-72 اله بخشی الهام * بررسی تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر فراوانی و پراکنش لاروهای کرونومیده (دوبالان) در رودخانه گلپایگان *
163 CG-4 امام جمعه عباسعلی * تعیین چند شکلی ژنوتیپهای گندم بومی سیستان با استفاده از RADP-PCRومقایسه آن با نشانگر ISJ *
164 CG-71 امام جمعه عباسعلی مقایسه روش های استخراج DNAدر قارچ خوراکی Agricus bisporus با استفاده از PCRبا پرایمر های تصادفی و نیمه تصادفی *
165 PP-58 امام جمعه علی بررسی واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در گندم *
166 BB-9 امامزاده عبدالرحمان تعیین خصوصیات سنتیکی و ساختاری آنزیم لوسیفر از گونه Lampyris turkestranicus *
167 CG-76 امامی امیر * بررسی تغیرات احتمالی در توالی ناحیه غیر کد شونده پروتئین Fویروس سرخک،سوش واکسنی (ALK-C)با استفاده از روش RT-PCR *
168 CG-60 امامی جعفر تولید پروتئین نو ترکیب ایمنی زا در E.coli از ژن سنتتیک قسمتی ازclostridium botulinum *
169 MB-32 امتیار جو مژگان جداسازی گونه های رایج باکتریهای موجود در آب جزیره سیبری واقع در خلیج فارس و بررسی برخی ویژگی آنزیمی آنها *
170 MB- 3 امتیازی گیتی بررسی فعالیت ضد میکروبی کمپلکس های [N-فنیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II)، [N-فنیل پارا متیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و[N-فنیل پارا نیترو تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و لیگاندهای N-فنیل تیوبنزآمید *
171 CG-36 امتیازی گیتی بهینه سازی استخراج DNA از خاک ورسوبات محیطی *
172 MB-4 امتیازی گیتی شناسایی باکتریهای تجزیه کننده فنل از طریق PCR *
173 MB-17 امتیازی گیتی * جداسازی سیتوفاگا از حلزون و بررسی خواص سلولازی آن *
174 MB-21 امتیازی گیتی جداسازی باسیلوسهای تثبیت کننده ازت و تولیدکننده سلولاز *
175 MA-18 امیدوار صادق معرفی حلزونهای آب شیرین منطقه شرق گیلان *
176 MB-39 امیرمظفری نور مقاومت داروئی ونمودار پلاسمیدی اشرشیاکلی های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری *
177 MB-41 امیرمظفری نور جداسازی سویه ای Bacillus coagulans ترموفیل وآلکالوفیل مولد آنزیم α-آمیلاز مقاوم به حرارت و بررسی پارامترهای موثر بر فعالیت آنزیمی *
178 MB-42 امیرمظفری نور جداسازی و شناسایی باکتریهای موجود در کشتهای آغازگر ماست های محلی گلستان *
179 PP-86 امیری حمزه * شناسایی مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتومیکی ساختارهای ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss *
180 PS-107 امیری علی اصغر * گزارش جنس جدیدAneura از جگرواشها برای ایران *
181 PP-24 امین دوست محمد فراساختار نوشگاه و ترشح نوش در Pegnum harmala *
182 BB-4 امین زاده سعید * خالص سازی وتعیین خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم پلی گالاکتروناز حاصل از قارچ تترا کوکوسپوریوم *
183 ZO-114 امین غلامرضا تأثیر عصاره میوه گیاه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپریدول بر میزان هورمون لوتئینی و تستوسترون درموش سوری نر *
184 HE-7 امینی علی مطالعه اثر میتو ژنهاورتینوئیک اسید بر رشد وزیکول چشمی و لنزی 10/5 روزه جنین موش ( NMRI) در محیط کشت *
185 HE-22 امینی علی * بررسی مقایسه ای نقش کورکومین(زرد چوبه )در کاهش اثرات سیتوتوکسیک رتینوئک اسید بر تکثیر و فعالیت متابولیکی سلولهای استرومای مغز استخوان موش سفید در محیط کشت *
186 HE-1 امینی علی بررسی تمایز سلولهای بنیادی عصبی گرفته شده از مغز میانی جنین موش Albino-NMRI در محیط کشت سلولی *
187 ZO-98 امینی علی * سیکل های بیضه ای و اپیدیدیمی در سوسمار مار چشم (Ophisops elegans(Lacertidae *
188 ZO-126 امینی علی جداسازی سلولهای بنیادی مشتق از استرومای مغز استخوان و بررسی ویزگیهای مورفولوژیکی آنها در محیط کشت *
189 ZO-141 امینی فرهاد مطالعه اختلافات مرفومتریک و مریستیک در دورگه های حاصل از آمیزش متقابل ماهیان سفید وسیم *
190 PP-62 انتشاری شکوفه * اثرات براسنو استروئید و باندهای مختلف اشعه ماورائ بنفش بر مقدار رنگیزه ها در برگهای لپه ای وسه برگچه ای گیاه سویا *
191 PP-61 انصاری صابر * بررسی اثر آللوپاتیکی عصاره آبی دو رقم گیاه کلزا بر شاخصهای جوانه زنی سویا *
192 CG-34 اوسطی آشتیانی ز حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
193 CG-16 اونیشی یوشینوری اهمیت بیولوژیکی ژن Itpa کد کننده اینوزین تری فسفاتاز *
194 PS-87 ایدانی مرجانه * تنوع زیستی گیاهی منطقه درکش در استان خراسان شمالی *
195 PP-39 ایران بخش علیرضا * بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد بر عملکرد رویشی و تولید محصول خیار پارتنوکارپ در شرایط گلخانه ای *
196 PP-87 ایران بخش علیرضا اثرات برخی از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ریز غده زایی گیاه سیب زمینی در شرایط کشت بافت *
197 ZO-14 ایرانمنش شهره * مقایسه اثرات فیتو استروژن های طبیعی وتجاری بر میزان لیپیدها ولیپوپروتئین های سرم خون راتهای نر هیپر کلسترولمیک *
198 CG-29 ایری ع بهینه سازی شرایط کشت بافت و تراریخت نمودن گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم تومه فاسینس *
199 BB-61 ایلخانی پور مینا تاثیر انواع روغنهای غذایی مصرفی بر میزان لیپیدهای خون در خرگوش *
200 ZO-1 ایلخانی پور مینو * مطالعه تجربی اثر نیتریک اکساید در میزان TSH وهورمونهای تیروئیدی *
201 ZO-108 ایلخانی پور مینو * بررسی تجربی اثر نیتریک اکساید بر میزان هورمون پرولاکتین در خوکچه هندی *
202 BB-82 ایلخانی پور مینو مطالعه تجربی اثر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDS بر میزان قند خون و هورمون کورتیزول *
203 BB-77 ایلخانی پور مینو مقاله ادغامی *
204 PP-80 ایلخانی زاده مهتاب بررسی اثر آللوپاتی Hordeum.spontaneum بر روی میزان پروتئین و فعالیت برخی از آنزیم های ارقام گندم *
205 PP-112 ایلخانی زاده مهتاب * بررسی توان آللوپاتی برخی از ارقام گندم زراعی ( Triticum aestivum ) و جو درخ ( Hordeum sponteneum ) *
206 PS-63 ایما نی یوسف * اسا نس در منه ها ی آذربا یجا ن شرقی از دید گا ه بیو لو ژیکی *
207 ZO-53 ایمانپور نمین جاوید بررسی اثر ال- کارنتین بر روند رشد و ترکیب بدن بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso) *
208 HE-12 ایمانی حسین تأثیر DEHP (دی اتیل هگزیل فتالات) بر از سر گیری میوز، بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش سوری *
209 HE-25 ایمانی حسین بررسی تاثیر سیستئامین بر از سرگیری میوز و بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش و تکوین جنینهای حاصل از آن *
210 CG-27 ایمانی فر امین * معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی سیست های ارتمیا با چگالی متفاوت در دریاچه ارومیه به روش PCR-RFLP *
211 PS-41 ایمانی یوسف بررسی بوم شناسی فردی درمنه معطر Astremia fragrans Willd گونه سازگار اراضی شور مارنی آذربایجان شرقی *
212 MB-30 ایوبی حمید رضا شناسایی سریع سالمونلا تیفی موریوم از نمونه های غذایی با استفاده از تکثیر fliC *
213 MB-48 ایوبی حمیدرضا مقایسه الگوی پلاسمیدی و مقاومت به عوامل ضد میکروبی در میان ایزوله های تهیه شده از باکتری Salmonella enteritidis در کرمانشاه *
214 BB-6 بابائی علی مقاله ادغامی *
215 ZO-137 باباپور وهاب بررسی اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مورفین با روش میکرودیالیز در مغز موش صحرایی نر بالغ *
216 PS-85 بابایی خدیجه بررسی سیستماتیکی Eremopyrum در ایران *
217 ZO-50 بابایی محمد شناسایی فون عقربهای استان اردبیل *
218 PS-79 بابایی هادی تاثیر عوامل غیر زیستی در میزان تولیدات اولیه دریاچه مخزنی سد ارس *
219 PS-86 بابایی هادی * سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلی *
220 BB-79 بابت ام. ام. مطالعه پروفیل پروتئین نخودهای سفید٬قرمز و سبز از خانواده لگومینها و بررسی فعالیت آلرژی زایی آنها *
221 ZO-113 بادکوبه هزاوه پوران بررسی مقایسه استرس اکسیداتیو خون پرسنل اتاق عمل مواجه یافته با گازهای بیوشی با افراد مواجه نیافته *
222 ZO-19 بارانی بیرانوند حسین * بررسی مقدماتی تنوع زیستی نیام بالان آبزی (حشرات ) در چشمه جویبار چهار چشمه پارک ملی بمو، شیراز، ایران *
223 ZO-71 بازاری مقدم سهیلا * بررسی برخی خصوصیات بیو لوژیک ماهی سیاه کولی Vimba vimba persa مهاجر به رودخانه سفید رود *
224 HE-10 باطبی مریم مطالعه روند تکامل تخم های پلی اسپرمی و مقایسه آن با تخمهای منو اسپرمی در ماهی خاویاری ، تاسماهی ایران *
225 PS-7 باقری لیلا بررسی اکولوژیک گونه پسته وحشی Pista cia atlantica subsp mutica (Fisch.&Mey.) Rech.f. در منطقه میمند کرمان *
226 MA-15 باقریان علی * بررسی وضعیت تاکسونومیکی جمعیت پنجزاری ماهیان جنس Leignathus ( Leignathidae ) سواحل جنوبی جزیره قشم *
227 CG-18 باقریه نجار محمد باقر * کشف و بررسی الگوی بیان ژنهای متعلق به خانواده رک کیو در گیاهان *
228 BB-64 بامداد کوروش * نظریه تنوع زیستی و کایرالیتی اسیدهای آمینه *
229 BB-20 بامداد کوروش طراحی پروتئین دوکاره *
230 HE-23 بانان خجسته سید مهدی * مطالعه غلظت برخی از اجزاء غیر الکترولیتی مایع آلانتوئیس در جنین بز *
231 PP-52 باوی خدیجه * اثر کادمیوم بر محتوای پرولین ، فتوسنتز و تنفس در گیاه نخود ( Cicer arietinum ) *
232 MA-30 بایرامی ا مطالعه پراکنش فصلی شانه دار Mnemiopsis leidyi در دریای خزر (منطقه نور) *
233 CG-34 ببر زاده ف حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
234 PP-70 بخشایشی محمد علی * اثرات نور ، دمای نگهداری، PH وواریته روی ایداری رنگیزه های آنتوسیانینی در چهار واریته سیب(Malus) ارومیه *
235 PS-97 بخشی خانیکی غلامرضا Pollen morphologe of trifolium (Fabaceae) in Iran *
236 PS-57 بخشی خانیکی بررسی ساختار مورفولوژیکی و آناتومیکی Vitx در ایران *
237 BB-25 بدویی دلفارد ارسطو * جداسازی والقاء آنزیم لاکاز از یک سوش باکتریایی ملانین ساز خاکزی *
238 ZO-82 براتی احمد * روند تغییرات جمعیت Anatidae به عنوان شاخص پرندگان مهاجر آبزی در استان گیلان *
239 ZO-64 برادران نویری شهروز * رابطه اسپرماتوکریت با ضریب چاقی مولدین تاسماهی ایرانی( Acipenser persicus) در سواحل دریای خزر *
240 CG-50 برادران نویری شهروز مطالعه کاریوتیپ نتاج حاصل از تلاقی بین ماهی کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهی سفید دریا خزرRutilus frisii kutumنر *
241 ZO-27 براون .جی تعیین بیوتیپی جمعیت های (Bemisia tabaci (Hemiptera :aleyrodida درایران *
242 CG-13 برجسته حسا م * بررسی GSTe2 یکی از اصلی ترین ژنها ی مقاومت به حشره کشها در مهمترین ناقلین منطقه اندمیک ما لا ریا ی ایران :آنو فل استفنسی .آنو فل فلو ویا تیلیس و آنو فل کو لیسیفا سیس *
243 MB-38 برجسته عاطفه بررسی استخراج بیولوژیکی فلز مس توسط میکرو ارگانیسم های بومی ایران و
بررسی شرایط بهینه برای بازیافت بیشتر
244 ZO-7 برجیان لیلا تاثیر تعداد و جنسیت نوزادان ٬ ورزش در دوران حاملگی وفصل بر بروز رفتارهای شبه- افسردگی پس از زایمان در رات *
245 PS-77 برد بار فیروزه * مروری بر تاکسونومی گونه Aegilops crassa Bioss درایران *
246 PP-83 برزگر ربابه تاثیر میکوریزه شد ن در دو رژیم رطوبتی متفاوت روی رشد و تغذیه فسفری گیاه برنج *
247 ZO-124 برزگری فاطمه * اثر آرسنیک بر سلولهای خونی رات *
248 PP-115 برزین گیتی * برسی اثر تنظیم کننده های رشد بر طویل شدن ساقه گیاه کروتن آکوبا *
249 ZO-5 برفی نژاد ندا مقایسه اثر تسکینی گل بابونه بر درد و اضطراب در حضور وغیاب هورمونهای جنسی در موش کوچک آزمایشگاهی نر وماده بالغ *
250 ZO-125 برکچی فرد ناهید مقایسه تاثیر فراکسیونEA4 عصاره الکلی و اسانس گل محمدی (Rosa damascena) بر حملات تشنجی حاصل از تزریق یک مرحله ای پنتیلن تترازول(PTZ ) *
251 PP-113 برنارد فرانسواز بررسی اثر گلوکز و سوکروز بر تجمع پرولین در کالوس آویشن شیرازی *
252 PP-73 برنارد فرانسواز * بررسی اثر کلشی سین و تیمارهای مختلف هورمونی بر میزان پارتنولید در کالوس گیاه بابونه گاوچشم *
253 BB-49 برنارد فرانسواز اثرمتقابل فسفرو پتاسیم برروی تغییرپروتئین های گلایسینین و β- کونگلایسینین سویا در برگ و کالوس *
254 BB-10 بساق زاده فاطمه مقایسه کامپیوتری بخشهای انعطاف پذیر C2-V3-C3 گلیکو پروتئین gp120 درایزوله ایرانی HIV -1 با مناطق مشابه در ساب تیپ های مختلف این ویروس *
255 MB-44 بشارت هیلدا * مطالعه جذب مقایسه cd بوسیله Pleurothus ostreatus ,Agaricus bisporus *
256 PS-94 بقایی نازیلا بررسی سیتوتاگزونویک جنس پیاز در آذربایجان و کردستان *
257 MB-12 بلالی غلامرضا بررسی تنوعات بین و درون گونه ای برخی از گونه های جنس پنی سیلیوم در استان اصفهان با روش پکتیک زایموگرام
258 ZO-82 بلمکی بهنام روند تغییرات جمعیت Anatidae به عنوان شاخص پرندگان مهاجر آبزی در استان گیلان *
259 BB-42 بلوچ نژاد مجرد توراندخت اثر وازورلاکسانت تجویز خوراکی و دراز مدت سیاهدانه در موش صحرایی دیابتی *
260 ZO-132 بلوچ نژاد مجرد توراندخت * اثرات عروقی عصاره آبی گیاه درمنه در موش صحرایی دیابتی *
261 CG-59 بلورانی پروین * RasC and RasG are required for optimal growth and development of Dictyostelium discoideum *
262 CG-4 بندانی علیرضا تعیین چند شکلی ژنوتیپهای گندم بومی سیستان با استفاده از RADP-PCRومقایسه آن با نشانگر ISJ *
263 HE-19 بنی هاشمی الهام سادات بررسی ا ثرا ت گیاه زعفرانL. Crocus sativus بر رشدو نمو جنینی موش سوری *
264 HE-13 بوجار مسعود بررسی کشت اندام جوانه پانکراس در موشهای نژاد Balb/c و پیوند آن به موشهای دیابتی شده *
265 HE-14 بوجار مسعود اثر رتینوئیک اسید بر روی رشد و نمو جوانه اندامـهای حرکتی جنین موش نژاد Balb/C در شرایط in vitro و اندازه گیری میزان جذب آن *
266 HE-17 بوجار مسعود مطالعة کشت دراز مدت قلب جنین موش نژاد Balb/c و تأثیر میدان الکترومغناطیسی بر تمایز آن *
267 PS-92 بوذری سراوانی زهرا * تحلیلی بر Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis ) در ایران *
268 ZO-130 بهاء الدین امین اله بررسی اثرات شوری بر رشد آرتمیا ی دریاچه مهارلوتحت شوریهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی *
269 MA-31 بهاء الدینی امین ا... * مطالعه اثرات طول موجهای مختلف طیف مرتی بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان *
270 ZO-100 بهاء الدینی امین اله اثر عصاره آبی بذر گیاه شوید بر تولید و تحرک اسپرم در موش صحرایی نر بالغ *
271 HE-8 بهاروند حسین ارزیابی شیب غلظت Puresperm در جداسازی اسپرمهای انسانی حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گیری فلورسانس درجا *
272 HE-4 بهاروند حسین تاثیر فاکتور رشد فیبرو بلاستی در تمایز کاردیو میوسیتها از سلولهای بنیادی جنینی *
273 CG-12 بهاروند حسین اثر مهار پروتئین کیناز بر تمایز سلولهای مزانشیمی انسا نی به سلول های پیش ساز عصب *
274 ZO-96 بهاری چهارده پژمان بررسی مقاومت کبدی جوجه های گوشتی در برابر مسمومیت با دزهای بالارونده ی تتراکلرید کربن ٬ بااستناد به فاکتورهای هماتولوژیکی ، سرولوژیکی و برخی شاخص های بدنی در سنین 25و40روزگی. *
275 CG-75 بهبودی بهروز تعیین حاملین با استفاده از روش هضم آنزیمی برای جهش IVSIont546 *
276 CG-78 بهجانی فردین بررسی روند ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی و اسپرمهای مختلف در گله گاوهای شیری هلشتاین استان فارس *
277 CG-72 بهرامی احمدرضا جداسازی و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان ازت های نژاد ویستار *
278 BB-51 بهزادی حدیث * استفاده از نسخه افزایش یافته ژن اکسیدوردوکتاز در افزایش بیان ژنهای گوگردزایی *
279 CG-3 بهزادی حدیث * استفاده از نسخه افزایش یا فته ژن اکسیدو ردوکتاز در افزایش بیان ژنهای گوگرد زدایی *
280 PP-26 بهمن خلدبرین مطالعه مکانسیم های مقاومت به شوری در برخی از ارقام زراعی برنج در مرحله رشد گیاهچه *
281 MA-27 بهمنش شهرام نقش رها کرد بچه ماهیهن ماهیان سفید در بازسازی ذخائراین ماهی *
282 CG-16 بهمنش مهرداد * اهمیت بیولوژیکی ژن Itpa کد کننده اینوزین تری فسفاتاز *
283 ZO-53 بهمنی محمود بررسی اثر ال- کارنتین بر روند رشد و ترکیب بدن بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso) *
284 CG-66 بهمنی محمود مقایسه اثرات میتوژنی فیتوهماگلوتینین (PHA-P)وماده لیپوپلی ساکاریدی(LPS)استخراج شده از باکتری E.coliبر کشت گلبولهای سفید خون تاسماهی شیپAcipenser nudiventris *
285 HE-29 بهمنی محمود * مطالعه ساختار هیستولوژیک دستگاه گوارش در تاسماهی ایرانیAcipenser Persicus *
286 MA-2 بهمنی محمود * شاخصهای مورفولوژیک در تکثیر مصنوعی مولدین اوزون برونAcipenser Stelletus حوزه جنوب غربی دریای خزر *
287 BB-56 بهنام حسین مطالعه میانکنش آلبومین سرم انسانی با پلی اکسو متالات *
288 BB-75 بهنام رسولی مرتضی بررسی اثرات تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو بر کاهش سطح گلوکز و اوره خون در رتهای دیابتی *
289 ZO-8 بهنام رسولی مرتضی * اثرات کاربرد میدان الکترومغناطیس متناوب بر پدیده ترمیم در اعصاب محیطی ضایعه دیده در رت *
290 PP-50 بهنام نیا مهری * اثرات آللوپاتیک علف هرز جغجغک Vaccaria pyramidata بر فعالیت های آنزیمی گیاهچه گندم *
291 PS-25 بی باک حسین مطالعه و بررسی سیستماتیک و تاکسونومی عددی جنس Compositae Crepis L در خراسان *
292 PS-124 بی باک حسین * مطالعه و بررسی سیتوژنتیک برخی گونه های Crepis L در خراسان *
293 ZO-109 بیات رضوان * بررسی میزان استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع 1( IDDN ) در مرکز دیابت اراک *
294 CG-32 بید مشکی پور علی * مطالعه ژنتیکی نقش میتو کندری در حرکت اسپر ماتوزوئید در مردان عقیم استان کرمانشاه *
295 ZO-45 بیژن نیا علیرضا مقایسه خصوصیات زیستی نژادهای بومی و اصلاح شده کرم ابریشم ایران *
296 ZO-147 بیژن نیا علیرضا اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی بر متابولیسم پروتئین در کرم ابریشم(Bombyx noir L ) *
297 CG-43 بیژن نیا علیرضا بررسی ژنتیکی صفات مقاومت در چند واریته کرم ابریشم ایران به منظور بهبود برخی خصوصیات زیستی *
298 MB-32 بیژنی سمیرا جداسازیگونه های رایج باکتریهای موجود در آب جزیره سیری واقع در ختیج فارس و بررسی برخی ویژگی آنزیمی آنها *
299 PP-57 بیکر ا. ج. م. مقاومت نیکل ورشد گونه های گیاهی سرپنتین وغیرسرپنتین در پاسخ به نیکل در کشت هیدروپونیک *
300 ZO-66 پاتیمار رحمان * تنوعپذیری صفات ریختشناختی گونه کُلمهRutilus rutilus caspicus (Pravdin, 1927) حوزه جنوبشرقی دریای خزر *
301 MA-24 پازوکی جمیله * بررسی مورفومتریک و مریستیک ماهی گور خری در استان چهار محال و بختیاری(Aphanius vladykovi, Coad 1988) *
302 BB-34 پاژنگ محمد * تاثیر حلال های آلی روی پایداری ترمولیزین و پایدارکردن آن با افزودنی ها *
303 PP-75 پاسبانی باهره بررسی تاثیرات اشعه گامای کبالت 60 با دوز پایین بر برخی پارامترهای رشد و محصول گیاه گوجه فرنگی Lycopeisicon esculentum *
304 ZO-74 پاشایی راد شاهرخ مقایسه زیستی لاکپشت برکه ای Emys orbicularis و لاکپشت خزری Mauremys caspica caspica در استانهای گلستان و مازندران *
305 ZO-107 پاشایی راد شاهرخ بررسی اثر نوسکاپین بر التهاب ناشی از برادی کینین و هیستامین در کف پای موش صحرایی *
306 HE-28 پاشنه ساز زهرا مطالعه هیستولوژیک هپاتوپانکراس ماهی بنی (Barbus Sharpeyi) *
307 ZO-79 پاک نیا امید * گزارش های جدید برای فون صدپایان ایران *
308 ZO-152 پاکپور بهاره * اثر تزریق درون بطنی لوزارتان و کلونیدین بر اخذ آب در رتهای نر بالغ نزاد ویستار *
309 PS-113 پاکروان منیژه * بررسی سیستماتیکی جنس زبان در قفا Consolida Dc .S.F. Gray از تیره آلاله Ranunculaceae ذر ایران *
310 BB-13 پرتو سحر * پیشگوئی ساختمان دوم پروتئین ها بر مبنای اطلاعات حاصل از ترکیب جفت اسیدهای آمینه در ساختمان های مختلف با استفاده از الگوریتم Dynamic Progamming *
311 ZO-58 پرند آور حسین * شناسایی و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی تالاب بوجاق *
312 PP-110 پرنده افشار پروین * اثر آللوپاتیکی غلظت های مختلف عصاره بقایای گندم ، علف کش و هر دو بر جوانه زنی ، محتوای رنگریزه ای و فتوسنتز کلزا ، علف های هرز همراه و تداخل با علف کش پیش از کاشت آن *
313 PS-60 پرویزیان فریدون * مطالعه اکولوژیک Bosmina و Leptodera در دلتای در دریاچه زاینده رود *
314 PS-19 پرویزیان فریدون * سین اکولوژی سیکلو پس در دریاچه زاینده رود *
315 PP-5 پرهام حدادی * Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704) *
316 PS-7 پریشانی محمد رضا بررسی اکولوژیک گونه پسته وحشی Pista cia atlantica subsp mutica (Fisch.&Mey.) Rech.f. در منطقه میمند کرمان *
317 PS-112 پریشانی محمدرضا * بررسی مقدماتی جوامع گیاهی منطقه ونک سمیرم (استان اصفهان) *
318 CG-48 پریور کاظم بررسی الگوی پراکندگی ترکیبات قندی اسیدی و منوساکاریدی انتهایی گالاکتوز استیل آمین ماتریکس خارج سلولی در مسیر تمایز سلولهای غضروفی جنین رت *
319 HE-14 پریور کاظم * اثر رتینوئیک اسید بر روی رشد و نمو جوانه اندامـهای حرکتی جنین موش نژاد Balb/C در شرایط in vitro و اندازه گیری میزان جذب آن *
320 HE-17 پریور کاظم مطالعة کشت دراز مدت قلب جنین موش نژاد Balb/c و تأثیر میدان الکترومغناطیسی بر تمایز آن *
321 HE-27 پریور کاظم بررسی تاثیر آسیب DNA اسپرم بر روی لقاح و رشدونمو جنین *
322 HE-16 پریور کاظم پور بررسی تاثیر تجویز دوران جنینی داروهای آتروپین و هیوسین بر فراساختار سلولهای پورکنژ مخچه موشهای سوری متولد شده *
323 HE-6 پریور کاظم جداسازی و شناسایی دودمانهای سلولهای اسپرماتوژنیک از بافت بیضه *
324 HE-13 پریور کاظم بررسی کشت اندام جوانه پانکراس در موشهای نژاد Balb/c و پیوند آن به موشهای دیابتی شده *
325 ZO-58 پژند ذبیح ا... شناسایی و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی تالاب بوجاق *
326 MA-1 پژند ذبیح ا... مطالعه اثرات اکولو‍ژیک و سمیت حاد فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثرات آنها بر رفتارهای فیزیولوژیک تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) *
327 MA-37 پژند ذبیح ا... تعیین (LC5096h) حشره کش ریجنت (Regent) قارچ کش هینوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروی بچه ماهی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) *
328 HE-20 پژند ذبیح الله * بررسی رشد و نمو کرم نریس Nereis diversicolor(Polychaelaدرشرایط آزمایشگاهی *
329 ZO-47 پسته چیان نادر تعیین فراوانی نسبی آلودگی ZOonotic cutaneous leishmaniasis در جوندگان منطقه شمال اصفهان *
330 MB-43 پناه پور حیدر * بررسی اثرات تلقیح زود هنگام وش های ریزوبیوم برروی رشد گیاهچه وتسریع فرایند تثبیت ازت درارقامی از یونجه زراعی *
331 ZO-110 پنجه شاهین محمد رضا بررسی اثر ضد دیابتی عصاره هندوانه ابوجهل بر روی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتو زوسین *
332 PS-11 پودلش دیتریش آنالیز کلادیستیک گون های یک ساله (تیره نخود) دنیای قدیم با استفاده از صفات ریخت شناسی *
333 PS-123 پودلش دیتریش تشریح خار و ریز ریخت شناسی کرک در بخشه Anthylloidei از سرده گون(تیره نخود) *
334 ZO-53 پور علی حمید رضا بررسی اثر ال- کارنتین بر روند رشد و ترکیب بدن بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso) *
335 MA-20 پور غلامی مقدم اکبر پرورش مصنوعی میگوی ببری سیاه (Penaeus monodon)
با توجه به شرایط اکولوژیک استان هرمزگان
*
336 PS-22 پوربابائی حسن * بررسی تنوع پوشش گیاهی در جنگلکاریهای کاج تدا در مناطق عزیزکیان ولاکان رشت ، گیلان *
337 PS-20 پوربابایی حسن بررسی الگوی مکانی درختان کرکف (Acer platanoides L) در جنگل های شفارود، رضوان شهر گیلان : مطالعه موردی *
338 ZO-8 پوربخشی مریم اثرات کاربرد میدان الکترومغناطیس متناوب بر پدیده ترمیم در اعصاب محیطی ضایعه دیده در رت *
339 PS-113 پورحبیبیان رقیه بررسی سیستماتیکی جنس زبان در قفا Consolida Dc .S.F. Gray از تیره آلاله Ranunculaceae ذر ایران *
340 PS-118 پوررضا مرتضی * بررسی وضعیت کمی و کیفی جنگل در منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده در منطقه داربادام استان کرمانشاه *
341 PS-120 پوررضایی جواد بررسی فلور زیر حوزه آبخیز گلیرد -فشندک(حوزه آبخیز طالقان) *
342 PS-49 پورکاظمی لطف علی * عنوان ندارد *
343 ZO-53 پورکاظمی محمد بررسی اثر ال- کارنتین بر روند رشد و ترکیب بدن بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso) *
344 ZO-58 پورکاظمی محمد شناسایی و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی تالاب بوجاق *
345 CG-50 پورکاظمی محمد مطالعه کاریوتیپ نتاج حاصل از تلاقی بین ماهی کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهی سفید دریا خزرRutilus frisii kutumنر *
346 CG-74 پورکاظمی محمد بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)واحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش PCR-RFLP *
347 MA-12 پورکاظمی محمد * انجماد اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) *
348 PP-85 پورمیرزا مهدی تاثیر نیتروژن و فسفر بر میزان اسانس گیاه درمنه شیرین *
349 ZO-144 پورنادری پریسا * اثر پروتئین سویا بر یادگیری و حافظه رتهای هیپرکلسترولی *
350 MB-21 پویان مهوش * جداسازی باسیلوسهای تثبیت کننده ازت و تولیدکننده سلولاز *
351 ZO-20 پهپوری عبدالواحد گوبی های اکسودرسین ( Gobiidae : Oxudecinae ) سواحل جزیره قشم *
352 ZO-100 پهلوان سارا * اثر عصاره آبی بذر گیاه شوید بر تولید و تحرک اسپرم در موش صحرایی نر بالغ *
353 PS-3 پیرانی عاطفه * کتیرا و کاربرد آن در سیستماتیک گون های خاردار *
354 ZO-21 پیراور زینب اولین گزارش کاریوتیک ماهی سرمخروطی پارسی (شعاع بالگان : کپورماهیان) (Petroleuciscus persidis (Coad, 1981 از جنوب ایران *
355 ZO-85 پیروزی فاطمه معرفی گونه های جدید زنبورهای پارازیتوئید (Hym:Chalcidoidea) برای دنیاوایران از گال رز در جنگلهای منطقه کاکارضا استان لرستان *
356 PS-80 پیری خسرو اتو اکولوژی ،کورو لوژیو بررسی مواد موثره اسانس روغنی در گیاه دارویی Thymus eriocalyxدر ایران *
357 PP-42 پیمانفر میشا * شکستن خواب دانه های سس ریز و کنترل آن یا علف کشها و مواد آللوپاتی *
358 مقیمی سیده مریم * بررسی اثر تزریقات داخل سپتوم میانی آگونیست و آنتاگونیست رسپتورهای H1 هیستامینی بر اکتساب ترجیح مکان شرطی شده
359 PP-85 پیوندی مریم * تاثیر نیتروژن و فسفر بر میزان اسانس گیاه درمنه شیرین *
360 CG-34 تائب ف حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
361 PS-11 تائب فاطمه * آنالیز کلادیستیک گون های یک ساله (تیره نخود) دنیای قدیم با استفاده از صفات ریخت شناسی *
362 PS-120 تایا علی * بررسی فلور زیر حوزه آبخیز گلیرد -فشندک(حوزه آبخیز طالقان) *
363 ZO-122 ترابی منیرالسادات * بررسی اثر هیستامین در ناحیهCA1 هیپو کامپ موش های صحرایی در مدل رفتاری اضطراب *
364 PP-12 ترکزاده مسعود اثر یون کلسیم بر تجمع عناصر غذایی ، رشد لایه کورتکس ربشه و الگوی الکتروفورزی پلی پپتیدها در گیاه Descurainia sophia تحت تنش شوری *
365 PP-44 ترکزاده مسعود بررسی اثرات پاکلوبوترازول بر افزایش مقاومت به سرما در نهال های گوجه فرنگی ( Licopersicum escolentum L ) *
366 ZO -38 ترکی فرهنگ * تنوع مارها و سوسمارها در استان لرسنان ٬جنوب غربی ایران *
367 ZO-25 ترکی فرهنگ انتخاب جنسی در سوسمارها ٬نقش انتخاب باروری *
368 ZO-60 ترکی فرهنگ فشار انتخابی در کسب قلمرو در دو گونه Sympatric جنس Laudakia در فلات غربی ایران(Sauria: Agamidae) *
369 ZO-98 ترکی فرهنگ سیکل های بیضه ای و اپیدیدیمی در سوسمار مار چشم (Ophisops elegans(Lacertidae *
370 PS-4 ترکاشوند حسین * بررسی تطبیقی روابط بین پوشش گیاهی، بستر و ویژگیهای خاک شناختی درمنطقه حفاظت شده خانگرمز با استفاده از روش اکو- فیتوسوسیولوژی *
371 MB-7 تسلیمی یاسمن واکسیناسیون بر علیه لیشمانیوز احشایی توسط سیستئین پروتئیناز های انگل لیشمانیا اینفانتوم در مدل موشی BALBC *
372 CG-22 تفریحی مجید * شناسایی چند جهش جدید بر اگزون شماره 3 ژن B-catenin در نمونه های توموری معده *
373 ZO-34 تفسیری الهام Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culidae) in Guilan province of Iran *
374 BB-1 تقدیر مجید آلفا - آمیلاز غیر وابسته به کلسیم حاصل از Bacillus sp.KR-8104 :بررسی ژن ومدلسازی ارتباط ساختار و عملکرد *
375 BB-27 تقوی دهاقانی مهناز پاسخ سازگاری به پرتو در ساکنان مناطق دارای پرتو زایی طبیعی بالا در رامسر مطالعه ای بر اساس سنجش میکرو نوکلئازی و آپوپتوز *
376 BB-53 تقوی دهاقانی مهناز * مطالعه اختلافات فردی در لنفوسیت های بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از رادیوتراپی با بررسی میکرو نوکلئای القا شده با پرتو *
377 ZO-84 تقوی مطلق سید امین ا... * پارامترهای رشد و میزان مرگ و میرماهی شیر (Scomberomerus commerson) در سواحل استان هرمزگان *
378 MA-22 تقی خواه رامین مطالعه اکوتوکسیکولوژی وتعیین اثرات حاد و زیرحاد حشره کش تریکلروفون برروی
ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum)
379 ZO-31 تقی زاده مسعود بررسی مورفومتریک بیو تیپ های کرم ساقه خوار اروپایی ذرت (nubilalis Hb.Ostrinia) در برحی نواحی ایران *
380 BB-76 تقی زاده تهمینه ارزیابی حسی توفوی تولید شده از سویا با استفاده از اسانسهای مختلف وتهیه غذای تخمیری تمپه از ضایعات باقیمانده توفو(اوکارا) *
381 ZO-17 تقی لو بهروز * بررسی و تعیین گونه های سیبلینگ آنوفل کولی سیفا سیس کمپلکس Anopheles culicifacies complex در منطقه بلوچستان به روش مولکولی (تکنیک PCR-RELP ) *
382 MB- 3 تنگستانی نژادشهرام بررسی فعالیت ضد میکروبی کمپلکس های [N-فنیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II)، [N-فنیل پارا متیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و[N-فنیل پارا نیترو تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و لیگاندهای N-فنیل تیوبنزآمید *
383 MA-40 توتونی محمد منصور * بررسی تأثیر تغییرات شوری بر هم آوری Mnemiopsis leidyi *
384 CG-5 توحید پور مریم بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی پوست میوه وآب انار *
385 ZO-123 توحیدی عاطفه * بررسی تغییرات وزن و آب و غذای مصرفی در موش های صحرایی نر بالغ دیابتیک *
386 PS-113 توسلی اختر بررسی سیستماتیکی جنس زبان در قفا Consolida Dc .S.F. Gray از تیره آلاله Ranunculaceae ذر ایران *
387 CG-9 توکل افشاری جلیل بررسی ارتباط بین آ للهای ژنHLA-DQB1با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت ایران *
388 MA-36 توکلی ثانی سیده بلین بررسی تنوع و فراوانی زئوپلانکتون در مصب چمخاله *
389 ZO-43 توکلی مجید * بررسی مقدماتی فون قاب بالای آبزی (Aquatic Coleoptera )رودخانه های حوضه آبریز دز دراستان لرستان *
390 ZO-85 توکلی مجید * معرفی گونه های جدید زنبورهای پارازیتوئید (Hym:Chalcidoidea) برای دنیاوایران از گال رز در جنگلهای منطقه کاکارضا استان لرستان *
391 PS-52 توکلی ثانی سیده بلین * بررسی تنوع و فراوانی فیتو پلانکتون ها و اثرات تغییرات فصل و شوری بر آنها در مصب چمخاله *
392 CG-1 توول دیوید آنالیز پروموتر ژنهای SFL1 وSFL2 در گیاه Arabidopsis thaliana با استفاده از Gateway cloning system *
393 MB-55 تیر انداز حسن تعیین غلظتهای بحرانی یونهای فلزی موثر در رشد Streptomyces clavuligerus , تولید کلاوولانیک اسید *
394 ZO-73 تیموری آزاد ریخت شناسی استخوان پور وهیال واهمیت آن در تاکسونومی تعدادی از ماهیان آب شیرین ایران *
395 ZO-96 جاجوندیان رویا * بررسی مقاومت کبدی جوجه های گوشتی در برابر مسمومیت با دزهای بالارونده ی تتراکلرید کربن ٬ بااستناد به فاکتورهای هماتولوژیکی ، سرولوژیکی و برخی شاخص های بدنی در سنین 25و40روزگی. *
396 PP-70 جامعی رشید اثرات نور ، دمای نگهداری، PH وواریته روی ایداری رنگیزه های آنتوسیانینی در چهار واریته سیب(Malus) ارومیه *
397 PP-100 جامعی رشید اثرات پراکسید هیدروژن ، ساکارز و مدت زمان نگهداری روی پایداری آنتوسیانین انگور سیاه سردشت ( Vitis vinifera ) *
398 BB-69 جامعی رشید تاثیر نور٬دماpH٬و مدت زمان نگهداری روی رنگ و پایداری آنتوسیانین *
399 BB-67 جان قربان نرگس اثر پیش تیمار تیوسولفات سدیم بر حساسیت رنگ آمیزی نیترات نقره *
400 ZO-55 جاوید کار سید محمد * تغییرات اقلیمی دراستان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی واستدلالهایی بر تغییرات مرزهای زیست جغرافیایی جوندگان *
401 ZO-39 جاوید کار محمد اولین گزارش موش دو پای هاتسون Allactaga hotsoni Thomas 1920در شمال شرق ایران (Rodentia: Dipodidae) *
402 MB-11 جاهدی مریم * مقایسه بررسی تاثیر عامل زیستی شوک اسمزی ناگهانی قند سوکروز در محیط کشت میکروارگانیزم آسپرژیلوس نایجر و موتانت یافته های همان میکروارگانیزم در جهت افزایش تولید اسید سیتریک *
403 CG-41 جرجانی عیسی * بررسی امکان تولید شاخساره های مرکب و باززایی در عدس به روش کشت درون شیشه ای *
404 CG-78 جرجانی عیسی * بررسی روند ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی و اسپرمهای مختلف در گله گاوهای شیری هلشتاین استان فارس *
405 PP-94 جزایری امید بررسی اثر خود مسمومی عصاره آبی ارقام مختلف برنج ( Oriza sativa L. ) بر پارامتر های رشد گیاه کامل در محیط هیدروتونیک *
406 PP-108 جزایری امید بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و رشد دانه رست ارقام مختلف برنج ( Oryza sativa ) *
407 BB-43 جعفری رحیم * تولید و تخلیص استرپتوکینازبا استفاده از وکتور بیانی pMAL *
408 PP-44 جعفری سید رضا * بررسی اثرات پاکلوبوترازول بر افزایش مقاومت به سرما در نهال های گوجه فرنگی ( Licopersicum escolentum L ) *
409 PS-32 جعفری عفت مطالعه جنس گون ( Astragalus ) در استان فارس *
410 PP-72 جعفری مصطفی مقایسه مقاومت به شوری در 40 ژ نوتیپ پینبه بر اساس رشد رویشی و انباشتگی یونها *
411 ZO-102 جعفری نرگس * اثر عصاره درمنه کوهی بر میزان لیپو پروتئین های پلاسما و عوامل آتروژنز در خرگوش های هیپرکلسترولی *
412 ZO-97 جعفریان عباس بررسی اثرات سمیت سلولی اسانس فرار پوست نارنگی وبالنگ برروی رده های سلولی K562, KB *
413 BB-73 جعفریان وهب جداسازی و تخلیص آنزیم لیزوزیم و بررسی تاثیر تغییرات لیزوزیم در نژادهای مرغ کاپ و لوهمن *
414 BB-57 جعفریان وهب * بررسی ویژگی های بیوشیمیایی پراکسید از برگ چهار نوع از مرکبات شمال ایران *
415 BB-23 جعفریان وهب استخراج و خالص سازی پلی فنل اکسیداز از گیاه توتون *
416 HE-13 جلالی تهرانی حورا * بررسی کشت اندام جوانه پانکراس در موشهای نژاد Balb/c و پیوند آن به موشهای دیابتی شده *
417 CG-7 جلالی جواران مختار ارزیابی گیاهان کلزای ترا ریخت شده با ژن EPSPS *
418 CG-29 جلالی جواران مختار بهینه سازی شرایط کشت بافت و تراریخت نمودن گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم تومه فاسینس *
419 PP-107 جلالی جواران مختار اثر تعویض محیط کشت و تراکم میکروسپور روی جنین زایی میکروسپورهای کلزا رقم گلوبال *
420 HE-32 جلالی سندی اولین گزارش از کشت سلولهای بافت جنین کرم ابریشم در شرایط in vitro *
421 PS-115 جلالی سید غلامعلی پراکنش بیوماس نهال های یکساله بلند مازو در تراکم های مختلف تاج پوشش *
422 ZO-116 جلالی مهدی بررسی اثر هیپو تیروئیدی بر اسپرماتوژنز نژاد ویستار *
423 MA-31 جلودار غلامعلی مطالعه اثرات طول موجهای مختلف طیف مرتی بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان *
424 MB-11 جلیلپور جلیل مقایسه بررسی تاثیر عامل زیستی شوک اسمزی ناگهانی قند سوکروز در محیط کشت میکروارگانیزم آسپرژیلوس نایجر و موتانت یافته های همان میکروارگانیزم در جهت افزایش تولید اسید سیتریک *
425 BB-32 جلیلی اسپنتا مدل کامپیوتری ترکیبات بازدارنده توپوایزومرازII یوکاریوتی .روشی جدید جهت ارزیابی و طراحی داروهای ضد سرطان *
426 CG-44 جلیلی شیرین * Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions *
427 BB-5 جلیلی شیرین تاثیر درج اینترون مخمری روی افزایش بیان پروتئین آلفا 1-آنتی تریپسین انسانیدر مخمر Pichia pastoris *
428 MB-19 جلیلی طبایی مریم ارزیابی میزان نمک دوستی و وابستگی به نمک در باکتریهای مقاوم به نمک و نمک دوست جدا شده از خاک شور روددشت *
429 PS-59 جلیلی عادل رسته بندی گونه های جنس Artemisia گیلان در استان
بر اساس ویژگیهای زیستگاهی و خصوصیات کمی گیاهان به روش PCA
430 PS-83 جلیلیان نسترن * بررسی تاکسونومیکی تیره Polygalaceaeدر ایران *
431 PP-25 جمال امیدی معصومه * بررسی اثرات روی ( Zn ) بر میزان مقاومت به شوری در هشت رقم برنج *
432 PS-54 جمالو فاطمه * بررسی فلورستیکی دیاتومه های اپی پلون و اپی فیتون در رودخانه جاجرود ایران *
433 PS-46 جمزاد زیبا فلور جلبکی برکه های باغ ملی گیاهشناسی ، ایران *
434 PS-57 جمزاد زیبا بررسی ساختار مورفولوژیکی و آناتومیکی Vitx در ایران *
435 CG-52 جنتی مهدی استفاده از مارکرهای ماکروساتلیت در تشخیص تنوع ژنتیکی مرکبات ایران *
436 CG-7 جنوبی پریسا * ارزیابی گیاهان کلزای ترا ریخت شده با ژن EPSPS *
437 MA-13 جوادی ابوالفضل اولین گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهیان ایران ( ماهی قزل آلای خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلی ماسال
438 PS-75 جوادی سیده باهره آناتومی مقایسه ای برگ در گونه های بخش کوزینیا از جنس کوزینیا *
439 PS-41 جوانشیر عزیز بررسی بوم شناسی فردی درمنه معطر Astremia fragrans Willd گونه سازگار اراضی شور مارنی آذربایجان شرقی *
440 ZO-83 جوانشیر کریم بررسی بیولوژیکی و عوامل کنترل کننده جوانه خوار ( Rhyacionia buoliana Den & Schif (Lep.: Torticidae در جنگل کاریهای سوزنی برگ گیلان *
441 BB-68 جوانمرد خامنه حنیف * تولید و خالص سازی آنتی بادی پلی کلونال ضد لنفوسیتهای T انسان (انتی تیموسیت گلوبولین) *
442 ZO-68 جوانمردی سهیلا بررسی خصوصیات مورفومتریکی 3 جمعیت Hyla savignyi و تعیین کاریوتیپ این گونه در استان فارس *
443 PS-21 جوانی وندرامین جوزپه گوناگونی ژنتیکی میکروساتلایتی جمعیت های راش Fagus orientalis Lipakyجنگل های خزری *
444 PS-38 جوهر چی محمد رضا * گلسنگ های استان خراسان ، ایران *
445 PS-17 جوهرچی حسن مطالعه مورفولوژی و تاکسونومی عددی برخی از گونه های جنس زالزالک Crataegus *
446 PS-87 جوهرچی محمدرضا تنوع زیستی گیاهی منطقه درکش در استان خراسان شمالی *
447 BB-75 جهانسوز ایران * بررسی اثرات تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو بر کاهش سطح گلوکز و اوره خون در رتهای دیابتی *
448 CG-65 جهانگشایی پریسا آنالیز کاریوتیپ گونه (Cricetulus migratorius(Mammalia :Rodentiaدر استان زنجان *
449 PP-74 چاپارزاده نادر * تاثیر تنش شوری در ترکیب اسیدهای چرب برگ گیاه همیشه بهار *
450 MB-52 چرمی آرزو جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت از آب دریا *
451 CG-50 چکمه دوز فریدون مطالعه کاریوتیپ نتاج حاصل از تلاقی بین ماهی کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهی سفید دریا خزرRutilus frisii kutumنر *
452 CG-70 چکمه دوز فریدون بررسی روشهای مختلف استخراج و رسوب DNAدر ماهی قزل آلای رنگین کمان *
453 PP-71 چلبیان فیروزه اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد ، اجزای عملکرد و ساختار ترشحی گیاه نخود ( Cicer arietinum L ) *
454 PP-94 چمن آرا زهره بررسی اثر خود مسمومی عصاره آبی ارقام مختلف برنج ( Oriza sativa L. ) بر پارامتر های رشد گیاه کامل در محیط هیدروتونیک *
455 BB-50 چنیانی منیره بررسی پروتئین های ذخیره ای و آنزیم های دانه گندم های دیپلوئید ایران *
456 CG-33 چهرگانی عبدالکریم بررسی تاثیر سرب و اتانول بر تقسیم سلولی و نمو ریشه در پیاز خوراکی *
457 PS-12 چهرگانی عبدالکریم تکوین رویان در گونه Astragalus cemerinus (تیره نخود) و کاربرد سیستماتیک آن *
458 PP-49 چهرگانی عبدالکریم برسی برخی اثرات باران اسیدی بر روی رشد گیاه لوبیا *
459 CG-41 حائری پیمان بررسی امکان تولید شاخساره های مرکب و باززایی در عدس به روش کشت درون شیشه ای *
460 HE-25 حائری روحانی سید علی بررسی تاثیر سیستئامین بر از سرگیری میوز و بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش و تکوین جنینهای حاصل از آن *
461 ZO-97 حائری روحانی علی بررسی اثرات سمیت سلولی اسانس فرار پوست نارنگی وبالنگ برروی رده های سلولی K562, KB *
462 ZO-111 حائری روحانی علی نقش گیرنده های نیکوتینی ناحیه CA1 هیپو کامپ در پاداش ناشی از مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی *
463 ZO-137 حائری روحانی علی بررسی اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مورفین با روش میکرودیالیز در مغز موش صحرایی نر بالغ *
464 ZO-114 حائری روحانی علی تأثیر عصاره میوه گیاه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپریدول بر میزان هورمون لوتئینی و تستوسترون درموش سوری نر *
465 ZO-3 حائری روحانی علی اثرات تزریق داخل هیپوکامپی ٬ آگونیست وآنتاگونیست گیرنده های *
466 ZO-13 حائری روحانی علی اثر کانالهای پتاسیمی وابسته به ATP بر حافظه وابسته به وضعیت مرفین در روش اجتنابی غیر فعال *
467 PS-71 حائری نسب مریم * مطالعه سیتوتاکسونومی بخش Hordeastrum Dollازجنس Hordium Lدر ایران *
468 PS-66 حاتمی احمد مطالعه سیتو مورفولوژی تعدادی از گونه های جنس جو *
469 ZO-106 حاتمی حمیرا * دکسترومتورفان اثرات مهاری Anti- NT4 را بر تولرانس مورفینی تقویت می نماید *
470 PP-46 حاج حسینی رضا اثر جذب سرب بر جوانه زنی ، پارامترهای رشد ، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در دو رقم کلزا ( Brassica napus L ) *
471 PP-15 حاجی بلند * تاثیر شرایط غرقابی در عرضه متفاوت عنصر روی بر جذب عناصر و فعالیت آنزیم های واجد عنصر روی چند ژنوتیپ گیاه برنج *
472 PP-83 حاجی بلند رقیه * تاثیر میکوریزه شد ن در دو رژیم رطوبتی متفاوت روی رشد و تغذیه فسفری گیاه برنج *
473 PP-99 حاجی بلند رقیه اثر غلضت های مسموم کننده دو عنصر نیکل و روی بر رشد و انباشتگس این عناصر در چند گئنه حساس و متحمل فلور آذربایجان *
474 PS-2 حاجی بلند رقیه بررسی فیتوسوسیولوژیک خاکهای غنی از فلزات سنگین در شمال غرب ایران *
475 ZO-75 حاجی حسنی نسرین خصوصیات بیومتریکی و بیولوژیکی سیست آرتمیا پارتنوژنتیکا و آرتمیا ارومیانای پرورش یافته در استخرهای خاکی سایت قبادلو- عجبشیر *
476 MA-25 حاجی حسنی نسرین * اندازه گیری میزان فلزات سنگین در بافت ماهی پرورشی دشت تبریز *
477 MA-26 حاجی حسنی نسرین * مقایسه میزان رشد ماهی قزل آلا ی رنگین کمان با جایگزینی بیومس خشک آرتمیا به جای پودر ماهی در جیره *
478 MA-33 حاجی رستملو محبوبه * بررسی عوامل موثر در ته نشست سیست آرتمیا اورمیانا با تاکید بر ساختار پوسته *
479 CG-61 حاجی رستملو محبوبه * بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آرتمیا پارتنوژنتیکا در ایران بروش -PCR RFLP *
480 ZO-70 حاجی زاده جلیل * معرفی شش گونه از کنههای فیتوزئید (Acari: Phytoseiidae)از روی گیاهان زینتی از استان گیلان *
481 ZO-77 حاجی زاده سهراب بررسی رابطه بین شاخصهای تنفسی و وزن در مردان ایرانی و مقایسه آن در افراد سیگاری و غیر سیگاری *
482 ZO-103 حاجی زاده سهراب بررسی اثرات غیرمستقیم مورفین بر جریان خون پوستی در موش های صحرایی نر *
483 ZO-138 حاجی زاده سهراب مقایسه اثر نیتریک اکساید بر جریان خون پوست موش های سالم و وابسته به مورفین *
484 ZO-10 حاجی زاده مقدم اکبر * ارزیابی تزریق هیستامین و آنتاگونیست های آن درون هسته آمیگدال مرکزی در مدل حیوانی اضطراب *
485 MB-52 حاجی علیزاده امبر حامد جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت از آب دریا *
486 PS-38 حاجی منیری عنبران گلسنگ های استان خراسان ، ایران *
487 ZO-52 حاصلی محمد * گزارش وجود انگلهای Phoreiobothrium lasium و(Tetraphyllidea: Platybothrium cervinum Onchobothriidae) در کوسه چانه سفید Carcharhinus dussumieri خلیج فارس *
488 MB-6 حامدی جواد * افزایش رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین در اثر آرد دانه منداب (Eruca sativa) *
489 MB-55 حامدی جواد * تعیین غلظتهای بحرانی یونهای فلزی موثر در رشد Streptomyces clavuligerus , تولید کلاوولانیک اسید *
490 BB-46 حبیبی دریا * مطالعه اثر مهاری آسپیرین برروی فعالیت آنزیم کربونیک انیدراز *
491 BB-46 حبیبی رضائی مهران مطالعه اثر مهاری آسپیرین برروی فعالیت آنزیم کربونیک انیدراز *
492 MB-37 حبیبی عزیز شناسایی باکتریهای گرم مثبت تخریب کننده پلیمر پلی یورتان *
493 MB- 3 حبیبی محمد حسین بررسی فعالیت ضد میکروبی کمپلکس های [N-فنیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II)، [N-فنیل پارا متیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و[N-فنیل پارا نیترو تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و لیگاندهای N-فنیل تیوبنزآمید *
494 ZO-104 حجازی حسین اثر اتیلن گلیکول بر عوامل موثر در تشکیل سنگ های ادراری در رت *
495 ZO-144 حجازی حسین اثر پروتئین سویا بر یادگیری و حافظه رتهای هیپرکلسترولی *
496 ZO-47 حجازی سید حسین * تعیین فراوانی نسبی آلودگی ZOonotic cutaneous leishmaniasis در جوندگان منطقه شمال اصفهان *
497 PP-103 حجت جلالی علی اکبر تاثیرجمعیت های مختلف نماتود سیستی چغندرقند Heterodara schechtii روی میزان قند و محتوای کلروفیل چغندر قند ر قم مقاوم Nemakill و مقایسه آن با رقم حساس *
498 CG-6 حجتی زهره * طراحی و ساخت وکتورهای بیانی برای استرپتو مایسز *
499 CG-35 حجتی زهره * جداسازی استرپتومایسس تولید کننده آنتی بیوتیک استرپتومایسین از خاک ایران به منظوردستکاری ژنتیکی آنها *
500 ZO-61 حجتی ویدا * تفاوتهای جنسی و تعیین جنسیت محیطی درلاکپشت برکهای اروپایی Emys orbicularis *
501 ZO-74 حجتی ویدا * مقایسه زیستی لاکپشت برکه ای Emys orbicularis و لاکپشت خزری Mauremys caspica caspica در استانهای گلستان و مازندران *
502 PS-25 حداد فرهنگ مطالعه و بررسی سیستماتیک و تاکسونومی عددی جنس Compositae Crepis L در خراسان *
503 PS-124 حداد فرهنگ مطالعه و بررسی سیتوژنتیک برخی گونه های Crepis L در خراسان *
504 PP-10 حدادچی غلامرضا مقایسه اثر محیط های نیترو آمونیاکی بر پیری برگ برنج ( رقم طارم ) و بررسی تغییر فعالیت آنزیم های کاتالاز ، پراکسیداز و سوپر اکسیددیسموتاز *
505 PP-81 حدادچی غلامرضا اثرات آللوپاتیک عصاره های فنولی کلزا بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های سویا *
506 PP-107 حدادی پرهام اثر تعویض محیط کشت و تراکم میکروسپور روی جنین زایی میکروسپورهای کلزا رقم گلوبال *
507 ZO-58 حدادی مقدم کوروش شناسایی و تعیین توده زنده بی مهرگان کفزی تالاب بوجاق *
508 PS-102 حسن آبادی زهرا * معرفی فلور منطقه جوزم شهر بابک در استان کرمان *
509 PP-113 حسن پور حلیمه * بررسی اثر گلوکز و سوکروز بر تجمع پرولین در کالوس آویشن شیرازی *
510 ZO-112 حسن پور شهرام اثر تماسی شبه هورمون جوانی ،پیری پروکسیفن بر ساختار اندام های تناسلی وتولید مثلی سوسری آلمانی٬Dictyoptera: Blattellidae)Blattella germanica) *
511 CG-50 حسن زاده صابر محمد * مطالعه کاریوتیپ نتاج حاصل از تلاقی بین ماهی کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهی سفید دریا خزرRutilus frisii kutumنر *
512 ZO-57 حسن زاده کیایی بهرام بررسی فونستیک مارمولکهای شمال استان اردبیل *
513 ZO-88 حسن زاده کیایی بهرام بررسی تفاوت های درون گونه ای Gammarus komareki ( Schaferna 1922) در منطقه هیرکانی *
514 BB-47 حسن ساجدی رضا استخراج و تعیین خصوصیت آنزیم های سرین پروتئاز از باسیلوس های ترموفیل جداشده از خاک *
515 BB-2 حسن ساجدی رضا جداسازی ٬ خالص سازی و مطالعه ساختار- فعالیت آلفا آمیلاز باکتری ترموفیل بومی از LH8 *
516 BB-1 حسن ساجدی رضا * آلفا - آمیلاز غیر وابسته به کلسیم حاصل از Bacillus sp.KR-8104 :بررسی ژن ومدلسازی ارتباط ساختار و عملکرد *
517 CG-36 حسن شاهیان مهدی * بهینه سازی استخراج DNA از خاک ورسوبات محیطی *
518 PS-44 حسن عباسی نوروز علی جمع آوری وشناسایی گیاهان شور پسند استان گلستان و بررسی امکان استفاده اقتصادی از آنها *
519 PP-82 حسن لو طاهره * تولید سیلیمارین از طریق کشت بافت گیاه خارمریم *
520 PP-64 حسن لو طاهره * بررسی تاثیر منابع مختلف ازتی و دوره زیر کشت بر تعادل یونی بافتهای گیاه جوجوبا در شرایط آزمایشگاهی(Simmondsia chinensis(Link) Sch.) (Jojoba) *
521 CG-44 حسن نیا صادق Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions *
522 BB-5 حسن نیا صادق * تاثیر درج اینترون مخمری روی افزایش بیان پروتئین آلفا 1-آنتی تریپسین انسانیدر مخمر Pichia pastoris *
523 ZO-75 حسنی احمد رضا * خصوصیات بیومتریکی و بیولوژیکی سیست آرتمیا پارتنوژنتیکا و آرتمیا ارومیانای پرورش یافته در استخرهای خاکی سایت قبادلو- عجبشیر *
524 MA-26 حسنی احمد رضا مقایسه میزان رشد ماهی قزل آلا ی رنگین کمان با جایگزینی بیومس خشک آرتمیا به جای پودر ماهی در جیره *
525 HE-12 حسنی فاطمه تأثیر DEHP (دی اتیل هگزیل فتالات) بر از سر گیری میوز، بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش سوری *
526 HE-25 حسنی فاطمه * بررسی تاثیر سیستئامین بر از سرگیری میوز و بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش و تکوین جنینهای حاصل از آن *
527 BB-48 حسنی لیلا مقایسه اثر مشتقات آلفا دی اکسیم بر ساختار هموگلوبین و آپوهموگلوبین *
528 BB-56 حسنی لیلا * مطالعه میانکنش آلبومین سرم انسانی با پلی اکسو متالات *
529 MB-6 حسنی نسب اعظم افزایش رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین در اثر آرد دانه منداب (Eruca sativa)
530 PP-75 حسین پور فیضی محمد علی * بررسی تاثیرات اشعه گامای کبالت 60 با دوز پایین بر برخی پارامترهای رشد و محصول گیاه گوجه فرنگی Lycopeisicon esculentum *
531 PP-90 حسین پور فیضی محمد علی * بررسی تاثیرات اشعه گاما بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی بذر گندم رقم الوند Triticum aestivym CV : alvand *
532 MA-19 حسین پور نورالدین بررسی زیست شناسی شاه میگوی آب شیرین Astacus leptodactylus دریاچه
مخزنی سد ارس
533 MA-20 حسین جانی عادل پرورش مصنوعی میگوی ببری سیاه (Penaeus monodon)
با توجه به شرایط اکولوژیک استان هرمزگان
534 ZO-126 حسین زاده عبدالله * جداسازی سلولهای بنیادی مشتق از استرومای مغز استخوان و بررسی ویزگیهای مورفولوژیکی آنها در محیط کشت *
535 BB-58 حسین زاده کلاگر اباصلت خالص سازی انتی بادی منو کلونال موشی با استفاده از ماتریکس جذبی پروتئینG *
536 BB-36 حسین زاده کلاگر اباصلت شناسایی Aspergilus flavusوآفلاتوکسین B1 درخوراک طیوربه وسیله PCR *
537 MB-30 حسین زاده کلاگر اباصلت شناسایی سریع سالمونلا تیفی موریوم از نمونه های غذایی با استفاده از تکثیر fliC *
538 MB-48 حسین زاده کلاگر اباصلت مقایسه الگوی پلاسمیدی و مقاومت به عوامل ضد میکروبی در میان ایزوله های تهیه شده از باکتری Salmonella enteritidis در کرمانشاه *
539 HE-7 حسین زاده مرتضی * مطالعه اثر میتو ژنهاورتینوئیک اسید بر رشد وزیکول چشمی و لنزی 10/5 روزه جنین موش ( NMRI) در محیط کشت *
540 ZO-140 حسین مردی نرگس فعالیت گیرنده های آدنوزینیA1 آمیگدال تاثیر بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم ندارد *
541 BB-44 حسینخانی سامان بررسی خصوصیات سینتیکی آنزیم لوسیفراز تثبیت شده برروی بستر لیپید سفارز *
542 BB-34 حسینخانی سامان تاثیر حلال های آلی روی پایداری ترمولیزین و پایدارکردن آن با افزودنی ها *
543 BB-33 حسینخانی سامان مطالعه ساختاری و ترمودینامیکی لوسیفرازباکتریایی با استفاده از تکنیک دورنگنمایی دورانی *
544 BB-22 حسینخانی سامان نقش اصلی گلوتامات 175در کنترل سرعت نشر نور در لوسیفراز باکتریها :شواهد اسپکتروسکپی *
545 BB-21 حسینخانی سامان مقایسه حالت مولتن گلوبول α- آمیلازهای ترموفیل ومزوفیل *
546 BB-12 حسینخانی سامان تشکیل zero cross- linking در پراکسیداز : اثر روی ساختار و عملکرد *
547 BB-9 حسینخانی سامان تعیین خصوصیات سنتیکی و ساختاری آنزیم لوسیفر از گونه Lampyris turkestranicus *
548 BB-2 حسینخانی سامان جداسازی ٬ خالص سازی و مطالعه ساختار- فعالیت آلفا آمیلاز باکتری ترموفیل بومی از LH8 *
549 MB-18 حسینی احمد زواران القای تولید بیشتر نیتریک اکسایدتوسط مایکوباکتریوم بویس در پی ایمن سازی از راه رکتال *
550 BB-48 حسینی سمانه * مقایسه اثر مشتقات آلفا دی اکسیم بر ساختار هموگلوبین و آپوهموگلوبین *
551 PS-90 حسینی سید ذبیح الله * تنوع درون گونه ای گونه AEGILOPS CYLINDRICA HOST در ایران *
552 PP-10 حسینی سید محسن * مقایسه اثر محیط های نیترو آمونیاکی بر پیری برگ برنج ( رقم طارم ) و بررسی تغییر فعالیت آنزیم های کاتالاز ، پراکسیداز و سوپر اکسیددیسموتاز *
553 BB-49 حسینی سید محمد رضا اثرمتقابل فسفرو پتاسیم برروی تغییرپروتئین های گلایسینین و β- کونگلایسینین سویا در برگ و کالوس *
554 PS-94 حسینی شهلا * بررسی سیتوتاگزونویک جنس پیاز در آذربایجان و کردستان *
555 PP-117 حسینی شیدا ریزازدیادی درون شیشه ای سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) *
556 ZO-19 حسینی شیدخت بررسی مقدماتی تنوع زیستی نیام بالان آبزی (حشرات ) در چشمه جویبار چهار چشمه پارک ملی بمو، شیراز، ایران *
557 ZO-19 حسینی فرامرز بررسی مقدماتی تنوع زیستی نیام بالان آبزی (حشرات ) در چشمه جویبار چهار چشمه پارک ملی بمو، شیراز، ایران *
558 ZO-101 حسینی محسن * تاثیر ایزوفلاون ها ٬ یونجه و شبدر قرمز برگلیکوزیلاسیون هموگلوبین *
559 CG-75 حسینی مزینانی سید مهدی تعیین حاملین با استفاده از روش هضم آنزیمی برای جهش IVSIont546 *
560 CG-77 حسینی مزینانی سید مهدی تعیین ناقلین با استفاده از آللهای VNTRبرای جهش IVSIont546 *
561 CG-68 حسینی مزینانی مهدی بهینه سازی روش استخراجDNAاز برگ زیتون *
562 PS-41 حشمتی غلامعلی بررسی بوم شناسی فردی درمنه معطر Astremia fragrans Willd گونه سازگار اراضی شور مارنی آذربایجان شرقی *
563 CG-41 حق نظری علی بررسی امکان تولید شاخساره های مرکب و باززایی در عدس به روش کشت درون شیشه ای *
564 CG-25 حق نیاز ریحا نه بررسی میکرودلیشنهای کروموزوم Y در مردان نابارور استان گیلان و خوزستان *
565 HE-29 حلاجیان علی مطالعه ساختار هیستولوژیک دستگاه گوارش در تاسماهی ایرانیAcipenser Persicus *
566 MA-2 حلاجیان علی شاخصهای مورفولوژیک در تکثیر مصنوعی مولدین اوزون برونAcipenser Stelletus حوزه جنوب غربی دریای خزر *
567 PS-16 حمدی سید محمد مهدی * میکرو مورفولوژی پوسته کپسول، پوسته دانه و سطح دانه گرده در بخش Supinae از جنس Linaria در ایران *
568 PS-59 حمزه ای بهنام رسته بندی گونه های جنس Artemisia در استان گیلان
بر اساس ویژگیهای زیستگاهی و خصوصیات کمی گیاهان به روش PCA
569 PS-105 حمزه بهنام بررسی ساختار تشریحی برگ برخی از گونه های جنس Bromus (تیره گندم) در ایران *
570 PP-22 حمید اوغلی یوسف بررسی اثر اسید آسکوربیک بر ویژگیهای ساختاری مریستم های راسی گیاه صبر زرد (Aloe barbadensis Mill). درکشت بافت وگیاهان گلخانه ای *
571 PP-110 حمیدی رضا اثر آللوپاتیکی غلظت های مختلف عصاره بقایای گندم ، علف کش و هر دو بر جوانه زنی ، محتوای رنگریزه ای و فتوسنتز کلزا ، علف های هرز همراه و تداخل با علف کش پیش از کاشت آن *
572 MB- 3 حمیدی مطلق روح الله بررسی فعالیت ضد میکروبی کمپلکس های [N-فنیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II)، [N-فنیل پارا متیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و[N-فنیل پارا نیترو تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و لیگاندهای N-فنیل تیوبنزآمید *
573 CG-28 حوالی شهریاری زهرا * بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام تتراپلوئید پنبه (Gossypium hirsutum)با استفاده از خصوصیات سیتوژنتیکی و مارکرهای مولکولی RAPD *
574 PP-60 حوری فرنوش * مقایسه دو گونه Medicago truncatula و Medicago sativa در تولید کالوس و اثر هورمونهایNAA, BAP واتینیل استرادیول در باز زایی این گونه ها *
575 ZO-108 حیات غیبی حسین بررسی تجربی اثر نیتریک اکساید بر میزان هورمون پرولاکتین در خوکچه هندی *
576 ZO-119 حیات غیبی حسین * اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر قند خون و کورتیزول در خوکچه هندی *
577 ZO-134 حیات غیبی حسین بررسی و تعیین محدوده شنوایی رت *
578 ZO-1 حیات غیبی حسین مطالعه تجربی اثر نیتریک اکساید در میزان TSH وهورمونهای تیروئیدی *
579 MA-32 حیدری بهروز مراحل رسیدگی تخمک کفال طلایی دریای خزر (Liza aurata) با تاکید بر مطالعه بیشتر مراحل نهایی رسیدگی آن *
580 BB-74 حیدری حسین مقایسه ترکیبات موجود در اسانس بذر و برگهای فرولاگو آنگولاتا (چویر) جمع-آوری شده در منطقه نواکوه از کوه زاگرس در غرب ایران *
581 BB-61 حیدری رضا تاثیر انواع روغنهای غذایی مصرفی بر میزان لیپیدهای خون در خرگوش *
582 BB-17 حیدری رضا جداسازی ٬ خالص سازی و سنجش میزان بازدارندگی مهار کننده آلفا آمیلاز موجود در بذر گندم (Triticum aestivum var. zarrin) *
583 PP-16 حیدری رضا ترشح اسید های آمینه آلی به وسیله ریشه دانه رست های ذرت یک مکانیسم مقاومت گیاه در برابر مسمومیت فلزات سنگین *
584 PP-70 حیدری رضا اثرات نور ، دمای نگهداری، PH وواریته روی ایداری رنگیزه های آنتوسیانینی در چهار واریته سیب(Malus) ارومیه *
585 PP-100 حیدری رضا اثرات پراکسید هیدروژن ، ساکارز و مدت زمان نگهداری روی پایداری آنتوسیانین انگور سیاه سردشت ( Vitis vinifera ) *
586 PP-116 حیدری رضا * جذب و تجمع سرب در دانه رستهای ذرت توسط PH و EDTA تحریک می شود *
587 BB-69 حیدری رضا تاثیر نور٬دماpH٬و مدت زمان نگهداری روی رنگ و پایداری آنتوسیانین *
588 BB-17 حیدری زاده مسعود * جداسازی ٬ خالص سازی و سنجش میزان بازدارندگی مهار کننده آلفا آمیلاز موجود در بذر گندم (Triticum aestivum var. zarrin) *
589 MA-25 حیدری طاهره اندازه گیری میزان فلزات سنگین در بافت ماهی پرورشی دشت تبریز *
590 MA-26 حیدری طاهره مقایسه میزان رشد ماهی قزل آلا ی رنگین کمان با جایگزینی بیومس خشک آرتمیا به جای پودر ماهی در جیره *
591 HE-31 حیدری محمد حسن بررسی تأثیر امواج الکترو مغناطیس سینوسی 50 هرتز (شدتهای 32/7-33/1 میلی تسلا) بر تکوین تلن سفالون مغز و چشم جنین جوجهنژاد لگهورن سفید، در مرحله پیش از انکوباسیون، با کمک میکروسکوپ الکترونی (TEM) *
592 ZO-25 حیدری نسرین انتخاب جنسی در سوسمارها ٬نقش انتخاب باروری *
593 ZO-60 حیدری نسرین فشار انتخابی در کسب قلمرو در دو گونه Sympatric جنس Laudakia در فلات غربی ایران(Sauria: Agamidae) *
594 ZO-137 حیدریه نسرین * بررسی اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مورفین با روش میکرودیالیز در مغز موش صحرایی نر بالغ *
595 MA-1 خارا حسین مطالعه اثرات اکولو‍ژیک و سمیت حاد فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثرات آنها بر رفتارهای فیزیولوژیک تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) *
596 MA-13 خارا حسین اولین گزارش از وجود انگل (Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872 در ماهیان ایران ( ماهی قزل آلای خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلی ماسال *
597 MA-21 خارا حسین بررسی مقایسه ای خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سوف حاجی طرخان ( Perca fluviatilis ) در تالاب انزلی و تالاب امیرکلایه لاهیجان *
598 MA-37 خارا حسین تعیین (LC5096h) حشره کش ریجنت (Regent) قارچ کش هینوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروی بچه ماهی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) *
599 MA-38 خارا حسین * بررسی آلودگیهای انگلی ماهی کلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امیر کلایه لاهیجان *
600 ZO-2 خاکپور میترا * بررسی اثر ضد التهاب نوسکاپین بر التهاب ناشی از کاراژینان در کف پای موش صحرایی *
601 ZO-115 خاکیان ماشاءاله * بررسی اثرات خوراکی آنیلین بر روی ویژگیهای پلاسمایی و الکترولیتی موش سفید نر *
602 ZO-153 خاکیان ماشاءاله بررسی اثر خوراکی نیترات سدیم بر ویژگیهای پلاسمایی و مت هموگلوبینی در موش های ماده بالغ و نابالغ *
603 PS-110 خان حسنی معصومه معرفی فلور و تعیین شکل زیستی،عناصر رویشی، اتواکولوژی و کورولوژی رستنی های منطقه حفاظت شده عین الکش (قلا)کرمانشاه *
604 PS-47 خانجانی فاطمه * بررسی نقش و میزان رشد و نمو آزولا در تالاب انزلی *
605 PP-46 خانلریان خطیری ملیحه * اثر جذب سرب بر جوانه زنی ، پارامترهای رشد ، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در دو رقم کلزا ( Brassica napus L ) *
606 MA-6 خانی پور علی اصغر تاثیر نور وتاریکی بر شبکیه چشم ماهیان *
607 BB-30 خاوری شیلا * بررسی اپیدمیولوژی در بین جمعیت تکنسین های رادیوتراپی با استفاده ازروش قلیایی و خنثی *
608 BB-49 خاوری نژاد رمضانعلی اثرمتقابل فسفرو پتاسیم برروی تغییرپروتئین های گلایسینین و β- کونگلایسینین سویا در برگ و کالوس *
609 PP-8 خاوری نژاد رمضانعلی بررسی تنش اسمزی در گیاهان نخود فرنگی ( Pisum sativum ) پس از ترانسفورماسیون *
610 PP-17 خاوری نژاد رمضانعلی بررسی اثر سالیسیلسک اسید بر میزان ترکیبات ثانویه ( ساپونین ها و آنتوسیانین ها ) و القای مقاومت ضر میکروبی در گیاه دارویی مینای چمنی ( Bellis perennis L) *
611 PP-43 خاوری نژاد رمضانعلی آثار حفاظتی جیبرلین و آسکوربیک اسید در برابر سمیت نیکل در Glycine max L *
612 PP-47 خاوری نژاد رمضانعلی اثرات آسکوبیک اسید در کاهش سمست نیکل در گیاه سویا *
613 PP-55 خاوری نژاد رمضانعلی تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد ، فتوسنتز و رنگریزه های فتوسنتزی در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری کلروسدیم *
614 PP-82 خاوری نژاد رمضانعلی تولید سیلیمارین از طریق کشت بافت گیاه خارمریم *
615 PP-86 خاوری نژاد رمضانعلی شناسایی مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتومیکی ساختارهای ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss *
616 PP-89 خاوری نژاد رمضانعلی پاسخ های فیزیولوژی به تنش اسمزی در گیاهان نخود فرنکی در حال رشد *
617 PP-110 خاوری نژاد رمضانعلی اثر آللوپاتیکی غلظت های مختلف عصاره بقایای گندم ، علف کش و هر دو بر جوانه زنی ، محتوای رنگریزه ای و فتوسنتز کلزا ، علف های هرز همراه و تداخل با علف کش پیش از کاشت آن *
618 MB-51 خاوری نژاد رمضانعلی پاسخ های فیزیولوژیک سیانوباکتریوم Fischerella sp. تحت تیمارهای مختلف شوری *
619 PS-79 خدا پرست سید حجت * تاثیر عوامل غیر زیستی در میزان تولیدات اولیه دریاچه مخزنی سد ارس *
620 PS-86 خدا پرست سید حجت سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلی *
621 CG-38 خدابنده مهوش کلونینگ و بیان ژن گلوکز اکسیدازاز آسپر ژیلوس نیجر درE.coli *
622 CG-26 خدابنده مهوش ساخت ژن اینتر فرون بتای انسانی با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهای ترجیهی E. COLI *
623 PS-110 خداکرمی یحیی معرفی فلور و تعیین شکل زیستی،عناصر رویشی، اتواکولوژی و کورولوژی رستنی های منطقه حفاظت شده عین الکش (قلا)کرمانشاه *
624 PS-118 خداکرمی یحیی بررسی وضعیت کمی و کیفی جنگل در منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده در منطقه داربادام استان کرمانشاه *
625 PS-116 خرازیان نواز * مطالعه پروتئین ذخیره ای بذر (پرولامین) گونه های جنس Aegilops L. در ایران *
626 CG-75 خزائی کوهپر زینب * تعیین حاملین با استفاده از روش هضم آنزیمی برای جهش IVSIont546 *
627 CG-77 خزائی کوهپر زینب * تعیین ناقلین با استفاده از آللهای VNTRبرای جهش IVSIont546 *
628 PS-42 خزدوزی فرهاد تعیین تیپ های گیاهی و تقویم گلدهی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در بخشی از حوضه آبخیز رودخانه سیروان کردستان *
629 BB-74 خسرو پور احمدرضا مقایسه ترکیبات موجود در اسانس بذر و برگهای فرولاگو آنگولاتا (چویر) جمع-آوری شده در منطقه نواکوه از کوه زاگرس در غرب ایران *
630 PP-88 خسرو شاهلی محمود * بررسی الگوی نمو زایشی و لروز پدیده همئوسیز در گیاه سیر *
631 CG-46 خسروشاهلی محمود بررسی سیتوژنتیکی گونه یونجه Medicago sativa *
632 PS-94 خسروشاهلی محمود بررسی سیتوتاگزونویک جنس پیاز در آذربایجان و کردستان *
633 PS-23 خسروی احمد رضا * شواهد برای قرار دادن Thlaspi trivervum (Boiss )Mozaffariamدر جنس Noccaea *
634 ZO-69 خسروی عرفان * نگاهی به نخستین قدم های تکامل پرندگان (داینوسورها: پرندگان) دیدگاه سیستماتیک، فیلوژنتیک و پالئوبیولوژیک *
635 HE-4 خضری شیوا * تاثیر فاکتور رشد فیبرو بلاستی در تمایز کاردیو میوسیتها از سلولهای بنیادی جنینی *
636 MA-7 خلجی پیر بلوطی ولی ا... * توصیف سه گونه جدید دوجور پایان استان چهار محال و بختیاری به همراه صفات تاکسونومیکی گونه های ایران *
637 PP-52 خلدبرین بهمن اثر کادمیوم بر محتوای پرولین ، فتوسنتز و تنفس در گیاه نخود ( Cicer arietinum ) *
638 PP-21 خلدبرین بهمن اثراسید های آمینه L- پرولین و L- آسپاراژین برتحمل شوری در دو رقم زراعی گندم ( Triticum iestivum ) *
639 BB-48 خلیفه خسرو مقایسه اثر مشتقات آلفا دی اکسیم بر ساختار هموگلوبین و آپوهموگلوبین *
640 BB-7 خلیفه خسرو * نقش رزیدوهای لیزین در تاخوردگی مجدد و بازشدگی لیزوزیم *
641 MB-2 خنافری آنیتا * بررسی روند تشکیل اجتماعات میکروبی (Microbial Mat) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره *
642 MB-49 خنافری آنیتا تاثیر نوع محیط کشت در تولید رنگدانه باکتریایی سراشیا مارسسنس *
643 BB-34 خواجه خسرو تاثیر حلال های آلی روی پایداری ترمولیزین و پایدارکردن آن با افزودنی ها *
644 BB-25 خواجه خسرو جداسازی والقاء آنزیم لاکاز از یک سوش باکتریایی ملانین ساز خاکزی *
645 BB-22 خواجه خسرو نقش اصلی گلوتامات 175در کنترل سرعت نشر نور در لوسیفراز باکتریها :شواهد اسپکتروسکپی *
646 BB-21 خواجه خسرو مقایسه حالت مولتن گلوبول α- آمیلازهای ترموفیل ومزوفیل *
647 BB-12 خواجه خسرو تشکیل zero cross- linking در پراکسیداز : اثر روی ساختار و عملکرد *
648 BB-2 خواجه خسرو جداسازی ٬ خالص سازی و مطالعه ساختار- فعالیت آلفا آمیلاز باکتری ترموفیل بومی از LH8 *
649 HE-23 خواجه غلام حسین مطالعه غلظت برخی از اجزاء غیر الکترولیتی مایع آلانتوئیس در جنین بز *
650 MA-16 خوال علی بررسی و مقایسه میزان رشد ماهی کپور علف خوار Ctenopharyngodon idella در تغذیه با گیاه آبزی آزولا و یونجه *
651 MA-17 خوال علی بررسی مقایسه ای آلودگی های انگلی بچه ماهیان سوف Sander lucioperca رهاسازی شده در آبهای استان گیلان در طول سالهای 82-1381 *
652 MA-35 خوال علی بررسی وضعیت بهداشتی بچه ماهیان سیم Abramis brama رهاسازی شده در رودخانه ها ی استان گیلان طی سالهای 83-1381 *
653 HE-1 خوش انجام بابک بررسی تمایز سلولهای بنیادی عصبی گرفته شده از مغز میانی جنین موش Albino-NMRI در محیط کشت سلولی *
654 MA-21 خوش خلقت مجید بررسی مقایسه ای خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سوف حاجی طرخان ( Perca fluviatilis ) در تالاب انزلی و تالاب امیرکلایه لاهیجان *
655 PP-79 خوش سخن مظفر مریم * بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر متابولیسم برخی از ترکیبات آروماتیکی و آنزیم های دخیل در آن در گیاه کلم قرمز *
656 PP-88 خوشبخت فاطمه بررسی الگوی نمو زایشی و لروز پدیده همئوسیز در گیاه سیر *
657 PS-98 خوشرنگ سیمین * ریخت شناسی دانه های گرده طایفه Rhinantheae تیره گل میمون در ایران *
658 PS-108 خوشرنگ سیمین * سیستم زاد آوری و ریخت شناسی دانه های گرده ٬ کلاله و بذر گیاه سرفیلیRichter Rhynchocorys maxima C تیره گل میمون *
659 CG-48 خیاط زاده جینا * بررسی الگوی پراکندگی ترکیبات قندی اسیدی و منوساکاریدی انتهایی گالاکتوز استیل آمین ماتریکس خارج سلولی در مسیر تمایز سلولهای غضروفی جنین رت *
660 PP-16 خیامی مسعود ترشح اسید های آمینه آلی به وسیله ریشه دانه رست های ذرت یک مکانیسم مقاومت گیاه در برابر مسمومست فلزات سنگین *
661 PP-70 خیامی مسعود اثرات نور ، دمای نگهداری، PH وواریته روی ایداری رنگیزه های آنتوسیانینی در چهار واریته سیب(Malus) ارومیه *
662 PS-119 خیامی مسعود بررسی مورفولوژیکی دانه گرده شش گونه از گل ماهور در ارومیه *
663 PS-84 خیامی مسعود مطالعه فلوریستیک کوه دالامپر(اذربایجان غربی) *
664 ZO-125 خیر آبادی معصومه * مقایسه تاثیر فراکسیونEA4 عصاره الکلی و اسانس گل محمدی (Rosa damascena) بر حملات تشنجی حاصل از تزریق یک مرحله ای پنتیلن تترازول(PTZ ) *
665 CG-63 خیر آبادی معصومه مطالعه وبررسی ارتباط بین خطوط پوستی و بیماری آسم *
666 CG-55 خیراندیش مریم فیبروسارکومای حرارت دیده علیه فیبروسارکوما، راهی برای ایمنی علیه تومور *
667 PS-119 خیری سمیه * بررسی مورفولوژیکی دانه گرده شش گونه از گل ماهور در ارومیه *
668 MA-8 دابروفسکی کنراد سنتز اسکوربیک اسید در راسته ماهیان خاویاری(Acipenseriformes) و نقش آن در پارامترهای کمی رشد *
669 PP-88 دادپور محمد رضا بررسی الگوی نمو زایشی و لروز پدیده همئوسیز در گیاه سیر *
670 MA-31 دادفر فرشته مطالعه اثرات طول موجهای مختلف طیف مرتی بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان *
671 PP-93 دادی ایرج ا... بررسی محتوای اسید آمینه پرولین در برگ و ریشه دو ژنوتیپ یونجه یک ساله تحت تنش خشکی *
672 BB-49 دارابی امیرحسین اثرمتقابل فسفرو پتاسیم برروی تغییرپروتئین های گلایسینین و β- کونگلایسینین سویا در برگ و کالوس *
673 HE-12 دالمن اعظم * تأثیر DEHP (دی اتیل هگزیل فتالات) بر از سر گیری میوز، بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش سوری *
674 HE-25 دالمن اعظم بررسی تاثیر سیستئامین بر از سرگیری میوز و بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش و تکوین جنینهای حاصل از آن *
675 MA-18 دانش خوش اصل علی معرفی حلزونهای آب شیرین منطقه شرق گیلان *
676 MA-19 دانش خوش اصل علی بررسی زیست شناسی شاه میگوی آب شیرین Astacus leptodactylus دریاچه
مخزنی سد ارس
*
677 PP-91 داور رباب * بررسی اثر تیمارهای سیتریک اسید ( CA ) بر کنترل غلضت های زیاد کلرو کلسیم و تاثیر تیمارهای متقابل این دو ماده بر رشد ، نمو و تکوین دانه رستها در مریستم راس ساقه در دو رقم گیاه سویا ( Glycin max L. Merr ) *
678 CG-18 دایکل پل کشف و بررسی الگوی بیان ژنهای متعلق به خانواده رک کیو در گیاهان *
679 CG-34 درخشنده پیکر پ * حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
680 BB-80 درستکار کامران تعیین برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون رت *
681 ZO-49 درویش جمشید بررسی مقایسهای کولون دوازده گونه از جوندگان شرق ایران بوسیله هیستوشیمی
سه نوع لکتین (PNA, SBA, WGA)
682 ZO-55 درویش جمشید تغییرات اقلیمی دراستان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی واستدلالهایی بر تغییرات مرزهای زیست جغرافیایی جوندگان *
683 ZO-18 درویش جمشید مطالعه بیوسیستماتیک جنس ( Microtus( Rodentia: Arvicolinae درشمال خراسان با استفاده از ریخت سنجی هندسی آرواره پایین *
684 ZO-30 درویش جمشید * مطالعه ریخت شناسی و ریخت سنجی سیزده گونه از جنس مریون Meriones (Gerbillinae , Rodentia)آسیا و شمال آفریقا *
685 ZO-39 درویش جمشید اولین گزارش موش دو پای هاتسون Allactaga hotsoni Thomas 1920در شمال شرق ایران (Rodentia: Dipodidae)
686 ZO-83 دریایی مهرداد * بررسی بیولوژیکی و عوامل کنترل کننده جوانه خوار ( Rhyacionia buoliana Den & Schif (Lep.: Torticidae در جنگل کاریهای سوزنی برگ گیلان *
687 ZO-99 دزفولیان عبدالرحمن بررسی استریو لوژیکی اثر عصاره آبی - الکلی برگ شنبلیله روی کلیه رتهای دیابتی *
688 BB-32 دزفولیان محمد مدل کامپیوتری ترکیبات بازدارنده توپوایزومرازII یوکاریوتی .روشی جدید جهت ارزیابی و طراحی داروهای ضد سرطان *
689 HE-29 دژندریان سهراب مطالعه ساختار هیستولوژیک دستگاه گوارش در تاسماهی ایرانیAcipenser Persicus *
690 MA-14 دقیق روحی جواد * بررسی دیگلوتومیازیس در لای ماهی تالاب انزلی *
691 MA-23 دقیق روحی جواد * بررسی زیستی و اکولوژیکی لای ماهی در تالاب انزلی *
692 PS-34 دقیقی روحی جواد * بررسی زیستی و اکولوژیکی لای ماهی در تالاب انزلی *
693 CG-25 دکتر مبینی بررسی میکرودلیشنهای کروموزوم Y در مردان نابارور استان گیلان و خوزستان *
694 BB-31 دمقی مهدی * دندروزومها : خانواده جدیدی از نانوناقلها *
695 CG-80 دوستداری فاطمه جداسازی ، القاوتخلیص ناحیه ایمنوژن سیستئین پروتئیناز تیپ I انگل لیشمانیا اینفانتوم *
696 MB-7 دوستداری فاطمه واکسیناسیون بر علیه لیشمانیوز احشایی توسط سیستئین پروتئیناز های انگل لیشمانیا اینفانتوم در مدل موشی BALBC *
697 ZO-133 دولاح عبدالحسن بررسی مقایسه ای اثرات خوراکی و تنفسی ماده متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE)بر برخی پارامترهای خونی و اندامی در موش سفید ماده *
698 PP-34 دولت شاهی ریحانه * بررسی تاثیر کلسیم ، آلومینیوم و EDTA بر جوانه زنی و رشد لوله گرده زیتون *
699 ZO-127 دهپور احمد رضا اثر محافظتی کانابینوئیدها در آسیب های ایسکمی - رپرفیوژن: مطالعه تجربی در torsion بیضه ای در موش بزرگ آزمایشگاهی *
700 ZO-4 دهقانی فرزانه تغییر در واکنش در گانگلیونهای مارپیچی گوش داخلی به لکتین پس از در معرض قرارگیری با منبع آلوده کننده صوتی *
701 ZO-110 دهقانی فرزانه * بررسی اثر ضد دیابتی عصاره هندوانه ابوجهل بر روی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتو زوسین *
702 PP-1 دی .ام. گلاس آنتونی بیولوژی مولکولی و فیزیولوژی جذب نیترات از طریق سیستم انتقال با تمایل بالا(HATS)در گیاه تراریخته تنباکو (Nicotiana Plumbaginifolia) *
703 BB-35 دیامندیس الفتریاس مهار کالیکرین انسانی6 (hk6) توسط سرپین ها *
704 CG-2 دین پرست جدید نوید کلونینگ وبررسی مولکولی ناحیهIIژن VGSCدر ارتباط با Kdrدر ناقلین اصلی مالاریای مناطق شمال و جنوب ایران *
705 CG-13 دین پرست جدید نوید بررسی GSTe2 یکی از اصلی ترین ژنها ی مقاومت به حشره کشها در مهمترین ناقلین منطقه اندمیک ما لا ریا ی ایران :آنو فل استفنسی .آنو فل فلو ویا تیلیس و آنو فل کو لیسیفا سیس *
706 CG-31 دین پرست جدید نوید بررسی تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنی جمعیت پلاسمیدوم ویواکس در شمال وجنوب ایران با استفاده از مارکر مولوکلی MSP *
707 ZO-34 دین پرست دجادید نوید Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culidae) in Guilan province of Iran *
708 PS-117 دیناروند مهری بررسی پوشش های گیاهی حاشیه رودخانه گرگر در کارون خوزستان *
709 PP-92 دینی ترکمانی محمد رضا * بررسی میزان روغن و درصد اسیدهای چرب و ارتباط آن با یکدیگر و رنگدانه در برخی ارقام کنجد *
710 ZO-111 ذات علی هنگامه * نقش گیرنده های نیکوتینی ناحیه CA1 هیپو کامپ در پاداش ناشی از مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی *
711 CG-13 ذاکری صدیقه بررسی GSTe2 یکی از اصلی ترین ژنها ی مقاومت به حشره کشها در مهمترین ناقلین منطقه اندمیک ما لا ریا ی ایران :آنو فل استفنسی .آنو فل فلو ویا تیلیس و آنو فل کو لیسیفا سیس *
712 CG-31 ذاکری صدیقه بررسی تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنی جمعیت پلاسمیدوم ویواکس در شمال وجنوب ایران با استفاده از مارکر مولوکلی MSP *
713 ZO-34 ذاکری صدیقه Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culidae) in Guilan province of Iran *
714 MA-9 ذبیحی منصور * بررسی بیولوژی تولید مثل هامون ماهی (SchiZOthorax zarudnyi) *
715 MB-44 ذکائی محمود مطالعه جذب مقایسه cd بوسیله Pleurothus ostreatus ,Agaricus bisporus *
716 PS-99 ذکائی محمود مطالعه وشناسائی گاسترومیست های منطقه سیاه رودبار در شمال ایران *
717 PS-51 ذکائی محمود * شناسایی و معرفی پنج گونه گلسنگ برگی - صخره ای استان خراسان *
718 PS-56 ذکائی محمود * معرفی دو گونه جدید از گلسنگ از راسته Lecanorales و Teloschistales در منطقه مایون مشهد *
719 PS-58 ذکائی محمود معرفی خصوصیات مورفولوژی و تشریحی گیاه Ribes Khorasanicum به عنوان گونه اندمیک شمال خراسان *
720 MB-32 ذوالفقاری باغبادرانی آزاده * جداسازی گونه های رایج باکتریهای موجود در آب جزیره سیبری واقع در خلیج فارس و بررسی برخی ویژگی آنزیمی آنها *
721 CG-73 ذوالفقاری رقیه * شناسایی تنوع ژنتیکی راش ایرانی (Fagus orintalis)با استفاده از پراکسیداز *
722 ZO-150 رازبان الهام * اثر عصاره های هیدروالکلی خار مریم و شاه تره بر پیشرفت آترواسکلروز در خرگوش *
723 PS-49 رازقی جدید رقیه عنوان ندارد *
724 ZO-95 راعی حسن * تداخل اثر هورمونهای جنسی و عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر فعالیت حرکتی در موش سوری نر و ماده فاقد غدد جنسی *
725 CG-80 رافتی سیما جداسازی ، القاوتخلیص ناحیه ایمنوژن سیستئین پروتئیناز تیپ I انگل لیشمانیا اینفانتوم *
726 MB-7 رافتی سیما واکسیناسیون بر علیه لیشمانیوز احشایی توسط سیستئین پروتئیناز های انگل لیشمانیا اینفانتوم در مدل موشی BALBC *
727 MB-18 رافتی سیما القای تولید بیشتر نیتریک اکسایدتوسط مایکوباکتریوم بویس در پی ایمن سازی از راه رکتال *
728 ZO-65 رامین علیقلی * اسبچه خزر، ثروت ملی ایران *
729 BB-51 راهب جمشید استفاده از نسخه افزایش یافته ژن اکسیدوردوکتاز در افزایش بیان ژنهای گوگردزایی *
730 CG-3 راهب جمشید استفاده از نسخه افزایش یا فته ژن اکسیدو ردوکتاز در افزایش بیان ژنهای گوگرد زدایی *
731 CG-38 راهب جمشید * کلونینگ و بیان ژن گلوکز اکسیدازاز آسپر ژیلوس نیجر درE.coli *
732 MB-54 راهب جمشید Biodesulfrization of DibenZOthiophene with Pseudomonas aeruginosa PG201 *
733 ZO-113 راهزانی کبری بررسی مقایسه استرس اکسیداتیو خون پرسنل اتاق عمل مواجه یافته با گازهای بیوشی با افراد مواجه نیافته *
734 BB-8 ربانی چادگانی عذرا شکست آنزیم ترمیم کننده DNA و قطعه قطعه شدن DNA در سلولهای برگ سیب زمینی در پاسخ به سالیسیلیک اسید *
735 CG-21 ربانی چادگانی عذرا اثر آدریامایسین در آزاد سازی پروتئینهای هسته ای از کروماتین *
736 ZO-127 ربانی راضیه * اثر محافظتی کانابینوئیدها در آسیب های ایسکمی - رپرفیوژن: مطالعه تجربی در torsion بیضه ای در موش بزرگ آزمایشگاهی *
737 BB-24 ربانی عذرا بررسی حضور پروتئین LMG160 در رده های مختلف جانوری *
738 PS-86 ربانی محمد سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلی *
739 PS-59 ربیعی مینا رسته بندی گونه های جنس Artemisia در استان گیلان
بر اساس ویژگیهای زیستگاهی و خصوصیات کمی گیاهان به روش PCA
*
740 MB-28 رجالی فرهاد استفاده از Agrobacterium rhiZOgenes برای تولید ریشه های القایی در چندگیاه دولپه *
741 PS-84 رجامند محمد علی مطالعه فلوریستیک کوه دالامپر(اذربایجان غربی) *
742 PS-31 رجامند محمد علی * بررسی فلورستیک کوه کلار واقع در استان چهار محال بختیاری *
743 PS-35 رجایی پیمان مطالعه و بررسی سیستماتیک و تاکسونومی عددی جنس Jurinea Cass Compositae *
744 ZO-27 رجایی شورجه .ح * تعیین بیوتیپی جمعیت های (Bemisia tabaci (Hemiptera :aleyrodida درایران *
745 PS-1 رجایی هما ساختار ترشحی در گیاه داروئی پنج انگشت Vitex pseudo-negundo و رابطه آن با تکوین اندام های رویشی و زایشی *
746 BB-6 رجب خانی زهرا * مقاله ادغامی *
747 HE-18 رجبی حسن بررسی تأ ثیر ناهنجاری زایی دارویی انسولین بر جنین جوجه در مراحل اولیه انکوبا سیون *
748 ZO-6 رجبیان طیبه * بررسی اثر سیلیمارین حاصل از بذر گیاه بومی واصلاح شده خار مریم *
749 MB-15 رجی افسانه مقایسه سویه های مختلف لاکتو باسیل جهت تولید اسیدلاکتیک *
750 PP-101 رحمانپور افسون * بررسی نحوه جوانه زنی و رفع خفتگی بذر های سریش ( Eremurus persicus ) با روش های فیزیکی و شیمیایی *
751 CG-34 رحمانی م حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
752 PP-33 رحمتی ایشکا مریم * تاثیر نیکل در فعال شدن آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانت گیاه چای *
753 MA-36 رحیمی بشر محمد رضا بررسی تنوع و فراوانی زئوپلانکتون در مصب چمخاله *
754 PS-52 رحیمی بشر محمد رضا بررسی تنوع و فراوانی فیتو پلانکتون ها و اثرات تغییرات فصل و شوری بر آنها در مصب چمخاله *
755 ZO-40 رحیمی پرستو * استراتژی ارتزاق خفاش های نر دم موشی بزرگ Rhinopoma microphyllum در غرب ایران *
756 PS-10 رحیمی دانش مهرداد بررسی زیست محیطی تالاب انزلی با تاکید بر نتایج میکروبی *
757 PS-121 رحیمی نژاد محمد رضا بررسی تنوع ژنتیکی گونه دیپلویئد ژنوم D (Aegilops tauschii Cosson) در ایران با استفاده از مکان نگاری DNA ریبوزومی 5s وDNA تکراری غیرعامل(dpta1 ) *
758 PS-77 رحیمی نژاد محمد رضا مروری بر تاکسونومی گونه Aegilops crassa Bioss درایران *
759 PS-90 رحیمی نژاد محمد رضا تنوع درون گونه ای گونه AEGILOPS CYLINDRICA HOST در ایران *
760 PS-8 رحیمی نژاد محمد رضا بررسی تنوع زیستی گونه دیپلوئید ژنوم D ٬ Aegilops tauschii Coss در ایران با استفاده از میکرو ساتلایتها *
761 PS-14 رحیمی نژاد محمد رضا مروری بر تاکسونومی بخشه Acrocentron ازAsteraceae)Centaurea ) در ایران *
762 ZO-23 رحیمیان .ح نخستین رکورد سه گونه از زالوهای ( Annelida: Hirudinea) شمال ایران *
763 ZO-20 رحیمیان حسن * گوبی های اکسودرسین ( Gobiidae : Oxudecinae ) سواحل جزیره قشم *
764 MA-26 رزقجو محمد رضا مقایسه میزان رشد ماهی قزل آلا ی رنگین کمان با جایگزینی بیومس خشک آرتمیا به جای پودر ماهی در جیره *
765 BB-65 رسا مهدی * بهینه سازی استخراج پکیتن از پوست پرتقال *
766 MB-8 رسایی محمد جواد طراحی و توسعه سیستم نوین NASBA-ELISA برای شناسایی سریع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
*
767 ZO-98 رستگار پویانی نصر اله سیکل های بیضه ای و اپیدیدیمی در سوسمار مار چشم (Ophisops elegans(Lacertidae *
768 ZO-48 رستگار پویانی نصرا... بررسی وضعیت سیستماتیکی کمپلکس گونه ایMabuya aurata(Sauria: Scincidae) در غرب فلات ایران
769 ZO-59 رستگار پویانی نصرا... تمایز مورفولوژیکی Artemia urmiana در چهار ایستگاه جغرافیایی مختلف از دریاچه ارومیه
(آذربایجان غربی- ایران)
770 ZO-87 رستگار پویانی نصرا... معرفی نمونه های ناشناخته ای ازسوسمارهای جکو نیده جنس Asaccus (Sauria: Gekkonidae) ازکوههای زاگرس( استان کردستان) *
771 ZO- 32 رستگار پویانی نصراله * دو رگ گیری احتمالی بین دو گونه سوسمار اگامید زمین زی Trapelus agilis and T.(rederatus (Suria: Agamidae *
772 ZO-38 رستگار پویانی نصراله تنوع مارها و سوسمارها در استان لرسنان ٬جنوب غربی ایران *
773 ZO-24 رستگار پویانی نصراله جمع آوری Neurergus kauseri ازکوهستانهای جنوبی زاگرس ( Caudata : Salamandridae) *
774 PP-8 رستگار جزی فردوس بررسی تنش اسمزی در گیاهان نخود فرنگی ( Pisum sativum ) پس از ترانسفورماسیون *
775 PP-89 رستگار جزی فردوس پاسخ های فیزیولوژی به تنش اسمزی در گیاهان نخود فرنکی در حال رشد *
776 ZO-93 رستمی پروین اثرات متقابل کاپتوپریل و سیستم هیستامینرژیک بر میزان اخذ آب در موشهای صحرایی نر بالغ *
777 ZO-10 رستمی پروین ارزیابی تزریق هیستامین و آنتاگونیست های آن درون هسته آمیگدال مرکزی در مدل حیوانی اضطراب *
778 ZO-105 رستمی پروین تداخل عمل پاپاورین با سرفه القاءشده بوسیله انالاپریل در خوکچه هندی *
779 ZO-128 رستمی پروین بررسی اثر تزریقات داخل سپتوم میانی آگونیست و آنتاگونیست رسپتورهای H1 هیستامینی بر اکتساب ترجیح مکان شرطی شده *
780 ZO-2 رستمی پروین بررسی اثر ضد التهاب نوسکاپین بر التهاب ناشی از کاراژینان در کف پای موش صحرایی *
781 ZO-12 رستمی پروین دوزهای بالای تستوسترون موجب کاهش اضطراب در رت های نر نژاد ویستار می گردد *
782 CG-39 رضا نژاد فرخنده * اثر آلودگی هوا بر آلرژن ها و آلرژی زایی دانه های گرده در گل طاووسی *
783 CG-63 رضائیان ساره * مطالعه وبررسی ارتباط بین خطوط پوستی و بیماری آسم *
784 MB-30 رضائیان مهدی * شناسایی سریع سالمونلا تیفی موریوم از نمونه های غذایی با استفاده از تکثیر fliC *
785 HE-4 رضازاده ولوجردی مجتبی تاثیر فاکتور رشد فیبرو بلاستی در تمایز کاردیو میوسیتها از سلولهای بنیادی جنینی *
786 PS-103 رضانژاد فرخنده * تمایز سلولهای دارای کریستال در طی نمو بساک در گل اطلسیPetunia hybrid grandiflora *
787 PP-51 رضایتمند زهرا * تاثیر درجه حرارت و پتانسیل آبی و هورمون آبسیزیک اسید روی شاخص های جئانه زنیبذور پنج گونه گیاهان مرتعی *
788 ZO-3 رضایوف آمنه اثرات تزریق داخل هیپوکامپی ٬ آگونیست وآنتاگونیست گیرنده های *
789 ZO-9 رضایوف آمنه اثرات تزریق داخل هیپوکامپی باکلوفن بر بیان واکتساب ترجیح مکان شرطی شده ناشی ازمورفین در رت *
790 ZO-111 رضایوف آمنه نقش گیرنده های نیکوتینی ناحیه CA1 هیپو کامپ در پاداش ناشی از مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی *
791 BB-5 رضایی عباس تاثیر درج اینترون مخمری روی افزایش بیان پروتئین آلفا 1-آنتی تریپسین انسانیدر مخمر Pichia pastoris *
792 CG-27 رضوانی سهراب معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی سیست های ارتمیا با چگالی متفاوت در دریاچه ارومیه به روش PCR-RFLP *
793 CG-61 رضوانی سهراب بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آرتمیا پارتنوژنتیکا در ایران بروش -PCR RFLP *
794 MB-26 رضوانیان زاده محمد رضا بررسی فعالیت سرکه سازی در سویه های بومی استوباکتراسه *
795 PP-11 رضوی خدیجه * پاسخ های فیزیولوژیکی متفاوت دو گونه از Aeluropus نسبت به تنش شوری *
796 HE-27 رضوی شهناز بررسی تاثیر آسیب DNA اسپرم بر روی لقاح و رشدونمو جنین *
797 MA-27 رضوی صیاد بهرامعلی نقش رها کرد بچه ماهیهن ماهیان سفید در بازسازی ذخائراین ماهی *
798 ZO-3 رضوی موحد سمیرا * اثرات تزریق داخل هیپوکامپی ٬ آگونیست وآنتاگونیست گیرنده های *
799 PP-85 رفعتی آذر تاثیر نیتروژن و فسفر بر میزان اسانس گیاه درمنه شیرین *
800 CG-40 رفیعی محمد رضا * بررسی توالی های تکراری (STR)کروموزوم Yدر بین گروههای قومی ونژادی ایران *
801 CG-42 رفیعی محمد رضا * تغیرات پروتئینی تحت القای دارو در Leishmania magor *
802 PS-7 رمضان نژاد قادی رضا * بررسی اکولوژیک گونه پسته وحشی Pista cia atlantica subsp mutica (Fisch.&Mey.) Rech.f در منطقه میمند کرمان *
803 MB-8 رمضانی ریحانه طراحی و توسعه سیستم نوین NASBA-ELISA برای شناسایی سریع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
804 PP-22 رمضانی صیاد علی بررسی اثر اسید آسکوربیک بر ویژگیهای ساختاری مریستم های راسی گیاه صبر زرد (Aloe barbadensis Mill). درکشت بافت وگیاهان گلخانه ای *
805 CG-67 رمضانی علی * بررسی خطوط کف دست والگوی نوک انگشتان(Dermatoglyphic)در مبتلایان به اختلال دو قطبی در استان خراسان رضوی *
806 ZO-125 رمضانی گلم آباد روح اله مقایسه تاثیر فراکسیونEA4 عصاره الکلی و اسانس گل محمدی (Rosa damascena) بر حملات تشنجی حاصل از تزریق یک مرحله ای پنتیلن تترازول(PTZ ) *
807 BB-78 رمضانی ویشکی فریبا * تاثیر تشعشات تلفن همراه روی جوانه زنی و رشد اولیه دانه رستها درنخود فرنگی *
808 ZO-109 رنجبر اکرم بررسی میزان استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع 1( IDDN ) در مرکز دیابت اراک *
809 ZO-113 رنجبر اکرم بررسی مقایسه استرس اکسیداتیو خون پرسنل اتاق عمل مواجه یافته با گازهای بیوشی با افراد مواجه نیافته *
810 BB-33 رنجبر بیژن مطالعه ساختاری و ترمودینامیکی لوسیفرازباکتریایی با استفاده از تکنیک دورنگنمایی دورانی *
811 BB-31 رنجبر بیژن دندروزومها : خانواده جدیدی از نانوناقلها *
812 BB-13 رنجبر بیژن پیشگوئی ساختمان دوم پروتئین ها بر مبنای اطلاعات حاصل از ترکیب جفت اسیدهای آمینه در ساختمان های مختلف با استفاده از الگوریتم Dynamic Progamming *
813 BB-56 رنجبر بیژن مطالعه میانکنش آلبومین سرم انسانی با پلی اکسو متالات *
814 BB-48 رنجبر بیژن مقایسه اثر مشتقات آلفا دی اکسیم بر ساختار هموگلوبین و آپوهموگلوبین *
815 BB-7 رنجبر بیژن نقش رزیدوهای لیزین در تاخوردگی مجدد و بازشدگی لیزوزیم *
816 PS-37 رنجبر ماسوری موسی * معرفی فلور ، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان لستگاه تحقیقاتی خسبیجان *
817 PS-92 رنجبر مسعود تحلیلی بر Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis ) در ایران *
818 PS-47 رنجبران نازیلا بررسی نقش و میزان رشد و نمو آزولا در تالاب انزلی *
819 PP-2 رنگل زد رابطه بین ترکیب ایزوتوپ کربن و نیتروژن (δ15N,δ13c) در شرایط استرس کمبود اکسیژن وشوری در گیاه Puccinellia Ciliata و Balansa Clovor *
820 PS-33 روانبخش مکرم * بررسی پوشش گیاهی ذخیره گاه جنگلی گیسوم تالش در استان گیلان *
821 ZO-47 روحانی محسن تعیین فراوانی نسبی آلودگی ZOonotic cutaneous leishmaniasis در جوندگان منطقه شمال اصفهان *
822 PP-53 روحانی نرگس تاثیر میکوریز VA بر میزان قند و پروتئین لوبیا ( Phaseolus vulgaris ) در شرایط شوری خاک *
823 HE-27 روزبهانی شهلا * بررسی تاثیر آسیب DNA اسپرم بر روی لقاح و رشدونمو جنین *
824 PP-86 روستائیان عبدالحسین شناسایی مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتومیکی ساختارهای ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss *
825 PS-73 روضاتیان زهرا * بر رسی تاکسونومی عددی تعدادی از گونه های سالسولا و سوئدا درایران *
826 BB-72 روغنی مهرداد بررسی اثر تجویز خوراکی بخش هوایی فراسیون سفید بر میزان کلسترول LDL و HDL در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی *
827 BB-66 روغنی مهرداد بررسی اثر تجویز خوراکی دراز مدت سیاه دانه برمیزان کلسترول LDL و HDL در موش صحرایی دیابتی *
828 BB-42 روغنی مهرداد اثر وازورلاکسانت تجویز خوراکی و دراز مدت سیاهدانه در موش صحرایی دیابتی *
829 ZO-120 روغنی مهرداد بررسی اثر تجویز خوراکی بخش هوایی فراسیون سفید بر میزان احساس درد در موش های صحرایی دیابتی *
830 ZO-149 روغنی مهرداد * اثر هیپو لیپیدمیک عصاره آبی برگ شنبلیله در موش صحرایی دیابتی *
831 HE-32 رهبری زاده فاطمه اولین گزارش از کشت سلولهای بافت جنین کرم ابریشم در شرایط in vitro *
832 PP-4 رهنما حسن * بررسی ایزوزیمی آنزیم های آنتی اکسیدانت در تحمل به شوری گیاه سیب زمینی *
833 BB-35 رهنما مهدی مهار کالیکرین انسانی6 (hk6) توسط سرپین ها *
834 PP-20 رهنما مهدی * بررسی اثر سالسیلسک اسید SA و هورمون های گیاهی بر میزان فعالیت آنزیم های پراکسیدازی در دانه رسهای دو گونه چریش و زیتون تلخ در شیشه *
835 CG-65 رهنما مهدی آنالیز کاریوتیپ گونه (Cricetulus migratorius(Mammalia :Rodentiaدر استان زنجان *
836 PS-109 ریاحی حسن * بررسی تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر فلور فیتوپلانکتونی حوضچه تصفیه پساب *
837 BB-33 ریاحی علی مطالعه ساختاری و ترمودینامیکی لوسیفرازباکتریایی با استفاده از تکنیک دورنگنمایی دورانی *
838 BB-22 ریاحی مدوار علی * نقش اصلی گلوتامات 175در کنترل سرعت نشر نور در لوسیفراز باکتریها :شواهد اسپکتروسکپی *
839 PS-12 ریاحی مهرشید * تکوین رویان در گونه Astragalus cemerinus (تیره نخود) و کاربرد سیستماتیک آن *
840 PS-69 ریاست مهرناز مطالعه کاریولوژیکی تعدادی از گونه های یونجه یکساله *
841 PS-88 ریاست مهرناز مطالعه کاریولوژیکی تعدادی از گونه های یونجه یکساله *
842 MB-45 ریسمانی الهام * تشخیص باکتری تولید کننده بیوسورفاکتانت *
843 CG-58 ریگی نژاد نفیسه * بررسی تنوع ژنتیکی ارقام انگور سیستان با استفاده از مارکر ملکولی RAPD *
844 PS-110 زاجی بی تا * معرفی فلور و تعیین شکل زیستی،عناصر رویشی، اتواکولوژی و کورولوژی رستنی های منطقه حفاظت شده عین الکش (قلا)کرمانشاه *
845 ZO-95 زادکرمی محمدرضا تداخل اثر هورمونهای جنسی و عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر فعالیت حرکتی در موش سوری نر و ماده فاقد غدد جنسی *
846 PS-51 زارع حسن آبادی مریم شناسایی و معرفی پنج گونه گلسنگ برگی - صخره ای استان خراسان *
847 MB-40 زارع داوود مقایسه چند سویه مخمر نان از لحاظ میزان رشد و مصرف قند محیط کشت *
848 BB-76 زارع داوود * ارزیابی حسی توفوی تولید شده از سویا با استفاده از اسانسهای مختلف وتهیه غذای تخمیری تمپه از ضایعات باقیمانده توفو(اوکارا) *
849 ZO-119 زارع صمد اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر قند خون و کورتیزول در خوکچه هندی *
850 BB-61 زارع صمد تاثیر انواع روغنهای غذایی مصرفی بر میزان لیپیدهای خون در خرگوش *
851 MB-47 زارع گشتی قربان بررسی کیفیت میکروبی ماهی قره برون پرورشی دو ساله نمک سود شده *
852 MB-53 زارع گشتی قربان ارزیابی کیفیت میکروبی ماهی قره برون پرورشی دو ساله نمک سود شده به روش مولکولی *
853 PS-40 زارع مایوان حسن بررسی پراکنش جمعیت های میکوریزا در گیاهان غالب منطقه حفاظت شده ساریگل ( خراسان - ایران ) *
854 ZO-7 زارعپور لیلا * تاثیر تعداد و جنسیت نوزادان ٬ ورزش در دوران حاملگی وفصل بر بروز رفتارهای شبه- افسردگی پس از زایمان در رات *
855 PS-68 زارعی مهدی بررسی سیستماتیک جنس سریش از تیره سریش(Asphodelaceae) *
856 PP-46 زالی حسن اثر جذب سرب بر جوانه زنی ، پارامترهای رشد ، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در دو رقم کلزا ( Brassica napus L ) *
857 PP-77 زاهدی پور حجت الله بررسی اثر تنش شوری و نوع نمک خاک در روی سه گونه گیاه شور پسند *
858 PS-70 زاهدی پور حجت الله شتاخت عوامل اکولوژیکی موثر بر پوشش گیاهی مراتع با استفاده از آنالیزهای چند متغیره *
859 MB-7 زاهدی فرد فرناز * واکسیناسیون بر علیه لیشمانیوز احشایی توسط سیستئین پروتئیناز های انگل لیشمانیا اینفانتوم در مدل موشی BALBC *
860 CG-29 زبرجدی ع * بهینه سازی شرایط کشت بافت و تراریخت نمودن گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم تومه فاسینس *
861 MA-4 زحمتکش عسگر بررسی تاثیر تغییرات دما و شوری بر پوست اندازی شاه میگو *
862 ZO-6 زرپاک بهنام بررسی اثر سیلیمارین حاصل از بذر گیاه بومی واصلاح شده خار مریم *
863 MB-9 زرریزی ریحانه بررسی میکروبیولوژیکی آب استخر شنا *
864 BB-46 زرگر سیدجلال مطالعه اثر مهاری آسپیرین برروی فعالیت آنزیم کربونیک انیدراز *
865 MB-38 زرنگار پور حسینعلی بررسی استخراج بیولوژیکی فلز مس توسط میکرو ارگانیسم های بومی ایران و
بررسی شرایط بهینه برای بازیافت بیشتر
*
866 PS-81 زرین پور وجیهه * تنوع گیاهی تهران *
867 PS-82 زرین پور وجیهه * بررسی پوشش گیاهی خاک طبعت چردیسان و اثر کاشت درختان بر تنوع گیاهی *
868 ZO-12 زرین دست محمد رضا دوزهای بالای تستوسترون موجب کاهش اضطراب در رت های نر نژاد ویستار می گردد *
869 ZO-3 زرین دست محمد رضا اثرات تزریق داخل هیپوکامپی ٬ آگونیست وآنتاگونیست گیرنده های *
870 ZO-13 زرین دست محمد رضا اثر کانالهای پتاسیمی وابسته به ATP بر حافظه وابسته به وضعیت مرفین در روش اجتنابی غیر فعال *
871 ZO-93 زرین دست محمد رضا اثرات متقابل کاپتوپریل و سیستم هیستامینرژیک بر میزان اخذ آب در موشهای صحرایی نر بالغ *
872 ZO-10 زرین دست محمد رضا ارزیابی تزریق هیستامین و آنتاگونیست های آن درون هسته آمیگدال مرکزی در مدل حیوانی اضطراب *
873 ZO-111 زرین دست محمد رضا نقش گیرنده های نیکوتینی ناحیه CA1 هیپو کامپ در پاداش ناشی از مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی *
874 ZO-122 زرین دست محمد رضا بررسی اثر هیستامین در ناحیهCA1 هیپو کامپ موش های صحرایی در مدل رفتاری اضطراب *
875 ZO-128 زرین دست محمد رضا بررسی اثر تزریقات داخل سپتوم میانی آگونیست و آنتاگونیست رسپتورهای H1 هیستامینی بر اکتساب ترجیح مکان شرطی شده *
876 ZO-152 زرین دست محمد رضا اثر تزریق درون بطنی لوزارتان و کلونیدین بر اخذ آب در رتهای نر بالغ نزاد ویستار *
877 ZO-9 زرین دست محمدرضا اثرات تزریق داخل هیپوکامپی باکلوفن بر بیان واکتساب ترجیح مکان شرطی شده ناشی ازمورفین در رت *
878 PS-55 زرین کمر فاطمه * آناتومی مقایسه ای برک در گونه های Gladiolus segetum و Iris acutiloba از خانواده زنبق Iridaceae *
879 ZO-143 زکی پور نسرین استفاده از دهان شویه نسوار برای کنترل شته Aphis nerii *
880 BB-3 زمانی محمد رضا بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ تریکودرما علیه قارچ Sclerotinia sclerotiorumوجداسازی ژن chit 33 ازقارچ Trichoderma tamsarum *
881 BB-39 زمانی محمد رضا مهار فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز قارچ Scelerotinia sclerotiorum توسط PGIP دو واریته چیتی دانشجو و سفیدjules گیاه لوبیا *
882 BB-29 زمانی محمد رضا مطالعه بیان آنزیم سلوبیوهیدرولاز II قارچ Trichoderma parceramosum در Pichia pastoris *
883 BB-6 زمانی محمد رضا مقاله ادغامی *
884 BB-41 زمانی محمدرضا بررسی اثر مهارکنندگی PGIP لوبیا بر فعالیت آنزیم پلی گالاکتورونازقارچ RhiZOctonia solani عامل Root rot چغندر قند *
885 ZO-115 زمانی نسترن بررسی اثرات خوراکی آنیلین بر روی ویژگیهای پلاسمایی و الکترولیتی موش سفید نر *
886 ZO-153 زمانی نسترن * بررسی اثر خوراکی نیترات سدیم بر ویژگیهای پلاسمایی و مت هموگلوبینی در موش های ماده بالغ و نابالغ *
887 HE-33 زمانی نسترن مقایسه اثرات پوستی نفتالین بر روی ویژگیهای سلولهایخون محیطی و پلاسما در موش سفید نر و ماده
888 MB-50 زمانی هادی جداسازی و مطالعه میکروارگانیسمهای مولد آنزیم آسپاراژیناز از خاک ایران *
889 ZO-141 زمینی عباسعلی * مطالعه اختلافات مرفومتریک و مریستیک در دورگه های حاصل از آمیزش متقابل ماهیان سفید وسیم *
890 CG-49 زنده بودی زهرا افزایش فراوانی شکست های کروماتیدی در لنفسیدهای کشت داده شده انسانی در حضور فراورده دارویی کارمینت *
891 PP-56 زندی فاطمه * تغییر میزان پرولین سورگوم شیرین ودانه ای در مراحل مختلف رشد تحت شوری متفاوت آب آبیاری *
892 MB-1 زواران حسینی میکرو باکتریم بویس شوک حرارتی دیده ، تولید نیتریل اکسید را در ماکروفاژصفاقی کاهش می دهد *
893 CG-47 زواران حسینی احمد اکیناسه ماده ای فراتر ازمحرک سیستم ایمنی است *
894 CG-21 زهرایی زهره اثر آدریامایسین در آزاد سازی پروتئینهای هسته ای از کروماتین *
895 BB-29 زهری صابر * مطالعه بیان آنزیم سلوبیوهیدرولاز II قارچ Trichoderma parceramosum در Pichia pastoris *
896 ZO-57 زهزاد بهرام بررسی فونستیک مارمولکهای شمال استان اردبیل *
897 HE-8 زینلی بهمن ارزیابی شیب غلظت Puresperm در جداسازی اسپرمهای انسانی حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گیری فلورسانس درجا *
898 CG-34 ساجدی فر م حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
899 PP-96 سادات نوری سیده ا. * Triple Test Cross Analysis For Genetic Components of Salinity Tolerance in Spring Wheat *
900 PS-101 ساروخانی فرزانه * تاکسونومی عددی برخی از گونه های جنس ورث Reseda L: Resedaceae در ایران *
901 MA-30 ساری اسماعیلی ع مطالعه پراکنش فصلی شانه دار Mnemiopsis leidyi در دریای خزر (منطقه نور) *
902 ZO-62 ساری ع. تاثیر شوری بر تکوین لاروی و میزان بقاء کشتی چسب خزر،( Cirripedia: Balanidae)Balanus improvisus
903 MA-7 ساری علیرضا توصیف سه گونه جدید دوجور پایان استان چهار محال و بختیاری به همراه صفات تاکسونومیکی گونه های ایران *
904 ZO-16 ساری علیرضا * مطالعه ریخت شناسی مراحل لاروی کشتی چسب دریای خزر ٬ Crustacea: Balanidae) Balanus imkprovisus ) *
905 ZO-42 ساری علیرضا خرچنگ های زیر جزر و مدی آبهای ایرانی خلیج فارس(Crastacea: Decapoda: Brachyura) *
906 CG-16 ساکومی کونیکو اهمیت بیولوژیکی ژن Itpa کد کننده اینوزین تری فسفاتاز *
907 PP-12 سالاری حسن اثر یون کلسیم بر تجمع عناصر غذایی ، رشد لایه کورتکس ربشه و الگوی الکتروفورزی پلی پپتیدها در گیاه Descurainia sophia تحت تنش شوری *
908 MB-23 سالاری حسن * بررسی فعالیت بی هوازی باکتری Thiobacillus ferrooxidansدر محلول سازی مس از خاکهای سولفیدی *
909 PP-58 سالاری محمد * بررسی واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در گندم *
910 HE-24 سام پور مجید * مطالعه فرا ساختار غده فوق کلیه در ماهی طلائی Crrasius SP. *
911 HE-30 سبزاری احمد رضا مقایسه الگوی توزیع رشته های رتیکولر در سطح تماس اپی تلیالی_مزانشیمی و اجزائ مرتبط با آن در جوانه اندام ودندان در موش کوچک آزمایشگاهی *
912 HE-5 سبط شیخ الاسلام انیس * بررسی اثرات گیاه دارویی .chasteberry tree) Vitex agnus castus L ) بر رشد و نمو جنینی موش سوری *
913 ZO-89 سبک آرا جلیل * معرفی آنتن منشعبان (کلادوسرا) در تالاب انزلی *
914 ZO-91 سبک آرا جلیل * معرفی شاخه روتاتوریا در تالاب انزلی *
915 PS-95 سبک آرا جلیل * وضعیت پلانکتونی رودخانه سفیدرود طی سالهای 79-1373 و تاثیر عوامل انسانی بر زندگی آبزیان در آن. *
916 PS-30 سبک آرا جلیل * معرفی پلی فمیده ها در خزر جنوبی و وضعیت کنونی آنها بعد از تهاجم شانه دار *
917 PS-53 سبک آرا جلیل معرفی خانواده دزمیدیاسه در تالاب انزلی *
918 MA-33 سپهداری ابوالفضل بررسی عوامل موثر در ته نشست سیست آرتمیا اورمیانا با تاکید بر ساختار پوسته *
919 HE-12 سپهری حوری تأثیر DEHP (دی اتیل هگزیل فتالات) بر از سر گیری میوز، بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش سوری *
920 HE-4 سپهری حوری تاثیر فاکتور رشد فیبرو بلاستی در تمایز کاردیو میوسیتها از سلولهای بنیادی جنینی *
921 ZO-127 سپهری حوری اثر محافظتی کانابینوئیدها در آسیب های ایسکمی - رپرفیوژن: مطالعه تجربی در torsion بیضه ای در موش بزرگ آزمایشگاهی *
922 ZO-9 سپهری حوری اثرات تزریق داخل هیپوکامپی باکلوفن بر بیان واکتساب ترجیح مکان شرطی شده ناشی ازمورفین در رت *
923 CG-33 ستاری شیما * بررسی تاثیر سرب و اتانول بر تقسیم سلولی و نمو ریشه در پیاز خوراکی *
924 MA-13 ستاری مسعود اولین گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهیان ایران ( ماهی قزل آلای خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلی ماسال )
925 MA-38 ستاری مسعود بررسی آلودگیهای انگلی ماهی کلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امیر کلایه لاهیجان *
926 BB-72 سجادی معصومه بررسی اثر تجویز خوراکی بخش هوایی فراسیون سفید بر میزان کلسترول LDL و HDL در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی *
927 BB-66 سجادی معصومه * بررسی اثر تجویز خوراکی دراز مدت سیاه دانه برمیزان کلسترول LDL و HDL در موش صحرایی دیابتی *
928 ZO-120 سجادی معصومه بررسی اثر تجویز خوراکی بخش هوایی فراسیون سفید بر میزان احساس درد در موش های صحرایی دیابتی *
929 CG-40 سخن سنج اشرف الدین بررسی توالی های تکراری (STR)کروموزوم Yدر بین گروههای قومی ونژادی ایران *
930 PP-96 سخن سنج اشرف الدین Triple Test Cross Analysis For Genetic Components of Salinity Tolerance in Spring Wheat *
931 CG-42 سخن سنج اشرف الدین تغیرات پروتئینی تحت القای دارو در Leishmania magor *
932 PP-98 سرافراز اردکانی محمد رضا * بررسی بر هم کنش خشکی و آسکوربیک اسید و اثر آن بر محتوای پرولین و پروتئین کالوس ها در گیاه لوبیا *
933 ZO-18 سرافرازی علیمراد مطالعه بیوسیستماتیک جنس ( Microtus( Rodentia: Arvicolinae درشمال خراسان با استفاده از ریخت سنجی هندسی آرواره پایین *
934 ZO-31 سرافرازی علیمراد بررسی مورفومتریک بیو تیپ های کرم ساقه خوار اروپایی ذرت (nubilalis Hb.Ostrinia) در برحی نواحی ایران *
935 ZO-27 سرافرازی.ع تعیین بیوتیپی جمعیت های (Bemisia tabaci (Hemiptera :aleyrodida درایران *
936 BB-31 سربلوکی محمد نبی دندروزومها : خانواده جدیدی از نانوناقلها *
937 BB-32 سرداری سروش * مدل کامپیوتری ترکیبات بازدارنده توپوایزومرازII یوکاریوتی .روشی جدید جهت ارزیابی و طراحی داروهای ضد سرطان *
938 BB-53 سرداری کرمانی منوچهر مطالعه اختلافات فردی در لنفوسیت های بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از رادیوتراپی با بررسی میکرو نوکلئای القا شده با پرتو *
939 BB-14 سریری خیاط زاده ریحانه * لپیدهای قطبی میتوانند مانع رسوب پروتئین ها روی هیدروژل شوند *
940 BB-26 سریری ریحانه بررسی مقایسه ای میزان آنزیم پراکسیداز موجود در دانه های پسته غیر آلوده و آلوده به قارچ اسپرژیلوس نیجر(A. niger) در ارقام پسته بادامی و احمدآقایی (Pistachio vera L)کرمان در زمانهای مخنلف رویش و بررسی پروتئین های ذخیره ای موجود دراجسام پروتئینی دانه های پسته ارقام بادامی و احمدآقایی *
941 BB-23 سریری ریحانه استخراج و خالص سازی پلی فنل اکسیداز از گیاه توتون *
942 CG-44 سریری ریحانه Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions *
943 BB-57 سریری ریحانه بررسی ویژگی های بیوشیمیایی پراکسید از برگ چهار نوع از مرکبات شمال ایران *
944 BB-45 سریری ریحانه * بسیاری از آلوده کننده های هوا موجب تغییر الگوی الکتروفورتیکی پروتئین های اشک میشوند *
945 CG-49 سعادت مصطفی افزایش فراوانی شکست های کروماتیدی در لنفسیدهای کشت داده شده انسانی در حضور فراورده دارویی کارمینت *
946 PS-52 سعادت میر قدیم بررسی تنوع و فراوانی فیتو پلانکتون ها و اثرات تغییرات فصل و شوری بر آنها در مصب چمخاله *
947 MA-36 سعادت میر قدیم سیده زهرا * بررسی تنوع و فراوانی زئوپلانکتون در مصب چمخاله *
948 PS-8 سعیدی حجت ا... * بررسی تنوع زیستی گونه دیپلوئید ژنوم D ٬ Aegilops tauschii Coss در ایران با استفاده از میکرو ساتلایتها *
949 PS-121 سعیدی حجت اله * بررسی تنوع ژنتیکی گونه دیپلویئد ژنوم D (Aegilops tauschii Cosson) در ایران با استفاده از مکان نگاری DNA ریبوزومی 5s وDNA تکراری غیرعامل(dpta1 ) *
950 PP-43 سعیدی سار سکینه * آثار حفاظتی جیبرلین و آسکوربیک اسید در برابر سمیت نیکل در Glycine max L *
951 PP-47 سعیدی سار سکینه * اثرات آسکوبیک اسید در کاهش سمست نیکل در گیاه سویا *
952 PS-96 سعیدی سارا * معرفی ویژگیهای Geo-ecologic (جغرافیایی - اکولوژیک) گونه های بخش Pnigma Dumort از جنس Poaceae ) Bromus L ) در ایران *
953 PS-122 سعیدی مهرورز شهریار * بررسی ایریدوئید گلیکوزیدهای جنس Veronica sect. Alsinebe subsect. Megasperma *
954 PS-15 سعیدی مهرورز شهریار * بررسی گونه های گیاهی ماسه رست پارک ملی بوجاق (کیاشهر) *
955 PS- 122 سعیدی مهرورز شهریار * بررسی ایریدوئید گلیکوزیدهای جنسVeronica sect.Alsinebe subsect.Megasperma *
956 PS-80 سفید کن فاطمه اتو اکولوژی ،کورو لوژیو بررسی مواد موثره اسانس روغنی در گیاه دارویی Thymus eriocalyxدر ایران *
957 ZO-105 سقائیان شهری طاهره * تداخل عمل پاپاورین با سرفه القاءشده بوسیله انالاپریل در خوکچه هندی *
958 PS-1 سلطانی شهرام * ساختار ترشحی در گیاه داروئی پنج انگشت Vitex pseudo-negundo و رابطه آن با تکوین اندام های رویشی و زایشی *
959 PP-111 سلطانی فریبا * اثر کادمیوم بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه کلزا *
960 MB-51 سلطانی ندا * پاسخ های فیزیولوژیک سیانوباکتریوم Fischerella sp. تحت تیمارهای مختلف شوری *
961 CG-29 سلمانیان ع.ه بهینه سازی شرایط کشت بافت و تراریخت نمودن گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم تومه فاسینس *
962 ZO-143 سلوکی محمود استفاده از دهان شویه نسوار برای کنترل شته Aphis nerii *
963 CG-71 سلوکی محمود * مقایسه روش های استخراج DNAدر قارچ خوراکی Agricus bisporus با استفاده از PCRبا پرایمر های تصادفی و نیمه تصادفی *
964 BB-67 سلوکی محمود * اثر پیش تیمار تیوسولفات سدیم بر حساسیت رنگ آمیزی نیترات نقره *
965 HE-32 سلیمان جاهی حوریه اولین گزارش از کشت سلولهای بافت جنین کرم ابریشم در شرایط in vitro *
966 ZO-142 سلیمانی راضیه * بررسی جنبه هایی از زیست شناسی دو گونه سرخرطومی چغندر قندBothynoderes obliquefasciatus وTemnorhinus brevirostris و اثر دما ، رطوبت و نور بر روی تغذیه حشره *
967 ZO-99 سلیمانی ملک بررسی استریو لوژیکی اثر عصاره آبی - الکلی برگ شنبلیله روی کلیه رتهای دیابتی *
968 PS-40 سلیمانی مهدی * بررسی پراکنش جمعیت های میکوریزا در گیاهان عالب منطقه حفاظت شده ساریگل ( خراسان - ایران ) *
969 PS-76 سلیمانی مهر نجاتی ملک * مطالعه فلزات سنگین رودخانه کر فارس *
970 BB-50 سلیمی اعظم بررسی پروتئین های ذخیره ای و آنزیم های دانه گندم های دیپلوئید ایران *
971 ZO-106 سمنانیان سعید دکسترومتورفان اثرات مهاری Anti- NT4 را بر تولرانس مورفینی تقویت می نماید *
972 MB-42 سمیع الادب حسین جداسازی و شناسایی باکتریهای موجود در کشتهای آغازگر ماست های محلی گلستان *
973 MA-3 سواری احمد بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در پرتاران چهار خور منطقه ماهشهر(خورموسی) *
974 CG-45 سوهانی محمد مهدی * نقش ژن همومیوسین-4در مقاومت به تنشهای زیستی در گیاه ارابیدوپسیس *
975 ZO-18 سیاهسروی روح اله * مطالعه بیوسیستماتیک جنس ( Microtus( Rodentia: Arvicolinae درشمال خراسان با استفاده از ریخت سنجی هندسی آرواره پایین *
976 PP-67 سید نژاد سید منصور نقش احتمالی قندها در بیو سنتز چربیها در طی رسیدگی میوه زیتون *
977 ZO-62 سیف آبادی س. ج. تاثیر شوری بر تکوین لاروی و میزان بقاء کشتی چسب خزر،( Cirripedia: Balanidae)Balanus improvisus
978 ZO-84 سیف آبادی سید جعفر پارامترهای رشد و میزان مرگ و میرماهی شیر (Scomberomerus commerson) در سواحل استان هرمزگان *
979 MA-27 سیف آبادی سید جعفر نقش رها کرد بچه ماهیهن ماهیان سفید در بازسازی ذخائراین ماهی *
980 BB-47 سیف زاده سارا * استخراج و تعیین خصوصیت آنزیم های سرین پروتئاز از باسیلوس های ترموفیل جداشده از خاک *
981 MB-47 سیف زاده مینا * بررسی کیفیت میکروبی ماهی قره برون پرورشی دو ساله نمک سود شده *
982 MB-53 سیف زاده مینا * ارزیابی کیفیت میکروبی ماهی قره برون پرورشی دو ساله نمک سود شده به روش مولکولی *
983 PS-85 سیف علی مهوش بررسی سیستماتیکی Eremopyrum در ایران *
984 PP-55 سیمایی مهدی * تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد ، فتوسنتز و رنگریزه های فتوسنتزی در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری کلروسدیم *
985 BB-15 شارقی بهزاد * مقاله ادغامی *
986 PP-113 شاکر حسین بررسی اثر گلوکز و سوکروز بر تجمع پرولین در کالوس آویشن شیرازی *
987 PP-73 شاکربازار نو حسین بررسی اثر کلشی سین و تیمارهای مختلف هورمونی بر میزان پارتنولید در کالوس گیاه بابونه گاوچشم *
988 MB-28 شامحمدی مژگان * استفاده از Agrobacterium rhiZOgenes برای تولید ریشه های القایی در چندگیاه دولپه *
989 CG-79 شاه حسینی فاطمه * بررسی افزایش بیان eLF4E به عنوان یک پروتوانکوژن در سرطان پوست *
990 PS-36 شاه گلزاری سید مهدی بررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک زیستگاه های سه گونه Astragalus در غرب ایران با استفاده از روش اکو - فیتوسیتولوژی *
991 PS-5 شاه گلزاری سیدمهدی کاربرد روش اکو - فیتوسوسیولوژی در تعیین تنوع درون گونه ای Astragalusgossypinus در استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان و اراک (مرکزی) *
992 PS-31 شاهرخی اصغر بررسی فلورستیک کوه کلار واقع در استان چهار محال بختیاری *
993 CG-77 شاهسون بهبودی بهروز تعیین ناقلین با استفاده از آللهای VNTRبرای جهش IVSIont546 *
994 PS-12 شاهسون بهبودی بهروز تکوین رویان در گونه Astragalus cemerinus (تیره نخود) و کاربرد سیستماتیک آن *
995 PP-9 شاهقلی کبری اثر شوری و خشکی بر پروتئین ها ، پرولین و آنزیم های آنتی اکسیدان در دانه رستهای دو گونه گون *
996 PS-76 شایسته فر علیرضا مطالعه فلزات سنگین رودخانه کر فارس *
997 MB-41 شایگان زهرا * جداسازی سویه ای Bacillus coagulans ترموفیل وآلکالوفیل مولد آنزیم α-آمیلاز مقاوم به حرارت و بررسی پارامترهای موثر بر فعالیت آنزیمی *
998 PP-73 شبانی لیلا بررسی اثر کلشی سین و تیمارهای مختلف هورمونی بر میزان پارتنولید در کالوس گیاه بابونه گاوچشم *
999 CG-9 شجاع طاهری فرناز * بررسی ارتباط بین آ للهای ژنHLA-DQB1با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت ایران *
1000 BB-52 شجری الهام جداسازی آنتراکوئینون آلیزارین از گیاه روناس Rubia tinctorum منطقه بافق *
1001 PS-46 شربعتمداری زینب فلور جلبکی برکه های باغ ملی گیاهشناسی ، ایران *
1002 PS-99 شرقی حمیدرضا * مطالعه وشناسائی گاسترومیست های منطقه سیاه رودبار در شمال ایران *
1003 PS-76 شریعت زاده سید محمد علی مطالعه فلزات سنگین رودخانه کر فارس *
1004 ZO-99 شریعت زاده محمد علی بررسی استریو لوژیکی اثر عصاره آبی - الکلی برگ شنبلیله روی کلیه رتهای دیابتی *
1005 ZO-109 شریعت زاده محمد علی بررسی میزان استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع 1( IDDN ) در مرکز دیابت اراک *
1006 PP-1 شریعتی منصور * بیولوژی مولکولی و فیزیولوژی جذب نیترات از طریق سیستم انتقال با تمایل بالا(HATS) در گیاه تراریخته تنباکو (Nicotiana Plumbaginifolia) *
1007 PP-3 شریعتی منصور پاسخ آنتی اکسیدانی آنزیمی به استرس اکسیداتیو در جلبک دانالیه لا *
1008 PP-38 شریعتی منصور اثر کمبود سولفات بر تولید بتا کاروتن در جلبکDunaliella salina (جدا شده از مرداب گاو خونی اصفهان) *
1009 PS-62 شریف نیا فریبا بررسی جوامع گیا هی پنا هگا ه حیا ت وحش مینا نکا له *
1010 PS-74 شریف نیا فریبا * معرفی فلورپناهگاه حیات وحش میانکاله *
1011 ZO-80 شریفی مظفر مطالعه تاریخچه زندگی نیوت زرد خالدار ایرانی
(Neurergus microspilotus: Salamandridae)
1012 ZO-148 شریفی مظفر عادت غذایی سمندر خال زرد Neurergus microspilotus در نهر کاوات در استان کرمانشاه *
1013 PS-67 شریفی مظفر اثر روی بر باردهی ترکیب گونه ای جوامع پریفیتون جلبکی *
1014 ZO-24 شریفی مظفر * جمع آوری Neurergus kauseri ازکوهستانهای جنوبی زاگرس ( Caudata : Salamandridae) *
1015 ZO-40 شریفی مظفر استراتژی ارتزاق خفاش های نر دم موشی بزرگ Rhinopoma microphyllum در غرب ایران *
1016 MB-53 شعاعی آرانی ابوالفتح ارزیابی کیفیت میکروبی ماهی قره برون پرورشی دو ساله نمک سود شده به روش مولکولی *
1017 PS-95 شعبانعلی نظامی وضعیت پلانکتونی رودخانه سفیدرود طی سالهای 79-1373 و تاثیر عوامل انسانی بر زندگی آبزیان در آن. *
1018 HE-26 شعبانی پور نادر مطالعه تکوین هیپوفیز ماهی سفید قبل از تفریح تخم تا رسیدن به وزن 1 گرم *
1019 MA-4 شعبانی پور نادر بررسی تاثیر تغییرات دما و شوری بر پوست اندازی شاه میگو *
1020 MA-32 شعبانی پور نادر * مراحل رسیدگی تخمک کفال طلایی دریای خزر (Liza aurata) با تاکید بر مطالعه بیشتر مراحل نهایی رسیدگی آن *
1021 MA-40 شعبانی پور نادر بررسی تأثیر تغییرات شوری بر هم آوری Mnemiopsis leidyi *
1022 MA-6 شعبانی پور نادر تاثیر نور وتاریکی بر شبکیه چشم ماهیان *
1023 CG-38 شعبانی علی اکبر کلونینگ و بیان ژن گلوکز اکسیدازاز آسپر ژیلوس نیجر درE.coli *
1024 ZO-17 شغلی علیرضا بررسی و تعیین گونه های سیبلینگ آنوفل کولی سیفا سیس کمپلکس Anopheles culicifacies complex در منطقه بلوچستان به روش مولکولی (تکنیک PCR-RELP ) *
1025 CG-32 شفا شریعت پناهی سید مهدی مطالعه ژنتیکی نقش میتو کندری در حرکت اسپر ماتوزوئید در مردان عقیم استان کرمانشاه *
1026 MB-37 شفقی اصل سید کریم شناسایی باکتریهای گرم مثبت تخریب کننده پلیمر پلی یورتان *
1027 PP-13 شفیعی حاجی آبادی مرضیه اثرات سازگاری بر آناتومی سطح برگ و جذب و مقادیر رنگدانه های سرخس بوستونی درون شیشه ای ( Nephrolepis exaltata Schott cv . Bostoniensis *
1028 MA-13 شفیعی شهنام اولین گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهیان ایران ( ماهی قزل آلای خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلی ماسال )
1029 ZO-2 شفیعی معصومه بررسی اثر ضد التهاب نوسکاپین بر التهاب ناشی از کاراژینان در کف پای موش صحرایی *
1030 ZO-105 شفیعی معصومه تداخل عمل پاپاورین با سرفه القاءشده بوسیله انالاپریل در خوکچه هندی *
1031 ZO-107 شفیعی معصومه بررسی اثر نوسکاپین بر التهاب ناشی از برادی کینین و هیستامین در کف پای موش صحرایی *
1032 MB-51 شکروی شادمان پاسخ های فیزیولوژیک سیانوباکتریوم Fischerella sp. تحت تیمارهای مختلف شوری *
1033 BB-46 شکری فائزه مطالعه اثر مهاری آسپیرین برروی فعالیت آنزیم کربونیک انیدراز *
1034 HE-5 شکور عباس بررسی اثرات گیاه دارویی .chasteberry tree) Vitex agnus castus L ) بر رشد و نمو جنینی موش سوری *
1035 HE-19 شکور عباس بررسی ا ثرا ت گیاه زعفرانL. Crocus sativus بر رشدو نمو جنینی موش سوری *
1036 MA-3 شکوری آرش * بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در پرتاران چهار خور منطقه ماهشهر(خورموسی) *
1037 MA-12 شکیبی علی انجماد اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) *
1038 MB-17 شمال نصب مهرناز جداسازی سیتوفاگا از حلزون و بررسی خواص سلولازی آن *
1039 ZO-118 شمالی حنانه * بررسی اثر مورفین بر روی زاده های موش های شرطی شده *
1040 PP-82 شمس اردکانی محمد رضا تولید سیلیمارین از طریق کشت بافت گیاه خارمریم *
1041 HE-15 شمس لاهیجانی مریم مقایسه اثر غلظتهای مختلف مایع فولیکولی انسان در زمانهای مختلف برحرکت Grade A اسپرم *
1042 HE-31 شمس لاهیجانی مریم بررسی تأثیر امواج الکترو مغناطیس سینوسی 50 هرتز (شدتهای 32/7-33/1 میلی تسلا) بر تکوین تلن سفالون مغز و چشم جنین جوجهنژاد لگهورن سفید، در مرحله پیش از انکوباسیون، با کمک میکروسکوپ الکترونی (TEM) *
1043 HE-33 شمیلی سروش مقایسه اثرات پوستی نفتالین بر روی ویژگیهای سلولهای خون محیطی و پلاسما درموش سفید نر و ماده
1044 ZO-115 شمیلی سیروس بررسی اثرات خوراکی آنیلین بر روی ویژگیهای پلاسمایی و الکترولیتی موش سفید نر *
1045 ZO-133 شمیلی سیروس * بررسی مقایسه ای اثرات خوراکی و تنفسی ماده متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE)بر برخی پارامترهای خونی و اندامی در موش سفید ماده *
1046 ZO-153 شمیلی سیروس بررسی اثر خوراکی نیترات سدیم بر ویژگیهای پلاسمایی و مت هموگلوبینی در موش های ماده بالغ و نابالغ *
1047 PP-108 شوپایی جویباری فاطمه بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و رشد دانه رست ارقام مختلف برنج ( Oryza sativa ) *
1048 ZO-140 شهابی پرویز فعالیت گیرنده های آدنوزینیA1 آمیگدال تاثیر بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم ندارد *
1049 CG-55 شهابی شهرام فیبروسارکومای حرارت دیده علیه فیبروسارکوما، راهی برای ایمنی علیه تومور *
1050 PP-117 شهرزاد شکوفه ریزازدیادی درون شیشه ای سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) *
1051 HE-11 شهرکی شهاب بررسی اثرات مورفولوژیکی وهیستولوژیکی رژلب برکبد جنینهای موشهای نژاد بالب در هفته آخر بارداری *
1052 PS-18 شیخ اکبری رضا * مورفولوژی دانه وتزئینات سطح پوسته آن در گونه های جنس اپی لوبیوم (اوناگراسه) در ایران *
1053 PS-84 شیخی دیدانی باقر * مطالعه فلوریستیک کوه دالامپر(اذربایجان غربی) *
1054 ZO-74 شیدایی مسعود مقایسه زیستی لاکپشت برکه ای Emys orbicularis و لاکپشت خزری Mauremys caspica caspica در استانهای گلستان و مازندران *
1055 ZO-88 شیدایی مسعود بررسی تفاوت های درون گونه ای Gammarus komareki ( Schaferna 1922) در منطقه هیرکانی *
1056 CG-28 شیدایی مسعود بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام تتراپلوئید پنبه (Gossypium hirsutum)با استفاده از خصوصیات سیتوژنتیکی و مارکرهای مولکولی RAPD *
1057 MA-24 شیدایی مسعود بررسی مورفومتریک و مریستیک ماهی گور خری در استان چهار محال و بختیاری(Aphanius vladykovi, Coad 1988) *
1058 PS-96 شیدایی مسعود معرفی ویژگیهای Geo-ecologic (جغرافیایی - اکولوژیک) گونه های بخش Pnigma Dumort از جنس Poaceae ) Bromus L ) در ایران *
1059 PS-29 شیدایی مسعود بررسی بیوسیستماتیکی بخش Bromus از جنس L. Bromus در ایران *
1060 BB-62 شیردل زهرا تاثیر ترکیبات پلی فنلی زنجبیل بر سطح قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئینها در رتهای دیابتی *
1061 MB-20 شیرزاد مهدیه * سنجش غلظتهای درون سلولی و برون سلولی یونهای Cl,Na,K در آرکی اکستریم هالوفیل جدا شده از دریاچه ارومیه *
1062 PS-78 شیرزادیان سعید سه گزارش چدید برای فلور خزه ای ایران *
1063 ZO-107 شیری نسرین * بررسی اثر نوسکاپین بر التهاب ناشی از برادی کینین و هیستامین در کف پای موش صحرایی *
1064 BB-74 شیرین پور ابراهیم مقایسه ترکیبات موجود در اسانس بذر و برگهای فرولاگو آنگولاتا (چویر) جمع-آوری شده در منطقه نواکوه از کوه زاگرس در غرب ایران *
1065 ZO-135 شیوازاد محمود تاثیرکاربرد مولتی آنزیم در جیره های حاوی گندم و جو بر خصوصیات زیستی لاشه جوجه های گوشتی *
1066 MA-34 صائبی سمانه تعیین زمان غذادهی و مقدار مناسب غذا به شاه میگوی چنگال باریک
Narrow Clawed Crayfish, Astacus leptodactylus
1067 PS-9 صابر اقدس * مطالعه گرده شناسی سرده Cousinia بخش Stenpcephalaeدر ایران *
1068 MA-11 صابری کوچصفهانی حسین * بررسی زیستی مکانهای رهاکرد بچه ماهیان از نظر بعضی از فاکتورههای فیزیکو شیمیایی آب *
1069 HE-15 صاحب کشاف سعید مقایسه اثر غلظتهای مختلف مایع فولیکولی انسان در زمانهای مختلف برحرکت Grade A اسپرم *
1070 PS-90 صاحبی سید جمال تنوع درون گونه ای گونه AEGILOPS CYLINDRICA HOST در ایران *
1071 PS-71 صاحبی سید جمال مطالعه سیتوتاکسونومی بخش Hordeastrum Dollازجنس Hordium Lدر ایران *
1072 ZO-85 صادقی ابراهیم معرفی گونه های جدید زنبورهای پارازیتوئید (Hym:Chalcidoidea) برای دنیاوایران از گال رز در جنگلهای منطقه کاکارضا استان لرستان *
1073 PP-27 صادقی پور حمیدرضا شکستن پروتئین های ذخیره ای به هنگام استریفیکاسیون دانه های گردوی ایرانی *
1074 PP-40 صادقی پور حمیدرضا شکستن ذخایر روغنی و متابولیسم هیدرات های کربن به هنگام استریفیکاسیون دانه های گردوی ایرانی *
1075 ZO-127 صادقی پور رودسری حمیدرضا اثر محافظتی کانابینوئیدها در آسیب های ایسکمی - رپرفیوژن: مطالعه تجربی در torsion بیضه ای در موش بزرگ آزمایشگاهی *
1076 BB-31 صادقی زاده مجید دندروزومها : خانواده جدیدی از نانوناقلها
1077 CG-9 صادقی زاده مجید بررسی ارتباط بین آ للهای ژنHLA-DQB1با بیماری روماتوئید آرتریتیس در جمعیت ایران *
1078 CG-61 صادقی زاده مجید بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آرتمیا پارتنوژنتیکا در ایران بروش -PCR RFLP *
1079 ZO-1 صادقی گودرز مطالعه تجربی اثر نیتریک اکساید در میزان TSH وهورمونهای تیروئیدی *
1080 ZO-108 صادقی گودرز بررسی تجربی اثر نیتریک اکساید بر میزان هورمون پرولاکتین در خوکچه هندی *
1081 BB-82 صادقی گودرز مطالعه تجربی اثر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDS بر میزان قند خون و هورمون کورتیزول *
1082 BB-77 صادقی گودرز مقاله ادغامی *
1083 HE-6 صادقی محمدرضا جداسازی و شناسایی دودمانهای سلولهای اسپرماتوژنیک از بافت بیضه *
1084 BB-13 صادقی مهدی پیشگوئی ساختمان دوم پروتئین ها بر مبنای اطلاعات حاصل از ترکیب جفت اسیدهای آمینه در ساختمان های مختلف با استفاده از الگوریتم Dynamic Progamming *
1085 BB-7 صادقی مهدی نقش رزیدوهای لیزین در تاخوردگی مجدد و بازشدگی لیزوزیم *
1086 PS-69 صادقیان سارا * مطالعه کاریولوژیکی تعدادی از گونه های یونجه یکساله *
1087 PS-88 صادقیان سارا * مطالعه کاریولوژیکی تعدادی از گونه های یونجه یکساله *
1088 MB-55 صالحی امیر تعیین غلظتهای بحرانی یونهای فلزی موثر در رشد Streptomyces clavuligerus , تولید کلاوولانیک اسید *
1089 CG-79 صالحی زیور بررسی افزایش بیان eLF4E به عنوان یک پروتوانکوژن در سرطان پوست *
1090 CG-8 صالحی زیور * ارتباط معکوس پروتئین متصل شونده به eIF4Eدرپیشرفت سرطان پروستات *
1091 HE-3 صالحی زیور مطالعه نقش مایع مغزی - نخاعی بر تکثیر و بقاء نورونها در رشد و نمو جنین جوجه در In vivo *
1092 CG-44 صالحی زیور Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions *
1093 CG-37 صالحی زیور بررسی افزایش بیان فاکتور آغازگر 4E در تومور مغز *
1094 CG-52 صالحی زیور استفاده از مارکرهای ماکروساتلیت در تشخیص تنوع ژنتیکی مرکبات ایران *
1095 PP-15 صالحی سید یحیی تاثیر شرایط غرقابی در عرضه متفاوت عنصر روی بر جذب عناصر و فعالیت آنزیم های واجد عنصر روی چند ژنوتیپ گیاه برنج *
1096 PP-76 صالحی شانجانی * مطالعه اثر خشک کردن روی اسانس برگ و میوه ارس *
1097 PS-21 صالحی شانجانی پروین * گوناگونی ژنتیکی میکروساتلایتی جمعیت های راش Fagus orientalis Lipakyجنگل های خزری *
1098 ZO-22 صالحی فرزاد * بررسی پارامترهای مورفومتریک ومیرستیک در ماهیان فیتوفاگ پرورشی استان مازندران *
1099 HE-23 صالحی محبوبه مطالعه غلظت برخی از اجزاء غیر الکترولیتی مایع آلانتوئیس در جنین بز *
1100 CG-32 صالحی محمد حسین مطالعه ژنتیکی نقش میتو کندری در حرکت اسپر ماتوزوئید در مردان عقیم استان کرمانشاه *
1101 BB-45 صانعی زهرا مقاله ادغامی *
1102 ZO-129 صانعی فرد حسین * بررسی اثرسیلیمارین در کنترل و کاهش آسیبهای کبدی ناشی از سم Amanita phalloides در سگ *
1103 PP-71 صباغ پور سید حسین اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد ، اجزای عملکرد و ساختار ترشحی گیاه نخود ( Cicer arietinum L ) *
1104 PS-123 صبایی طاهره * تشریح خار و ریز ریخت شناسی کرک در بخشه Anthylloidei از سرده گون(تیره نخود) *
1105 PP-80 صبورا عذرا بررسی اثر آللوپاتی Hordeum.spontaneum بر روی میزان پروتئین و فعالیت برخی از آنزیم های ارقام گندم *
1106 BB-61 صحتی شفایی علی * تاثیر انواع روغنهای غذایی مصرفی بر میزان لیپیدهای خون در خرگوش *
1107 ZO-92 صحراگرد احد زیست شناسی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. روی گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاهی *
1108 BB-67 صدر صفورا اثر پیش تیمار تیوسولفات سدیم بر حساسیت رنگ آمیزی نیترات نقره *
1109 ZO-105 صدوقی مهر انگیز تداخل عمل پاپاورین با سرفه القاءشده بوسیله انالاپریل در خوکچه هندی *
1110 ZO-2 صدوقی مهر انگیز بررسی اثر ضد التهاب نوسکاپین بر التهاب ناشی از کاراژینان در کف پای موش صحرایی *
1111 HE-11 صدوقی مهرانگیز * بررسی اثرات مورفولوژیکی وهیستولوژیکی رژلب برکبد جنینهای موشهای نژاد بالب در هفته آخر بارداری *
1112 CG-47 صعودی سارا * اکیناسه ماده ای فراتر ازمحرک سیستم ایمنی است *
1113 CG-55 صعودی سارا فیبروسارکومای حرارت دیده علیه فیبروسارکوما، راهی برای ایمنی علیه تومور *
1114 MB-1 صعودی سارا * میکرو باکتریم بویس شوک حرارتی دیده ، تولید نیتریل اکسید را در ماکروفاژصفاقی کاهش می دهد *
1115 MB-18 صعودی سارا * القای تولید بیشتر نیتریک اکسایدتوسط مایکوباکتریوم بویس در پی ایمن سازی از راه رکتال *
1116 MB-5 صعودی محمد رضا بررسی رشد و تشکیل بایوفیلم در حضور فرمالدئید در سویه ای مقاوم از sp. Pseudomonas *
1117 MB-14 صعودی محمد رضا حذف ترکیبات فنلی از خیساندة تفالة سیب (API) برای بهبود محیط پیش کشت در تولید صمغ گزانتان توسط باکتری Xanthomonas campestris *
1118 MB-16 صعودی محمد رضا * مطالعه اثر مستقل منابع کانی نیتروژن و گوگرد در تولید صمغ گزانتان در باکتری Xanthomonas campestris pathovar campestris *
1119 MB-19 صعودی محمد رضا * ارزیابی میزان نمک دوستی و وابستگی به نمک در باکتریهای مقاوم به نمک و نمک دوست جدا شده از خاک شور روددشت *
1120 MB-20 صعودی محمد رضا سنجش غلظتهای درون سلولی و برون سلولی یونهای Cl,Na,K در آرکی اکستریم هالوفیل جدا شده از دریاچه ارومیه *
1121 MB-26 صعودی محمدرضا بررسی فعالیت سرکه سازی در سویه های بومی استوباکتراسه *
1122 CG-15 صفار بهناز * کلونینگ و بیا ن پپتید جذب کننده فلزات سنگین روی سطح باکتری E.coli *
1123 ZO-76 صفایی محسن * شناسایی و پراکنش میگوها در آبهای ساحلی استان هرمزگان *
1124 CG-66 صفاییان شیلا مقایسه اثرات میتوژنی فیتوهماگلوتینین (PHA-P)وماده لیپوپلی ساکاریدی(LPS)استخراج شده از باکتری E.coliبر کشت گلبولهای سفید خون تاسماهی شیپAcipenser nudiventris *
1125 ZO-103 صفری فاطمه * بررسی اثرات غیرمستقیم مورفین بر جریان خون پوستی در موش های صحرایی نر *
1126 ZO-138 صفری فاطمه * مقایسه اثر نیتریک اکساید بر جریان خون پوست موش های سالم و وابسته به مورفین *
1127 BB-46 صفریان شاهرخ مطالعه اثر مهاری آسپیرین برروی فعالیت آنزیم کربونیک انیدراز *
1128 CG-14 صفی پور افشا ر اکبر * همسا نه سازی ژن RPL3 در راستا ی ایجا د مقاومت به توکسین قارچ Fusarium graminearum *
1129 PS-80 صفی خانی اتو اکولوژی ،کورو لوژیو بررسی مواد موثره اسانس روغنی در گیاه دارویی Thymus eriocalyxدر ایران *
1130 PS-5 صفی خانی کیوان کاربرد روش اکو - فیتوسوسیولوژی در تعیین تنوع درون گونه ای Astragalusgossypinus در استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان و اراک (مرکزی) *
1131 ZO-123 صمد سارانی شیدا بررسی تغییرات وزن و آب و غذای مصرفی در موش های صحرایی نر بالغ دیابتیک *
1132 CG-51 صنعتی محمد حسین ارزیابی تعداد کپی ژن MRP1توسط Real time PCRدر بیماران ایرانی مبتلا به لوکمی *
1133 ZO-147 صورتی رضا اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی بر متابولیسم پروتئین در کرم ابریشم(Bombyx noir L ) *
1134 MB-46 صورتی رضا جداسازی و شناسایی عوامل بیماری سوتو و سپتی سمی باکتریایی در روی لاروهای کرم ابریشم *
1135 MB-36 صورتی رضا جداسازی و شناسایی قارچ های بیمار گر کرم ابریشم در استان گیلان *
1136 BB-64 صوفیان صفیه نظریه تنوع زیستی و کایرالیتی اسیدهای آمینه *
1137 BB-20 صوفیان صفیه * طراحی پروتئین دوکاره *
1138 MA-27 صیاد بورانی محمد * نقش رها کرد بچه ماهیهن ماهیان سفید در بازسازی ذخائراین ماهی *
1139 ZO-86 صیاد رحیم مصطفی بررسی مقایسه ای عادات غذایی سس ماهی کورا (Barbus lacerta) در رودخانههای
حویق، کرگانرود و شفارود استان گیلان
1140 ZO-94 صیاد رحیم مصطفی برخی خصوصیات زیست شناسی گونه Cardiophilus baeri در ارتباط با پراکنش Cerstoderma glacucum
1141 ZO-45 صیداوی علیرضا مقایسه خصوصیات زیستی نژادهای بومی و اصلاح شده کرم ابریشم ایران *
1142 ZO-63 صیداوی علیرضا مطالعه روند تغییرات ژنتیکی خصوصیات زیست شناختی کمی کرم ابریشم در نسل های متوالی در جمعیت های فاقد آمیزش تصادفی *
1143 ZO-135 صیداوی علیرضا تاثیرکاربرد مولتی آنزیم در جیره های حاوی گندم و جو بر خصوصیات زیستی لاشه جوجه های گوشتی *
1144 CG-53 صیداوی علیرضا * مقایسه استراتژی های مختلف انتخاب در پیشرفت ژنتیکی صفات زیستی شناختی کرم ابریشم *
1145 MB-46 صیداوی علیرضا جداسازی و شناسایی عوامل بیماری سوتو و سپتی سمی باکتریایی در روی لاروهای کرم ابریشم *
1146 CG-43 صیداوی علیرضا * بررسی ژنتیکی صفات مقاومت در چند واریته کرم ابریشم ایران به منظور بهبود برخی خصوصیات زیستی *
1147 MB-36 صیداوی علیرضا جداسازی و شناسایی قارچ های بیمار گر کرم ابریشم در استان گیلان *
1148 ZO-142 ضرابی مهدی بررسی جنبه هایی از زیست شناسی دو گونه سرخرطومی چغندر قندBothynoderes obliquefasciatus وTemnorhinus brevirostris و اثر دما ، رطوبت و نور بر روی تغذیه حشره *
1149 CG-17 ضرغامی رضا بررسی پایداری ژنتیکی گیاهچه های حاصل از کشت بافت نخل خرما با استفاده از مارکر های RAPD *
1150 MB-8 ضیاء ظریفی ابوالحسن طراحی و توسعه سیستم نوین NASBA-ELISA برای شناسایی سریع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
1151 BB-53 ضیاء فاضلی طاهره مطالعه اختلافات فردی در لنفوسیت های بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از رادیوتراپی با بررسی میکرو نوکلئای القا شده با پرتو *
1152 PS-63 طالب پور امیر حسین اسا نس در منه ها ی آذربا یجا ن شرقی از دید گا ه بیو لو ژیکی *
1153 PS-41 طالب پور امیر حسین * بررسی بوم شناسی فردی درمنه معطر Astremia fragrans Willd گونه سازگار اراضی شور مارنی آذربایجان شرقی *
1154 PP-102 طالب زاده زهرا * اثر تنش شوری بر میزان فسفر گیاه گوجه فرنگی *
1155 CG-54 طالش ساسانی سهیلا * بررسی روش ادغام پروتوپلاسمی در افزایش پتانسیل رنگزایی پسابهای سلولزی ولیگنوسلولزی به وسیله قارچAspergillus niger *
1156 CG-39 طاهرنژاد عباس اثر آلودگی هوا بر آلرژن ها و آلرژی زایی دانه های گرده در گل طاووسی *
1157 PS-103 طاهرنژاد عباس تمایز سلولهای دارای کریستال در طی نمو بساک در گل اطلسیPetunia hybrid grandiflora *
1158 CG-71 طاهره فاطمه مقایسه روش های استخراج DNAدر قارچ خوراکی Agricus bisporus با استفاده از PCRبا پرایمر های تصادفی و نیمه تصادفی *
1159 CG-80 طاهری طاهره * جداسازی ، القاوتخلیص ناحیه ایمنوژن سیستئین پروتئیناز تیپ I انگل لیشمانیا اینفانتوم *
1160 MB-7 طاهری طاهری واکسیناسیون بر علیه لیشمانیوز احشایی توسط سیستئین پروتئیناز های انگل لیشمانیا اینفانتوم در مدل موشی BALBC *
1161 PS-64 طاهری عبدالحسین شناسایی گونه های فوزاریوم جدا شدا از ریشه و طو قه سیب زمینی شهرستان گرگان *
1162 MB-25 طباطبایی اکرم * تجزیه بیولوژیک نفت خام توسط باکتریهای تولید کننده بیوسورفکتانت جداسازی شده از مخازن نفت *
1163 PS-115 طبری مسعود پراکنش بیوماس نهال های یکساله بلند مازو در تراکم های مختلف تاج پوشش *
1164 PS-56 طبسی الهه معرفی دو گونه جدید از گلسنگ از راسته Lecanorales و Teloschistales در منطقه مایون مشهد *
1165 BB-58 طراوتی علی * خالص سازی انتی بادی منو کلونال موشی با استفاده از ماتریکس جذبی پروتئینG *
1166 ZO-4 طلایی خوزانی طاهره * تغییر در واکنش در گانگلیونهای مارپیچی گوش داخلی به لکتین پس از در معرض قرارگیری با منبع آلوده کننده صوتی *
1167 MA-22 طلوعی محمد حسین مطالعه اکوتوکسیکولوژی وتعیین اثرات حاد و زیرحاد حشره کش تریکلروفون برروی
ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum)
1168 PS-32 طیبی خرمی محمد * مطالعه جنس گون ( Astragalus ) در استان فارس *
1169 ZO-121 ظهرابی دینا تاثیر عصاره گیاه زنجبیل بر عملکرد دستگاه ادراری موش های کوچک آزمایشگاهی *
1170 ZO-145 ظهرابی دینا * بررسی اثر زنجبیل برروی اجزای پروتئینی سرم خون در موش های نر کوچک آزمایشگاهی *
1171 ZO-46 ظهیری رضا * پروانه های پلنگی(Lepidoptera, Arctiidae, Arctiinae) ایران *
1172 PS-100 عابدینی علی تاثیر اکولوژیکی خروجی آب تالاب انزلی بر دریای خزر در حومه بندر انزلی *
1173 PS-86 عابدینی علی سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلی *
1174 BB-56 عاجلو داوود مطالعه میانکنش آلبومین سرم انسانی با پلی اکسو متالات *
1175 ZO-83 عادلی ابراهیم بررسی بیولوژیکی و عوامل کنترل کننده جوانه خوار ( Rhyacionia buoliana Den & Schif (Lep.: Torticidae در جنگل کاریهای سوزنی برگ گیلان *
1176 PP-84 عادلی سعیده بررسی وزن تر و مقدار قند های ساقه ارقام و لاین های سورگوم شیرین در مراحل مختلف رشد *
1177 PS-106 عارفی مریم بررسی مقدماتی فلاونوئیدهای برخی از گونه های گون یکساله *
1178 ZO-59 عاصم علیرضا تمایز مورفولوژیکی Artemia urmiana در چهار ایستگاه جغرافیایی مختلف از دریاچه ارومیه
(آذربایجان غربی- ایران)
*
1179 CG-60 عاقلی منصور عبدالرضا * تولید پروتئین نو ترکیب ایمنی زا در E.coli از ژن سنتتیک قسمتی ازclostridium botulinum *
1180 MB-40 عالم پور سالمی فاطمه مقایسه چند سویه مخمر نان از لحاظ میزان رشد و مصرف قند محیط کشت *
1181 PS-105 عالمی معصومه * بررسی ساختار تشریحی برگ برخی از گونه های جنس Bromus (تیره گندم) در ایران *
1182 ZO-31 عالی پناه هلن * بررسی مورفومتریک بیو تیپ های کرم ساقه خوار اروپایی ذرت (nubilalis Hb.Ostrinia) در برحی نواحی ایران *
1183 CG-63 عبادی عبدالقفار مطالعه وبررسی ارتباط بین خطوط پوستی و بیماری آسم *
1184 PP-39 عبادی مصطفی بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد بر عملکرد رویشی و تولید محصول خیار پارتنوکارپ در شرایط گلخانه ای *
1185 PP-87 عبادی مصطفی * اثرات برخی از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ریز غده زایی گیاه سیب زمینی در شرایط کشت بافت *
1186 PS-57 عباس عظیمی روح انگیز * بررسی ساختار مورفولوژیکی و آناتومیکی Vitx در ایران *
1187 BB-36 عباسی علی * شناسایی Aspergilus flavusوآفلاتوکسین B1 درخوراک طیوربه وسیله PCR *
1188 CG-31 عباسی فولاد مهدی بررسی تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنی جمعیت پلاسمیدوم ویواکس در شمال وجنوب ایران با استفاده از مارکر مولوکلی MSP *
1189 ZO-78 عباسی کیوان بررسی تفاوتهای بیوسیستماتیکی سس ماهی سرگنده (Barbus capito)
فرم مهاجر و رودخانه ای
*
1190 ZO-86 عباسی کیوان بررسی مقایسه ای عادات غذایی سس ماهی کورا (Barbus lacerta) در رودخانههای
حویق، کرگانرود و شفارود استان گیلان
*
1191 ZO-83 عبایی منصور بررسی بیولوژیکی و عوامل کنترل کننده جوانه خوار ( Rhyacionia buoliana Den & Schif (Lep.: Torticidae در جنگل کاریهای سوزنی برگ گیلان *
1192 MA-20 عبدا...پور بی ریا حمید پرورش مصنوعی میگوی ببری سیاه (Penaeus monodon)با توجه به شرایط اکولوژیک استان هرمزگان
1193 MA-12 عبدالحی حسین انجماد اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) *
1194 PP-26 عبدالرضا جعفری * مطالعه مکانسیم های مقاومت به شوری در برخی از ارقام زراعی برنج در مرحله رشد گیاهچه *
1195 BB-24 عبدالصمدی سایه * بررسی حضور پروتئین LMG160 در رده های مختلف جانوری *
1196 PP-107 عبدالهی محمد رضا * اثر تعویض محیط کشت و تراکم میکروسپور روی جنین زایی میکروسپورهای کلزا رقم گلوبال *
1197 PP-72 عبدل زاده احمد * مقایسه مقاومت به شوری در 40 ژ نوتیپ پینبه بر اساس رشد رویشی و انباشتگی یونها *
1198 PS-44 عبدل زاده احمد * جمع آوری وشناسایی گیاهان شور پسند استان گلستان و بررسی امکان استفاده اقتصادی از آنها *
1199 PP-5 عبدللهی محمد رضا Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704) *
1200 MB-29 عبدی عالی احیا بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های Pseudomonas جدا شده از دو بیمارستان تهران *
1201 BB-68 عبدی محمد باقر تولید و خالص سازی آنتی بادی پلی کلونال ضد لنفوسیتهای T انسان (انتی تیموسیت گلوبولین) *
1202 HE-26 عتباتی آزاده * مطالعه تکوین هیپوفیز ماهی سفید قبل از تفریح تخم تا رسیدن به وزن 1 گرم *
1203 CG-72 عدالت منش محمد امین * جداسازی و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان ازت های نژاد ویستار *
1204 BB-13 عرب سید شهریار پیشگوئی ساختمان دوم پروتئین ها بر مبنای اطلاعات حاصل از ترکیب جفت اسیدهای آمینه در ساختمان های مختلف با استفاده از الگوریتم Dynamic Progamming *
1205 PP-109 عرب لیلا * اثر اسید آسکوربیک و تنش شوری بر درصد جوانه زنی و جذب یون در گیاه یونجه ( Medicago sativa ) در شرایک کشت در شیشیه *
1206 ZO-123 عرب محمدرضا بررسی تغییرات وزن و آب و غذای مصرفی در موش های صحرایی نر بالغ دیابتیک *
1207 CG-22 عرب نجفی سید محمود شناسایی چند جهش جدید بر اگزون شماره 3 ژن B-catenin در نمونه های توموری معده *
1208 HE-9 عربی مهران * بررسی اثرات اسکوربات بر عملکرد اسپرم های انسانی *
1209 HE-2 عربی مهران * اثرات کادمیوم بر سلول های آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) *
1210 ZO-93 عریان شهربانو اثرات متقابل کاپتوپریل و سیستم هیستامینرژیک بر میزان اخذ آب در موشهای صحرایی نر بالغ *
1211 ZO-97 عریان شهربانو بررسی اثرات سمیت سلولی اسانس فرار پوست نارنگی وبالنگ برروی رده های سلولی K562, KB *
1212 ZO-106 عریان شهربانو دکسترومتورفان اثرات مهاری Anti- NT4 را بر تولرانس مورفینی تقویت می نماید *
1213 ZO-122 عریان شهربانو بررسی اثر هیستامین در ناحیهCA1 هیپو کامپ موش های صحرایی در مدل رفتاری اضطراب *
1214 ZO-137 عریان شهربانو بررسی اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مورفین با روش میکرودیالیز در مغز موش صحرایی نر بالغ *
1215 ZO-152 عریان شهربانو اثر تزریق درون بطنی لوزارتان و کلونیدین بر اخذ آب در رتهای نر بالغ نزاد ویستار *
1216 ZO-114 عریان شهربانو تأثیر عصاره میوه گیاه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپریدول بر میزان هورمون لوتئینی و تستوسترون درموش سوری نر *
1217 ZO-12 عریان شهربانو دوزهای بالای تستوسترون موجب کاهش اضطراب در رت های نر نژاد ویستار می گردد *
1218 MB-15 عزیز محسنی فرزانه مقایسه سویه های مختلف لاکتو باسیل جهت تولید اسیدلاکتیک *
1219 MB-16 عزیزی مرضیه مطالعه اثر مستقل منابع کانی نیتروژن و گوگرد در تولید صمغ گزانتان در باکتری Xanthomonas campestris pathovar campestris *
1220 PS-18 عزیزیان دینا مورفولوژی دانه وتزئینات سطح پوسته آن در گونه های جنس اپی لوبیوم (اوناگراسه) در ایران *
1221 PS-104 عزیزیان دینا بررسی تشریحی و مقایسه ای تعدادی از گونه های بخش Bromus از جنس Bromus در ایران *
1222 MA-4 عسکری مجید * بررسی تاثیر تغییرات دما و شوری بر پوست اندازی شاه میگو *
1223 MB-20 عسگرانی عزت سنجش غلظتهای درون سلولی و برون سلولی یونهای Cl,Na,K در آرکی اکستریم هالوفیل جدا شده از دریاچه ارومیه *
1224 ZO-101 عسگری صدیقه تاثیر ایزوفلاون ها ٬ یونجه و شبدر قرمز برگلیکوزیلاسیون هموگلوبین *
1225 ZO-150 عسگری صدیقه اثر عصاره های هیدروالکلی خار مریم و شاه تره بر پیشرفت آترواسکلروز در خرگوش *
1226 BB-70 عسگری عاطفه مقاله ادغامی *
1227 PS-36 عسگری نعمتیان مهتاب بررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک زیستگاه های سه گونه Astragalus در غرب ایران با استفاده از روش اکو - فیتوسیتولوژی *
1228 PS-5 عسگری نعمتیان مهتاب کاربرد روش اکو - فیتوسوسیولوژی در تعیین تنوع درون گونه ای Astragalusgossypinus در استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان و اراک (مرکزی) *
1229 ZO-17 عشاقی محمد علی بررسی و تعیین گونه های سیبلینگ آنوفل کولی سیفا سیس کمپلکس Anopheles culicifacies complex در منطقه بلوچستان به روش مولکولی (تکنیک PCR-RELP ) *
1230 PP-49 عشقی ملایری بهروز برسی برخی اثرات باران اسیدی بر روی رشد گیاه لوبیا *
1231 PP-63 عصاره محمد حسن اولین گزارش از ریز ازدیادی در Eucalyptus melliodora *
1232 PS-62 عصری یو نس * بررسی جوامع گیا هی پنا هگا ه حیا ت وحش مینا نکا له *
1233 PS-50 عصری یونس معرفی پوشش گیاهی حوزه آبخیز موجیان در استان لرستان *
1234 PS-2 عصری یونس بررسی فیتوسوسیولوژیک خاکهای غنی از فلزات سنگین در شمال غرب ایران *
1235 PS-59 عصری یونس رسته بندی گونه های جنس Artemisia در استان گیلانبر اساس ویژگیهای زیستگاهی و خصوصیات کمی گیاهان به روش PCA
1236 PS-65 عصری یونس فلور وجوامع گیاهی علفهای هرز مزارع دامغان *
1237 PS-74 عصری یونس معرفی فلورپناهگاه حیات وحش میانکاله *
1238 PS-67 عطار زاده اسلام * اثر روی بر باردهی ترکیب گونه ای جوامع پریفیتون جلبکی *
1239 PS-3 عطار فریده کتیرا و کاربرد آن در سیستماتیک گون های خاردار *
1240 PS-9 عطار فریده مطالعه گرده شناسی سرده Cousinia بخش Stenpcephalaeدر ایران *
1241 PS-105 عطار فریده بررسی ساختار تشریحی برگ برخی از گونه های جنس Bromus (تیره گندم) در ایران *
1242 PS-72 عطار فریده آنالیز عددی جنس خرگوشک از تیره گل میمون بر پایه صفات ریخت شناسی وریز ریخت شناسی بذر در ایران *
1243 PS-75 عطار فریده آناتومی مقایسه ای برگ در گونه های بخش کوزینیا از جنس کوزینیا *
1244 CG-34 عطاران الف حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
1245 PS-5 عطری مرتضی * کاربرد روش اکو - فیتوسوسیولوژی در تعیین تنوع درون گونه ای Astragalusgossypinus در استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان و اراک (مرکزی) *
1246 PS-80 عطری مر تضی اتو اکولوژی ،کورو لوژیو بررسی مواد موثره اسانس روغنی در گیاه دارویی Thymus eriocalyxدر ایران *
1247 PS-96 عطری مرتضی معرفی ویژگیهای Geo-ecologic (جغرافیایی - اکولوژیک) گونه های بخش Pnigma Dumort از جنس Poaceae ) Bromus L ) در ایران *
1248 PS-36 عطری مرتضی * بررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک زیستگاه های سه گونه Astragalus در غرب ایران با استفاده از روش اکو - فیتوسیتولوژی *
1249 PS-48 عطری مرتضی * تعیین ریختارهای گیاهی بخش شرقی منطقه حفاظت شده خان گرمز همدان و ارایه نقشه ریختارها با استفاده از روش اکو - فیتو سیتولوژی *
1250 PS-4 عطری مرتضی بررسی تطبیقی روابط بین پوشش گیاهی، بستر و ویژگیهای خاک شناختی درمنطقه حفاظت شده خانگرمز با استفاده از روش اکو- فیتوسوسیولوژی *
1251 PS-6 عکافی حمید رضا * تنوع گونه ای به عنوان شاخصی در مدیریت مناطق ساحلی *
1252 ZO-136 علایی حجت اله * بررسی اثر عصاره گیاهان علف چای ٬ گل راعی٬ سنبل الطیب٬ جوی دو سربر تغییرات امواج مغزی متعاقب مصرف مورفین در موش صحرایی *
1253 PP-24 علی اصغر پور محبوبه * فراساختار نوشگاه و ترشح نوش در Pegnum harmala *
1254 PP-59 علی اصغر پور محبوبه تشکیل کالوس و شاخههای نابجا از جنینهای جداکشت Pinus eldarica *
1255 PP-83 علی اصغر زاده ناصر تاثیر میکوریزه شد ن در دو رژیم رطوبتی متفاوت روی رشد و تغذیه فسفری گیاه برنج *
1256 PP-26 علی مراد شاهی مطالعه مکانسیم های مقاومت به شوری در برخی از ارقام زراعی برنج در مرحله رشد گیاهچه *
1257 MA-1 علی نژاد رسول مطالعه اثرات اکولو‍ژیک و سمیت حاد فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثرات آنها بر رفتارهای فیزیولوژیک تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) *
1258 MA-37 علی نژاد رسول * تعیین (LC5096h) حشره کش ریجنت (Regent) قارچ کش هینوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروی بچه ماهی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) *
1259 ZO-64 علیپور علیرضا رابطه اسپرماتوکریت با ضریب چاقی مولدین تاسماهی ایرانی( Acipenser persicus) در سواحل دریای خزر *
1260 PS-120 علیزاده اسماعیل بررسی فلور زیر حوزه آبخیز گلیرد -فشندک(حوزه آبخیز طالقان) *
1261 ZO-53 علیزاده مهدی بررسی اثر ال- کارنتین بر روند رشد و ترکیب بدن بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso) *
1262 HE-18 علینقی خان مهدیه * بررسی تأ ثیر ناهنجاری زایی دارویی انسولین بر جنین جوجه در مراحل اولیه انکوبا سیون *
1263 ZO-119 علیوندی فرخاد ساناز اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر قند خون و کورتیزول در خوکچه هندی *
1264 PS-39 عمادزاده * بررسی تبار( Anthemideae ( Astraceae در خراسان ، بر اساس صفات ریخت سناسی *
1265 MA-33 عمادی حسین بررسی عوامل موثر در ته نشست سیست آرتمیا اورمیانا با تاکید بر ساختار پوسته *
1266 PP-75 عوض پور حکیمه بررسی تاثیرات اشعه گامای کبالت 60 با دوز پایین بر برخی پارامترهای رشد و محصول گیاه گوجه فرنگی Lycopeisicon esculentum *
1267 PP-27 عینعلی علیرضا * شکستن پروتئین های ذخیره ای به هنگام استریفیکاسیون دانه های گردوی ایرانی *
1268 MB-40 غالم پور سالمی فاطمه مقایسه چند سویه مخمر نان از لحاظ میزان رشد و مصرف قند محیط کشت *
1269 MB-29 غروی سارا بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های Pseudomonas جدا شده از دو بیمارستان تهران *
1270 ZO-136 غروی مهین بررسی اثر عصاره گیاهان علف چای ٬ گل راعی٬ سنبل الطیب٬ جوی دو سربر تغییرات امواج مغزی متعاقب مصرف مورفین در موش صحرایی *
1271 CG-55 غضنفری طوبی فیبروسارکومای حرارت دیده علیه فیبروسارکوما، راهی برای ایمنی علیه تومور *
1272 PS-71 غفاری سید محمود مطالعه سیتوتاکسونومی بخش Hordeastrum Dollازجنس Hordium Lدر ایران *
1273 MB-54 غفاری شبنم * Biodesulfrization of DibenZOthiophene with Pseudomonas aeruginosa PG201 *
1274 PS-62 غلا می تروجنی طا هره بررسی جوامع گیا هی پنا هگا ه حیا ت وحش مینا نکا له *
1275 ZO-23 غلامی .ع.ا * نخستین رکورد سه گونه از زالوهای ( Annelida: Hirudinea) شمال ایران *
1276 PS-74 غلامی تروجنی طاهره معرفی فلورپناهگاه حیات وحش میانکاله *
1277 MB-27 غلامی شیما جداسازی و خالص سازی باکتریهای ترموفیل تولید کننده آنزیم لیپاز از خاک های کمپوس و هوموس *
1278 PS-24 غلامی علی * معرفی و ارایه فلور، شکل زیستی٬ کوروتیپ و تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقه خضری-قاین(خراسان) *
1279 MA-6 غلامی مریم * تاثیر نور وتاریکی بر شبکیه چشم ماهیان *
1280 ZO-63 غنی پور مانی مطالعه روند تغییرات ژنتیکی خصوصیات زیست شناختی کمی کرم ابریشم در نسل های متوالی در جمعیت های فاقد آمیزش تصادفی *
1281 CG-53 غنی پور مانی مقایسه استراتژی های مختلف انتخاب در پیشرفت ژنتیکی صفات زیستی شناختی کرم ابریشم *
1282 CG-43 غنی پور مانی بررسی ژنتیکی صفات مقاومت در چند واریته کرم ابریشم ایران به منظور بهبود برخی خصوصیات زیستی *
1283 ZO-45 غنی پور مانی مقایسه خصوصیات زیستی نژادهای بومی و اصلاح شده کرم ابریشم ایران *
1284 MA-27 غنی نژاد داود نقش رها کرد بچه ماهیهن ماهیان سفید در بازسازی ذخائراین ماهی *
1285 BB-30 غیاثی نژاد مهدی بررسی اپیدمیولوژی در بین جمعیت تکنسین های رادیوتراپی با استفاده ازروش قلیایی و خنثی *
1286 MB-34 فئید منیره * تاثیر برخی از پروبیوتیکها بر پاتوژنهای مهم *
1287 MB-35 فارسی نژاد مازیار * مقاومت سراشیا مارسه در دوحالت پیگمان دار وبدون پیگمان نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف *
1288 CG-48 فاضل علیرضا بررسی الگوی پراکندگی ترکیبات قندی اسیدی و منوساکاریدی انتهایی گالاکتوز استیل آمین ماتریکس خارج سلولی در مسیر تمایز سلولهای غضروفی جنین رت *
1289 BB-55 فاضلی فائزه * اثر تنش خشکی بر پراکسیداسیون لیپید٬ میزان پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیداندر برگها و ریشه های دو رقم کنجد. *
1290 PP-32 فاضلی فائزه * اثر تنش خشکی بر پراکسیداسیون لیپید میزان پروتین و آنزیمهای آنتی اکسیدان در برگها و ریشه های دو رقم کنجد *
1291 CG-61 فاطمی سید محمد رضا بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آرتمیا پارتنوژنتیکا در ایران بروش -PCR RFLP *
1292 ZO-109 فانی علی بررسی میزان استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع 1( IDDN ) در مرکز دیابت اراک *
1293 ZO-103 فتح الهی یعقوب بررسی اثرات غیرمستقیم مورفین بر جریان خون پوستی در موش های صحرایی نر *
1294 ZO-138 فتح الهی یعقوب مقایسه اثر نیتریک اکساید بر جریان خون پوست موش های سالم و وابسته به مورفین *
1295 ZO-140 فتح الهی یعقوب فعالیت گیرنده های آدنوزینیA1 آمیگدال تاثیر بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم ندارد *
1296 ZO-15 فتح الهی یعقوب بررسی تاثیر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر شدت تشنجهای ناشی از کیندلینگ پیریفورم در موش صحرایی *
1297 ZO-90 فتح پور حسین مقایسه صفات ریختی جمعیتهای Gammarus aequicauda در خلیج میانکاله *
1298 ZO-112 فتح پور حسین * اثر تماسی شبه هورمون جوانی ،پیری پروکسیفن بر ساختار اندام های تناسلی وتولید مثلی سوسری آلمانی٬Dictyoptera: Blattellidae)Blattella germanica) *
1299 ZO-142 فتح پور حسین بررسی جنبه هایی از زیست شناسی دو گونه سرخرطومی چغندر قندBothynoderes obliquefasciatus وTemnorhinus brevirostris و اثر دما ، رطوبت و نور بر روی تغذیه حشره *
1300 MB-31 فتحی مختار تولید پروبیوتیک از کشت های لاکتوباسیلوس و ارزیابی In -Vivo آن *
1301 ZO -33 فتحی آذربایجانی فتح الله * ارزیابی کارایی امارهای غیر پارامتریک رایج برای محاسبه تنوع زیستی حشرات *
1302 CG-52 فتوحی رضا * استفاده از مارکرهای ماکروساتلیت در تشخیص تنوع ژنتیکی مرکبات ایران *
1303 BB-57 فتوحی قزوینی رضا بررسی ویژگی های بیوشیمیایی پراکسید از برگ چهار نوع از مرکبات شمال ایران *
1304 PP-13 فتوحی قزوینی رضا * اثرات سازگاری بر آناتومی سطح برگ و جذب و مقادیر رنگدانه های سرخس بوستونی درون شیشه ای ( Nephrolepis exaltata Schott cv . Bostoniensis *
1305 PP-114 فتوکیان محمد حسین * القاء جهش در ارتفاع گیاه باقلا با استفاده از اشعه گاما *
1306 BB-8 فرآورده لیلا * شکست آنزیم ترمیم کننده DNA و قطعه قطعه شدن DNA در سلولهای برگ سیب زمینی در پاسخ به سالیسیلیک اسید *
1307 ZO-143 فرازمند حمیده استفاده از دهان شویه نسوار برای کنترل شته Aphis nerii *
1308 CG-40 فرازمند علی بررسی توالی های تکراری (STR)کروموزوم Yدر بین گروههای قومی ونژادی ایران *
1309 CG-42 فرازمند علی تغییرات پروتئینی تحت القای دارو در Leishmania magor *
1310 MB-25 فراهانی ابوالفضل تجزیه بیولوژیک نفت خام توسط باکتریهای تولید کننده بیوسورفکتانت جداسازی شده از مخازن نفت *
1311 PP-16 فربود نیا طیبه * ترشح اسید های آمینه آلی به وسیله ریشه دانه رست های ذرت یک مکانیسم مقاومت گیاه در برابر مسمومست فلزات سنگین *
1312 PP-116 فربود نیا طیبه جذب و تجمع سرب در دانه رستهای ذرت توسط PH و EDTA تحریک می شود *
1313 PP-90 فرح وش فرهاد بررسی تاثیرات اشعه گاما بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی بذر گندم رقم الوند Triticum aestivym CV : alvand *
1314 MA-25 فرحناک غازانی محمد اندازه گیری میزان فلزات سنگین در بافت ماهی پرورشی دشت تبریز *
1315 MB-32 فرخانی داریوش جداسازی گونه های رایج باکتریهای موجود در آب جزیره سیبری واقع در خلیج فارس و بررسی برخی ویژگی آنزیمی آنها *
1316 MB-51 فرناندز والینته ادوارد پاسخ های فیزیولوژیک سیانوباکتریوم Fischerella sp. تحت تیمارهای مختلف شوروی *
1317 CG-2 فروزش فلورا * کلونینگ وبررسی مولکولی ناحیهIIژن VGSCدر ارتباط با Kdrدر ناقلین اصلی مالاریای مناطق شمال و جنوب ایران *
1318 MB-8 فروزنده مهدی طراحی و توسعه سیستم نوین NASBA-ELISA برای شناسایی سریع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
*
1319 MB-50 فروهی فاطمه جداسازی و مطالعه میکروارگانیسمهای مولد آنزیم آسپاراژیناز از خاک ایران *
1320 CG-34 فرهود د حذف ژنهای SMNو NAAP در بیماران ایرانی مبتلا به ضعف عصبی عضلانیSMA *
1321 PP-11 فرهی آشتیانی صادق پاسخ های فیزیولوژیکی متفاوت دو گونه از Aeluropus نسبت به تنش شوری *
1322 CG-63 فرید حسینی رضا مطالعه وبررسی ارتباط بین خطوط پوستی و بیماری آسم *
1323 PS-107 فریدی موسی گزارش جنس جدیدAneura از جگرواشها برای ایران *
1324 PS-78 فریدی موسی * سه گزارش چدید برای فلور خزه ای ایران *
1325 PP-58 فضل آبادی محمد حسن بررسی واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در گندم *
1326 ZO-77 فقیه زاده سقراط بررسی رابطه بین شاخصهای تنفسی و وزن در مردان ایرانی و مقایسه آن در افراد سیگاری و غیر سیگاری *
1327 ZO-129 فقیهی سید محمد بررسی اثرسیلیمارین در کنترل و کاهش آسیبهای کبدی ناشی از سم Amanita phalloides در سگ *
1328 ZO-35 فقیهی مهری مقایسه اثرات ویتامین های D2وD3بر اتروسکلروز در آئورت و کرونر رت *
1329 ZO -35 فقیهی مهری مقایسه اثرات ویتامین های D2وD3بر اتروسکلروز درآئورت و کرونر رت *
1330 ZO-6 فلاح حسینی حسن بررسی اثر سیلیمارین حاصل از بذر گیاه بومی واصلاح شده خار مریم *
1331 MB- 3 فلاح شجاعی عبدالله * بررسی فعالیت ضد میکروبی کمپلکس های [N-فنیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II)، [N-فنیل پارا متیل تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و[N-فنیل پارا نیترو تیوبنزآمیداتو]جیوه (II) و لیگاندهای N-فنیل تیوبنزآمید *
1332 PP-103 فلاح فهیمه تاثیرجمعیت های مختلف نماتود سیستی چغندرقند Heterodara schechtii روی میزان قند و محتوای کلروفیل چغندر قند ر قم مقاوم Nemakill و مقایسه آن با رقم حساس *
1333 MA-8 فلاحتکار بهرام * سنتز اسکوربیک اسید در راسته ماهیان خاویاری(Acipenseriformes) و نقش آن در پارامترهای کمی رشد *
1334 BB-39 فلاحی فهیمه * مهار فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز قارچ Scelerotinia sclerotiorum توسط PGIP دو واریته چیتی دانشجو و سفیدjules گیاه لوبیا *
1335 PP-71 فلاحیان فتح الله اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد ، اجزای عملکرد و ساختار ترشحی گیاه نخود ( Cicer arietinum L ) *
1336 PS-54 فلاحیان فتح الله بررسی فلورستیکی دیاتومه های اپی پلون و اپی فیتون در رودخانه جاجرود ایران *
1337 MB-45 فولادی جمشید تشخیص باکتری تولید کننده بیوسورفاکتانت *
1338 BB-28 فهمیده کار محمدعلی بیوترانسفورماسیون به منظور تولید مهارکننده های آنزیم آروماتاز توسط Acremomiunm strictum(PTCC 5272) *
1339 BB-71 فهیمی حمید بررسی اثر پرتو گاما بر برخی فرایندهای فیزیولوژیک دو لاین جو *
1340 BB-49 فهیمی حمید اثرمتقابل فسفرو پتاسیم برروی تغییرپروتئین های گلایسینین و β- کونگلایسینین سویا در برگ و کالوس *
1341 PP-43 فهیمی حمید آثار حفاظتی جیبرلین و آسکوربیک اسید در برابر سمیت نیکل در Glycine max L *
1342 PP-45 فهیمی حمید اثر تنش شوری بر بیوسنتز آلکالوئید ها در گیاه کامل و کشت بافت آتروپابلادونا *
1343 PP-47 فهیمی حمید اثرات آسکوبیک اسید در کاهش سمیت نیکل در گیاه سویا *
1344 PP-64 فهیمی حمید بررسی تاثیر منابع مختلف ازتی و دوره زیر کشت بر تعادل یونی بافتهای گیاه جوجوبا در شرایط آزمایشگاهی(Simmondsia chinensis(Link) Sch.) (Jojoba) *
1345 PP-68 فهیمی حمید مطالعه اثر آللوپاتیک کافئین (1و3و7- تری متیل گزانتئین) و اثرات متقابل آن با آسکوربیک اسید بر نشست یونهای سدیم..... از بذور در حال جوانه زنی گندم(رقم چمران) *
1346 PP-95 فهیمی حمید بررسی اثرات آسکوربیک اسید ( vitc ) بر جوانه زنی و رشد دانه رستهای رقم چمران *
1347 MB-52 فیاض فر ستاره جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت از آب دریا *
1348 MB-29 فیض آبادی محمد مهدی بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های Pseudomonas جدا شده از دو بیمارستان تهران *
1349 ZO-48 فیضی هیوا * بررسی وضعیت سیستماتیکی کمپلکس گونه ای
Mabuya aurata(Sauria: Scincidae) در غرب فلات ایران
*
1350 ZO-87 فیضی هیوا * معرفی نمونه های ناشناخته ای ازسوسمارهای جکو نیده جنس Asaccus (Sauria: Gekkonidae) ازکوههای زاگرس( استان کردستان) *
1351 MB-12 قائم مقامی سید صدرالدین * بررسی تنوعات بین و درون گونه ای برخی از گونه های جنس پنی سیلیوم در استان اصفهان با روش پکتیک زایموگرام *
1352 CG-47 قائمی امیر اکیناسه ماده ای فراتر ازمحرک سیستم ایمنی است *
1353 MB-42 قائمی عزت الله جداسازی و شناسایی باکتریهای موجود در کشتهای آغازگر ماست های محلی گلستان *
1354 BB-37 قائمی ناصر تولید آنزیم α-آمیلاز مقاوم به حرارت توسط یک ایزوله جدید هالوتولرانت *
1355 MB-39 قائمی ناصر مقاومت داروئی ونمودار پلاسمیدی اشرشیاکلی های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری *
1356 MB-41 قائمی ناصر جداسازی سویه ای Bacillus coagulans ترموفیل وآلکالوفیل مولد آنزیم α-آمیلاز مقاوم به حرارت و بررسی پارامترهای موثر بر فعالیت آنزیمی *
1357 MB-11 قائمی ناصر مقایسه بررسی تاثیر عامل زیستی شوک اسمزی ناگهانی قند سوکروز در محیط کشت میکروارگانیزم آسپرژیلوس نایجر و موتانت یافته های همان میکروارگانیزم در جهت افزایش تولید اسید سیتریک *
1358 BB-64 قادری علیرضا نظریه تنوع زیستی و کایرالیتی اسیدهای آمینه *
1359 PP-57 قادریان سید مجید مقاومت نیکل ورشد گونه های گیاهی سرپنتین وغیرسرپنتین در پاسخ به نیکل در کشت هیدروپونیک *
1360 PP-105 قادریان سید مجید اثر نیکل بر روی جوانه زنی و مقاومت دو گونه متالوفیت Alyssum *
1361 ZO-60 قارزی احمد * فشار انتخابی در کسب قلمرو در دو گونه Sympatric جنس Laudakia در فلات غربی ایران(Sauria: Agamidae) *
1362 ZO-25 قارزی احمد * انتخاب جنسی در سوسمارها ٬نقش انتخاب باروری *
1363 PP-20 قاسم پور حسن بررسی اثر سالسیلسک اسید SA و هورمون های گیاهی بر میزان فعالیت آنزیم های پراکسیدازی در دانه رسهای دو گونه چریش و زیتون تلخ در شیشه *
1364 PP-103 قاسم پور حمید رضا تاثیرجمعیت های مختلف نماتود سیستی چغندرقند Heterodara schechtii روی میزان قند و محتوای کلروفیل چغندر قند ر قم مقاوم Nemakill و مقایسه آن با رقم حساس *
1365 BB-74 قاسم پور حمیدرضا * مقایسه ترکیبات موجود در اسانس بذر و برگهای فرولاگو آنگولاتا (چویر) جمع-آوری شده در منطقه نواکوه از کوه زاگرس در غرب ایران *
1366 PS-24 قاسم زاده فرشته معرفی و ارایه فلور، شکل زیستی٬ کوروتیپ و تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقه خضری-قاین(خراسان) *
1367 CG-70 قاسمی سید احمد * بررسی روشهای مختلف استخراج و رسوب DNAدر ماهی قزل آلای رنگین کمان *
1368 CG-74 قاسمی سید احمد بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)واحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش PCR-RFLP *
1369 CG-5 قاسمیان علیرضا * بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی پوست میوه وآب انار *
1370 MB-22 قاضی عسگری لیلا * تاثیر الیاف ضد میکروبی بر روی Staphylococus epidermidis Psedomonas aeroginosa مقاوم جداسازی شده از زخم *
1371 CG-26 قانع مریم * ساخت ژن اینتر فرون بتای انسانی با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهای ترجیهی E. COLI *
1372 ZO-121 قبادی پور مژگان تاثیر عصاره گیاه زنجبیل بر عملکرد دستگاه ادراری موش های کوچک آزمایشگاهی *
1373 ZO-145 قبادی پور مژگان بررسی اثر زنجبیل برروی اجزای پروتئینی سرم خون در موش های نر کوچک آزمایشگاهی
1374 ZO-119 قبادی چنگیز اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر قند خون و کورتیزول در خوکچه هندی *
1375 BB-58 قبادی سیروس خالص سازی انتی بادی منو کلونال موشی با استفاده از ماتریکس جذبی پروتئینG *
1376 BB-36 قبادی سیروس شناسایی Aspergilus flavusوآفلاتوکسین B1 درخوراک طیوربه وسیله PCR *
1377 ZO-115 قبادی سیروس بررسی اثرات خوراکی آنیلین بر روی ویژگیهای پلاسمایی و الکترولیتی موش سفید نر *
1378 MB-52 قدرت زاده هانیه جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت از آب دریا *
1379 ZO-84 قدرتی شجاعی مهدی پارامترهای رشد و میزان مرگ و میرماهی شیر (Scomberomerus commerson) در سواحل استان هرمزگان *
1380 BB-16 قدم پریناز * بررسی وضعیت پلی آدنیلاسیون mRNA پروتئین SLBP دراووسیت وجنین های اولیه موش سوری *
1381 ZO-92 قدمیاری محمد زیست شناسی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. روی گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاهی *
1382 BB-27 قرائتی محمد رضا پاسخ سازگاری به پرتو در ساکنان مناطق دارای پرتو زایی طبیعی بالا در رامسر مطالعه ای بر اساس سنجش میکرو نوکلئازی و آپوپتوز *
1383 ZO-117 قربانگلی حوریه تفاوتهای وابسته به جنس در شرطی شدن القایی مورفین در موش های سفید بزرگ *
1384 PP-32 قربانلی مه لقا اثر تنش خشکی بر پراکسیداسیون لیپید میزان پروتین و آنزیمهای آنتی اکسیدان در برگها و ریشه های دو رقم کنجد *
1385 PP-46 قربانلی مه لقا اثر جذب سرب بر جوانه زنی ، پارامترهای رشد ، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در دو رقم کلزا ( Brassica napus L ) *
1386 PP-55 قربانلی مه لقا تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد ، فتوسنتز و رنگریزه های فتوسنتزی در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری کلروسدیم *
1387 PP-111 قربانلی مه لقا اثر کادمیوم بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه کلزا *
1388 PP-115 قربانلی مه لقا برسی اثر تنظیم کننده های رشد بر طویل شدن ساقه گیاه کروتن آکوبا *
1389 PP-117 قربانلی مه لقا ریزازدیادی درون شیشه ای سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) *
1390 PP-93 قربانی جاوید مجید * بررسی محتوای اسید آمینه پرولین در برگ و ریشه دو ژنوتیپ یونجه یک ساله تحت تنش خشکی *
1391 ZO-40 قربانی رستم استراتژی ارتزاق خفاش های نر دم موشی بزرگ Rhinopoma microphyllum در غرب ایران *
1392 MA-39 قربانی زهره * مطالعه تاثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر فراوانی و پراکنش بی مهرگان بزرگ رودخانه گلپایگان *
1393 MB-28 قربانی شیرین استفاده از Agrobacterium rhiZOgenes برای تولید ریشه های القایی در چندگیاه دولپه *
1394 ZO-15 قربانی مقدم پرویز * بررسی تاثیر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر شدت تشنجهای ناشی از کیندلینگ پیریفورم در موش صحرایی *
1395 PS-24 قرشی الحسینی جواد معرفی و ارایه فلور، شکل زیستی٬ کوروتیپ و تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقه خضری-قاین(خراسان) *
1396 PS-25 قرشی الحسینی جواد * مطالعه و بررسی سیستماتیک و تاکسونومی عددی جنس Compositae Crepis L در خراسان *
1397 PS-124 قریش الحسینی جواد مطالعه و بررسی سیتوژنتیک برخی گونه های Crepis L در خراسان *
1398 PS-35 قریشی الحسینی جواد * مطالعه و بررسی سیستماتیک و تاکسونومی عددی جنس Jurinea Cass Compositae *
1399 MB-48 قضایی سعید * مقایسه الگوی پلاسمیدی و مقاومت به عوامل ضد میکروبی در میان ایزوله های تهیه شده از باکتری Salmonella enteritidis در کرمانشاه *
1400 MB-8 قلمی مصطفی طراحی و توسعه سیستم نوین NASBA-ELISA برای شناسایی سریع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
*
1401 ZO-90 قلی پور عصمت * مقایسه صفات ریختی جمعیتهای Gammarus aequicauda در خلیج میانکاله *
1402 ZO-34 قلی زاده صابر * Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culidae) in Guilan province of Iran *
1403 PP-63 قمری زارع عباس اولین گزارش از ریز ازدیادی در Eucalyptus melliodora *
1404 PP-117 قمری زارع عباس * ریزازدیادی درون شیشه ای سیاه گینه (Dendrostellera lessertii) *
1405 PP-11 قناتی فائزه پاسخ های فیزیولوژیکی متفاوت دو گونه از Aeluropus نسبت به تنش شوری *
1406 PP-14 قناتی فائزه بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر نمد گیاه نخود Cicer arientinum در مرحله رویشی *
1407 PP-33 قناتی فائزه تاثیر نیکل در فعال شدن آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانت گیاه چای *
1408 PP-34 قناتی فائزه بررسی تاثیر کلسیم ، آلومینیوم و EDTA بر جوانه زنی و رشد لوله گرده زیتون *
1409 PP-79 قناتی فائزه بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر متابولیسم برخی از ترکیبات آروماتیکی و آنزیم های دخیل در آن در گیاه کلم قرمز *
1410 ZO-97 قنادی علیرضا بررسی اثرات سمیت سلولی اسانس فرار پوست نارنگی وبالنگ برروی رده های سلولی K562, KB *
1411 PS-115 قنبری مطلق محدثه * پراکنش بیوماس نهال های یکساله بلند مازو در تراکم های مختلف تاج پوشش *
1412 PS-9 قهرمان احمد مطالعه گرده شناسی سرده Cousinia بخش Stenpcephalaeدر ایران *
1413 PS-11 قهرمان احمد آنالیز کلادیستیک گون های یک ساله (تیره نخود) دنیای قدیم با استفاده از صفات ریخت شناسی *
1414 PS-105 قهرمان احمد بررسی ساختار تشریحی برگ برخی از گونه های جنس Bromus (تیره گندم) در ایران *
1415 PS-123 قهرمان احمد تشریح خار و ریز ریخت شناسی کرک در بخشه Anthylloidei از سرده گون(تیره نخود) *
1416 PS-72 قهرمان احمد آنالیز عددی جنس خرگوشک از تیره گل میمون بر پایه صفات ریخت شناسی وریز ریخت شناسی بذر در ایران *
1417 PS-75 قهرمان احمد آناتومی مقایسه ای برگ در گونه های بخش کوزینیا از جنس کوزینیا *
1418 PS-78 قهرمان احمد سه گزارش جدید برای فلور خزه ای ایران *
1419 PS-63 قهرمانی محمد علی اسا نس در منه ها ی آذربا یجا ن شرقی از دید گا ه بیو لو ژیکی *
1420 PS-48 قهرمانی محمود تعیین ریختارهای گیاهی بخش شرقی منطقه حفاظت شده خان گرمز همدان و ارایه نقشه ریختارها با استفاده از روش اکو - فیتو سیتولوژی *
1421 PS-92 قهرمانی نژاد فرخ تحلیلی بر Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis ) در ایران *
1422 PS-87 قهرمانی نژاد فرخ تنوع زیستی گیاهی منطقه درکش در استان خراسان شمالی *
1423 CG-11 کا مکا ر مریم * تشریح و توصیف منطقه تنظیمی (پروموتور) دو طرفه ژن 10/60 cpn در ماهی گور خری (zebrafish) *
1424 CG-16 کابپو یوساکونا اهمیت بیولوژیکی ژن Itpa کد کننده اینوزین تری فسفاتاز *
1425 CG-10 کابلی م * TARGETING PML /RAR alfa TRANSCRIPT WITH DNAZYMES RESULTS IN REDUCTION OF PROLIFERATION AND INDUCTION OF APOPTOSIS IN LEUKAEMIC CELLS *
1426
1427 CG-38 کار خانه ای علی اصغر کلونینگ و بیان ژن گلوکز اکسیدازاز آسپر ژیلوس نیجر درE.coli *
1428 PP-92 کاراپتیان ژیرایر بررسی میزان روغن و درصد اسیدهای چرب و ارتباط آن با یکدیگر و رنگدانه در برخی ارقام کنجد *
1429 PP-25 کاراپتیان ژیرایر بررسی اثرات روی ( Zn ) بر میزان مقاومت به شوری در هشت رقم برنج *
1430 BB-72 کارگر شریف فاطمه بررسی اثر تجویز خوراکی بخش هوایی فراسیون سفید بر میزان کلسترول LDL و HDL در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی *
1431 BB-66 کارگر شریف فاطمه بررسی اثر تجویز خوراکی دراز مدت سیاه دانه برمیزان کلسترول LDL و HDL در موش صحرایی دیابتی *
1432 ZO-120 کارگر شریف فاطمه * بررسی اثر تجویز خوراکی بخش هوایی فراسیون سفید بر میزان احساس درد در موش های صحرایی دیابتی *
1433 PP-99 کاسبی ناصر * اثر غلضت های مسموم کننده دو عنصر نیکل و روی بر رشد و انباشتگس این عناصر در چند گئنه حساس و متحمل فلور آذربایجان *
1434 MA-25 کاسبی ناصر اندازه گیری میزان فلزات سنگین در بافت ماهی پرورشی دشت تبریز *
1435 BB-58 کاشانیان سهیلا خالص سازی انتی بادی منو کلونال موشی با استفاده از ماتریکس جذبی پروتئینG *
1436 PS-67 کاشانیان سهیلا اثر روی بر باردهی ترکیب گونه ای جوامع پریفیتون جلبکی *
1437 PS-98 کاظم پور اوصالو شاهرخ ریخت شناسی دانه های گرده طایفه Rhinantheae تیره گل میمون در ایران *
1438 PS-108 کاظم پور اوصالو شاهرخ سیستم زاد آوری و ریخت شناسی دانه های گرده ٬ کلاله و بذر گیاه سرفیلیRichter Rhynchocorys maxima C تیره گل میمون *
1439 PS-119 کاظم پور اوصالو شاهرخ بررسی مورفولوژیکی دانه گرده شش گونه از گل ماهور در ارومیه *
1440 PP-112 کاظم نژاد انوشیروان بررسی توان آللوپاتی برخی از ارقام گندم زراعی ( Triticum aestivum ) و جو درخ ( Hordeum sponteneum ) *
1441 ZO-106 کاظمی بهرام دکسترومتورفان اثرات مهاری Anti- NT4 را بر تولرانس مورفینی تقویت می نماید *
1442 MA-2 کاظمی رضوان ا... شاخصهای مورفولوژیک در تکثیر مصنوعی مولدین اوزون برونAcipenser Stelletus حوزه جنوب غربی دریای خزر *
1443 HE-29 کاظمی رضوان الله مطالعه ساختار هیستولوژیک دستگاه گوارش در تاسماهی ایرانیAcipenser Persicus *
1444 HE-8 کاظمی سعید ارزیابی شیب غلظت Puresperm در جداسازی اسپرمهای انسانی حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گیری فلورسانس درجا *
1445 HE-12 کاظمی سعید تأثیر DEHP (دی اتیل هگزیل فتالات) بر از سر گیری میوز، بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش سوری *
1446 MB-46 کامران اسماعیل جداسازی و شناسایی عوامل بیماری سوتو و سپتی سمی باکتریایی در روی لاروهای کرم ابریشم *
1447 MB-36 کامران اسماعیل * جداسازی و شناسایی قارچ های بیمار گر کرم ابریشم در استان گیلان *
1448 PP-114 کامرانی اصغر القاء جهش در ارتفاع گیاه باقلا با استفاده از اشعه گاما *
1449 ZO-135 کامیاب عبدالرضا تاثیرکاربرد مولتی آنزیم در جیره های حاوی گندم و جو بر خصوصیات زیستی لاشه جوجه های گوشتی *
1450 ZO-120 کاوندی الهه بررسی اثر تجویز خوراکی بخش هوایی فراسیون سفید بر میزان احساس درد در موش های صحرایی دیابتی *
1451 BB-72 کاوندی الهه * بررسی اثر تجویز خوراکی بخش هوایی فراسیون سفید بر میزان کلسترول LDL و HDL در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی *
1452 BB-66 کاوندی الهه بررسی اثر تجویز خوراکی دراز مدت سیاه دانه برمیزان کلسترول LDL و HDL در موش صحرایی دیابتی *
1453 PP-49 کاویان پور فریده * برسی برخی اثرات باران اسیدی بر روی رشد گیاه لوبیا *
1454 BB-49 کاویانی بهزاد * اثرمتقابل فسفرو پتاسیم برروی تغییرپروتئین های گلایسینین و β- کونگلایسینین سویا در برگ و کالوس *
1455 BB-71 کربلایی قمی سکینه السادات * بررسی اثر پرتو گاما بر برخی فرایندهای فیزیولوژیک دو لاین جو *
1456 MB-35 کرمانشاهی روحا کسری مقاومت سراشیا مارسه در دوحالت پیگمان دار وبدون پیگمان نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف *
1457 MB-22 کرمانشاهی روحا کسری تاثیر الیاف ضد میکروبی بر روی Staphylococus epidermidis Psedomonas aeroginosa مقاوم جداسازی شده از زخم *
1458 HE-30 کرمانی طیبه * مقایسه الگوی توزیع رشته های رتیکولر در سطح تماس اپی تلیالی_مزانشیمی و اجزائ مرتبط با آن در جوانه اندام ودندان در موش کوچک آزمایشگاهی *
1459 ZO-26 کرمی اعظم * شناسایی تاکسونومیک لاروهای کرونومیده (دوبالان ) در رودخانه ماربر (استان اصفهان ) *
1460 ZO- 32 کرمی سیما دو رگ گیری احتمالی بین دو گونه سوسمار اگامید زمین زی Trapelus agilis and T.(rederatus (Suria: Agamidae *
1461 ZO-6 کرمی منیژه بررسی اثر سیلیمارین حاصل از بذر گیاه بومی واصلاح شده خار مریم *
1462 ZO-117 کرمی منیژه * تفاوتهای وابسته به جنس در شرطی شدن القایی مورفین در موش های سفید بزرگ *
1463 ZO-118 کرمی منیژه بررسی اثر مورفین بر روی زاده های موش های شرطی شده *
1464 HE-10 کرمی نسب مصطفی مطالعه روند تکامل تخم های پلی اسپرمی و مقایسه آن با تخمهای منو اسپرمی در ماهی خاویاری ، تاسماهی ایران *
1465 PS-92 کرمیان رویا تحلیلی بر Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis ) در ایران *
1466 MA-19 کریم پور محمد بررسی زیست شناسی شاه میگوی آب شیرین Astacus leptodactylus دریاچهمخزنی سد ارس
1467 BB-41 کریم زاده فرشته * بررسی اثر مهارکنندگی PGIP لوبیا بر فعالیت آنزیم پلی گالاکتورونازقارچ RhiZOctonia solani عامل Root rot چغندر قند *
1468 CG-29 کریم زاده ق بهینه سازی شرایط کشت بافت و تراریخت نمودن گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم تومه فاسینس *
1469 PP-5 کریم زاده قاسم Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704) *
1470 PP-35 کریمی پرویز * تاثیر بر همکنش آلومینیوم بر میزان فتوسنتز ، تنفس و نقطه جبران Co2 در گیاه گوجه فرنگی ( Lycopersicul esculeltum Mill ) *
1471 MA-29 کریمی سعیده * جداسازی پروسرکوئید انگل لیگولا اینتستینالیس (Ligula intestinalis )از پاروپایان پلانکتونی (Copepoda) در سد ستارخان آذربایجان شرقی *
1472
1473 PP-65 کریمی فرح * بررسی فعالیت آنزیمهای اسید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز گونه های گیاهی با همزیستی میکوریز در بخش غربی ذخیره گاه زیست کره توران *
1474 PP-18 کریمی گیتی * اثر کادمیوم بر القای تنش اکسیداتیو و محتوای پروتئین در دانه رستهای عدس *
1475 PP-41 کریمی گیتی * اثر کادمیوم بر رشد ، شاخه زایی و محتوای کلروفیل در گیاهان عدس *
1476 ZO-95 کسمتی مهناز تداخل اثر هورمونهای جنسی و عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر فعالیت حرکتی در موش سوری نر و ماده فاقد غدد جنسی *
1477 ZO-5 کسمتی مهناز * مقایسه اثر تسکینی گل بابونه بر درد و اضطراب در حضور وغیاب هورمونهای جنسی درموش کوچک آزمایشگاهی نر وماده بالغ *
1478 PS-85 کشاورزی مریم * بررسی سیستماتیکی Eremopyrum در ایران *
1479 ZO-139 کشفی شیرین * تاثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی در جلوگیری از افزایش تیتر آنتی بادیهای ضد HLA دررت های حساس شده *
1480 PS-72 کشوری عاطفه * آنالیز عددی جنس خرگوشک از تیره گل میمون بر پایه صفات ریخت شناسی وریز ریخت شناسی بذر در ایران *
1481 CG-76 کفیل زاده فرشید بررسی تغیرات احتمالی در توالی ناحیه غیر کد شونده پروتئین Fویروس سرخک،سوش واکسنی (ALK-C)با استفاده از روش RT-PCR *
1482 PP-110 کلانتری خسرو اثر آللوپاتیکی غلظت های مختلف عصاره بقایای گندم ، علف کش و هر دو بر جوانه زنی ، محتوای رنگریزه ای و فتوسنتز کلزا ، علف های هرز همراه و تداخل با علف کش پیش از کاشت آن *
1483 PS-117 کلاهی مریم * بررسی پوشش های گیاهی حاشیه رودخانه گرگر در کارون خوزستان *
1484 CG-70 کلباسی محمد رضا بررسی روشهای مختلف استخراج و رسوب DNAدر ماهی قزل آلای رنگین کمان *
1485 CG-74 کلباسی محمد رضا بررسی تنوع ژنتیکی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)واحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش PCR-RFLP *
1486 MA-12 کلباسی محمد رضا انجماد اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) *
1487 PS-105 کلومبوس تراویس بررسی ساختار تشریحی برگ برخی از گونه های جنس Bromus (تیره گندم) در ایران *
1488 PS-80 کلوندی رمضان * اتو اکولوژی ،کورو لوژیو بررسی مواد موثره اسانس روغنی در گیاه دارویی Thymus eriocalyxدر ایران *
1489 BB-67 کمال الدینی حسین اثر پیش تیمار تیوسولفات سدیم بر حساسیت رنگ آمیزی نیترات نقره *
1490 ZO-143 کمال الدینی حسین * استفاده از دهان شویه نسوار برای کنترل شته Aphis nerii *
1491 ZO-66 کمالی ابوالقاسم تنوعپذیری صفات ریختشناختی گونه کُلمهRutilus rutilus caspicus (Pravdin, 1927) حوزه جنوبشرقی دریای خزر *
1492
1493 ZO-23 کمی حاج قلی نخستین رکورد سه گونه از زالوهای ( Annelida: Hirudinea) شمال ایران *
1494 ZO-56 کمی حاج قلی * مطالعه برخی خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گکوی خانگی شکم زرد Hemidactylus flaviviridis در ایران *
1495 ZO-57 کمی حاج قلی * بررسی فونستیک مارمولکهای شمال استان اردبیل *
1496 ZO-61 کمی حاج قلی تفاوتهای جنسی و تعیین جنسیت محیطی درلاکپشت برکهای اروپایی Emys orbicularis *
1497 ZO-74 کمی حاج قلی مقایسه زیستی لاکپشت برکه ای Emys orbicularis و لاکپشت خزری Mauremys caspica caspica در استانهای گلستان و مازندران *
1498 ZO-79 کمی حاج قلی گزارش های جدید برای فون صدپایان ایران *
1499 ZO-28 کمی حاجی قلی * دوزیستان وخزندگان پناهگاه حیات وحش میانکاله *
1500 ZO-123 کمیلی غلامرضا بررسی تغییرات وزن و آب و غذای مصرفی در موش های صحرایی نر بالغ دیابتیک *
1501 CG-75 کوچمشگی جلال تعیین حاملین با استفاده از روش هضم آنزیمی برای جهش IVSIont546 *
1502 CG-77 کوچمشگی جلال تعیین ناقلین با استفاده از آللهای VNTRبرای جهش IVSIont546 *
1503 BB-15 کوهیان محبوبه مقاله ادغامی *
1504
1505 MB-42 کیائی الهه * جداسازی و شناسایی باکتریهای موجود در کشتهای آغازگر ماست های محلی گلستان *
1506 ZO-66 کیابی بهرام تنوعپذیری صفات ریختشناختی گونه کُلمهRutilus rutilus caspicus (Pravdin, 1927) حوزه جنوبشرقی دریای خزر *
1507 PP-63 کیارستمی خدیجه اولین گزارش از ریز ازدیادی در Eucalyptus melliodora *
1508
1509 PP-80 کیارستمی خدیجه * بررسی اثر آللوپاتی Hordeum.spontaneum بر روی میزان پروتئین و فعالیت برخی از آنزیم های ارقام گندم *
1510 PP-112 کیارستمی خدیجه بررسی توان آللوپاتی برخی از ارقام گندم زراعی ( Triticum aestivum ) و جو درخ ( Hordeum sponteneum ) *
1511 PP-48 کیانی آرمیتا * تاثیر شوری و خشکی بر پراکسیداسیون لیپیدها ، آنزیم های آنتی اکسیدان و الگوهای الکتروفورزی در دانه رستهای شنبلیله *
1512 CG-62 کیخسروی علیرضا * ارزیابی PCRای تشخیص لیشمانیوز پوستی *
1513 ZO-96 کیوانفر نسرین بررسی مقاومت کبدی جوجه های گوشتی در برابر مسمومیت با دزهای بالارونده ی تتراکلرید کربن ٬ بااستناد به فاکتورهای هماتولوژیکی ، سرولوژیکی و برخی شاخص های بدنی در سنین 25و40روزگی. *
1514 CG-68 کیهان آرزو * بهینه سازی روش استخراجDNAاز برگ زیتون *
1515 MB-27 کیهانی جداسازی و خالص سازی باکتریهای ترموفیل تولید کننده آنزیم لیپاز از خاک های کمپوس و هوموس *
1516 PS-2 کاسبی ناصر * بررسی فیتوسوسیولوژیک خاکهای غنی از فلزات سنگین در شمال غرب ایران *
1517 PS-36 کرمیان رویا بررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک زیستگاه های سه گونه Astragalus در غرب ایران با استفاده از روش اکو - فیتوسیتولوژی *
1518 PS-42 کریمی ناصر * تعیین تیپ های گیاهی و تقویم گلدهی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در بخشی از حوضه آبخیز رودخانه سیروان کردستان *
1519 CG-14 گر هارد آدام همسا نه سازی ژن RPL3 در راستا ی ایجا د مقاومت به توکسین قارچ Fusarium graminearum *
1520
1521 PP-81 گریوانی زهرا * اثرات آللوپاتیک عصاره های فنولی کلزا بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های سویا *
1522 HE-17 گل بوستان الناز * مطالعة کشت دراز مدت قلب جنین موش نژاد Balb/c و تأثیر میدان الکترومغناطیسی بر تمایز آن *
1523 MB-4 گلبانگ ناصر * شناسایی باکتریهای تجزیه کننده فنل از طریق PCR *
1524 CG-36 گلبانگ ناصر بهینه سازی استخراج DNA از خاک ورسوبات محیطی *
1525 CG-62 گلبانگ ناصر ارزیابی PCRای تشخیص لیشمانیوز پوستی *
1526 BB-73 گلچین راد علی * جداسازی و تخلیص آنزیم لیزوزیم و بررسی تاثیر تغییرات لیزوزیم در نژادهای مرغ کاپ و لوهمن *
1527 CG-51 گلعلی پورمسعود * ارزیابی تعداد کپی ژن MRP1توسط Real time PCRدر بیماران ایرانی مبتلا به لوکمی *
1528 CG-25 گله داری حمید * بررسی میکرودلیشنهای کروموزوم Y در مردان نابارور استان گیلان و خوزستان *
1529 PS-70 گودرزی غلامرضا شتاخت عوامل اکولوژیکی موثر بر پوشش گیاهی مراتع با استفاده از آنالیزهای چند متغیره *
1530 PS-37 گودرزی غلامرضاژ معرفی فلور ، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان لستگاه تحقیقاتی خسبیجان *
1531 HE-8 گورابی حمید ارزیابی شیب غلظت Puresperm در جداسازی اسپرمهای انسانی حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گیری فلورسانس درجا *
1532 MB-55 گومشی نوبری سارا تعیین غلظتهای بحرانی یونهای فلزی موثر در رشد Streptomyces clavuligerus , تولید کلاوولانیک اسید *
1533 MB-8 گیل پوریا طراحی و توسعه سیستم نوین NASBA-ELISA
برای شناسایی سریع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
*
1534 PP-36 لاهوتی مهرداد تعیین آستانه تحمل گیاه Lepidium sativum نسبت به Cr+3 *
1535 PP-37 لاهوتی مهرداد تعیین آستانه تحمل گیاه Lepidium sativum نسبت به Cr+3 *
1536 PP-102 لاهوتی مهرداد اثر تنش شوری بر میزان فسفر گیاه گوجه فرنگی *
1537 MB-44 لاهوتی مهرداد مطالعه جذب مقایسه cd بوسیله Pleurothus ostreatus ,Agaricus bisporus *
1538 PS-64 لتانی سمیه * شناسایی گونه های فوزاریوم جدا شدا از ریشه و طو قه سیب زمینی شهرستان گرگان *
1539 ZO-92 لشکری محمد رضا * زیست شناسی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. روی گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاهی *
1540 CG-45 لنگریچ پیتر نقش ژن همومیوسین-4در مقاومت به تنشهای زیستی در گیاه ارابیدوپسیس *
1541 CG-23 لهراسبی تهمینه * تجزیه و تحلیل ابراز اسید فسفاتاز های گیاه آرابیدوپسیس *
1542 CG-56 لهراسبی تهمینه بیان موقت سازه های القا کننده خاموشی ژن در C.quinoaبه منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVV *
1543 CG-11 مارتین کریستوفر تشریح و توصیف منطقه تنظیمی (پروموتور) دو طرفه ژن 10/60 cpn در ماهی گور خری (zebrafish) *
1544 PS-86 ماهی صفت فرشاد سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلی *
1545 PP-92 مبادر ثانی حبیب بررسی میزان روغن و درصد اسیدهای چرب و ارتباط آن با یکدیگر و رنگدانه در برخی ارقام کنجد *
1546 MB-5 متحدین پریناز * بررسی رشد و تشکیل بایوفیلم در حضور فرمالدئید در سویه ای مقاوم از sp. Pseudomonas *
1547 MB-31 متقی طلب مجید * تولید پروبیوتیک از کشت های لاکتوباسیلوس و ارزیابی In -Vivo آن *
1548 BB-28 متقی طلب مجید * بیوترانسفورماسیون به منظور تولید مهارکننده های آنزیم آروماتاز توسط Acremomiunm strictum(PTCC 5272) *
1549 CG-68 متقی لیلا بهینه سازی روش استخراجDNAاز برگ زیتون *
1550 CG-6 متولی باشی مجید طراحی و ساخت وکتورهای بیانی برای استرپتو مایسز *
1551 HE-32 متین دوست لیلا * اولین گزارش از کشت سلولهای بافت جنین کرم ابریشم در شرایط in vitro *
1552 ZO-7 مجاب صمد تاثیر تعداد و جنسیت نوزادان ٬ ورزش در دوران حاملگی وفصل بر بروز رفتارهای شبه- افسردگی پس از زایمان در رات *
1553 CG-5 مجد احمد بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی پوست میوه وآب انار *
1554
1555 CG-7 مجد احمد ارزیابی گیاهان کلزای ترا ریخت شده با ژن EPSPS *
1556 CG-14 مجد احمد همسا نه سازی ژن RPL3 در راستا ی ایجا د مقاومت به توکسین قارچ Fusarium graminearum *
1557 CG-39 مجد احمد اثر آلودگی هوا بر آلرژن ها و آلرژی زایی دانه های گرده در گل طاووسی *
1558 PP-91 مجد احمد بررسی اثر تیمارهای سیتریک اسید ( CA ) بر کنترل غلضت های زیاد کلرو کلسیم و تاثیر تیمارهای متقابل این دو ماده بر رشد ، نمو و تکوین دانه رستها در مریستم راس ساقه در دو رقم گیاه سویا ( Glycin max L. Merr ) *
1559 PP-39 مجد احمد بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد بر عملکرد رویشی و تئلید محصول خیار پارتنوکارپ در شرایط گلخانه ای *
1560 PP-71 مجد احمد اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد ، اجزای عملکرد و ساختار ترشحی گیاه نخود ( Cicer arietinum L ) *
1561 PP-87 مجد احمد اثرات برخی از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ریز غده زایی گیاه سیب زمینی در شرایط کشت بافت *
1562 PP-101 مجد احمد بررسی نحوه جوانه زنی و رفع خفتگی بذر های سریش ( Eremurus persicus ) با روش های فیزیکی و شیمیایی *
1563
1564 BB-78 مجد احمد تاثیر تشعشات تلفن همراه روی جوانه زنی و رشد اولیه دانه رستها درنخود فرنگی *
1565 PP-22 مجد احمد * بررسی اثر اسید آسکوربیک بر ویژگیهای ساختاری مریستم های راسی گیاه صبر زرد (Aloe barbadensis Mill). درکشت بافت وگیاهان گلخانه ای *
1566 BB-71 مجد فرامرز بررسی اثر پرتو گاما بر برخی فرایندهای فیزیولوژیک دو لاین جو *
1567 BB-68 مجیدی جعفر تولید و خالص سازی آنتی بادی پلی کلونال ضد لنفوسیتهای T انسان (انتی تیموسیت گلوبولین) *
1568 BB-75 مجیدی زری بررسی اثرات تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو بر کاهش سطح گلوکز و اوره خون در رتهای دیابتی *
1569 PP-82 مجیدی هراوان اسلام تولید سیلیمارین از طریق کشت بافت گیاه خارمریم *
1570 CG-30 محبت کار حسن * طراحی و تعیین مناسب تری پرایمر RAPD-PCRدر تفکیک منشائ Serratia marcesscens *
1571 BB-10 محبت کار حسن * مقایسه کامپیوتری بخشهای انعطاف پذیر C2-V3-C3 گلیکو پروتئین gp120 درایزوله ایرانی HIV -1 با مناطق مشابه در ساب تیپ های مختلف این ویروس *
1572 CG-51 محجوبی فروزنده ارزیابی تعداد کپی ژن MRP1توسط Real time PCRدر بیماران ایرانی مبتلا به لوکمی *
1573 BB-5 محسنی فر افشین تاثیر درج اینترون مخمری روی افزایش بیان پروتئین آلفا 1-آنتی تریپسین انسانی در مخمر Pichia pastoris *
1574 HE-6 محسنی کوچصفهانی هما جداسازی و شناسایی دودمانهای سلولهای اسپرماتوژنیک از بافت بیضه *
1575 HE-13 محسنی کوچصفهانی هما بررسی کشت اندام جوانه پانکراس در موشهای نژاد Balb/c و پیوند آن به موشهای دیابتی شده *
1576 HE-14 محسنی کوچصفهانی هما اثر رتینوئیک اسید بر روی رشد و نمو جوانه اندامـهای حرکتی جنین موش نژاد Balb/C در شرایط in vitro و اندازه گیری میزان جذب آن *
1577 HE-17 محسنی کوچصفهانی هما مطالعة کشت دراز مدت قلب جنین موش نژاد Balb/c و تأثیر میدان الکترومغناطیسی بر تمایز آن *
1578 ZO-53 محسنی محمود * بررسی اثر ال- کارنتین بر روند رشد و ترکیب بدن بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso) *
1579 MA-2 محسنی محمود شاخصهای مورفولوژیک در تکثیر مصنوعی مولدین اوزون برونAcipenser Stelletus حوزه جنوب غربی دریای خزر *
1580 CG-38 محقق آمنه کلونینگ و بیان ژن گلوکز اکسیدازاز آسپر ژیلوس نیجر درE.coli *
1581 CG-64 محمد آملی مهسا جداسازی وتخلیص های جزیره ای پانکراسRat *
1582 MA-36 محمد جانی طاهره بررسی تنوع و فراوانی زئوپلانکتون در مصب چمخاله *
1583 PS-52 محمد جانی طاهره بررسی تنوع و فراوانی فیتو پلانکتون ها و اثرات تغییرات فصل و شوری بر آنها در مصب چمخاله *
1584 CG-55 محمد حسن زهیر فیبروسارکومای حرارت دیده علیه فیبروسارکوما، راهی برای ایمنی علیه تومور *
1585 MA-15 محمد دوست فائزه بررسی وضعیت تاکسونومیکی جمعیت پنجزاری ماهیان جنس Leignathus ( Leignathidae ) سواحل جنوبی جزیره قشم *
1586 اولیه موش سوری
1587 PS-114 محمد قرنجیک بایرام * بررسی و تعیین جایگاههای ترجیحی رویش گونه های غالب جلبک های دریایی منطقه بین جذر و مدی سواحل استان سیستان و بلوچستان(دریای عمان) *
1588 PS-95 محمدجانی طاهره وضعیت پلانکتونی رودخانه سفیدرود طی سالهای 79-1373 و تاثیر عوامل انسانی بر زندگی آبزیان در آن. *
1589 CG-30 محمدزادگان رضا طراحی و تعیین مناسب تری پرایمر RAPD-PCRدر تفکیک منشائ Serratia marcesscens *
1590 PS-93 محمدزاده زینب * بررسی سیتوژنتیکی جنس تاج خروس (Amaranthus ) در ایران *
1591 ZO-15 محمدزاده محمد بررسی تاثیر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر شدت تشنجهای ناشی از کیندلینگ پیریفورم در موش صحرایی *
1592 CG-41 محمدی جعفر بررسی امکان تولید شاخساره های مرکب و باززایی در عدس به روش کشت درون شیشه ای *
1593 BB-40 محمدی رکن آبادی صدرالدین * تخلیص آنزیم پیروات کیناز در دانه های ماش و مطالعه خصوصیات و کینتیک آنزیم خالص شده *
1594 BB-53 محمدی شهلا مطالعه اختلافات فردی در لنفوسیت های بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از رادیوتراپی با بررسی میکرو نوکلئای القا شده با پرتو *
1595 BB-30 محمدی شهلا بررسی اپیدمیولوژی در بین جمعیت تکنسین های رادیوتراپی با استفاده ازروش قلیایی و خنثی *
1596 BB-27 محمدی شهلا * پاسخ سازگاری به پرتو در ساکنان مناطق دارای پرتو زایی طبیعی بالا در رامسر مطالعه ای بر اساس سنجش میکرو نوکلئازی و آپوپتوز *
1597 CG-49 محمدی نژاد پریسا * افزایش فراوانی شکست های کروماتیدی در لنفسیدهای کشت داده شده انسانی در حضور فراورده دارویی کارمینت *
1598 PS-119 محمودزاده احمد بررسی مورفولوژیکی دانه گرده شش گونه از گل ماهور در ارومیه *
1599 ZO-12 محمودی کریم * دوزهای بالای تستوسترون موجب کاهش اضطراب در رت های نر نژاد ویستار می گردد *
1600 HE-16 محمودی مینو * بررسی تاثیر تجویز دوران جنینی داروهای آتروپین و هیوسین بر فراساختار سلولهای پورکنژ مخچه موشهای سوری متولد شده *
1601 BB-45 محمودیان جعفر مقاله ادغامی *
1602 ZO-105 محمودیان مسعود تداخل عمل پاپاورین با سرفه القاءشده بوسیله انالاپریل در خوکچه هندی *
1603 ZO-107 محمودیان مسعود بررسی اثر نوسکاپین بر التهاب ناشی از برادی کینین و هیستامین در کف پای موش صحرایی *
1604 ZO-2 محمودیان مسعود بررسی اثر ضد التهاب نوسکاپین بر التهاب ناشی از کاراژینان در کف پای موش صحرایی *
1605 MA-14 مخیر بابا بررسی دیگلوتومیازیس در لای ماهی تالاب انزلی *
1606
1607 PP-71 مداح سیده مهدخت * اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد ، اجزای عملکرد و ساختار ترشحی گیاه نخود ( Cicer arietinum L ) *
1608 PP-103 مدد زاده فینا * تاثیرجمعیت های مختلف نماتود سیستی چغندرقند Heterodara schechtii روی میزان قند و محتوای کلروفیل چغندر قند ر قم مقاوم Nemakill و مقایسه آن با رقم حساس *
1609 PP-3 مدد کار حق جو مریم * پاسخ آنتی اکسیدانی آنزیمی به استرس اکسیداتیو در جلبک دانالیه لا *
1610 PP-90 مددی سرای ولی ا... بررسی تاثیرات اشعه گاما بر روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی بذر گندم رقم الوند Triticum aestivym CV : alvand *
1611 CG-67 مدرس معصومه بررسی خطوط کف دست والگوی نوک انگشتان(Dermatoglyphic)در مبتلایان به اختلال دو قطبی در استان خراسان رضوی *
1612 PP-66 مدرس هاشمی سید مجتبی * مدلینگ جوانه زنی بذور موجود در بانک ژن اصفهان (خانواده چتریان) *
1613 HE-6 مدرسی جعفرآباد طاهره * جداسازی و شناسایی دودمانهای سلولهای اسپرماتوژنیک از بافت بیضه *
1614 ZO-121 مدرسی مهرداد تاثیر عصاره گیاه زنجبیل بر عملکرد دستگاه ادراری موش های کوچک آزمایشگاهی *
1615
1616 ZO-145 مدرسی مهرداد بررسی اثر زنجبیل برروی اجزای پروتئینی سرم خون در موش های نر کوچک آزمایشگاهی
1617 BB-62 مدنی حسین * تاثیر ترکیبات پلی فنلی زنجبیل بر سطح قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئینها در رتهای دیابتی *
1618 BB-60 مدنی حسین * اثر حفاظتی فلاونوئیدهای گیاه شوید بر میزان گلوکزخون در رتهای دیابتی شده با آلوکسان منو هیدرات *
1619 ZO-102 مدنی حسین اثر عصاره درمنه کوهی بر میزان لیپو پروتئین های پلاسما و عوامل آتروژنز در خرگوش های هیپرکلسترولی *
1620 ZO-150 مدنی حسین اثر عصاره های هیدروالکلی خار مریم و شاه تره بر پیشرفت آترواسکلروز در خرگوش *
1621 MA-5 مدنی حسین * اندازه گیری تجمع یونهای فلزی سنگین در کبد ماهی های خوراکی زاینده رود *
1622 PP-104 مدنی شهرزاد * اثر تابش uv-c روی مقاومت به شوری کالوس سیب زمینی واریته های وایت دزیره و کوزیما *
1623 PP-50 مراد شاهی علی اثرات آللوپاتیک علف هرز جغجغک Vaccaria pyramidata بر فعالیت های آنزیمی گیاهچه گندم *
1624 PP-106 مراد شاهی علی واکنش گیاه کلزا به سمیت کادمیوم *
1625 PP-30 نورسته نیا اکبر نقش احتمالی متیل حاسمونات در تغیر فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز تحت تنش لکسیداتیو پاراکوات القایی در گیاهچه های ذرت ( Zea mays L ) *
1626 HE-24 مرادی حمیرا مطالعه فرا ساختار غده فوق کلیه در ماهی طلائی Crrasius SP. *
1627 CG-78 مرادی شهر بابک محمد بررسی روند ژنتیکی و محیطی صفات تولیدی و اسپرمهای مختلف در گله گاوهای شیری هلشتاین استان فارس *
1628 PP-93 مرادی فواد بررسی محتوای اسید آمینه پرولین در برگ و ریشه دو ژنوتیپ یونجه یک ساله تحت تنش خشکی *
1629 ZO-54 مرادی قرخلو محمد آنالیز کاریولوژیکی گونه های جنس (Spermophilus (Mammaslia: Rodentia *
1630
1631 CG-65 مرادی محمد آنالیز کاریوتیپ گونه (Cricetulus migratorius(Mammalia :Rodentiaدر استان زنجان *
1632 BB-2 مرادیان فاطمه جداسازی ٬ خالص سازی و مطالعه ساختار- فعالیت آلفا آمیلاز باکتری ترموفیل بومی از LH8 *
1633
1634 BB-9 مرتضوی مجتبی * تعیین خصوصیات سنتیکی و ساختاری آنزیم لوسیفر از گونه Lampyris turkestranicus *
1635 ZO-104 مردانی پرستو * اثر اتیلن گلیکول بر عوامل موثر در تشکیل سنگ های ادراری در رت *
1636 MA-24 مردانی کرانی مهدی بررسی مورفومتریک و مریستیک ماهی گور خری در استان چهار محال و بختیاری(Aphanius vladykovi, Coad 1988) *
1637 ZO-146 مرشدی احمد * مطالعه اثرمیدانهای الکترومغناطیسی بر فاکتورهای خونی گوسفند *
1638 BB-80 مرعشی فاطمه * تعیین برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون رت
1639
1640 MB-49 مرندی رضا تاثیر نوع محیط کشت در تولید رنگدانه باکتریایی سراشیا مارسسنس *
1641 PP-2 مستاجران اکبر * رابطه بین ترکیب ایزوتوپ کربن و نیتروژن (δ15N,δ13c) در شرایط استرس کمبود اکسیژن وشوری در گیاه Puccinellia Ciliata و Balansa Clovor *
1642 PP-51 مستاجران اکبر تاثیر درجه حرارت و پتانسیل آبی و هورمون آبسیزیک اسید روی شاخص های جئانه زنیبذور پنج گونه گیاهان مرتعی *
1643 PP-56 مستاجران اکبر تغییر میزان پرولین سورگوم شیرین ودانه ای در مراحل مختلف رشد تحت شوری متفاوت آب آبیاری *
1644 PP-60 مستاجران اکبر مقایسه دو گونه Medicago truncatula و Medicago sativa در تولید کالوس و اثر هورمونهایNAA, BAP واتینیل استرادیول در باز زایی این گونه ها *
1645 PS-93 مسعود شیدایی بررسی سیتوژنتیکی جنس تاج خروس (Amaranthus ) در ایران *
1646 MA-29 مسعود محمد رضا جداسازی پروسرکوئید انگل لیگولا اینتستینالیس (Ligula intestinalis )از پاروپایان پلانکتونی (Copepoda) در سد ستارخان آذربایجان شرقی *
1647 ZO-9 مسعودی روح الله * اثرات تزریق داخل هیپوکامپی باکلوفن بر بیان واکتساب ترجیح مکان شرطی شده ناشی ازمورفین در رت *
1648
1649 PS-65 مسعودیان ناهید * فلور وجوامع گیاهی علفهای هرز مزارع دامغان *
1650 CG-79 مشایخی فرهاد بررسی افزایش بیان eLF4E به عنوان یک پروتوانکوژن در سرطان پوست *
1651 HE-26 مشایخی فرهاد مطالعه تکوین هیپوفیز ماهی سفید قبل از تفریح تخم تا رسیدن به وزن 1 گرم *
1652 HE-3 مشایخی فرهاد * مطالعه نقش مایع مغزی - نخاعی بر تکثیر و بقاء نورونها در رشد و نمو جنین جوجه در In vivo *
1653 CG-8 مشایخی فرهاد ارتباط معکوس پروتئین متصل شونده به eIF4Eدرپیشرفت سرطان پروستات *
1654 CG-37 مشایخی فرهاد بررسی افزایش بیان فاکتور آغازگر 4E در تومور مغز *
1655 ZO-101 مشتاقیان جمال تاثیر ایزوفلاون ها ٬ یونجه و شبدر قرمز برگلیکوزیلاسیون هموگلوبین *
1656 ZO-104 مشتاقیان جمال اثر اتیلن گلیکول بر عوامل موثر در تشکیل سنگ های ادراری در رت *
1657 ZO-144 مشتاقیان جمال اثر پروتئین سویا بر یادگیری و حافظه رتهای هیپرکلسترولی *
1658 MB-13 مشرقی منصور * طراحی وساخت دستگاه شامل میکروارگانیسمهای ایموبولیزه شده تیوباسیلوس و اسپروژیر جهت تصفیه آلودگی هوا *
1659 ZO-130 مشغول الذکر الهه * بررسی اثرات شوری بر رشد آرتمیا ی دریاچه مهارلوتحت شوریهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی *
1660 ZO-151 مشفق اعظم * واکنش متقابل بین لوزارتان و پیلو کارپین بر اخذ آب در موش های نر بالغ *
1661 PP-86 مشکات السادات محمد هادی شناسایی مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتومیکی ساختارهای ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss *
1662 ZO-41 مشکور مرجان دیرین جانور شناسی همستر ها در غار کانی میکائیل (کردستان) *
1663
1664 BB-8 مصبوغ مرضیه شکست آنزیم ترمیم کننده DNA و قطعه قطعه شدن DNA در سلولهای برگ سیب زمینی در پاسخ به سالیسیلیک اسید *
1665
1666 CG-21 مصبوق مرضیه اثر آدریامایسین در آزاد سازی پروتئینهای هسته ای از کروماتین *
1667 ZO-121 مصری پور منوچهر * تاثیر عصاره گیاه زنجبیل بر عملکرد دستگاه ادراری موش های کوچک آزمایشگاهی *
1668 ZO-145 مصری پور منوچهر بررسی اثر زنجبیل برروی اجزای پروتئینی سرم خون در موش های نر کوچک آزمایشگاهی
1669
1670
1671 MA-15 مصطفایی شهین بررسی وضعیت تاکسونومیکی جمعیت پنجزاری ماهیان جنس Leignathus ( Leignathidae ) سواحل جنوبی جزیره قشم *
1672 MB-10 مصطفایی علی ارزیابی ایمنی زایی و تخلیص آنتی ژن ترشحی (میکولیل ترانس فراز) از پالوده کشت میکروبی مایکو باکتریم بویس(سویه ب ث ژ) *
1673 MB-2 مطاهری اسدی مهناز بررسی روند تشکیل اجتماعات میکروبی (Microbial Mat) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره *
1674 BB-3 مطرودی سهیلا * بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ تریکودرما علیه قارچ Sclerotinia sclerotiorumوجداسازی ژن chit 33 ازقارچ Trichoderma tamsarum *
1675 BB-41 مطلبی مصطفی بررسی اثر مهارکنندگی PGIP لوبیا بر فعالیت آنزیم پلی گالاکتورونازقارچ RhiZOctonia solani عامل Root rot چغندر قند *
1676 BB-39 مطلبی مصطفی مهار فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز قارچ Scelerotinia sclerotiorum توسط PGIP دو واریته چیتی دانشجو و سفیدjules گیاه لوبیا *
1677 BB-29 مطلبی مصطفی مطالعه بیان آنزیم سلوبیوهیدرولازII قارچ Trichoderma parceramosum در Pichia pastoris *
1678 BB-6 مطلبی مصطفی مقاله ادغامی *
1679 BB-3 مطلبی مصطفی بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ تریکودرما علیه قارچ Sclerotinia sclerotiorumوجداسازی ژن chit 33 ازقارچ Trichoderma tamsarum *
1680 ZO-115 مطهری صدیقه بررسی اثرات خوراکی آنیلین بر روی ویژگیهای پلاسمایی و الکترولیتی موش سفید نر *
1681 ZO-153 مطهری صدیقه بررسی اثر خوراکی نیترات سدیم بر ویژگیهای پلاسمایی و مت هموگلوبینی در موش های ماده بالغ و نابالغ *
1682 HE-33 مطهری صدیقه مقایسه اثرات پوستی نفتالین بر روی ویژگیهای سلولهایخون محیطی و پلاسما در موش سفید نر و ماده *
1683 CG-54 مظاهری اسدی مهناز بررسی روش ادغام پروتوپلاسمی در افزایش پتانسیل رنگزایی پسابهای سلولزی ولیگنوسلولزی به وسیله قارچAspergillus niger *
1684 MB-25 مظاهری اسدی مهناز تجزیه بیولوژیک نفت خام توسط باکتریهای تولید کننده بیوسورفکتانت جداسازی شده از مخازن نفت *
1685 BB-23 مظفر زاده زهرا * استخراج و خالص سازی پلی فنل اکسیداز از گیاه توتون *
1686 PP-12 مظفری حسن * اثر یون کلسیم بر تجمع عناصر غذایی ، رشد لایه کورتکس ربشه و الگوی الکتروفورزی پلی پپتیدها در گیاه Descurainia sophia تحت تنش شوری *
1687 MB-23 مظفری حسین بررسی فعالیت بی هوازی باکتری Thiobacillus ferrooxidansدر محلول سازی مس از خاکهای سولفیدی *
1688 PS-31 مظفریان ولی ا... بررسی فلورستیک کوه کلار واقع در استان چهار محال بختیاری *
1689 PS-14 مظفریان ولی الله مروری بر تاکسونومی بخشه Acrocentron ازAsteraceae)Centaurea ) در ایران *
1690 MA-5 معبودی حدید اندازه گیری تجمع یونهای فلزی سنگین در کبد ماهی های خوراکی زاینده رود *
1691 PS-13 معصومی سید محمد * ریخت شناسی دانه گرده سه بخش از سرده سوسن (Lilium L) *
1692 PS-11 معصومی علی اصغر آنالیز کلادیستیک گون های یک ساله (تیره نخود) دنیای قدیم با استفاده از صفات ریخت شناسی *
1693 PS-32 معصومی علی اصغر مطالعه جنس گون ( Astragalus ) در استان فارس *
1694 CG-12 معصومی محمد اثر مهار پروتئین کیناز بر تمایز سلولهای مزانشیمی انسا نی به سلول های پیش ساز عصب *
1695 CG-29 معینی ا بهینه سازی شرایط کشت بافت و تراریخت نمودن گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم تومه فاسینس *
1696 PP-5 معینی احمد Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704) *
1697 PP-107 معینی احمد اثر تعویض محیط کشت و تراکم میکروسپور روی جنین زایی میکروسپورهای کلزا رقم گلوبال *
1698 MB-33 مقدم علی احمد گزارش جدیدی از دو گونه از سیانوباکتریهای هتروسیست دار (Nostocaceae),واقع در شالیزارهای استان گلستان *
1699 CG-72 مقدم متین مریم جداسازی و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان ازت های نژاد ویستار *
1700 BB-77 مقدمی ایرج * مقاله ادغامی *
1701 MB-26 مقدمی فوزیه * بررسی فعالیت سرکه سازی در سویه های بومی استوباکتراسه *
1702 BB-82 مقومی ایرج * مطالعه تجربی اثر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی NSAIDS بر میزان قند خون و هورمون کورتیزول *
1703 ZO-128 مقیمی سیده مریم * بررسی اثر تزریقات داخل سپتوم میانی آگونیست و آنتاگونیست رسپتورهای H1 هیستامینی بر اکتساب ترجیح مکان شرطی شده *
1704 ZO-125 مقیمی علی مقایسه تاثیر فراکسیونEA4 عصاره الکلی و اسانس گل محمدی (Rosa damascena) بر حملات تشنجی حاصل از تزریق یک مرحله ای پنتیلن تترازول(PTZ ) *
1705 ZO-89 مکارمی مرضیه معرفی آنتن منشعبان (کلادوسرا) در تالاب انزلی *
1706 ZO-91 مکارمی مرضیه معرفی شاخه روتاتوریا در تالاب انزلی *
1707 PS-95 مکارمی مرضیه وضعیت پلانکتونی رودخانه سفیدرود طی سالهای 79-1373 و تاثیر عوامل انسانی بر زندگی آبزیان در آن. *
1708 MB-10 مکوندی منوچهر ارزیابی ایمنی زایی و تخلیص آنتی ژن ترشحی (میکولیل ترانس فراز) از پالوده کشت میکروبی مایکو باکتریم بویس(سویه ب ث ژ) *
1709 PS-30 مکارمی مرضیه معرفی پلی فمیده ها در خزر جنوبی و وضعیت کنونی آنها بعد از تهاجم شانه دار *
1710 PS-53 مکارمی مرضیه * معرفی خانواده دزمیدیاسه در تالاب انزلی *
1711 BB-2 ملانیا نسرین * جداسازی ٬ خالص سازی و مطالعه ساختار- فعالیت آلفا آمیلاز باکتری ترموفیل بومی از LH8 *
1712 PP-11 ملبوبی محمد علی پاسخ های فیزیولوژیکی متفاوت دو گونه از Aeluropus نسبت به تنش شوری *
1713 CG-56 ملبوبی محمد علی بیان موقت سازه های القا کننده خاموشی ژن در C.quinoaبه منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVV *
1714 CG-23 ملبوبی محمد علی تجزیه و تحلیل ابراز اسید فسفاتاز های گیاه آرابیدوپسیس *
1715 BB-35 ملتی علی * مهار کالیکرین انسانی6 (hk6) توسط سرپین ها *
1716 PP-37 ملک احمدی فاطمه * اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از دوره های مختلف غرقابی بر تجمع برخی از عناصر معدنی و مطالعه برخی از مکانیسم های دفاعی در برابر آن در گیاه فلفل *
1717 CG-26 ملک زاده فریدون ساخت ژن اینتر فرون بتای انسانی با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهای ترجیهی E. COLI *
1718 CG-25 ملک عسگر علی محمد بررسی میکرودلیشنهای کروموزوم Y در مردان نابارور استان گیلان و خوزستان *
1719 ZO-51 ملک معصومه مطالعه آلودگی ماهیان رودخانه شیرود استان مازندران به کرمهای برگی شکل (Trematoda) *
1720 ZO-52 ملک معصومه گزارش وجود انگلهای Phoreiobothrium lasium و(Tetraphyllidea: Platybothrium cervinum Onchobothriidae) در کوسه چانه سفید Carcharhinus dussumieri خلیج فارس *
1721 ZO-113 ملکی راد علی اکبر * بررسی مقایسه استرس اکسیداتیو خون پرسنل اتاق عمل مواجه یافته با گازهای بیوشی با افراد مواجه نیافته *
1722 PS-79 ملکی شمالی ملک محمد تاثیر عوامل غیر زیستی در میزان تولیدات اولیه دریاچه مخزنی سد ارس *
1723 ZO-51 ملکی لقمان * مطالعه آلودگی ماهیان رودخانه شیرود استان مازندران به کرمهای برگی شکل (Trematoda) *
1724 MB-13 ملوندی امیر محمد طراحی وساخت دستگاه شامل میکروارگانیسمهای ایموبولیزه شده تیوباسیلوس و اسپروژیر جهت تصفیه آلودگی هوا *
1725 ZO-75 مناف فر رامین خصوصیات بیومتریکی و بیولوژیکی سیست آرتمیا پارتنوژنتیکا و آرتمیا ارومیانای پرورش یافته در استخرهای خاکی سایت قبادلو- عجبشیر *
1726 MB-2 منتصر کوهساری شیده بررسی روند تشکیل اجتماعات میکروبی (Microbial Mat) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره *
1727 BB-26 منتصر کوهساری شیده * بررسی مقایسه ای میزان آنزیم پراکسیداز موجود در دانه های پسته غیر آلوده و آلوده به قارچ اسپرژیلوس نیجر(A. niger) در ارقام پسته بادامی و احمدآقایی (Pistachio vera L)کرمان در زمانهای مخنلف رویش و بررسی پروتئین های ذخیره ای موجود دراجسام پروتئینی دانه های پسته ارقام بادامی و احمدآقایی *
1728 BB-52 منتصرکوهساری شیده * جداسازی آنتراکوئینون آلیزارین از گیاه روناس Rubia tinctorum منطقه بافق *
1729 PS-14 منتظرالقائم سمیه * مروری بر تاکسونومی بخشه Acrocentron ازAsteraceae)Centaurea ) در ایران *
1730 ZO-97 منجمی رامش * بررسی اثرات سمیت سلولی اسانس فرار پوست نارنگی وبالنگ برروی رده های سلولی K562, KB *
1731 BB-21 منصف شکری مریم * مقایسه حالت مولتن گلوبول α- آمیلازهای ترموفیل ومزوفیل *
1732 ZO-4 منصفی ملیحه تغییر در واکنش در گانگلیونهای مارپیچی گوش داخلی به لکتین پس از در معرض قرارگیری با منبع آلوده کننده صوتی *
1733 MA-31 منصفی ملیحه الزمان مطالعه اثرات طول موجهای مختلف طیف مرتی بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان *
1734 ZO-100 منصفی ملیحه الزمان اثر عصاره آبی بذر گیاه شوید بر تولید و تحرک اسپرم در موش صحرایی نر بالغ *
1735 ZO -35 منصوری اعظم * مقایسه اثرات ویتامین های D2وD3بر اتروسکلروز درآئورت و کرونر رت *
1736 PP-53 منصوری حکیمه تاثیر میکوریز VA بر میزان قند و پروتئین لوبیا ( Phaseolus vulgaris ) در شرایط شوری خاک *
1737 PP-12 منوچهری کلانتری خسرو اثر یون کلسیم بر تجمع عناصر غذایی ، رشد لایه کورتکس ربشه و الگوی الکتروفورزی پلی پپتیدها در گیاه Descurainia sophia تحت تنش شوری *
1738 PP-19 منوچهری کلانتری خسرو بررسی اثرات 24- اپی براسینولید ار افزایش مقاومت گیاهان کلزا ( Brassica napus L. ) به تنش خشکی *
1739 PP-37 منوچهری کلانتری خسرو اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از دوره های مختلف غرقابی بر تجمع برخی از عناصر معدنی و مطالعه برخی از مکانیم های دفاعی در برابر آن در گیاه فلفل *
1740 PP-44 منوچهری کلانتری خسرو بررسی اثرات پاکلوبوترازول بر افزایش مقاومت به سرما در نهال های گوجه فرنگی ( Licopersicum escolentum L ) *
1741 PP-62 منوچهری کلانتری خسرو اثرات براسنو استروئید و باندهای مختلف اشعه ماورائ بنفش بر مقدار رنگیزه ها در برگهای لپه ای وسه برگچه ای گیاه سویا *
1742 PP-111 منوچهری کلانتری خسرو اثر کادمیوم بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه کلزا *
1743 PP-24 موافقی علی فراساختار نوشگاه و ترشح نوش در Pegnum harmala *
1744 BB-81 موافقی علی * .... *
1745 BB-81 موافقی علی * .... *
1746 PS-94 موافقی علی بررسی سیتوتاگزونویک جنس پیاز در آذربایجان و کردستان *
1747 CG-24 موافقی علی * مطالعه انتقال پروتئین در درون سلول با استفاده از نشاندار کردن ایمنی شناختی سلول های تراریخت توتون *
1748 PP-59 موافقی علی تشکیل کالوس و شاخههای نابجا از جنینهای جداکشت Pinus eldarica *
1749 ZO-52 موبدی ایرج گزارش وجود انگلهای Phoreiobothrium lasium و(Tetraphyllidea: Platybothrium cervinum Onchobothriidae) در کوسه چانه سفید Carcharhinus dussumieri خلیج فارس *
1750 MA-30 موحدی نیا عبدالعلی * مطالعه پراکنش فصلی شانه دار Mnemiopsis leidyi در دریای خزر (منطقه نور) *
1751 CG-29 موسوی ا بهینه سازی شرایط کشت بافت و تراریخت نمودن گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم تومه فاسینس *
1752 CG-7 موسوی امیر ارزیابی گیاهان کلزای ترا ریخت شده با ژن EPSPS *
1753 CG-14 موسوی امیر همسا نه سازی ژن RPL3 در راستا ی ایجا د مقاومت به توکسین قارچ Fusarium graminearum *
1754 CG-64 موسوی زاده سید روح ا... * جداسازی وتخلیص سلول های جزیره ای پانکراسRat *
1755 MA-35 موسوی سید عباس بررسی وضعیت بهداشتی بچه ماهیان سیم Abramis brama رهاسازی شده در رودخانه ها ی استان گیلان طی سالهای 83-1381 *
1756 MA-13 موسوی سید عباس اولین گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهیان ایران ( ماهی قزل آلای خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلی ماسال )
1757 CG-60 موسوی سید لطیف تولید پروتئین نو ترکیب ایمنی زا در E.coli از ژن سنتتیک قسمتی ازclostridium botulinum *
1758 HE-21 موسوی سیده مرضیه * ارزیابی تجمع عناصر سرب و کادمیوم در بافتهای مختلف موش قهوه ای در شهر نور *
1759 ZO-8 موسوی فرد مجتبی اثرات کاربرد میدان الکترومغناطیس متناوب بر پدیده ترمیم در اعصاب محیطی ضایعه دیده در رت *
1760 BB-46 موسوی موحدی علی اکبر مطالعه اثر مهاری آسپیرین برروی فعالیت آنزیم کربونیک انیدراز *
1761 BB-54 مولی سید جواد طراحی DNA واکسن برای تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه Catsper *
1762 BB-5 مهبودی فریدون تاثیر درج اینترون مخمری روی افزایش بیان پروتئین آلفا 1-آنتی تریپسین انسانیدر مخمر Pichia pastoris *
1763 PP-105 مهتدی احمد * اثر نیکل بر روی جوانه زنی و مقاومت دو گونه متالوفیت Alyssum *
1764 CG-63 مهدوی شهری ناصر مطالعه وبررسی ارتباط بین خطوط پوستی و بیماری آسم *
1765 CG-67 مهدوی شهری ناصر بررسی خطوط کف دست والگوی نوک انگشتان(Dermatoglyphic)در مبتلایان به اختلال دو قطبی در استان خراسان رضوی *
1766 ZO-49 مهدوی شهری ناصر بررسی مقایسهای کولون دوازده گونه از جوندگان شرق ایران بوسیله هیستوشیمی
سه نوع لکتین (PNA, SBA, WGA)
1767 CG-48 مهدوی ناصر بررسی الگوی پراکندگی ترکیبات قندی اسیدی و منوساکاریدی انتهایی گالاکتوز استیل آمین ماتریکس خارج سلولی در مسیر تمایز سلولهای غضروفی جنین رت *
1768 MA-5 مهدی پور مهران اندازه گیری تجمع یونهای فلزی سنگین در کبد ماهی های خوراکی زاینده رود *
1769 MA-29 مهدی زاده فانید لیلا جداسازی پروسرکوئید انگل لیگولا اینتستینالیس (Ligula intestinalis )از پاروپایان پلانکتونی (Copepoda) در سد ستارخان آذربایجان شرقی *
1770 MA-1 مهدی نژاد کریم مطالعه اثرات اکولو‍ژیک و سمیت حاد فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثرات آنها بر رفتارهای فیزیولوژیک تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) *
1771 MA-37 مهدی نژاد کریم تعیین (LC5096h) حشره کش ریجنت (Regent) قارچ کش هینوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروی بچه ماهی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) *
1772 PS-89 مهدیزاده غلامرضا * بررسی تغییرات کمی و کیفی جمعیت زئوپلانکتونها در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی استان گیلان *
1773 PS-107 مهدیقلی کاظم گزارش جنس جدیدAneura از جگرواشها برای ایران *
1774 MB-32 مهرابیان , صدیقه جداسازی گونه های رایج باکتریهای موجود در آب جزیره سیبری واقع در خلیج فارس و بررسی برخی ویژگی آنزیمی آنها *
1775 CG-5 مهرابیان صدیقه بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی پوست میوه وآب انار *
1776 PP-91 مهرابیان صدیقه بررسی اثر تیمارهای سیتریک اسید ( CA ) بر کنترل غلضت های زیاد کلرو کلسیم و تاثیر تیمارهای متقابل این دو ماده بر رشد ، نمو و تکوین دانه رستها در مریستم راس ساقه در دو رقم گیاه سویا ( Glycin max L. Merr ) *
1777 CG-25 مهرافزا مرضیه بررسی میکرودلیشنهای کروموزوم Y در مردان نابارور استان گیلان و خوزستان *
1778 PS-50 مهرنیا محمد * معرفی پوشش گیاهی حوزه آبخیز موجیان در استان لرستان *
1779 PP-86 مهرنیا محمد شناسایی مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتومیکی ساختارهای ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss *
1780 MA-34 مهری افسانه تعیین زمان غذادهی و مقدار مناسب غذا به شاه میگوی چنگال باریک
Narrow Clawed Crayfish, Astacus leptodactylus
1781 ZO-96 مهری مهرداد بررسی مقاومت کبدی جوجه های گوشتی در برابر مسمومیت با دزهای بالارونده ی تتراکلرید کربن ٬ بااستناد به فاکتورهای هماتولوژیکی ، سرولوژیکی و برخی شاخص های بدنی در سنین 25و40روزگی. *
1782 CG-69 میان آبادی منیژه * تغییر خاصیت چسبیدگی K562تحت تاثیر گیاه دندروسترا لزوتی *
1783 CG-44 میر بلوک ف. Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions *
1784 PS-106 میر تج الدینی سید منصور بررسی مقدماتی فلاونوئیدهای برخی از گونه های گون یکساله *
1785 PP-73 میر جلیلی محمد حسین بررسی اثر کلشی سین و تیمارهای مختلف هورمونی بر میزان پارتنولید در کالوس گیاه بابونه گاوچشم *
1786 ZO-45 میر حسینی سید ضیاء الدین مقایسه خصوصیات زیستی نژادهای بومی و اصلاح شده کرم ابریشم ایران *
1787 ZO-63 میر حسینی سید ضیاء الدین * مطالعه روند تغییرات ژنتیکی خصوصیات زیست شناختی کمی کرم ابریشم در نسل های متوالی در جمعیت های فاقد آمیزش تصادفی *
1788 CG-43 میر حسینی سید ضیاء الدین بررسی ژنتیکی صفات مقاومت در چند واریته کرم ابریشم ایران به منظور بهبود برخی خصوصیات زیستی *
1789 CG-53 میر حسینی سیدضیائ الدین مقایسه استراتژی های مختلف انتخاب در پیشرفت ژنتیکی صفات زیستی شناختی کرم ابریشم *
1790 MB-9 میر حسینی کنارسری سید زهرا بررسی میکروبیولوژیکی آب استخر شنا *
1791 PS-70 میر داوودی حمید رضا * شتاخت عوامل اکولوژیکی موثر بر پوشش گیاهی مراتع با استفاده از آنالیزهای چند متغیره *
1792 ZO-39 میر شمسی کاخکی امید * اولین گزارش موش دو پای هاتسون Allactaga hotsoni Thomas 1920در شمال شرق ایران (Rodentia: Dipodidae) *
1793 HE-14 میر محمد رضایی فرشته اثر رتینوئیک اسید بر روی رشد و نمو جوانه اندامـهای حرکتی جنین موش نژاد Balb/C در شرایط in vitro و اندازه گیری میزان جذب آن *
1794 MB-53 میر مظفری نورا ارزیابی کیفیت میکروبی ماهی قره برون پرورشی دو ساله نمک سود شده به روش مولکولی *
1795 ZO-44 میر مویدی علی نقی * پرورش آزمایشگاهی و تشریح خصوصیات مورفولوژی و طول دوره زندگی لارو های Chrysopa septempunctata Wesmael 1841
1796 ZO-29 میر مویدی علی نقی * ترجیح غذایی لارو بالتوری سبز(Insecta, Neuroptera, Chrysopidae ) Chrysoperla mutateازمابین دوگونه شته Aphis fabae و Schizaphis graminum ) *
1797 ZO-140 میر نجفی زاده سید جواد * فعالیت گیرنده های آدنوزینیA1 آمیگدال تاثیر بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ قشر پیریفورم ندارد *
1798 MA-16 میر هاشمی نسب سید فخرالدین بررسی و مقایسه میزان رشد ماهی کپور علف خوار Ctenopharyngodon idella در تغذیه با گیاه آبزی آزولا و یونجه *
1799 MA-17 میر هاشمی نسب سید فخرالدین * بررسی مقایسه ای آلودگی های انگلی بچه ماهیان سوف Sander lucioperca رهاسازی شده در آبهای استان گیلان در طول سالهای 82-1381 *
1800 MA-18 میر هاشمی نسب سید فخرالدین * معرفی حلزونهای آب شیرین منطقه شرق گیلان *
1801 MA-35 میر هاشمی نسب سید فخرالدین * بررسی وضعیت بهداشتی بچه ماهیان سیم Abramis brama رهاسازی شده در رودخانه ها ی استان گیلان طی سالهای 83-1381 *
1802 MA-38 میر هاشمی نسب سید فخرالدین بررسی آلودگیهای انگلی ماهی کلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امیر کلایه لاهیجان *
1803 PP-76 میراز مهدی مطالعه اثر خشک کردن روی اسانس برگ و میوه ارس *
1804 ZO-136 میربدل زاده رویا بررسی اثر عصاره گیاهان علف چای ٬ گل راعی٬ سنبل الطیب٬ جوی دو سربر تغییرات امواج مغزی متعاقب مصرف مورفین در موش صحرایی *
1805 MB-15 میردامادی سید سعید * مقایسه سویه های مختلف لاکتو باسیل جهت تولید اسیدلاکتیک *
1806 MB-24 میرداودی فاطمه تجزیه زیستی رنگ های تری فنیل متان به وسیله یاکتری Escherichia coli *
1807 PP-77 میرداوودی حمید رضا * بررسی اثر تنش شوری و نوع نمک خاک در روی سه گونه گیاه شور پسند *
1808 ZO-50 میرزا پور طوبی * شناسایی فون عقربهای استان اردبیل *
1809 BB-59 میرزا مهدی * مقایسه ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه.Teucrium polium Lو Teucrium melissoides Boiss *
1810 ZO-88 میرزاجانی علیرضا بررسی تفاوت های درون گونه ای Gammarus komareki ( Schaferna 1922) در منطقه هیرکانی *
1811 ZO-90 میرزاجانی علیرضا مقایسه صفات ریختی جمعیتهای Gammarus aequicauda در خلیج میانکاله *
1812 MA-40 میرزاجانی علیرضا بررسی تأثیر تغییرات شوری بر هم آوری Mnemiopsis leidyi *
1813 ZO-94 میرزاجانی علیرضا * برخی خصوصیات زیست شناسی گونه Cardiophilus baeri در ارتباط با پراکنش Cerstoderma glacucum *
1814 MA-1 میرزایی جعفر * مطالعه اثرات اکولو‍ژیک و سمیت حاد فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثرات آنها بر رفتارهای فیزیولوژیک تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) *
1815 MA-22 میرزایی جعفر مطالعه اکوتوکسیکولوژی وتعیین اثرات حاد و زیرحاد حشره کش تریکلروفون بررویماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum) *
1816 MA-37 میرزایی جعفر تعیین (LC5096h) حشره کش ریجنت (Regent) قارچ کش هینوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروی بچه ماهی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) *
1817 BB-54 میرشاهی منوچهر طراحی DNA واکسن برای تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه Catsper *
1818 BB-43 میرشاهی منوچهر تولید و تخلیص استرپتوکینازبا استفاده از وکتور بیانی pMAL *
1819 BB-11 میرشاهی منوچهر فعال شدن پلاسمینوژن به وسیله استرپتوکیناز وفعال کننده پلاسمینوژن نوع ادراری در حضور آنتی بادی منوکلونال نوع موشی ضد پلاسمینوژن انسانی A6F6 *
1820 MB-50 میرصفی عباس جداسازی و مطالعه میکروارگانیسمهای مولد آنزیم آسپاراژیناز از خاک ایران *
1821 BB-36 میرمومنی محمد حسین شناسایی Aspergilus flavusوآفلاتوکسین B1 درخوراک طیوربه وسیله PCR *
1822 MB-30 میرمومنی محمد حسین شناسایی سریع سالمونلا تیفی موریوم از نمونه های غذایی با استفاده از تکثیر fliC *
1823 MB-48 میرمومنی محمد حسین مقایسه الگوی پلاسمیدی و مقاومت به عوامل ضد میکروبی در میان ایزوله های تهیه شده از باکتری Salmonella enteritidis در کرمانشاه *
1824 ZO-15 میرنجفی زاده سید جواد بررسی تاثیر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر شدت تشنجهای ناشی از کیندلینگ پیریفورم در موش صحرایی *
1825 BB-70 میزائی ناصر * مقاله ادغامی *
1826 PS-68 نادری صفا کوثر * بررسی سیستماتیک جنس سریش از تیره سریش(Asphodelaceae) *
1827 ZO-101 نادری غلامعلی تاثیر ایزوفلاون ها ٬ یونجه و شبدر قرمز برگلیکوزیلاسیون هموگلوبین *
1828 ZO-102 نادری غلامعلی اثر عصاره درمنه کوهی بر میزان لیپو پروتئین های پلاسما و عوامل آتروژنز در خرگوش های هیپرکلسترولی *
1829 ZO-134 نادری محمد مهدی بررسی و تعیین محدوده شنوایی رت *
1830 BB-33 نادری منش حسین مطالعه ساختاری و ترمودینامیکی لوسیفرازباکتریایی با استفاده از تکنیک دورنگنمایی دورانی *
1831 BB-25 نادری منش حسین جداسازی والقاء آنزیم لاکاز از یک سوش باکتریایی ملانین ساز خاکزی *
1832 BB-20 نادری منش حسین طراحی پروتئین دوکاره *
1833 BB-7 نادری منش حسین نقش رزیدوهای لیزین در تاخوردگی مجدد و بازشدگی لیزوزیم *
1834 BB-4 نادری منش حسین خالص سازی وتعیین خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم پلی گالاکتروناز حاصل از قارچ تترا کوکوسپوریوم *
1835 BB-1 نادری منش حسین آلفا - آمیلاز غیر وابسته به کلسیم حاصل از Bacillus sp.KR-8104 :بررسی ژن ومدلسازی ارتباط ساختار و عملکرد *
1836 BB-2 نادری منش مهدی جداسازی ٬ خالص سازی و مطالعه ساختار- فعالیت آلفا آمیلاز باکتری ترموفیل بومی از LH8 *
1837 PP-58 نارویی خندان حسین علی بررسی واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در گندم *
1838 MB-7 نازگویی فرشته واکسیناسیون بر علیه لیشمانیوز احشایی توسط سیستئین پروتئیناز های انگل لیشمانیا اینفانتوم در مدل موشی BALBC *
1839 PP-36 ناصری حمید رضا * تعیین آستانه تحمل گیاه Lepidium sativum نسبت به Cr+3 *
1840 BB-53 ناصری زهرا مطالعه اختلافات فردی در لنفوسیت های بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از رادیوتراپی با بررسی میکرو نوکلئای القا شده با پرتو *
1841 ZO-77 ناصریان جواد * بررسی رابطه بین شاخصهای تنفسی و وزن در مردان ایرانی و مقایسه آن در افراد سیگاری و غیر سیگاری *
1842 PS-102 ناظری وحیده معرفی فلور منطقه جوزم شهر بابک در استان کرمان *
1843 PS-106 ناظری وحیده * بررسی مقدماتی فلاونوئیدهای برخی از گونه های گون یکساله *
1844 PS-17 ناظری وحیده مطالعه مورفولوژی و تاکسونومی عددی برخی از گونه های جنس زالزالک Crataegus *
1845 MA-3 نبوی سید محمد باقر بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در پرتاران چهار خور منطقه ماهشهر(خورموسی) *
1846 ZO-129 نجار نیا محسن بررسی اثرسیلیمارین در کنترل و کاهش آسیبهای کبدی ناشی از سم Amanita phalloides در سگ *
1847 BB-59 نجف پور نوایی مهردخت مقایسه ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه.Teucrium polium Lو Teucrium melissoides Boiss *
1848 PS-75 نجفی زیبا * آناتومی مقایسه ای برگ در گونه های بخش کوزینیا از جنس کوزینیا *
1849 PP-8 نجفی فرزانه بررسی تنش اسمزی در گیاهان نخود فرنگی ( Pisum sativum ) پس از ترانسفورماسیون *
1850 PP-89 نجفی فرزانه * پاسخ های فیزیولوژی به تنش اسمزی در گیاهان نخود فرنکی در حال رشد *
1851 PS-80 نجفی قاسم اتو اکولوژی ،کورو لوژیو بررسی مواد موثره اسانس روغنی در گیاه دارویی Thymus eriocalyxدر ایران *
1852 BB-65 نجفی یاسوری فاضل بهینه سازی استخراج پکیتن از پوست پرتقال *
1853 BB-47 نجفی یاسوری فاضل استخراج و تعیین خصوصیت آنزیم های سرین پروتئاز از باسیلوس های ترموفیل جداشده از خاک *
1854 MB-52 نجفی یاسوری فاضل * جداسازی باکتریهای تجزیه کننده نفت از آب دریا *
1855 MB-24 نجفی یاسوری فاضل * تجزیه زیستی رنگ های تری فنیل متان به وسیله یاکتری Escherichia coli *
1856 MB-27 نجفی یاسوری فاضل * جداسازی و خالص سازی باکتریهای ترموفیل تولید کننده آنزیم لیپاز از خاک های کمپوس و هوموس *
1857 MB-9 نجفی یاسوری فاضل * بررسی میکروبیولوژیکی آب استخر شنا *
1858 ZO-42 ندرلو رضا * خرچنگ های زیر جزر و مدی آبهای ایرانی خلیج فارس(Crastacea: Decapoda: Brachyura) *
1859 PS-46 نژاد ستاری طاهر * فلور جلبکی برکه های باغ ملی گیاهشناسی ، ایران *
1860 PS-54 نژاد ستاری طاهره بررسی فلورستیکی دیاتومه های اپی پلون و اپی فیتون در رودخانه جاجرود ایران *
1861 CG-37 نژاد مسگر ضیا بری حمزه * بررسی افزایش بیان فاکتور آغازگر 4E در تومور مغز *
1862 HE-25 نصر اصفهانی محمد حسین بررسی تاثیر سیستئامین بر از سرگیری میوز و بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش و تکوین جنینهای حاصل از آن *
1863 HE-27 نصر اصفهانی محمد حسین بررسی تاثیر آسیب DNA اسپرم بر روی لقاح و رشدونمو جنین *
1864 ZO-62 نصرالهی ع. تاثیر شوری بر تکوین لاروی و میزان بقاء کشتی چسب خزر،
( Cirripedia: Balanidae)Balanus improvisus
*
1865 MA-16 نصرتی مجید * بررسی و مقایسه میزان رشد ماهی کپور علف خوار Ctenopharyngodon idella در تغذیه با گیاه آبزی آزولا و یونجه *
1866 MA-17 نصرتی مجید بررسی مقایسه ای آلودگی های انگلی بچه ماهیان سوف Sander lucioperca رهاسازی شده در آبهای استان گیلان در طول سالهای 82-1381 *
1867 MA-35 نصرتی مجید بررسی وضعیت بهداشتی بچه ماهیان سیم Abramis brama رهاسازی شده در رودخانه ها ی استان گیلان طی سالهای 83-1381 *
1868 ZO-114 نصری سیما * تأثیر عصاره میوه گیاه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپریدول بر میزان هورمون لوتئینی و تستوسترون درموش سوری نر *
1869 PS-66 نصیر زاده عبدالرضا * مطالعه سیتو مورفولوژی تعدادی از گونه های جنس جو *
1870 PS-69 نصیر زاده عبدالرضا مطالعه کاریولوژیکی تعدادی از گونه های یونجه یکساله *
1871 PS-88 نصیر زاده عبدالرضا مطالعه کاریولوژیکی تعدادی از گونه های یونجه یکساله *
1872 PP-20 نصیری سمنانی شهرزاد بررسی اثر سالسیلسک اسید SA و هورمون های گیاهی بر میزان فعالیت آنزیم های پراکسیدازی در دانه رسهای دو گونه چریش و زیتون تلخ در شیشه *
1873 PP-88 نصیری لیلا بررسی الگوی نمو زایشی و لروز پدیده همئوسیز در گیاه سیر *
1874 CG-33 نصیری ناهید بررسی تاثیر سرب و اتانول بر تقسیم سلولی و نمو ریشه در پیاز خوراکی *
1875 PP-40 نظام دوست طاهره * شکستن ذخایر روغنی و متابولیسم هیدرات های کربن به هنگام استریفیکاسیون دانه های گردوی ایرانی *
1876 MA-1 نظامی شعبانعلی مطالعه اثرات اکولو‍ژیک و سمیت حاد فلزات سنگین سرب و کادمیوم و اثرات آنها بر رفتارهای فیزیولوژیک تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) *
1877 MA-13 نظامی شعبانعلی اولین گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهیان ایران ( ماهی قزل آلای خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلی ماسال )
1878 MA-21 نظامی شعبانعلی * بررسی مقایسه ای خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی سوف حاجی طرخان ( Perca fluviatilis ) در تالاب انزلی و تالاب امیرکلایه لاهیجان *
1879 MA-37 نظامی شعبانعلی تعیین (LC5096h) حشره کش ریجنت (Regent) قارچ کش هینوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروی بچه ماهی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) *
1880 MA-38 نظامی شعبانعلی بررسی آلودگیهای انگلی ماهی کلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امیر کلایه لاهیجان *
1881 PS-47 نظامی شعبانعلی بررسی نقش و میزان رشد و نمو آزولا در تالاب انزلی *
1882 HE-10 نظری رجب محمد * مطالعه روند تکامل تخم های پلی اسپرمی و مقایسه آن با تخمهای منو اسپرمی در ماهی خاویاری ، تاسماهی ایران *
1883 BB-54 نظری محبوبه * طراحی DNA واکسن برای تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه Catsper *
1884 BB-38 نظریان ابوالفضل * تثبیت آنزیم و آنتی بادی ها در سطوح مختلف *
1885 CG-60 نظریان شهرام تولید پروتئین نو ترکیب ایمنی زا در E.coli از ژن سنتتیک قسمتی ازclostridium botulinum *
1886 HE-15 نعیمی نسیم * مقایسه اثر غلظتهای مختلف مایع فولیکولی انسان در زمانهای مختلف برحرکت Grade A اسپرم *
1887 BB-63 نقش علیرضا * شبیه سازی مدل رتهای دیابتی جهت تعیین اسیدهای چرب آزاد پلاسما از روی تری گلیسیرید پلاسمایی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی *
1888 BB-63 نقش نوشین شبیه سازی مدل رتهای دیابتی جهت تعیین اسیدهای چرب آزاد پلاسما از روی تری گلیسیرید پلاسمایی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی *
1889 CG-68 نقوی محمد رضا بهینه سازی روش استخراجDNAاز برگ زیتون *
1890 ZO-114 نقی زاده مختار علی تأثیر عصاره میوه گیاه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپریدول بر میزان هورمون لوتئینی و تستوسترون درموش سوری نر *
1891 PS-15 نقی نژاد علیرضا بررسی گونه های گیاهی ماسه رست پارک ملی بوجاق (کیاشهر) *
1892 PS-111 نکویی اصفهانی آزاده * بررسی سطوح غلظت نیترات، نیتریت، آمونیاک وفسفات در آبهای زیر زمینی و سطحی حد فاصل محمود آباد تا رویان *
1893 ZO-93 نوائیان مجید * اثرات متقابل کاپتوپریل و سیستم هیستامینرژیک بر میزان اخذ آب در موشهای صحرایی نر بالغ *
1894 MA-17 نوان مقصودی محمود بررسی مقایسه ای آلودگی های انگلی بچه ماهیان سوف Sander lucioperca رهاسازی شده در آبهای استان گیلان در طول سالهای 82-1381 *
1895 MA-28 نوان مقصودی محمود * بررسی تغییرات تنوع و فراوانی کفزیان رودخانه شمرود سیاهکل *
1896 PP-30 نوجوان اصغری مجید * نقش احتمالی متیل جاسمونات در تغیر فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز تحت تنش لکسیداتیو پاراکوات القایی در گیاهچه های ذرت ( Zea mays L ) *
1897 PP-18 نوجوان مجید اثر کادمیوم بر القای تنش اکسیداتیو و محتوای پروتئین در دانه رستهای عدس *
1898 PP-41 نوجوان مجید اثر کادمیوم بر رشد ، شاخه زایی و محتوای کلروفیل در گیاهان عدس *
1899 PP-42 نوجوان مجید شکستن خواب دانه های سس ریز و کنترل آن یا علف کشها و مواد آللوپاتی *
1900 MB-2 نوحی اشرف السادات بررسی روند تشکیل اجتماعات میکروبی (Microbial Mat) با استفتده از میکروسکوپ الکترونی نگاره *
1901 MB-11 نوحی اشرف السادات مقایسه بررسی تاثیر عامل زیستی شوک اسمزی ناگهانی قند سوکروز در محیط کشت میکروارگانیزم آسپرژیلوس نایجر و موتانت یافته های همان میکروارگانیزم در جهت افزایش تولید اسید سیتریک *
1902 MB-25 نوحی اشرف السادات تجزیه بیولوژیک نفت خام توسط باکتریهای تولید کننده بیوسورفکتانت جداسازی شده از مخازن نفت *
1903 PP-30 نورسته نیا اکبر نقش احتمالی متیل جاسمونات در تغیر فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز تحت تنش لکسیداتیو پاراکوات القایی در گیاهچه های ذرت ( Zea mays L ) *
1904 CG-50 نوروز فشخامی محمد رضا مطالعه کاریوتیپ نتاج حاصل از تلاقی بین ماهی کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهی سفید دریا خزرRutilus frisii kutumنر *
1905 CG-66 نوروز فشخامی محمد رضا * مقایسه اثرات میتوژنی فیتوهماگلوتینین (PHA-P)وماده لیپوپلی ساکاریدی(LPS)استخراج شده از باکتری E.coliبر کشت گلبولهای سفید خون تاسماهی شیپAcipenser nudiventris *
1906 PS-91 نوروزی بهاره * گزارشی از پراکنش سیانوباکتریهای هتروسیت دار در گندم زارها وجنگل استان با توجه به میزان ماکرو المنتهای خاک *
1907 MB-33 نوروزی بهاره * گزارش جدیدی از دو گونه از سیانوباکتریهای هتروسیست دار (Nostocaceae),واقع در شالیزارهای استان گلستان *
1908 MB-40 نوروزی جمیله مقایسه چند سویه مخمر نان از لحاظ میزان رشد و مصرف قند محیط کشت *
1909 PS-29 نوروزی مریم * بررسی بیوسیستماتیکی بخش Bromus از جنس L. Bromus در ایران *
1910 PS-6 نوروزی مصطفی تنوع گونه ای به عنوان شاخصی در مدیریت مناطق ساحلی *
1911 PS-104 نوری اکرم * بررسی تشریحی و مقایسه ای تعدادی از گونه های بخش Bromus از جنس Bromus در ایران *
1912 CG-31 نوری زاده سمیه بررسی تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنی جمعیت پلاسمیدوم ویواکس در شمال وجنوب ایران با استفاده از مارکر مولوکلی MSP *
1913 ZO-50 نوری زاده عزت شناسایی فون عقربهای استان اردبیل *
1914 MB-37 نوری زاده عزت * شناسایی باکتریهای گرم مثبت تخریب کننده پلیمر پلی یورتان *
1915 PP-14 نوری مهتاب بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر نمد گیاه نخود Cicer arientinum در مرحله رویشی *
1916 ZO-99 نوری میترا بررسی استریو لوژیکی اثر عصاره آبی - الکلی برگ شنبلیله روی کلیه رتهای دیابتی *
1917 PS-109 نوری میترا بررسی تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی بر فلور فیتوپلانکتونی حوضچه تصفیه پساب *
1918 PP-61 نوری نیا عباس علی بررسی اثر آللوپاتیکی عصاره آبی دو رقم گیاه کلزا بر شاخصهای جوانه زنی سویا *
1919 ZO-125 نوع دوست فریبا مقایسه تاثیر فراکسیونEA4 عصاره الکلی و اسانس گل محمدی (Rosa damascena) بر حملات تشنجی حاصل از تزریق یک مرحله ای پنتیلن تترازول(PTZ ) *
1920 BB-37 نوعی مریم * تولید آنزیم α-آمیلاز مقاوم به حرارت توسط یک ایزوله جدید هالوتولرانت *
1921 ZO-88 نهاوندی ناهید * بررسی تفاوت های درون گونه ای Gammarus komareki ( Schaferna 1922) در منطقه هیرکانی *
1922 CG-56 نیازی علی * بیان موقت سازه های القا کننده خاموشی ژن در C.quinoaبه منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVV *
1923 PP-61 نیاکان مریم بررسی اثر آللوپاتیکی عصاره آبی دو رقم گیاه کلزا بر شاخصهای جوانه زنی سویا *
1924 PP-67 نیرومند آزاده * نقش احتمالی قندها در بیو سنتز چربیها در طی رسیدگی میوه زیتون *
1925 MB-29 نیک بین وجیه سادات * بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های Pseudomonas جدا شده از دو بیمارستان تهران *
1926 PP-21 نیک روش معصومه * اثراسید های آمینه L- پرولین و L- آسپاراژین برتحمل شوری در دو رقم زراعی گندم ( Triticum iestivum ) *
1927 CG-71 نیک فطرت اعظم مقایسه روش های استخراج DNAدر قارچ خوراکی Agricus bisporus با استفاده از PCRبا پرایمر های تصادفی و نیمه تصادفی *
1928 ZO-79 نیک محضر امسه گل گزارش های جدید برای فون صدپایان ایران *
1929 MB-46 نیک نژاد کاظم پور مصطفی جداسازی و شناسایی عوامل بیماری سوتو و سپتی سمی باکتریایی در روی لاروهای کرم ابریشم *
1930 MB-36 نیک نژاد کاظم پور مصطفی جداسازی و شناسایی قارچ های بیمار گر کرم ابریشم در استان گیلان *
1931 PP-21 نیکروش فاطمه اثراسید های آمینه L- پرولین و L- آسپاراژین برتحمل شوری در دو رقم زراعی گندم ( Triticum iestivum ) *
1932 ZO-116 نیکروش محمدرضا * بررسی اثر هیپو تیروئیدی بر اسپرماتوژنز نژاد ویستار *
1933 BB-55 نیکنام وحید اثر تنش خشکی بر پراکسیداسیون لیپید٬ میزان پروتئین و آنزیم های آنتی اکسیداندر برگها و ریشه های دو رقم کنجد. *
1934 BB-50 نیکنام وحید بررسی پروتئین های ذخیره ای و آنزیم های دانه گندم های دیپلوئید ایران *
1935 PS-3 نیکنام وحید کتیرا و کاربرد آن در سیستماتیک گون های خاردار *
1936 PP-9 نیکنام وحید * اثر شوری و خشکی بر پروتئین ها ، پرولین و آنزیم های آنتی اکسیدان در دانه رستهای دو گونه گون *
1937 PP-32 نیکنام وحید اثر تنش خشکی بر پراکسیداسیون لیپید میزان پروتین و آنزیمهای آنتی اکسیدان در برگها و ریشه های دو رقم کنجد *
1938 PP-48 نیکنام وحید تاثیر شوری و خشکی بر پراکسیداسیون لیپیدها ، آنزیم های آنتی اکسیدان و الگوهای الکتروفورزی در دانه رستهای شنبلیله *
1939 PP-97 نیکنام وحید اثر شوری بر پروتئین ها وآنزیم ها در رقم های مختلف ترتیکوم *
1940 PP-98 نیکنام وحید بررسی بر هم کنش خشکی و آسکوربیک اسید و اثر آن بر محتوای پرولین و پروتئین کالوس ها در گیاه لوبیا *
1941 MB-10 نیکوکار ایرج ارزیابی ایمنی زایی و تخلیص آنتی ژن ترشحی (میکولیل ترانس فراز) از پالوده کشت میکروبی مایکو باکتریم بویس(سویه ب ث ژ) *
1942 PP-7 واتلینگ جنبفر آر. تاثیر پلاگ روزنه ای روی تبادلات گازی در یک گیاه بازدانه منطقه جنگل های بارانیfه نام Agrthis roeusta *
1943 HE-30 وارسته عبدلرضا مقایسه الگوی توزیع رشته های رتیکولر در سطح تماس اپی تلیالی_مزانشیمی و اجزائ مرتبط با آن در جوانه اندام ودندان در موش کوچک آزمایشگاهی *
1944 BB-42 واسعی محمد * اثر وازورلاکسانت تجویز خوراکی و دراز مدت سیاهدانه در موش صحرایی دیابتی *
1945 BB-42 واعظ مهدوی محمدرضا اثر وازورلاکسانت تجویز خوراکی و دراز مدت سیاهدانه در موش صحرایی دیابتی *
1946 ZO-4 وجدانی زهرا تغییر در واکنش در گانگلیونهای مارپیچی گوش داخلی به لکتین پس از در معرض قرارگیری با منبع آلوده کننده صوتی *
1947 ZO-69 وحدت دانوش نگاهی به نخستین قدم های تکامل پرندگان (داینوسورها: پرندگان) دیدگاه سیستماتیک، فیلوژنتیک و پالئوبیولوژیک *
1948 ZO-54 وحدتی اکبر آنالیز کاریولوژیکی گونه های جنس (Spermophilus (Mammaslia: Rodentia *
1949 ZO-104 وحدتی اکبر اثر اتیلن گلیکول بر عوامل موثر در تشکیل سنگ های ادراری در رت *
1950 ZO-124 وحدتی اکبر اثر آرسنیک بر سلولهای خونی رات *
1951 ZO-139 وحدتی اکبر تاثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی در جلوگیری از افزایش تیتر آنتی بادیهای ضد HLA دررت های حساس شده *
1952 ZO-14 وحدتی اکبر مقایسه اثرات فیتو استروژن های طبیعی وتجاری بر میزان لیپیدها ولیپوپروتئین های سرم خون راتهای نر هیپر کلسترولمیک *
1953 ZO- 35 وحدتی اکبر مقایسه اثرات ویتامین های D2وD3بر اتروسکلروز درآئورت و کرونر رت *
1954 ZO-93 وزیری زاده امیر * بررسی تنوع گونه ای نرمتنان مناطق بین جزر ومدی سواحل صخره ای استان بوشهر *
1955 PS-97 وطن پرست محمد * Pollen morphologe of trifolium (Fabaceae) in Iran *
1956 PP-63 وطن پور زهرا * اولین گزارش از ریز ازدیادی در Eucalyptus melliodora *
1957 MB-8 ولی ا... پور امیری مجید طراحی و توسعه سیستم نوین NASBA-ELISA برای شناسایی سریع و فوق العاده حساسEF-Tu mRNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس *
1958 ZO-99 ولی پور اکرم * بررسی استریو لوژیکی اثر عصاره آبی - الکلی برگ شنبلیله روی کلیه رتهای دیابتی *
1959 MA-34 ولی پور علیرضا تعیین زمان غذادهی و مقدار مناسب غذا به شاه میگوی چنگال باریکNarrow Clawed Crayfish, Astacus leptodactylus *
1960 CG-46 ولی پور فرزانه * بررسی سیتوژنتیکی گونه یونجه Medicago sativa *
1961 ZO-42 ولی نسب تورج خرچنگ های زیر جزر و مدی آبهای ایرانی خلیج فارس(Crastacea: Decapoda: Brachyura) *
1962 PS-8 ولیان صادق بررسی تنوع زیستی گونه دیپلوئید ژنوم D ٬ Aegilops tauschii Coss در ایران با استفاده از میکرو ساتلایتها *
1963 PS-94 ولیزاده نادر بررسی سیتوتاگزونویک جنس پیاز در آذربایجان و کردستان *
1964 ZO-94 ونک رونالد برخی خصوصیات زیست شناسی گونه Cardiophilus baeri در ارتباط با پراکنش Cerstoderma glacucum *
1965 ZO-137 وهاب زاده عبدالوهاب بررسی اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مورفین با روش میکرودیالیز در مغز موش صحرایی نر بالغ *
1966 ZO-45 ویشکائی صدیق صغری * مقایسه خصوصیات زیستی نژادهای بومی و اصلاح شده کرم ابریشم ایران *
1967 CG-59 ویکس جرالد RasC and RasG are required for optimal growth and development of Dictyostelium discoideum *
1968 CG-7 هاتف سلمانیان علی ارزیابی گیاهان کلزای ترا ریخت شده با ژن EPSPS *
1969 PP-64 هاج نجاری حسن بررسی تاثیر منابع مختلف ازتی و دوره زیر کشت بر تعادل یونی بافتهای گیاه جوجوبا در شرایط آزمایشگاهی(Simmondsia chinensis(Link) Sch.) (Jojoba) *
1970 BB-26 هادوی مهوش بررسی مقایسه ای میزان آنزیم پراکسیداز موجود در دانه های پسته غیر آلوده و آلوده به قارچ اسپرژیلوس نیجر(A. niger) در ارقام پسته بادامی و احمدآقایی (Pistachio vera L)کرمان در زمانهای مخنلف رویش و بررسی پروتئین های ذخیره ای موجود دراجسام پروتئینی دانه های پسته ارقام بادامی و احمدآقایی *
1971 BB-33 هادی زاده شیرازی نجمه * مطالعه ساختاری و ترمودینامیکی لوسیفرازباکتریایی با استفاده از تکنیک دورنگنمایی دورانی *
1972 PP-59 هادی مجتبی * تشکیل کالوس و شاخههای نابجا از جنینهای جداکشت Pinus eldarica *
1973 CG-12 هاشمی سید محمود * اثر مهار پروتئین کیناز بر تمایز سلولهای مزانشیمی انسا نی به سلول های پیش ساز عصب *
1974 CG-47 هاشمی سید محمود اکیناسه ماده ای فراتر ازمحرک سیستم ایمنی است *
1975 CG-55 هاشمی سید محمود * فیبروسارکومای حرارت دیده علیه فیبروسارکوما، راهی برای ایمنی علیه تومور *
1976 MB-1 هاشمی سید محمود میکرو باکتریم بویس شوک حرارتی دیده ، تویدت نیتریل اکسید را در ماکروفاژصفاقی کاهش می دهد *
1977 MB-18 هاشمی سید محمود القای تولید بیشتر نیتریک اکسایدتوسط مایکوباکتریوم بویس در پی ایمن سازی از راه رکتال *
1978 ZO-41 هاشمی نرگس * دیرین جانور شناسی همستر ها در غار کانی میکائیل (کردستان) *
1979 MB-10 هایگن کریس ارزیابی ایمنی زایی و تخلیص آنتی ژن ترشحی (میکولیل ترانس فراز) از پالوده کشت میکروبی مایکو باکتریم بویس(سویه ب ث ژ) *
1980 PS-121 هسلوپ هاریسون جی اس بررسی تنوع ژنتیکی گونه دیپلویئد ژنوم D (Aegilops tauschii Cosson) در ایران با استفاده از مکان نگاری DNA ریبوزومی 5s وDNA تکراری غیرعامل(dpta1 ) *
1981 PS-8 هسلوپ هاریسون جی.اس. بررسی تنوع زیستی گونه دیپلوئید ژنوم D ٬ Aegilops tauschii Coss در ایران با استفاده از میکرو ساتلایتها *
1982 ZO-117 هوازاده ندا تفاوتهای وابسته به جنس در شرطی شدن القایی مورفین در موش های سفید بزرگ *
1983 HE-22 هواسی پروانه بررسی مقایسه ای نقش کورکومین(زرد چوبه )در کاهش اثرات سیتوتوکسیک رتینوئک اسید بر تکثیر و فعالیت متابولیکی سلولهای استرومای مغز استخوان موش سفید در محیط کشت *
1984 CG-32 هوشمند مسعود مطالعه ژنتیکی نقش میتو کندری در حرکت اسپر ماتوزوئید در مردان عقیم استان کرمانشاه *
1985 PP-7 هیل روبرت اس. تاثیر پلاگ روزنه ای روی تبادلات گازی در یک گیاه بازدانه منطقه جنگل های بارانیfه نام Agrthis roeusta *
1986 MA-38 یارمحمدی میثم بررسی آلودگیهای انگلی ماهی کلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امیر کلایه لاهیجان *
1987 MA-3 یاوری وحید بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در پرتاران چهارخور منطقه ماهشهر(خورموسی) *
1988 CG-15 یخچا لی باقر کلونینگ و بیا ن پپتید جذب کننده فلزات سنگین روی سطح باکتری E.coli *
1989 CG-26 یخچالی باقر ساخت ژن اینتر فرون بتای انسانی با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهای ترجیهی E. COLI *
1990 ZO-81 یزدان داد حسین * مطالعه برخی از صفات ریخت شناسی، ریخت سنجی و بوم شناسی خوتکا در تالاب فریدونکنار *
1991 CG-23 یزدانبخش پیمان تجزیه و تحلیل ابراز اسید فسفاتاز های گیاه آرابیدوپسیس *
1992 CG-69 یزدانپرست راضیه تغییر خاصیت چسبیدگی K562تحت تاثیر گیاه دندروسترا لزوتی *
1993 PP-33 یزدانی محمد تاثیر نیکل در فعال شدن آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانت گیاه چای *
1994 ZO-49 یزدانی مقدم فائزه بررسی مقایسهای کولون دوازده گونه از جوندگان شرق ایران بوسیله هیستوشیمیسه نوع لکتین (PNA, SBA, WGA) *
1995 BB-12 یعقوبی هاشم * تشکیل zero cross- linking در پراکسیداز : اثر روی ساختار و عملکرد *
1996 ZO-135 یوسف پور محمد رضا * تاثیرکاربرد مولتی آنزیم در جیره های حاوی گندم و جو بر خصوصیات زیستی لاشه جوجه های گوشتی *
1997 BB-24 یوسف مصبوغ مرضیه بررسی حضور پروتئین LMG160 در رده های مختلف جانوری *
1998 CG-70 یوسفی ایوب بررسی روشهای مختلف استخراج و رسوب DNAدر ماهی قزل آلای رنگین کمان *
1999 PS-101 یوسفی مهدی تاکسونومی عددی برخی از گونه های جنس ورث Reseda L: Resedaceae در ایران *
2000 PS-43 یوسفی مهدی * تحلیل بیومتریک آگروپیرون کریستاتوم از تیره گندم در ایران *
2001 BB-44 یوسفی نزاد معصومه * بررسی خصوصیات سینتیکی آنزیم لوسیفراز تثبیت شده برروی بستر لیپید سفارز *
صفحه اصلی
برنامه کنفرانس
اطلاعات کنگره
موضوعات کنگره
تاریخ های مهم
هزینه ها
نمایشگاه وکارگاه ها
ثبت نام در کارگاه ها
برگزارکنندگان
شرکت در کنگره
دریافت اطلاعات
ثبت نام در کنگره
ارسال خلاصه مقالات
اخبار کنگره
درباره انجمن زیست شناسی