"قابل توجه آن عده از همكاران محترم كه كه بيش از 6 مقاله ( 2 سخنراني و 4 پوستر ) در كنفرانس پذيرفته شده است مي رساند ، خواهشمند است ضمن تماس تا اول مرداد نسبت به حذف انتخابي اسم خود از ليست نويسندگان مقالات مورد نظر اقدام و در صورت عدم تماس تا اين تاريخ ، دبير خانه علمي كنفرانس راسا بر اساس اولويت نويسندگان ، نسبت به حذف اساميآنها از مقاله اقدام خواهد كرد .اسامي اين افرادعبارت است از :
1- حميد فهيمي
2- شهربانو عريان
3- احمد قهرمان
4- محمد رضا زرين دست
5- رضا حيدري
6- وحيد نيكنام
7- نصرا... رستگار پويان
8- حاج قلي كمي
9-رمضانعلي خاوري نژاد
10- احمد مجد "


پوسترها سخنراني ها عناوين ارائه دهنده نويسندگان کد
*
بررسي اثر مورفين بر روي زاده هاي موش هاي شرطي شده
آبادي مهديه ZO-118
*
مطالعه پروفيل پروتئين نخودهاي سفيد٬قرمز و سبز از خانواده لگومينها و بررسي فعاليت آلرژي زايي آنها * آبنوسي محمد حسين BB-79
*
اثرات پراکسيد هيدروژن ، ساکارز و مدت زمان نگهداري روي پايداري آنتوسيانين انگور سياه سردشت ( Vitis vinifera ) * آبياري محمد PP-100
*
تاثير نور٬دماpH٬و مدت زمان نگهداري روي رنگ و پايداري آنتوسيانين * آبياري محمد BB-69
*
اثر شوري بر پروتئين ها وآنزيم ها در رقم هاي مختلف ترتيکوم
آتشين طاهره PP-97
*
تعيين برخي فاکتورهاي بيوشيميايي خون رت
آجوداني مهسا BB-80
*
تنوع گياهي تهران
آخاني حسين PS-81
*
بررسي پوشش گياهي خاک طبعت چرديسان و اثر کاشت درختان بر تنوع گياهي
آخاني حسين PS-82

* بررسي اثرات گياه دارويي .chasteberry tree) Vitex agnus castus L ) بر رشد و نمو جنيني موش سوري
آذر نيا مهناز HE-5
*
بررسي اثرات مورفولوژيكي وهيستولوژيكي رژلب بركبد جنينهاي موشهاي نژاد بالب در هفته آخر بارداري
آذر نيا مهناز HE-11
*
بررسي تاثيرات اشعه گاماي کبالت 60 با دوز پايين بر برخي پارامترهاي رشد و محصول گياه گوجه فرنگي Lycopeisicon esculentum
آذرفام پروين PP-75
*
بررسي تاثيرات اشعه گاما بر روي برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي بذر گندم رقم الوند Triticum aestivym CV : alvand
آذرفام پروين PP-90
*
بررسي ا ثرا ت گياه زعفرانL. Crocus sativus بر رشدو نمو جنيني موش سوري

آذرنيا مهناز HE-19
*
جداسازي ، القاوتخليص ناحيه ايمنوژن سيستئين پروتئيناز تيپ I انگل ليشمانيا اينفانتوم
آذري مهناز CG-80

* اثرات سازگاري بر آناتومي سطح برگ و جذب و مقادير رنگدانه هاي سرخس بوستوني درون شيشه اي ( Nephrolepis exaltata Schott cv . Bostoniensis
آذريان حسين PP-13

* اثرات سازگاري بر آناتومي سطح برگ و جذب و مقادير رنگدانه هاي سرخس بوستوني درون شيشه اي ( Nephrolepis exaltata Schott cv . Bostoniensis
آذريان عباس PP-13
*
مقايسه چند سويه مخمر نان از لحاظ ميزان رشد و مصرف قند محيط کشت * آذين مهرداد MB-40
*
مقاله ادغامي
آراسته امير BB-45
*
بررسي وضعيت تاكسونوميكي جمعيت پنجزاري ماهيان جنس Leignathus ( Leignathidae ) سواحل جنوبي جزيره قشم
آرزم فاطمه MA-15
*
بررسي مقايسه اي خصوصيات مورفومتريك و مريستيك ماهي سوف حاجي طرخان ( Perca fluviatilis ) در تالاب انزلي و تالاب اميركلايه لاهيجان
آرمون پور علي MA-21
*
بر رسي تاکسونومي عددي تعدادي از گونه هاي سالسولا و سوئدا درايران
آريا وند احمد PS-73
*
بررسي مقدماتي جوامع گياهي منطقه ونک سميرم (استان اصفهان)
آرياوند احمد PS-112
*
بررسي برخي از خصوصيات زيستي سه گونه شوريده ؛ حلواسياه و سنگسر كاكان براي تعين زما ن تخمريزي در آ بهاي درياي عما ن ( استان سيستان و بلوچستان ) * آژير محمد تقي ZO-67
*
مقاومت نيکل ورشد گونه هاي گياهي سرپنتين وغيرسرپنتين در پاسخ به نيکل در کشت هيدروپونيک * آسمانه طهماسب PP-57
*
جداسازي والقاء آنزيم لاکاز از يک سوش باکتريايي ملانين ساز خاکزي
آسوده احمد BB-25
*
آناليز کاريولوژيکي گونه هاي جنس (Spermophilus (Mammaslia: Rodentia * آشناگر فرزانه ZO-54
"
"تمايز مورفولوژيكي Artemia urmiana در چهار ايستگاه جغرافيايي مختلف از درياچه اروميه
(آذربايجان غربي- ايران)

آق ناصر ZO-59
*
خصوصيات بيومتريكي و بيولوژيكي سيست آرتميا پارتنوژنتيكا و آرتميا ارومياناي پرورش يافته در استخرهاي خاكي سايت قبادلو- عجبشير
آق ناصر ZO-75
*
بررسي اثرات شوري بر رشد آرتميا ي درياچه مهارلوتحت شوريهاي مختلف در شرايط آزمايشگاهي
آق ناصر ZO-130
*
بررسي تغيرات احتمالي در توالي ناحيه غير کد شونده پروتئين Fويروس سرخک،سوش واکسني (ALK-C)با استفاده از روش RT-PCR
آقائي پور خسرو CG-76
×
بررسي تاكسونومي جنس Campanula در ايران × آقابيگي فاطمه PS-45
*
مقاله ادغامي
آقابيگي نبي اله BB-70
*
بررسي اثر خود مسمومي عصاره آبي ارقام مختلف برنج ( Oriza sativa L. ) بر پارامتر هاي رشد گياه کامل در محيط هيدروتونيک * آقاجانزاده طاهره السادات PP-94
*
بررسي اثر اسيد ساليسيليک بر جوانه زني و رشد دانه رست ارقام مختلف برنج ( Oryza sativa ) * آقاجانزاده طاهره السادات PP-108
*
بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژني جمعيت پلاسميدوم ويواکس در شمال وجنوب ايران با استفاده از مارکر مولوکلي MSP
آقاجري مهرنوش CG-31
*
مطالعه تکوين هيپوفيز ماهي سفيد قبل از تفريح تخم تا رسيدن به وزن 1 گرم
آقامعالي محمود رضا HE-26
*
مراحل رسيدگي تخمک کفال طلايي درياي خزر (Liza aurata) با تاکيد بر مطالعه بيشتر مراحل نهايي رسيدگي آن
آقامعالي محمودرضا MA-32
*
اثر کمبود سولفات بر توليد بتا کاروتن در جلبکDunaliella salina (جدا شده از مرداب گاو خوني اصفهان) * آقايي پيمان PP-38
*
استفاده از نسخه افزايش يافته ژن اکسيدوردوکتاز در افزايش بيان ژنهاي گوگردزايي
آقايي مقدم الهام BB-51

* استفاده از نسخه افزايش يا فته ژن اکسيدو ردوکتاز در افزايش بيان ژنهاي گوگرد زدايي
آقايي مقدم الهام CG-3

* "ارزيابي شيب غلظت Puresperm در جداسازي اسپرمهاي انساني حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گيري فلورسانس درجا" * آل احمد فاطمه 84
*
مطالعه هيستولوژيک هپاتوپانکراس ماهي بني (Barbus Sharpeyi) * آلبو غبيش نعيم HE-28
*
مطالعه برخي خصوصيات مورفومتريک و مريستيک گکوي خانگي شکم زرد Hemidactylus flaviviridis در ايران
آنجفي سارا ZO-56

* بررسي الگوي مکاني درختان کرکف (Acer platanoides L) در جنگل هاي شفارود، رضوان شهر گيلان : مطالعه موردي * آهني حميد PS-20
*
بهينه سازي روش استخراجDNAاز برگ زيتون
ابدالي نرگس CG-68
*
تشخيص باکتري توليد کننده بيوسورفاکتانت
ابراهيم پور غلام حسين MB-45
*
Biodesulfrization of DibenZOthiophene with Pseudomonas aeruginosa PG201
ابراهيم پور غلام حسين MB-54
*
بررسي پروتئين هاي ذخيره اي و آنزيم هاي دانه گندم هاي ديپلوئيد ايران * ابراهيم زاده حسن BB-50

* بررسي ايزوزيمي آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در تحمل به شوري گياه سيب زميني
ابراهيم زاده حسن PP-4

* "Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704)"
ابراهيم زاده حسن PP-5

* اثر شوري و خشکي بر پروتئين ها ، پرولين و آنزيم هاي آنتي اکسيدان در دانه رستهاي دو گونه گون
ابراهيم زاده حسن PP-9
*
اثر تنش شوري بر بيوسنتز آلکالوئيد ها در گياه کامل و کشت بافت آتروپابلادونا
ابراهيم زاده حسن PP-45
*
بررسي فعاليت آنزيمهاي اسيد فسفاتاز و آلکالين فسفاتاز گونه هاي گياهي با همزيستي ميکوريز در بخش غربي ذخيره گاه زيست کره توران
ابراهيم زاده حسن PP-65
*
اثر شوري بر پروتئين ها وآنزيم ها در رقم هاي مختلف ترتيکوم * ابراهيم زاده حسن PP-97
*
جداسازي آنتراکوئينون آليزارين از گياه روناس Rubia tinctorum منطقه بافق
ابراهيم زاده معبود حسن BB-52
*
بررسي تاثير برخي عوامل فيزيکي و شيميايي بر فراواني و پراکنش لاروهاي کرونوميده (دوبالان) در رودخانه گلپايگان
ابراهيم نژاد محمد ZO-72
*
مطالعه تاثير برخي عوامل فيزيکي و شيميايي بر فراواني و پراکنش بي مهرگان بزرگ رودخانه گلپايگان
ابراهيم نژاد محمد MA-39

* شناسايي تاکسونوميک لاروهاي کرونوميده (دوبالان ) در رودخانه ماربر (استان اصفهان )
ابراهيم نژاد محمد ZO-26
*
بررسي تأثير امواج الكترو مغناطيس سينوسي 50 هرتز (شدتهاي 32/7-33/1 ميلي تسلا) بر تكوين تلن سفالون مغز و چشم جنين جوجهنژاد لگهورن سفيد، در مرحله پيش از انكوباسيون، با كمك ميكروسكوپ الكتروني (TEM) * ابراهيمي جونوشي صغرا HE-31
*
تداخل عمل پاپاورين با سرفه القاءشده بوسيله انالاپريل در خوکچه هندي
ابراهيمي سلطان احمد ZO-105
*
مطالعه اثر آللوپاتيک کافئين (1و3و7- تري متيل گزانتئين) و اثرات متقابل آن با آسکوربيک اسيد بر نشست يونهاي سديم..... از بذور در حال جوانه زني گندم(رقم چمران) * ابراهيمي مجيد PP-68
*
بررسي اثرات آسکوربيک اسيد ( vitc ) بر جوانه زني و رشد دانه رستهاي رقم چمران * ابراهيمي مجيد PP-95
*
بررسي خصوصيات مورفومتريكي 3 جمعيت Hyla savignyi و تعيين كاريوتيپ اين گونه در استان فارس * ابراهيمي مهرگان ZO-68

* حذف ترکيبات فنلي از خيساندة تفالة سيب (API) براي بهبود محيط پيش کشت در توليد صمغ گزانتان توسط باکتري Xanthomonas campestris * ابراهيمي مينا MB-14

* ايزو آنزيم هاي پراکسيدازي و اکسين اکسيدازي به عنوان نشان گر هاي مولکولي تشکيل گل در زعفران مزروعي * ابريشم چي پروانه PP-6
*
اثر تنش شوري بر ميزان فسفر گياه گوجه فرنگي
ابريشم چي پروانه PP-102
*
مطالعه پراکنش فصلي شانه دار Mnemiopsis leidyi در درياي خزر (منطقه نور)
ابطحي ب MA-30
*
پارامترهاي رشد و ميزان مرگ و ميرماهي شير (Scomberomerus commerson) در سواحل استان هرمزگان
ابطحي بهروز ZO-84
*
بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژني جمعيت پلاسميدوم ويواکس در شمال وجنوب ايران با استفاده از مارکر مولوکلي MSP
ابوئي مهريزي اکرم CG-31

* بررسي زيست محيطي تالاب انزلي با تاکيد بر نتايج ميکروبي
ابوالفتحي معصومه PS-10

* ارزيابي گياهان کلزاي ترا ريخت شده با ژن EPSPS
ابوالمعالي شمس الضحي CG-7

* بررسي اثرات گياه دارويي .chasteberry tree) Vitex agnus castus L ) بر رشد و نمو جنيني موش سوري
اجتماعي مهر شهرام HE-5
*
بررسي ا ثرا ت گياه زعفرانL. Crocus sativus بر رشدو نمو جنيني موش سوري

اجتماعي مهر شهرام HE-19
*
تعيين آستانه تحمل گياه Lepidium sativum نسبت به Cr+3
اجتهادي حميد PP-36
*
اثر تنش شوري بر ميزان فسفر گياه گوجه فرنگي
اجتهادي حميد PP-102
*
مطالعه وشناسائي گاستروميست هاي منطقه سياه رودبار در شمال ايران
اجتهادي حميد PS-99
×
مطالعه و بررسي سيستماتيك و تاكسونومي عددي جنس Jurinea Cass Compositae
اجتهادي حميد PS-35
×
معرفي خصوصيات مورفولوژي و تشريحي گياه Ribes Khorasanicum به عنوان گونه اندميك شمال خراسان
اجتهادي حميد PS-58

* مطالعه مورفولوژي و تاکسونومي عددي برخي از گونه هاي جنس زالزالک Crataegus
اجتهادي حميد PS-17

* معرفي و ارايه فلور، شکل زيستي٬ کوروتيپ و تنوع زيستي گونه هاي گياهي منطقه خضري-قاين(خراسان)
اجتهادي حميد PS-24
*
"مقايسه دو گونه Medicago truncatula و Medicago sativa در توليد کالوس و اثر هورمونهايNAA, BAP واتينيل استراديول در باز زايي اين گونه ها"
احسان پور علي اکبر PP-60
*
اثر تابش uv-c روي مقاومت به شوري کالوس سيب زميني واريته هاي وايت دزيره و کوزيما
احسان پور علي اکبر PP-104
*
اثر اسيد آسکوربيک و تنش شوري بر درصد جوانه زني و جذب يون در گياه يونجه ( Medicago sativa ) در شرايک کشت در شيشيه
احسان پور علي اکبر PP-109

* آناليز پروموتر ژنهاي SFL1 وSFL2 در گياه Arabidopsis thaliana با استفاده از Gateway cloning system * احسانپور علي اکبر CG-1
*
بررسي فونستيک مارمولکهاي شمال استان اردبيل
احمد زاده فراهم ZO-57
*
تفاوتهاي جنسي و تعيين جنسيت محيطي درلاكپشت بركهاي اروپايي Emys orbicularis
احمد زاده فراهم ZO-61
*
تاثير برخي از پروبيوتيكها بر پاتوژنهاي مهم
احمد نژاد محدثه MB-34

* بررسي زيست محيطي تالاب انزلي با تاکيد بر نتايج ميکروبي
احمدزاده لايقي تهمينه PS-10
*
اسبچه خزر، ثروت ملي ايران
احمدي آشتياني حميد رضا ZO-65
*
بررسي اثرسيليمارين در کنترل و کاهش آسيبهاي کبدي ناشي از سم Amanita phalloides در سگ
احمدي آشتياني حميد رضا ZO-129
*
تعيين برخي فاکتورهاي بيوشيميايي خون رت
احمدي آشتياني حميدرضا BB-80
*
بررسي و تعيين محدوده شنوايي رت * احمدي آشتياني حميدرضا ZO-134
*
مطالعه اثرميدانهاي الکترومغناطيسي بر فاکتورهاي خوني گوسفند
احمدي آشتياني حميدرضا ZO-146
*
تاثير انواع روغنهاي غذايي مصرفي بر ميزان ليپيدهاي خون در خرگوش
احمدي اصل ناصر BB-61
*
بررسي تاثير عوامل فيزيکوشيميايي بر فلور فيتوپلانکتوني حوضچه تصفيه پساب
احمدي اکرم PS-109

* کلونينگ و بيا ن پپتيد جذب کننده فلزات سنگين روي سطح باکتري E.coli
احمدي دانش حورا CG-15
*
ساخت ژن اينتر فرون بتاي انساني با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهاي ترجيهي E. COLI
احمدي دانش حورا CG-26

* اثر کانالهاي پتاسيمي وابسته به ATP بر حافظه وابسته به وضعيت مرفين در روش اجتنابي غير فعال * احمدي شمس الدين ZO-13
*
تاثير نوع محيط کشت در توليد رنگدانه باکتريايي سراشيا مارسسنس * احمدي فخر فاطمه MB-49
*
مطالعه اختلافات مرفومتريک و مريستيک در دورگه هاي حاصل از آميزش متقابل ماهيان سفيد وسيم
احمدي محمد رضا ZO-141
*
بررسي تغييرات کمي و کيفي جمعيت زئوپلانکتونها در استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي استان گيلان
احمدي محمدرضا PS-89
*
بررسي برخي خصوصيات بيو لوژيک ماهي سياه کولي Vimba vimba persa مهاجر به رودخانه سفيد رود
احمدي محمدرضا ZO-71
*
اثر حفاظتي فلاونوئيدهاي گياه شويد بر ميزان گلوکزخون در رتهاي ديابتي شده با آلوکسان منو هيدرات
احمدي محمودآبادي نارگل BB-60
*
تاثير ميکوريز VA بر ميزان قند و پروتئين لوبيا ( Phaseolus vulgaris ) در شرايط شوري خاک * احمدي مقدم علي PP-53
*
بررسي فعاليت بي هوازي باکتري Thiobacillus ferrooxidansدر محلول سازي مس از خاکهاي سولفيدي
احمدي مقدم علي MB-23
*
گزارشي از پراکنش سيانوباکتريهاي هتروسيت دار در گندم زارها وجنگل استان با توجه به ميزان ماکرو المنتهاي خاک
احمدي مقدم علي PS-91

* بررسي اثرات 24- اپي براسينوليد ار افزايش مقاومت گياهان کلزا ( Brassica napus L. ) به تنش خشکي * احمدي موسوي عفت السادات PP-19
*
دکسترومتورفان اثرات مهاري Anti- NT4 را بر تولرانس مورفيني تقويت مي نمايد
احمدياني ابوالحسن ZO-106
*
تاثير اريتروپويتين نوترکيب انساني در جلوگيري از افزايش تيتر آنتي باديهاي ضد HLA دررت هاي حساس شده
اديب مينو ZO-139
×
معرفي خصوصيات مورفولوژي و تشريحي گياه Ribes Khorasanicum به عنوان گونه اندميك شمال خراسان × اديبي فرح PS-58

* کلونينگ و بيا ن پپتيد جذب کننده فلزات سنگين روي سطح باکتري E.coli
اربا بي مهدي CG-15
*
اثر تنش شوري بر بيوسنتز آلکالوئيد ها در گياه کامل و کشت بافت آتروپابلادونا * ارباب زاده مژگان PP-45
*
تاثير تشعشات تلفن همراه روي جوانه زني و رشد اوليه دانه رستها درنخود فرنگي
اربابيان صديقه BB-78

* مطالعه مورفولوژي و تاکسونومي عددي برخي از گونه هاي جنس زالزالک Crataegus * ارجمندي علي اصغر PS-17
*
مقاومت داروئي ونمودار پلاسميدي اشرشياکلي هاي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونتهاي ادراري * ارشاد لنگرودي مريم MB-39
*
بررسي اثر ال- کارنتين بر روند رشد و ترکيب بدن بچه فيل ماهي پرورشي (Huso huso)
ارشد عما ZO-53
*
RasC and RasG are required for optimal growth and development of Dictyostelium discoideum
اسپايگلمن جورج ب. CG-59
*
توليد و خالص سازي آنتي بادي پلي کلونال ضد لنفوسيتهاي T انسان (انتي تيموسيت گلوبولين)
استخري رسول BB-68

* بررسي تنش اسمزي در گياهان نخود فرنگي ( Pisum sativum ) پس از ترانسفورماسيون
استيگلن مريم PP-8
*
پاسخ هاي فيزيولوژي به تنش اسمزي در گياهان نخود فرنکي در حال رشد
استيگلن مريم PP-89

* بررسي اثر ساليسيلسک اسيد بر ميزان ترکيبات ثانويه ( ساپونين ها و آنتوسيانين ها ) و القاي مقاومت ضر ميکروبي در گياه دارويي ميناي چمني ( Bellis perennis L) * اسدي اکرم PP-17

* ميکرو مورفولوژي پوسته کپسول، پوسته دانه و سطح دانه گرده در بخش Supinae از جنس Linaria در ايران
اسدي مصطفي PS-16
*
معرفي ويژگيهاي Geo-ecologic (جغرافيايي - اکولوژيک) گونه هاي بخش Pnigma Dumort از جنس Poaceae ) Bromus L ) در ايران
اسدي مصطفي PS-96
*
بررسي تاکسونوميکي تيره Polygalaceaeدر ايران
اسدي مصطفي PS-83
*
بررسي ايريدوئيد گليکوزيدهاي جنس Veronica sect. Alsinebe subsect. Megasperma
اسديان روشنک PS-122
*
بررسي ايريدوئيد گليکوزيدهاي جنسVeronica sect.Alsinebe subsect.Megasperma
اسديان روشنک PS- 122
" * "مطالعه تاريخچه زندگي نيوت زرد خالدار
ايراني
(Neurergus microspilotus: Salamandridae)

اسديان نارنجي سميه ZO-80

* جمع آوري Neurergus kauseri ازکوهستانهاي جنوبي زاگرس ( Caudata : Salamandridae)

اسديان نارنجي سميه ZO-24
*
بررسي خصوصيات مورفومتريكي 3 جمعيت Hyla savignyi و تعيين كاريوتيپ اين گونه در استان فارس
اسماعيلي حميد رضا ZO-68
*
ريخت شناسي استخوان پور وهيال واهميت آن در تاکسونومي تعدادي از ماهيان آب شيرين ايران * اسماعيلي حميد رضا ZO-73
*
مطالعه اثرات طول موجهاي مختلف طيف مرتي بر رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان
اسماعيلي حميد رضا MA-31

* "اولين گزارش کاريوتيک ماهي سرمخروطي پارسي (شعاع بالگان : کپورماهيان) (Petroleuciscus persidis (Coad, 1981 از جنوب ايران " * اسماعيلي حميد رضا ZO-21
*
بررسي اثرات شوري بر رشد آرتميا ي درياچه مهارلوتحت شوريهاي مختلف در شرايط آزمايشگاهي
اسماعيلي حميدرضا ZO-130
*
ارزيابي تجمع عناصر سرب و کادميوم در بافتهاي مختلف موش قهوه اي در شهر نور
اسماعيلي ساري عباس HE-21
*
بررسي سطوح غلظت نيترات، نيتريت، آمونياک وفسفات در آبهاي زير زميني و سطحي حد فاصل محمود آباد تا رويان
اسماعيلي ساري عباس PS-111
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA
اسماعيلي م CG-34

* پاسخ آنتي اکسيداني آنزيمي به استرس اکسيداتيو در جلبک داناليه لا
اسميرنوف نيکلاس PP-3

* بررسي پايداري ژنتيکي گياهچه هاي حاصل از کشت بافت نخل خرما با استفاده از مارکر هاي RAPD * اشراقي پريسا CG-17
*
واکنش گياه کلزا به سميت کادميوم * اشرف پريسا PP-106
*
نقش ژن هموميوسين-4در مقاومت به تنشهاي زيستي در گياه ارابيدوپسيس
اشميت اتو CG-45
*
استفاده از Agrobacterium rhiZOgenes براي توليد ريشه هاي القايي در چندگياه دولپه
اصغرزاده احمد MB-28

* بررسي تاثر همزيستي قارچ ( Glomus intraradices ) در مقاومت به شوري در سه گونه مختلف گياهي * اصغري حميد رضا PP-23

* بررسي اثرات روي ( Zn ) بر ميزان مقاومت به شوري در هشت رقم برنج
اصفهاني مسعود PP-25

* بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر نمد گياه نخود Cicer arientinum در مرحله رويشي * اطهري نيا معصومه PP-14
*
اثرات بکارگيري شبه هورمون جواني بر متابوليسم پروتئين در کرم ابريشم(Bombyx noir L ) * اعتباري کيوان ZO-147
*
بررسي مقايسه اي اثرات خوراکي و تنفسي ماده متيل ترشيري بوتيل اتر (MTBE)بر برخي پارامترهاي خوني و اندامي در موش سفيد ماده
افتخاري علي ZO-133
*
مقايسه اثرات ويتامين هاي D2وD3بر اتروسکلروز در آئورت و کرونر رت
افروز تاجي ZO -35
*
تاثير اريتروپويتين نوترکيب انساني در جلوگيري از افزايش تيتر آنتي باديهاي ضد HLA دررت هاي حساس شده
افروز تاجي ZO-139
*
اثر آرسنيک بر سلولهاي خوني رات
افروز تاجي ZO-124

* مقايسه اثرات فيتو استروژن هاي طبيعي وتجاري بر ميزان ليپيدها وليپوپروتئين هاي سرم خون راتهاي نر هيپر کلسترولميک
افروز تاجي ZO-14

* تاثير پلاگ روزنه اي روي تبادلات گازي در يک گياه بازدانه منطقه جنگل هاي بارانيfه نام Agrthis roeusta * افشار محمديان منصور PP-7

* بررسي پايداري ژنتيکي گياهچه هاي حاصل از کشت بافت نخل خرما با استفاده از مارکر هاي RAPD
افقي حميده CG-17

* بررسي زيست محيطي تالاب انزلي با تاکيد بر نتايج ميکروبي * اکبر زاده امير PS-10

* استفاده از نسخه افزايش يا فته ژن اکسيدو ردوکتاز در افزايش بيان ژنهاي گوگرد زدايي
اکبرزاده شعر باف سودابه CG-3
*
استفاده از نسخه افزايش يافته ژن اکسيدوردوکتاز در افزايش بيان ژنهاي گوگردزايي
اکبرزاده شعرباف سودابه BB-51
*
کلونينگ و بيان ژن گلوکز اکسيدازاز آسپر ژيلوس نيجر درE.coli
اکبري عيد گاهي محمد رضا CG-38
*
بررسي محتواي اسيد آمينه پرولين در برگ و ريشه دو ژنوتيپ يونجه يک ساله تحت تنش خشکي
اکبري غلام عباس PP-93

* فعال شدن پلاسمينوژن به وسيله استرپتوکيناز وفعال کننده پلاسمينوژن نوع ادراري * اکرمي محمد BB-11
*
عادت غذايي سمندر خال زرد Neurergus microspilotus در نهر کاوات در استان کرمانشاه * اکيا فهيمه ZO-148
*
بررسي وزن تر و مقدار قند هاي ساقه ارقام و لاين هاي سورگوم شيرين در مراحل مختلف رشد * المدرس عباس PP-84
*
تغيير ميزان پرولين سورگوم شيرين ودانه اي در مراحل مختلف رشد تحت شوري متفاوت آب آبياري
المدرس عباس PP-56
*
بررسي تاثير برخي عوامل فيزيکي و شيميايي بر فراواني و پراکنش لاروهاي کرونوميده (دوبالان) در رودخانه گلپايگان * اله بخشي الهام ZO-72

* تعيين چند شکلي ژنوتيپهاي گندم بومي سيستان با استفاده از RADP-PCRومقايسه آن با نشانگر ISJ * امام جمعه عباسعلي CG-4
*
مقايسه روش هاي استخراج DNAدر قارچ خوراکي Agricus bisporus با استفاده از PCRبا پرايمر هاي تصادفي و نيمه تصادفي
امام جمعه عباسعلي CG-71
*
بررسي واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در گندم
امام جمعه علي PP-58

* تعيين خصوصيات سنتيکي و ساختاري آنزيم لوسيفر از گونه Lampyris turkestranicus
امامزاده عبدالرحمان BB-9
*
بررسي تغيرات احتمالي در توالي ناحيه غير کد شونده پروتئين Fويروس سرخک،سوش واکسني (ALK-C)با استفاده از روش RT-PCR * امامي امير CG-76
*
توليد پروتئين نو ترکيب ايمني زا در E.coli از ژن سنتتيک قسمتي ازclostridium botulinum
امامي جعفر CG-60
*
جداسازي گونه هاي رايج باکتريهاي موجود در آب جزيره سيبري واقع در خليج فارس و بررسي برخي ويژگي آنزيمي آنها
امتيار جو مژگان MB-32

* بررسي فعاليت ضد ميکروبي کمپلکس هاي [N-فنيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II)، [N-فنيل پارا متيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و[N-فنيل پارا نيترو تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و ليگاندهاي N-فنيل تيوبنزآميد
امتيازي گيتي MB- 3
*
بهينه سازي استخراج DNA از خاک ورسوبات محيطي
امتيازي گيتي CG-36

* شناسايي باکتريهاي تجزيه کننده فنل از طريق PCR
امتيازي گيتي MB-4
*
جداسازي سيتوفاگا از حلزون و بررسي خواص سلولازي آن * امتيازي گيتي MB-17
*
جداسازي باسيلوسهاي تثبيت کننده ازت و توليدکننده سلولاز
امتيازي گيتي MB-21
*
معرفي حلزونهاي آب شيرين منطقه شرق گيلان
اميدوار صادق MA-18
*
مقاومت داروئي ونمودار پلاسميدي اشرشياکلي هاي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونتهاي ادراري
اميرمظفري نور MB-39
*
جداسازي سويه اي Bacillus coagulans ترموفيل وآلکالوفيل مولد آنزيم α-آميلاز مقاوم به حرارت و بررسي پارامترهاي موثر بر فعاليت آنزيمي
اميرمظفري نور MB-41
*
جداسازي و شناسايي باکتريهاي موجود در کشتهاي آغازگر ماست هاي محلي گلستان
اميرمظفري نور MB-42
*
شناسايي مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتوميکي ساختارهاي ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss * اميري حمزه PP-86
*
گزارش جنس جديدAneura از جگرواشها براي ايران * اميري علي اصغر PS-107

* فراساختار نوشگاه و ترشح نوش در Pegnum harmala
امين دوست محمد PP-24

* خالص سازي وتعيين خصوصيات بيوشيميايي آنزيم پلي گالاکتروناز حاصل از قارچ تترا کوکوسپوريوم * امين زاده سعيد BB-4
*
تأثير عصاره ميوه گياه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپريدول بر ميزان هورمون لوتئيني و تستوسترون درموش سوري نر
امين غلامرضا ZO-114

* مطالعه اثر ميتو ژنهاورتينوئيک اسيد بر رشد وزيکول چشمي و لنزي 10/5 روزه جنين موش ( NMRI) در محيط کشت
اميني علي HE-7
*
بررسي مقايسه اي نقش كوركومين(زرد چوبه )در كاهش اثرات سيتوتوكسيك رتينوئك اسيد بر تكثير و فعاليت متابوليكي سلولهاي استروماي مغز استخوان موش سفيد در محيط كشت * اميني علي HE-22
" *
"بررسي تمايز سلولهاي بنيادي عصبي گرفته شده از مغز مياني جنين موش Albino-NMRI در محيط کشت سلولي
اميني علي HE-1
*
سيکل هاي بيضه اي و اپيديديمي در سوسمار مار چشم (Ophisops elegans(Lacertidae * اميني علي ZO-98
*
جداسازي سلولهاي بنيادي مشتق از استروماي مغز استخوان و بررسي ويزگيهاي مورفولوژيکي آنها در محيط کشت
اميني علي ZO-126
*
مطالعه اختلافات مرفومتريک و مريستيک در دورگه هاي حاصل از آميزش متقابل ماهيان سفيد وسيم
اميني فرهاد ZO-141
*
اثرات براسنو استروئيد و باندهاي مختلف اشعه ماورائ بنفش بر مقدار رنگيزه ها در برگهاي لپه اي وسه برگچه اي گياه سويا * انتشاري شکوفه PP-62
*
بررسي اثر آللوپاتيکي عصاره آبي دو رقم گياه کلزا بر شاخصهاي جوانه زني سويا * انصاري صابر PP-61
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA
اوسطي آشتياني ز CG-34

* اهميت بيولوژيکي ژن Itpa کد کننده اينوزين تري فسفاتاز
اونيشي يوشينوري CG-16
*
تنوع زيستي گياهي منطقه درکش در استان خراسان شمالي * ايداني مرجانه PS-87
*
بررسي اثر برخي از تنظيم کننده هاي رشد بر عملکرد رويشي و توليد محصول خيار پارتنوکارپ در شرايط گلخانه اي * ايران بخش عليرضا PP-39
*
اثرات برخي از تيمارهاي شيميايي و فيزيکي بر ريز غده زايي گياه سيب زميني در شرايط کشت بافت
ايران بخش عليرضا PP-87

* مقايسه اثرات فيتو استروژن هاي طبيعي وتجاري بر ميزان ليپيدها وليپوپروتئين هاي سرم خون راتهاي نر هيپر کلسترولميک * ايرانمنش شهره ZO-14
*
بهينه سازي شرايط کشت بافت و تراريخت نمودن گياه کلزا با استفاده از اگروباکتريوم تومه فاسينس
ايري ع CG-29
*
تاثير انواع روغنهاي غذايي مصرفي بر ميزان ليپيدهاي خون در خرگوش
ايلخاني پور مينا BB-61

* مطالعه تجربي اثر نيتريک اکسايد در ميزان TSH وهورمونهاي تيروئيدي * ايلخاني پور مينو ZO-1
*
بررسي تجربي اثر نيتريک اکسايد بر ميزان هورمون پرولاکتين در خوکچه هندي * ايلخاني پور مينو ZO-108
*
مطالعه تجربي اثر داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي NSAIDS بر ميزان قند خون و هورمون کورتيزول
ايلخاني پور مينو BB-82
*
مقاله ادغامي
ايلخاني پور مينو BB-77
*
بررسي اثر آللوپاتي Hordeum.spontaneum بر روي ميزان پروتئين و فعاليت برخي از آنزيم هاي ارقام گندم
ايلخاني زاده مهتاب PP-80
*
بررسي توان آللوپاتي برخي از ارقام گندم زراعي ( Triticum aestivum ) و جو درخ ( Hordeum sponteneum ) * ايلخاني زاده مهتاب PP-112
*
اسا نس در منه ها ي آذربا يجا ن شرقي از ديد گا ه بيو لو ژيکي * ايما ني يوسف PS-63
*
بررسي اثر ال- کارنتين بر روند رشد و ترکيب بدن بچه فيل ماهي پرورشي (Huso huso)
ايمانپور نمين جاويد ZO-53
*
تأثير DEHP (دي اتيل هگزيل فتالات) بر از سر گيري ميوز، بلوغ و تکوين آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش سوري
ايماني حسين HE-12
*
بررسي تاثير سيستئامين بر از سرگيري ميوز و بلوغ آزمايشگاهي تخمكهاي نارس موش و تكوين جنينهاي حاصل از آن
ايماني حسين HE-25
*
معرفي نشانگرهاي ژنتيکي جهت شناسايي سيست هاي ارتميا با چگالي متفاوت در درياچه اروميه به روش PCR-RFLP * ايماني فر امين CG-27
×
بررسي بوم شناسي فردي درمنه معطر Astremia fragrans Willd گونه سازگار اراضي شور مارني آذربايجان شرقي
ايماني يوسف PS-41
*
شناسايي سريع سالمونلا تيفي موريوم از نمونه هاي غذايي با استفاده از تکثير fliC
ايوبي حميد رضا MB-30
*
مقايسه الگوي پلاسميدي و مقاومت به عوامل ضد ميکروبي در ميان ايزوله هاي تهيه شده از باکتري Salmonella enteritidis در کرمانشاه
ايوبي حميدرضا MB-48

* مقاله ادغامي
بابائي علي BB-6
*
بررسي اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجيح مکاني شرطي شده ناشي از مورفين با روش ميکرودياليز در مغز موش صحرايي نر بالغ
باباپور وهاب ZO-137
*
بررسي سيستماتيکي Eremopyrum در ايران
بابايي خديجه PS-85
*
شناسايي فون عقربهاي استان اردبيل
بابايي محمد ZO-50
*
تاثير عوامل غير زيستي در ميزان توليدات اوليه درياچه مخزني سد ارس
بابايي هادي PS-79
*
" سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلي" * بابايي هادي PS-86
*
مطالعه پروفيل پروتئين نخودهاي سفيد٬قرمز و سبز از خانواده لگومينها و بررسي فعاليت آلرژي زايي آنها
بابت ام. ام. BB-79
*
بررسي مقايسه استرس اکسيداتيو خون پرسنل اتاق عمل مواجه يافته با گازهاي بيوشي با افراد مواجه نيافته
بادکوبه هزاوه پوران ZO-113

* بررسي مقدماتي تنوع زيستي نيام بالان آبزي (حشرات ) در چشمه جويبار چهار چشمه پارک ملي بمو، شيراز، ايران * باراني بيرانوند حسين ZO-19
*
بررسي برخي خصوصيات بيو لوژيک ماهي سياه کولي Vimba vimba persa مهاجر به رودخانه سفيد رود * بازاري مقدم سهيلا ZO-71
*
مطالعه روند تکامل تخم هاي پلي اسپرمي و مقايسه آن با تخمهاي منو اسپرمي در ماهي خاوياري ، تاسماهي ايران
باطبي مريم HE-10

* بررسي اكولوژيك گونه پسته وحشي Pista cia atlantica subsp mutica (Fisch.&Mey.) Rech.f. در منطقه ميمند کرمان
باقري ليلا PS-7
*
بررسي وضعيت تاكسونوميكي جمعيت پنجزاري ماهيان جنس Leignathus ( Leignathidae ) سواحل جنوبي جزيره قشم * باقريان علي MA-15

* کشف و بررسي الگوي بيان ژنهاي متعلق به خانواده رک کيو در گياهان * باقريه نجار محمد باقر CG-18
*
نظريه تنوع زيستي و کايراليتي اسيدهاي آمينه * بامداد کوروش BB-64
*
طراحي پروتئين دوکاره
بامداد کوروش BB-20
*
مطالعه غلظت برخي از اجزاء غير الكتروليتي مايع آلانتوئيس در جنين بز * بانان خجسته سيد مهدي HE-23
*
اثر کادميوم بر محتواي پرولين ، فتوسنتز و تنفس در گياه نخود ( Cicer arietinum ) * باوي خديجه PP-52
*
مطالعه پراکنش فصلي شانه دار Mnemiopsis leidyi در درياي خزر (منطقه نور)
بايرامي ا MA-30
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA
ببر زاده ف CG-34
*
اثرات نور ، دماي نگهداري، PH وواريته روي ايداري رنگيزه هاي آنتوسيانيني در چهار واريته سيب(Malus) اروميه * بخشايشي محمد علي PP-70
*
Pollen morphologe of trifolium (Fabaceae) in Iran
بخشي خانيکي غلامرضا PS-97
×
بررسي ساختار مورفولوژيكي و آناتوميكي Vitx در ايران
بخشي خانيكي PS-57
*
جداسازي والقاء آنزيم لاکاز از يک سوش باکتريايي ملانين ساز خاکزي * بدويي دلفارد ارسطو BB-25
*
روند تغييرات جمعيت Anatidae به عنوان شاخص پرندگان مهاجر آبزي در استان گيلان * براتي احمد ZO-82
*
رابطه اسپرماتوکريت با ضريب چاقي مولدين تاسماهي ايراني( Acipenser persicus) در سواحل درياي خزر * برادران نويري شهروز ZO-64
*
مطالعه کاريوتيپ نتاج حاصل از تلاقي بين ماهي کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهي سفيد دريا خزرRutilus frisii kutumنر
برادران نويري شهروز CG-50

* تعيين بيوتيپي جمعيت هاي (Bemisia tabaci (Hemiptera :aleyrodida درايران

براون .جي ZO-27

* بررسي GSTe2 يکي از اصلي ترين ژنها ي مقاومت به حشره کشها در مهمترين ناقلين منطقه اندميک ما لا ريا ي ايران :آنو فل استفنسي .آنو فل فلو ويا تيليس و آنو فل کو ليسيفا سيس * برجسته حسا م CG-13
"
"بررسي استخراج بيولوژيکي فلز مس توسط ميکرو ارگانيسم هاي بومي ايران و
بررسي شرايط بهينه براي بازيافت بيشتر

برجسته عاطفه MB-38

* تاثير تعداد و جنسيت نوزادان ٬ ورزش در دوران حاملگي وفصل بر بروز رفتارهاي شبه- افسردگي پس از زايمان در رات
برجيان ليلا ZO-7
*
مروري بر تاکسونومي گونه Aegilops crassa Bioss درايران * برد بار فيروزه PS-77
*
تاثير ميکوريزه شد ن در دو رژيم رطوبتي متفاوت روي رشد و تغذيه فسفري گياه برنج
برزگر ربابه PP-83
*
اثر آرسنيک بر سلولهاي خوني رات * برزگري فاطمه ZO-124
*
برسي اثر تنظيم کننده هاي رشد بر طويل شدن ساقه گياه کروتن آکوبا * برزين گيتي PP-115

* مقايسه اثر تسکيني گل بابونه بر درد و اضطراب در حضور وغياب هورمونهاي جنسي در موش کوچک آزمايشگاهي نر وماده بالغ
برفي نژاد ندا ZO-5
*
مقايسه تاثير فراکسيونEA4 عصاره الکلي و اسانس گل محمدي (Rosa damascena) بر حملات تشنجي حاصل از تزريق يک مرحله اي پنتيلن تترازول(PTZ )
برکچي فرد ناهيد ZO-125
*
بررسي اثر گلوکز و سوکروز بر تجمع پرولين در کالوس آويشن شيرازي
برنارد فرانسواز PP-113
*
بررسي اثر کلشي سين و تيمارهاي مختلف هورموني بر ميزان پارتنوليد در کالوس گياه بابونه گاوچشم * برنارد فرانسواز PP-73
*
اثرمتقابل فسفرو پتاسيم برروي تغييرپروتئين هاي گلايسينين و β- کونگلايسينين سويا در برگ و کالوس
برنارد فرانسواز BB-49

* مقايسه کامپيوتري بخشهاي انعطاف پذير C2-V3-C3 گليکو پروتئين gp120 درايزوله ايراني HIV -1 با مناطق مشابه در ساب تيپ هاي مختلف اين ويروس
بساق زاده فاطمه BB-10
*
"مطالعه جذب مقايسه cd بوسيله Pleurothus ostreatus ,Agaricus bisporus" * بشارت هيلدا MB-44
*
بررسي سيتوتاگزونويک جنس پياز در آذربايجان و کردستان
بقايي نازيلا PS-94


بررسي تنوعات بين و درون گونه اي برخي از گونه هاي جنس پني سيليوم در استان اصفهان با روش پکتيک زايموگرام
بلالي غلامرضا MB-12
*
روند تغييرات جمعيت Anatidae به عنوان شاخص پرندگان مهاجر آبزي در استان گيلان
بلمکي بهنام ZO-82
*
اثر وازورلاکسانت تجويز خوراکي و دراز مدت سياهدانه در موش صحرايي ديابتي
بلوچ نژاد مجرد توراندخت BB-42
*
اثرات عروقي عصاره آبي گياه درمنه در موش صحرايي ديابتي * بلوچ نژاد مجرد توراندخت ZO-132
*
RasC and RasG are required for optimal growth and development of Dictyostelium discoideum * بلوراني پروين CG-59

* تعيين چند شکلي ژنوتيپهاي گندم بومي سيستان با استفاده از RADP-PCRومقايسه آن با نشانگر ISJ
بنداني عليرضا CG-4
*
بررسي ا ثرا ت گياه زعفرانL. Crocus sativus بر رشدو نمو جنيني موش سوري

بني هاشمي الهام سادات HE-19
*
بررسي كشت اندام جوانه پانكراس در موشهاي نژاد Balb/c و پيوند آن به موشهاي ديابتي شده
بوجار مسعود HE-13
*
اثر رتينوئيك اسيد بر روي رشد و نمو جوانه اندامـهاي حركتي جنين موش نژاد Balb/C در شرايط in vitro و اندازه گيري ميزان جذب آن
بوجار مسعود HE-14
*
مطالعة كشت دراز مدت قلب جنين موش نژاد Balb/c و تأثير ميدان الكترومغناطيسي بر تمايز آن
بوجار مسعود HE-17
*
تحليلي بر Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis ) در ايران * بوذري سراواني زهرا PS-92
*
بررسي اثرات شوري بر رشد آرتميا ي درياچه مهارلوتحت شوريهاي مختلف در شرايط آزمايشگاهي
بهاء الدين امين اله ZO-130
*
مطالعه اثرات طول موجهاي مختلف طيف مرتي بر رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان * بهاء الديني امين ا... MA-31
*
اثر عصاره آبي بذر گياه شويد بر توليد و تحرک اسپرم در موش صحرايي نر بالغ
بهاء الديني امين اله ZO-100

* "ارزيابي شيب غلظت Puresperm در جداسازي اسپرمهاي انساني حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گيري فلورسانس درجا"
بهاروند حسين HE-8

* تاثير فاکتور رشد فيبرو بلاستي در تمايز کارديو ميوسيتها از سلولهاي بنيادي جنيني
بهاروند حسين HE-4

* اثر مهار پروتئين کيناز بر تمايز سلولهاي مزانشيمي انسا ني به سلول هاي پيش ساز عصب
بهاروند حسين CG-12
*
بررسي مقاومت کبدي جوجه هاي گوشتي در برابر مسموميت با دزهاي بالارونده ي تتراکلريد کربن ٬ بااستناد به فاکتورهاي هماتولوژيکي ، سرولوژيکي و برخي شاخص هاي بدني در سنين 25و40روزگي.
بهاري چهارده پژمان ZO-96
*
تعيين حاملين با استفاده از روش هضم آنزيمي براي جهش IVSIont546
بهبودي بهروز CG-75
*
بررسي روند ژنتيکي و محيطي صفات توليدي و اسپرمهاي مختلف در گله گاوهاي شيري هلشتاين استان فارس
بهجاني فردين CG-78
*
جداسازي و کشت سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان ازت هاي نژاد ويستار
بهرامي احمدرضا CG-72
*
استفاده از نسخه افزايش يافته ژن اکسيدوردوکتاز در افزايش بيان ژنهاي گوگردزايي * بهزادي حديث BB-51

* استفاده از نسخه افزايش يا فته ژن اکسيدو ردوکتاز در افزايش بيان ژنهاي گوگرد زدايي * بهزادي حديث CG-3

* مطالعه مکانسيم هاي مقاومت به شوري در برخي از ارقام زراعي برنج در مرحله رشد گياهچه
بهمن خلدبرين PP-26
*
نقش رها کرد بچه ماهيهن ماهيان سفيد در بازسازي ذخائراين ماهي
بهمنش شهرام MA-27

* اهميت بيولوژيکي ژن Itpa کد کننده اينوزين تري فسفاتاز * بهمنش مهرداد CG-16
*
بررسي اثر ال- کارنتين بر روند رشد و ترکيب بدن بچه فيل ماهي پرورشي (Huso huso)
بهمني محمود ZO-53
*
مقايسه اثرات ميتوژني فيتوهماگلوتينين (PHA-P)وماده ليپوپلي ساکاريدي(LPS)استخراج شده از باکتري E.coliبر کشت گلبولهاي سفيد خون تاسماهي شيپAcipenser nudiventris
بهمني محمود CG-66
*
مطالعه ساختار هيستولوژيک دستگاه گوارش در تاسماهي ايرانيAcipenser Persicus * بهمني محمود HE-29

* شاخصهاي مورفولوژيک در تکثير مصنوعي مولدين اوزون برونAcipenser Stelletus حوزه جنوب غربي درياي خزر * بهمني محمود MA-2
*
مطالعه ميانکنش آلبومين سرم انساني با پلي اکسو متالات
بهنام حسين BB-56
*
بررسي اثرات تجويز عصاره الکلي برگ درخت گردو بر کاهش سطح گلوکز و اوره خون در رتهاي ديابتي
بهنام رسولي مرتضي BB-75

* اثرات کاربرد ميدان الکترومغناطيس متناوب بر پديده ترميم در اعصاب محيطي ضايعه ديده در رت * بهنام رسولي مرتضي ZO-8
*
اثرات آللوپاتيک علف هرز جغجغک Vaccaria pyramidata بر فعاليت هاي آنزيمي گياهچه گندم * بهنام نيا مهري PP-50

* مطالعه و بررسي سيستماتيک و تاکسونومي عددي جنس Compositae Crepis L در خراسان
بي باک حسين PS-25
*
مطالعه و بررسي سيتوژنتيک برخي گونه هاي Crepis L در خراسان * بي باک حسين PS-124
*
بررسي ميزان استرس اکسيداتيو در بيماران ديابتي نوع 1( IDDN ) در مرکز ديابت اراک * بيات رضوان ZO-109
*
مطالعه ژنتيکي نقش ميتو کندري در حرکت اسپر ماتوزوئيد در مردان عقيم استان کرمانشاه * بيد مشکي پور علي CG-32
*
مقايسه خصوصيات زيستي نژادهاي بومي و اصلاح شده کرم ابريشم ايران
بيژن نيا عليرضا ZO-45
*
اثرات بکارگيري شبه هورمون جواني بر متابوليسم پروتئين در کرم ابريشم(Bombyx noir L )
بيژن نيا عليرضا ZO-147
*
بررسي ژنتيکي صفات مقاومت در چند واريته کرم ابريشم ايران به منظور بهبود برخي خصوصيات زيستي
بيژن نيا عليرضا CG-43
*
جداسازيگونه هاي رايج باکتريهاي موجود در آب جزيره سيري واقع در ختيج فارس و بررسي برخي ويژگي آنزيمي آنها
بيژني سميرا MB-32
*
مقاومت نيکل ورشد گونه هاي گياهي سرپنتين وغيرسرپنتين در پاسخ به نيکل در کشت هيدروپونيک
بيکر ا. ج. م. PP-57
*
"تنوعپذيري صفات ريختشناختي گونه كُلمهRutilus rutilus caspicus (Pravdin, 1927) حوزه جنوبشرقي درياي خزر" * پاتيمار رحمان ZO-66
*
"بررسي مورفومتريک و مريستيک ماهي گور خري در استان چهار محال و بختياري(Aphanius vladykovi, Coad 1988)" * پازوکي جميله MA-24
*
تاثير حلال هاي آلي روي پايداري ترموليزين و پايدارکردن آن با افزودني ها * پاژنگ محمد BB-34
*
بررسي تاثيرات اشعه گاماي کبالت 60 با دوز پايين بر برخي پارامترهاي رشد و محصول گياه گوجه فرنگي Lycopeisicon esculentum
پاسباني باهره PP-75
*
مقايسه زيستي لاكپشت بركه اي Emys orbicularis و لاكپشت خزري Mauremys caspica caspica در استانهاي گلستان و مازندران
پاشايي راد شاهرخ ZO-74
*
بررسي اثر نوسکاپين بر التهاب ناشي از برادي کينين و هيستامين در کف پاي موش صحرايي
پاشايي راد شاهرخ ZO-107
*
مطالعه هيستولوژيک هپاتوپانکراس ماهي بني (Barbus Sharpeyi)
پاشنه ساز زهرا HE-28
*
گزارش هاي جديد براي فون صدپايان ايران * پاک نيا اميد ZO-79
*
اثر تزريق درون بطني لوزارتان و کلونيدين بر اخذ آب در رتهاي نر بالغ نزاد ويستار * پاکپور بهاره ZO-152
*
بررسي سيستماتيکي جنس زبان در قفا Consolida Dc .S.F. Gray از تيره آلاله Ranunculaceae ذر ايران * پاکروان منيژه PS-113

* پيشگوئي ساختمان دوم پروتئين ها بر مبناي اطلاعات حاصل از ترکيب جفت اسيدهاي آمينه در ساختمان هاي مختلف با استفاده از الگوريتم Dynamic Progamming * پرتو سحر BB-13
*
شناسايي و تعيين توده زنده بي مهرگان کفزي تالاب بوجاق * پرند آور حسين ZO-58
*
اثر آللوپاتيکي غلظت هاي مختلف عصاره بقاياي گندم ، علف کش و هر دو بر جوانه زني ، محتواي رنگريزه اي و فتوسنتز کلزا ، علف هاي هرز همراه و تداخل با علف کش پيش از کاشت آن * پرنده افشار پروين PP-110
×
مطالعه اكولوژيك Bosmina و Leptodera در دلتاي در درياچه زاينده رود × پرويزيان فريدون PS-60

* سين اکولوژي سيکلو پس در درياچه زاينده رود * پرويزيان فريدون PS-19

* "Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704)" * پرهام حدادي PP-5

* بررسي اكولوژيك گونه پسته وحشي Pista cia atlantica subsp mutica (Fisch.&Mey.) Rech.f. در منطقه ميمند کرمان
پريشاني محمد رضا PS-7
*
بررسي مقدماتي جوامع گياهي منطقه ونک سميرم (استان اصفهان) * پريشاني محمدرضا PS-112
*
بررسي الگوي پراکندگي ترکيبات قندي اسيدي و منوساکاريدي انتهايي گالاکتوز استيل آمين ماتريکس خارج سلولي در مسير تمايز سلولهاي غضروفي جنين رت
پريور کاظم CG-48
*
اثر رتينوئيك اسيد بر روي رشد و نمو جوانه اندامـهاي حركتي جنين موش نژاد Balb/C در شرايط in vitro و اندازه گيري ميزان جذب آن * پريور کاظم HE-14
*
مطالعة كشت دراز مدت قلب جنين موش نژاد Balb/c و تأثير ميدان الكترومغناطيسي بر تمايز آن
پريور کاظم HE-17
*
بررسي تاثير آسيب DNA اسپرم بر روي لقاح و رشدونمو جنين
پريور کاظم HE-27
*
بررسي تاثير تجويز دوران جنيني داروهاي آتروپين و هيوسين بر فراساختار سلولهاي پورکنژ مخچه موشهاي سوري متولد شده
پريور کاظم پور HE-16

* جداسازي و شناسايي دودمانهاي سلولهاي اسپرماتوژنيك از بافت بيضه
پريور كاظم HE-6
*
بررسي كشت اندام جوانه پانكراس در موشهاي نژاد Balb/c و پيوند آن به موشهاي ديابتي شده
پريور كاظم HE-13
*
شناسايي و تعيين توده زنده بي مهرگان کفزي تالاب بوجاق
پژند ذبيح ا... ZO-58

* مطالعه اثرات اكولو‍ژيك و سميت حاد فلزات سنگين سرب و كادميوم و اثرات آنها بر رفتارهاي فيزيولوژيك تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
پژند ذبيح ا... MA-1
*
تعيين (LC5096h) حشره کش ريجنت (Regent) قارچ کش هينوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروي بچه ماهي تاسماهي ايراني(Acipenser persicus)
پژند ذبيح ا... MA-37
*
بررسي رشد و نمو کرم نريس Nereis diversicolor(Polychaelaدرشرايط آزمايشگاهي * پژند ذبيح الله HE-20
*
تعيين فراواني نسبي آلودگي ZOonotic cutaneous leishmaniasis در جوندگان منطقه شمال اصفهان
پسته چيان نادر ZO-47
*
بررسي اثرات تلقيح زود هنگام وش هاي ريزوبيوم برروي رشد گياهچه وتسريع فرايند تثبيت ازت درارقامي از يونجه زراعي * پناه پور حيدر MB-43
*
بررسي اثر ضد ديابتي عصاره هندوانه ابوجهل بر روي موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتو زوسين
پنجه شاهين محمد رضا ZO-110

* آناليز کلاديستيک گون هاي يک ساله (تيره نخود) دنياي قديم با استفاده از صفات ريخت شناسي
پودلش ديتريش PS-11
*
تشريح خار و ريز ريخت شناسي کرک در بخشه Anthylloidei از سرده گون(تيره نخود)
پودلش ديتريش PS-123
*
بررسي اثر ال- کارنتين بر روند رشد و ترکيب بدن بچه فيل ماهي پرورشي (Huso huso)
پور علي حميد رضا ZO-53
" * "پرورش مصنوعي ميگوي ببري سياه (Penaeus monodon)
با توجه به شرايط اكولوژيك استان هرمزگان

پور غلامي مقدم اکبر MA-20

* بررسي تنوع پوشش گياهي در جنگلکاريهاي کاج تدا در مناطق عزيزکيان ولاکان رشت ، گيلان * پوربابائي حسن PS-22

* بررسي الگوي مکاني درختان کرکف (Acer platanoides L) در جنگل هاي شفارود، رضوان شهر گيلان : مطالعه موردي
پوربابايي حسن PS-20

* اثرات کاربرد ميدان الکترومغناطيس متناوب بر پديده ترميم در اعصاب محيطي ضايعه ديده در رت
پوربخشي مريم ZO-8
*
بررسي سيستماتيکي جنس زبان در قفا Consolida Dc .S.F. Gray از تيره آلاله Ranunculaceae ذر ايران
پورحبيبيان رقيه PS-113
*
بررسي وضعيت کمي و کيفي جنگل در منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده در منطقه داربادام استان کرمانشاه * پوررضا مرتضي PS-118
*
بررسي فلور زير حوزه آبخيز گليرد -فشندک(حوزه آبخيز طالقان)
پوررضايي جواد PS-120
*
عنوان ندارد * پورکاظمي لطف علي PS-49
*
بررسي اثر ال- کارنتين بر روند رشد و ترکيب بدن بچه فيل ماهي پرورشي (Huso huso)
پورکاظمي محمد ZO-53
*
شناسايي و تعيين توده زنده بي مهرگان کفزي تالاب بوجاق
پورکاظمي محمد ZO-58
*
مطالعه کاريوتيپ نتاج حاصل از تلاقي بين ماهي کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهي سفيد دريا خزرRutilus frisii kutumنر
پورکاظمي محمد CG-50
*
بررسي تنوع ژنتيکي ماهي شيپ (Acipenser nudiventris)واحل جنوبي درياي خزر با استفاده از روش PCR-RFLP
پورکاظمي محمد CG-74
*
انجماد اسپرم ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) * پورکاظمي محمد MA-12
*
تاثير نيتروژن و فسفر بر ميزان اسانس گياه درمنه شيرين
پورميرزا مهدي PP-85
*
اثر پروتئين سويا بر يادگيري و حافظه رتهاي هيپرکلسترولي * پورنادري پريسا ZO-144
*
جداسازي باسيلوسهاي تثبيت کننده ازت و توليدکننده سلولاز * پويان مهوش MB-21

* گوبي هاي اکسودرسين ( Gobiidae : Oxudecinae ) سواحل جزيره قشم

پهپوري عبدالواحد ZO-20
*
اثر عصاره آبي بذر گياه شويد بر توليد و تحرک اسپرم در موش صحرايي نر بالغ * پهلوان سارا ZO-100

* کتيرا و کاربرد آن در سيستماتيک گون هاي خاردار * پيراني عاطفه PS-3

* "اولين گزارش کاريوتيک ماهي سرمخروطي پارسي (شعاع بالگان : کپورماهيان) (Petroleuciscus persidis (Coad, 1981 از جنوب ايران "
پيراور زينب ZO-21
*
معرفي گونه هاي جديد زنبورهاي پارازيتوئيد (Hym:Chalcidoidea) براي دنياوايران از گال رز در جنگلهاي منطقه كاكارضا استان لرستان
پيروزي فاطمه ZO-85
*
اتو اکولوژي ،کورو لوژيو بررسي مواد موثره اسانس روغني در گياه دارويي Thymus eriocalyxدر ايران
پيري خسرو PS-80
*
شکستن خواب دانه هاي سس ريز و کنترل آن يا علف کشها و مواد آللوپاتي * پيمانفر ميشا PP-42


بررسي اثر تزريقات داخل سپتوم مياني آگونيست و آنتاگونيست رسپتورهاي H1 هيستاميني بر اکتساب ترجيح مکان شرطي شده * مقيمي سيده مريم
*
تاثير نيتروژن و فسفر بر ميزان اسانس گياه درمنه شيرين * پيوندي مريم PP-85
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA
تائب ف CG-34

* آناليز کلاديستيک گون هاي يک ساله (تيره نخود) دنياي قديم با استفاده از صفات ريخت شناسي * تائب فاطمه PS-11
*
بررسي فلور زير حوزه آبخيز گليرد -فشندک(حوزه آبخيز طالقان) * تايا علي PS-120
*
بررسي اثر هيستامين در ناحيهCA1 هيپو کامپ موش هاي صحرايي در مدل رفتاري اضطراب * ترابي منيرالسادات ZO-122

* اثر يون کلسيم بر تجمع عناصر غذايي ، رشد لايه کورتکس ربشه و الگوي الکتروفورزي پلي پپتيدها در گياه Descurainia sophia تحت تنش شوري
ترکزاده مسعود PP-12
*
بررسي اثرات پاکلوبوترازول بر افزايش مقاومت به سرما در نهال هاي گوجه فرنگي ( Licopersicum escolentum L )
ترکزاده مسعود PP-44
*
تنوع مارها و سوسمارها در استان لرسنان ٬جنوب غربي ايران * ترکي فرهنگ ZO -38

* انتخاب جنسي در سوسمارها ٬نقش انتخاب باروري
ترکي فرهنگ ZO-25
*
فشار انتخابي در كسب قلمرو در دو گونه Sympatric جنس Laudakia در فلات غربي ايران(Sauria: Agamidae)
ترکي فرهنگ ZO-60
*
سيکل هاي بيضه اي و اپيديديمي در سوسمار مار چشم (Ophisops elegans(Lacertidae
ترکي فرهنگ ZO-98

* بررسي تطبيقي روابط بين پوشش گياهي، بستر و ويژگيهاي خاك شناختي درمنطقه حفاظت شده خانگرمز با استفاده از روش اكو- فيتوسوسيولوژي * تركاشوند حسين PS-4

* واکسيناسيون بر عليه ليشمانيوز احشايي توسط سيستئين پروتئيناز هاي انگل ليشمانيا اينفانتوم در مدل موشي BALB\C
تسليمي ياسمن MB-7
*
شناسايي چند جهش جديد بر اگزون شماره 3 ژن B-catenin در نمونه هاي توموري معده * تفريحي مجيد CG-22

* Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culidae) in Guilan province of Iran
تفسيري الهام ZO-34

* آلفا - آميلاز غير وابسته به کلسيم حاصل از Bacillus sp.KR-8104 :بررسي ژن ومدلسازي ارتباط ساختار و عملکرد
تقدير مجيد BB-1
*
پاسخ سازگاري به پرتو در ساکنان مناطق داراي پرتو زايي طبيعي بالا در رامسر مطالعه اي بر اساس سنجش ميکرو نوکلئازي و آپوپتوز
تقوي دهاقاني مهناز BB-27
*
مطالعه اختلافات فردي در لنفوسيت هاي بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از راديوتراپي با بررسي ميکرو نوکلئاي القا شده با پرتو * تقوي دهاقاني مهناز BB-53
*
پارامترهاي رشد و ميزان مرگ و ميرماهي شير (Scomberomerus commerson) در سواحل استان هرمزگان * تقوي مطلق سيد امين ا... ZO-84
"
"مطالعه اكوتوكسيكولوژي وتعيين اثرات حاد و زيرحاد حشره كش تريكلروفون برروي
ماهي سفيد درياي خزر(Rutilus frisii kutum)

تقي خواه رامين MA-22

* بررسي مورفومتريک بيو تيپ هاي کرم ساقه خوار اروپايي ذرت (nubilalis Hb.Ostrinia) در برحي نواحي ايران
تقي زاده مسعود ZO-31
*
ارزيابي حسي توفوي توليد شده از سويا با استفاده از اسانسهاي مختلف وتهيه غذاي تخميري تمپه از ضايعات باقيمانده توفو(اوکارا)
تقي زاده تهمينه BB-76

* بررسي و تعيين گونه هاي سيبلينگ آنوفل کولي سيفا سيس کمپلکس Anopheles culicifacies complex در منطقه بلوچستان به روش مولکولي (تکنيک PCR-RELP ) * تقي لو بهروز ZO-17

* بررسي فعاليت ضد ميکروبي کمپلکس هاي [N-فنيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II)، [N-فنيل پارا متيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و[N-فنيل پارا نيترو تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و ليگاندهاي N-فنيل تيوبنزآميد
تنگستاني نژادشهرام MB- 3
*
بررسي تأثير تغييرات شوري بر هم آورى Mnemiopsis leidyi * توتوني محمد منصور MA-40

* بررسي اثر ضد جهشي و ضد سرطاني پوست ميوه وآب انار
توحيد پور مريم CG-5
*
بررسي تغييرات وزن و آب و غذاي مصرفي در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتيک * توحيدي عاطفه ZO-123
*
بررسي سيستماتيکي جنس زبان در قفا Consolida Dc .S.F. Gray از تيره آلاله Ranunculaceae ذر ايران
توسلي اختر PS-113

* بررسي ارتباط بين آ للهاي ژنHLA-DQB1با بيماري روماتوئيد آرتريتيس در جمعيت ايران
توکل افشاري جليل CG-9
*
بررسي تنوع و فراواني زئوپلانكتون در مصب چمخاله
توکلي ثاني سيده بلين MA-36
*
بررسي مقدماتي فون قاب بالاي آبزي (Aquatic Coleoptera )رودخانه هاي حوضه آبريز دز دراستان لرستان * توکلي مجيد ZO-43
*
معرفي گونه هاي جديد زنبورهاي پارازيتوئيد (Hym:Chalcidoidea) براي دنياوايران از گال رز در جنگلهاي منطقه كاكارضا استان لرستان * توکلي مجيد ZO-85
×
بررسي تنوع و فراواني فيتو پلانكتون ها و اثرات تغييرات فصل و شوري بر آنها در مصب چمخاله × توكلي ثاني سيده بلين PS-52

* آناليز پروموتر ژنهاي SFL1 وSFL2 در گياه Arabidopsis thaliana با استفاده از Gateway cloning system
توول ديويد CG-1
*
"تعيين غلظتهاي بحراني يونهاي فلزي موثر در رشد Streptomyces clavuligerus , توليد کلاوولانيک اسيد "
تير انداز حسن MB-55
*
ريخت شناسي استخوان پور وهيال واهميت آن در تاکسونومي تعدادي از ماهيان آب شيرين ايران
تيموري آزاد ZO-73
*
بررسي مقاومت کبدي جوجه هاي گوشتي در برابر مسموميت با دزهاي بالارونده ي تتراکلريد کربن ٬ بااستناد به فاکتورهاي هماتولوژيکي ، سرولوژيکي و برخي شاخص هاي بدني در سنين 25و40روزگي. * جاجونديان رويا ZO-96
*
اثرات نور ، دماي نگهداري، PH وواريته روي ايداري رنگيزه هاي آنتوسيانيني در چهار واريته سيب(Malus) اروميه
جامعي رشيد PP-70
*
اثرات پراکسيد هيدروژن ، ساکارز و مدت زمان نگهداري روي پايداري آنتوسيانين انگور سياه سردشت ( Vitis vinifera )
جامعي رشيد PP-100
*
تاثير نور٬دماpH٬و مدت زمان نگهداري روي رنگ و پايداري آنتوسيانين
جامعي رشيد BB-69
*
اثر پيش تيمار تيوسولفات سديم بر حساسيت رنگ آميزي نيترات نقره
جان قربان نرگس BB-67
*
تغييرات اقليمي دراستان خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي واستدلالهايي بر تغييرات مرزهاي زيست جغرافيايي جوندگان * جاويد کار سيد محمد ZO-55
*
اولين گزارش موش دو پاي هاتسون Allactaga hotsoni Thomas 1920در شمال شرق ايران (Rodentia: Dipodidae)
جاويد کار محمد ZO-39

* مقايسه بررسي تاثير عامل زيستي شوك اسمزي ناگهاني قند سوكروز در محيط كشت ميكروارگانيزم آسپرژيلوس نايجر و موتانت يافته هاي همان ميكروارگانيزم در جهت افزايش توليد اسيد سيتريك * جاهدي مريم MB-11
*
بررسي امکان توليد شاخساره هاي مرکب و باززايي در عدس به روش کشت درون شيشه اي * جرجاني عيسي CG-41
*
بررسي روند ژنتيکي و محيطي صفات توليدي و اسپرمهاي مختلف در گله گاوهاي شيري هلشتاين استان فارس * جرجاني عيسي CG-78
*
بررسي اثر خود مسمومي عصاره آبي ارقام مختلف برنج ( Oriza sativa L. ) بر پارامتر هاي رشد گياه کامل در محيط هيدروتونيک
جزايري اميد PP-94
*
بررسي اثر اسيد ساليسيليک بر جوانه زني و رشد دانه رست ارقام مختلف برنج ( Oryza sativa )
جزايري اميد PP-108
*
توليد و تخليص استرپتوکينازبا استفاده از وکتور بياني pMAL * جعفري رحيم BB-43
*
بررسي اثرات پاکلوبوترازول بر افزايش مقاومت به سرما در نهال هاي گوجه فرنگي ( Licopersicum escolentum L ) * جعفري سيد رضا PP-44
×
مطالعه جنس گون ( Astragalus ) در استان فارس
جعفري عفت PS-32
*
مقايسه مقاومت به شوري در 40 ژ نوتيپ پينبه بر اساس رشد رويشي و انباشتگي يونها
جعفري مصطفي PP-72
*
اثر عصاره درمنه کوهي بر ميزان ليپو پروتئين هاي پلاسما و عوامل آتروژنز در خرگوش هاي هيپرکلسترولي * جعفري نرگس ZO-102
*
"بررسي اثرات سميت سلولي اسانس فرار پوست نارنگي وبالنگ برروي رده هاي سلولي K562, KB"
جعفريان عباس ZO-97
*
جداسازي و تخليص آنزيم ليزوزيم و بررسي تاثير تغييرات ليزوزيم در نژادهاي مرغ کاپ و لوهمن
جعفريان وهب BB-73
*
بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي پراکسيد از برگ چهار نوع از مرکبات شمال ايران * جعفريان وهب BB-57
*
استخراج و خالص سازي پلي فنل اکسيداز از گياه توتون
جعفريان وهب BB-23
*
بررسي كشت اندام جوانه پانكراس در موشهاي نژاد Balb/c و پيوند آن به موشهاي ديابتي شده * جلالي تهراني حورا HE-13

* ارزيابي گياهان کلزاي ترا ريخت شده با ژن EPSPS
جلالي جواران مختار CG-7
*
بهينه سازي شرايط کشت بافت و تراريخت نمودن گياه کلزا با استفاده از اگروباکتريوم تومه فاسينس
جلالي جواران مختار CG-29
*
اثر تعويض محيط کشت و تراکم ميکروسپور روي جنين زايي ميکروسپورهاي کلزا رقم گلوبال
جلالي جواران مختار PP-107
*
اولين گزارش از كشت سلولهاي بافت جنين كرم ابريشم در شرايط in vitro
جلالي سندي HE-32
*
پراکنش بيوماس نهال هاي يکساله بلند مازو در تراکم هاي مختلف تاج پوشش
جلالي سيد غلامعلي PS-115
*
بررسي اثر هيپو تيروئيدي بر اسپرماتوژنز نژاد ويستار
جلالي مهدي ZO-116
*
مطالعه اثرات طول موجهاي مختلف طيف مرتي بر رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان
جلودار غلامعلي MA-31

* مقايسه بررسي تاثير عامل زيستي شوك اسمزي ناگهاني قند سوكروز در محيط كشت ميكروارگانيزم آسپرژيلوس نايجر و موتانت يافته هاي همان ميكروارگانيزم در جهت افزايش توليد اسيد سيتريك
جليلپور جليل MB-11
*
مدل کامپيوتري ترکيبات بازدارنده توپوايزومرازII يوکاريوتي .روشي جديد جهت ارزيابي و طراحي داروهاي ضد سرطان
جليلي اسپنتا BB-32
*
Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions * جليلي شيرين CG-44

* تاثير درج اينترون مخمري روي افزايش بيان پروتئين آلفا 1-آنتي تريپسين انسانيدر مخمر Pichia pastoris
جليلي شيرين BB-5
*
ارزيابي ميزان نمک دوستي و وابستگي به نمک در باکتريهاي مقاوم به نمک و نمک دوست جدا شده از خاک شور روددشت
جليلي طبايي مريم MB-19
"
"رسته بندي گونه هاي جنس Artemisia گيلان در استان
بر اساس ويژگيهاي زيستگاهي و خصوصيات کمي گياهان به روش PCA

جليلي عادل PS-59
*
بررسي تاکسونوميکي تيره Polygalaceaeدر ايران * جليليان نسترن PS-83

* بررسي اثرات روي ( Zn ) بر ميزان مقاومت به شوري در هشت رقم برنج * جمال اميدي معصومه PP-25
×
بررسي فلورستيكي دياتومه هاي اپي پلون و اپي فيتون در رودخانه جاجرود ايران × جمالو فاطمه PS-54
×
فلور جلبكي بركه هاي باغ ملي گياهشناسي ، ايران
جمزاد زيبا PS-46
×
بررسي ساختار مورفولوژيكي و آناتوميكي Vitx در ايران
جمزاد زيبا PS-57
*
استفاده از مارکرهاي ماکروساتليت در تشخيص تنوع ژنتيکي مرکبات ايران
جنتي مهدي CG-52

* ارزيابي گياهان کلزاي ترا ريخت شده با ژن EPSPS * جنوبي پريسا CG-7
"
اولين گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهيان ايران ( ماهي قزل آلاي خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلي ماسال
جوادي ابوالفضل MA-13
*
آناتومي مقايسه اي برگ در گونه هاي بخش کوزينيا از جنس کوزينيا
جوادي سيده باهره PS-75
×
بررسي بوم شناسي فردي درمنه معطر Astremia fragrans Willd گونه سازگار اراضي شور مارني آذربايجان شرقي
جوانشير عزيز PS-41
*
بررسي بيولوژيکي و عوامل کنترل کننده جوانه خوار ( Rhyacionia buoliana Den & Schif (Lep.: Torticidae در جنگل کاريهاي سوزني برگ گيلان
جوانشير کريم ZO-83
*
توليد و خالص سازي آنتي بادي پلي کلونال ضد لنفوسيتهاي T انسان (انتي تيموسيت گلوبولين) * جوانمرد خامنه حنيف BB-68
*
بررسي خصوصيات مورفومتريكي 3 جمعيت Hyla savignyi و تعيين كاريوتيپ اين گونه در استان فارس
جوانمردي سهيلا ZO-68

* گوناگوني ژنتيکي ميکروساتلايتي جمعيت هاي راش Fagus orientalis Lipakyجنگل هاي خزري
جواني وندرامين جوزپه PS-21
×
گلسنگ هاي استان خراسان ، ايران × جوهر چي محمد رضا PS-38

* مطالعه مورفولوژي و تاکسونومي عددي برخي از گونه هاي جنس زالزالک Crataegus
جوهرچي حسن PS-17
*
تنوع زيستي گياهي منطقه درکش در استان خراسان شمالي
جوهرچي محمدرضا PS-87
*
بررسي اثرات تجويز عصاره الکلي برگ درخت گردو بر کاهش سطح گلوکز و اوره خون در رتهاي ديابتي * جهانسوز ايران BB-75
*
آناليز کاريوتيپ گونه (Cricetulus migratorius(Mammalia :Rodentiaدر استان زنجان
جهانگشايي پريسا CG-65
*
تاثير تنش شوري در ترکيب اسيدهاي چرب برگ گياه هميشه بهار * چاپارزاده نادر PP-74
*
جداسازي باکتريهاي تجزيه کننده نفت از آب دريا
چرمي آرزو MB-52
*
مطالعه کاريوتيپ نتاج حاصل از تلاقي بين ماهي کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهي سفيد دريا خزرRutilus frisii kutumنر
چکمه دوز فريدون CG-50
*
بررسي روشهاي مختلف استخراج و رسوب DNAدر ماهي قزل آلاي رنگين کمان
چکمه دوز فريدون CG-70
*
اثر ساليسيليک اسيد بر عملکرد ، اجزاي عملکرد و ساختار ترشحي گياه نخود ( Cicer arietinum L )
چلبيان فيروزه PP-71
*
بررسي اثر خود مسمومي عصاره آبي ارقام مختلف برنج ( Oriza sativa L. ) بر پارامتر هاي رشد گياه کامل در محيط هيدروتونيک
چمن آرا زهره PP-94
*
بررسي پروتئين هاي ذخيره اي و آنزيم هاي دانه گندم هاي ديپلوئيد ايران
چنياني منيره BB-50
*
بررسي تاثير سرب و اتانول بر تقسيم سلولي و نمو ريشه در پياز خوراکي
چهرگاني عبدالکريم CG-33

* تکوين رويان در گونه Astragalus cemerinus (تيره نخود) و کاربرد سيستماتيک آن
چهرگاني عبدالکريم PS-12
*
برسي برخي اثرات باران اسيدي بر روي رشد گياه لوبيا
چهرگاني عبدالکريم PP-49
*
بررسي امکان توليد شاخساره هاي مرکب و باززايي در عدس به روش کشت درون شيشه اي
حائري پيمان CG-41
*
بررسي تاثير سيستئامين بر از سرگيري ميوز و بلوغ آزمايشگاهي تخمكهاي نارس موش و تكوين جنينهاي حاصل از آن
حائري روحاني سيد علي HE-25
*
"بررسي اثرات سميت سلولي اسانس فرار پوست نارنگي وبالنگ برروي رده هاي سلولي K562, KB"
حائري روحاني علي ZO-97
*
نقش گيرنده هاي نيکوتيني ناحيه CA1 هيپو کامپ در پاداش ناشي از مورفين در موش بزرگ آزمايشگاهي
حائري روحاني علي ZO-111
*
بررسي اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجيح مکاني شرطي شده ناشي از مورفين با روش ميکرودياليز در مغز موش صحرايي نر بالغ
حائري روحاني علي ZO-137
*
تأثير عصاره ميوه گياه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپريدول بر ميزان هورمون لوتئيني و تستوسترون درموش سوري نر
حائري روحاني علي ZO-114

* اثرات تزريق داخل هيپوکامپي ٬ آگونيست وآنتاگونيست گيرنده هاي
حائري روحاني علي ZO-3

* اثر کانالهاي پتاسيمي وابسته به ATP بر حافظه وابسته به وضعيت مرفين در روش اجتنابي غير فعال
حائري روحاني علي ZO-13
*
مطالعه سيتوتاکسونومي بخش Hordeastrum Dollازجنس Hordium Lدر ايران * حائري نسب مريم PS-71
*
مطالعه سيتو مورفولوژي تعدادي از گونه هاي جنس جو
حاتمي احمد PS-66
*
دکسترومتورفان اثرات مهاري Anti- NT4 را بر تولرانس مورفيني تقويت مي نمايد * حاتمي حميرا ZO-106
*
اثر جذب سرب بر جوانه زني ، پارامترهاي رشد ، فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و پراکسيداز در دو رقم کلزا ( Brassica napus L )
حاج حسيني رضا PP-46

* تاثير شرايط غرقابي در عرضه متفاوت عنصر روي بر جذب عناصر و فعاليت آنزيم هاي واجد عنصر روي چند ژنوتيپ گياه برنج * حاجي بلند PP-15
*
تاثير ميکوريزه شد ن در دو رژيم رطوبتي متفاوت روي رشد و تغذيه فسفري گياه برنج * حاجي بلند رقيه PP-83
*
اثر غلضت هاي مسموم کننده دو عنصر نيکل و روي بر رشد و انباشتگس اين عناصر در چند گئنه حساس و متحمل فلور آذربايجان
حاجي بلند رقيه PP-99

* بررسي فيتوسوسيولوژيك خاكهاي غني از فلزات سنگين در شمال غرب ايران
حاجي بلند رقيه PS-2
*
خصوصيات بيومتريكي و بيولوژيكي سيست آرتميا پارتنوژنتيكا و آرتميا ارومياناي پرورش يافته در استخرهاي خاكي سايت قبادلو- عجبشير
حاجي حسني نسرين ZO-75
*
اندازه گيري ميزان فلزات سنگين در بافت ماهي پرورشي دشت تبريز * حاجي حسني نسرين MA-25
*
مقايسه ميزان رشد ماهي قزل آلا ي رنگين کمان با جايگزيني بيومس خشک آرتميا به جاي پودر ماهي در جيره * حاجي حسني نسرين MA-26
*
بررسي عوامل موثر در ته نشست سيست آرتميا اورميانا با تاکيد بر ساختار پوسته * حاجي رستملو محبوبه MA-33
*
بررسي تنوع ژنتيکي درون و بين جمعيتي آرتميا پارتنوژنتيکا در ايران بروش -PCR RFLP * حاجي رستملو محبوبه CG-61
*
معرفي شش گونه از كنههاي فيتوزئيد (Acari: Phytoseiidae)از روي گياهان زينتي از استان گيلان * حاجي زاده جليل ZO-70
*
بررسي رابطه بين شاخصهاي تنفسي و وزن در مردان ايراني و مقايسه آن در افراد سيگاري و غير سيگاري
حاجي زاده سهراب ZO-77
*
بررسي اثرات غيرمستقيم مورفين بر جريان خون پوستي در موش هاي صحرايي نر
حاجي زاده سهراب ZO-103
*
مقايسه اثر نيتريک اکسايد بر جريان خون پوست موش هاي سالم و وابسته به مورفين
حاجي زاده سهراب ZO-138

* ارزيابي تزريق هيستامين و آنتاگونيست هاي آن درون هسته آميگدال مركزي در مدل حيواني اضطراب * حاجي زاده مقدم اکبر ZO-10
*
جداسازي باکتريهاي تجزيه کننده نفت از آب دريا
حاجي عليزاده امبر حامد MB-52
×
گلسنگ هاي استان خراسان ، ايران
حاجي منيري عنبران PS-38
*
گزارش وجود انگلهاي Phoreiobothrium lasium و(Tetraphyllidea: Platybothrium cervinum Onchobothriidae) در کوسه چانه سفيد Carcharhinus dussumieri خليج فارس * حاصلي محمد ZO-52

* افزايش رشد Saccharopolyspora erythraea و توليد اريترومايسين در اثر آرد دانه منداب (Eruca sativa) * حامدي جواد MB-6
*
"تعيين غلظتهاي بحراني يونهاي فلزي موثر در رشد Streptomyces clavuligerus , توليد کلاوولانيک اسيد " * حامدي جواد MB-55
*
مطالعه اثر مهاري آسپيرين برروي فعاليت آنزيم کربونيک انيدراز * حبيبي دريا BB-46
*
مطالعه اثر مهاري آسپيرين برروي فعاليت آنزيم کربونيک انيدراز
حبيبي رضائي مهران BB-46
*
شناسايي باکتريهاي گرم مثبت تخريب کننده پليمر پلي يورتان
حبيبي عزيز MB-37

* بررسي فعاليت ضد ميکروبي کمپلکس هاي [N-فنيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II)، [N-فنيل پارا متيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و[N-فنيل پارا نيترو تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و ليگاندهاي N-فنيل تيوبنزآميد
حبيبي محمد حسين MB- 3
*
اثر اتيلن گليکول بر عوامل موثر در تشکيل سنگ هاي ادراري در رت
حجازي حسين ZO-104
*
اثر پروتئين سويا بر يادگيري و حافظه رتهاي هيپرکلسترولي
حجازي حسين ZO-144
*
تعيين فراواني نسبي آلودگي ZOonotic cutaneous leishmaniasis در جوندگان منطقه شمال اصفهان * حجازي سيد حسين ZO-47
*
تاثيرجمعيت هاي مختلف نماتود سيستي چغندرقند Heterodara schechtii روي ميزان قند و محتواي کلروفيل چغندر قند ر قم مقاوم Nemakill و مقايسه آن با رقم حساس
حجت جلالي علي اکبر PP-103

* طراحي و ساخت وکتورهاي بياني براي استرپتو مايسز * حجتي زهره CG-6
*
جداسازي استرپتومايسس توليد کننده آنتي بيوتيک استرپتومايسين از خاک ايران به منظوردستکاري ژنتيکي آنها * حجتي زهره CG-35
*
تفاوتهاي جنسي و تعيين جنسيت محيطي درلاكپشت بركهاي اروپايي Emys orbicularis * حجتي ويدا ZO-61
*
مقايسه زيستي لاكپشت بركه اي Emys orbicularis و لاكپشت خزري Mauremys caspica caspica در استانهاي گلستان و مازندران * حجتي ويدا ZO-74

* مطالعه و بررسي سيستماتيک و تاکسونومي عددي جنس Compositae Crepis L در خراسان
حداد فرهنگ PS-25
*
مطالعه و بررسي سيتوژنتيک برخي گونه هاي Crepis L در خراسان
حداد فرهنگ PS-124

* مقايسه اثر محيط هاي نيترو آمونياکي بر پيري برگ برنج ( رقم طارم ) و بررسي تغيير فعاليت آنزيم هاي کاتالاز ، پراکسيداز و سوپر اکسيدديسموتاز
حدادچي غلامرضا PP-10
*
اثرات آللوپاتيک عصاره هاي فنولي کلزا بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي سويا
حدادچي غلامرضا PP-81
*
اثر تعويض محيط کشت و تراکم ميکروسپور روي جنين زايي ميکروسپورهاي کلزا رقم گلوبال
حدادي پرهام PP-107
*
شناسايي و تعيين توده زنده بي مهرگان کفزي تالاب بوجاق
حدادي مقدم کوروش ZO-58
*
معرفي فلور منطقه جوزم شهر بابک در استان کرمان * حسن آبادي زهرا PS-102
*
بررسي اثر گلوکز و سوکروز بر تجمع پرولين در کالوس آويشن شيرازي * حسن پور حليمه PP-113
*
اثر تماسي شبه هورمون جواني ،پيري پروکسيفن بر ساختار اندام هاي تناسلي وتوليد مثلي سوسري آلماني٬Dictyoptera: Blattellidae)Blattella germanica)
حسن پور شهرام ZO-112
*
مطالعه کاريوتيپ نتاج حاصل از تلاقي بين ماهي کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهي سفيد دريا خزرRutilus frisii kutumنر * حسن زاده صابر محمد CG-50
*
بررسي فونستيک مارمولکهاي شمال استان اردبيل
حسن زاده کيايي بهرام ZO-57
*
بررسي تفاوت هاي درون گونه اي Gammarus komareki ( Schaferna 1922) در منطقه هيركاني
حسن زاده کيايي بهرام ZO-88
*
استخراج و تعيين خصوصيت آنزيم هاي سرين پروتئاز از باسيلوس هاي ترموفيل جداشده از خاک
حسن ساجدي رضا BB-47

* جداسازي ٬ خالص سازي و مطالعه ساختار- فعاليت آلفا آميلاز باکتري ترموفيل بومي از LH8
حسن ساجدي رضا BB-2

* آلفا - آميلاز غير وابسته به کلسيم حاصل از Bacillus sp.KR-8104 :بررسي ژن ومدلسازي ارتباط ساختار و عملکرد * حسن ساجدي رضا BB-1
*
بهينه سازي استخراج DNA از خاک ورسوبات محيطي * حسن شاهيان مهدي CG-36
×
جمع آوري وشناسايي گياهان شور پسند استان گلستان و بررسي امكان استفاده اقتصادي از آنها
حسن عباسي نوروز علي PS-44
*
توليد سيليمارين از طريق کشت بافت گياه خارمريم * حسن لو طاهره PP-82
*
بررسي تاثير منابع مختلف ازتي و دوره زير کشت بر تعادل يوني بافتهاي گياه جوجوبا در شرايط آزمايشگاهي(Simmondsia chinensis(Link) Sch.) (Jojoba) * حسن لو طاهره PP-64
*
Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions
حسن نيا صادق CG-44

* تاثير درج اينترون مخمري روي افزايش بيان پروتئين آلفا 1-آنتي تريپسين انسانيدر مخمر Pichia pastoris * حسن نيا صادق BB-5
*
خصوصيات بيومتريكي و بيولوژيكي سيست آرتميا پارتنوژنتيكا و آرتميا ارومياناي پرورش يافته در استخرهاي خاكي سايت قبادلو- عجبشير * حسني احمد رضا ZO-75
*
مقايسه ميزان رشد ماهي قزل آلا ي رنگين کمان با جايگزيني بيومس خشک آرتميا به جاي پودر ماهي در جيره
حسني احمد رضا MA-26
*
تأثير DEHP (دي اتيل هگزيل فتالات) بر از سر گيري ميوز، بلوغ و تکوين آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش سوري
حسني فاطمه HE-12
*
بررسي تاثير سيستئامين بر از سرگيري ميوز و بلوغ آزمايشگاهي تخمكهاي نارس موش و تكوين جنينهاي حاصل از آن * حسني فاطمه HE-25
*
مقايسه اثر مشتقات آلفا دي اکسيم بر ساختار هموگلوبين و آپوهموگلوبين
حسني ليلا BB-48
*
مطالعه ميانکنش آلبومين سرم انساني با پلي اکسو متالات * حسني ليلا BB-56


افزايش رشد Saccharopolyspora erythraea و توليد اريترومايسين در اثر آرد دانه منداب (Eruca sativa)
حسني نسب اعظم MB-6
*
بررسي تاثيرات اشعه گاماي کبالت 60 با دوز پايين بر برخي پارامترهاي رشد و محصول گياه گوجه فرنگي Lycopeisicon esculentum * حسين پور فيضي محمد علي PP-75
*
بررسي تاثيرات اشعه گاما بر روي برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي بذر گندم رقم الوند Triticum aestivym CV : alvand * حسين پور فيضي محمد علي PP-90
"
" بررسي زيست شناسي شاه ميگوي آب شيرين Astacus leptodactylus درياچه
مخزني سد ارس

حسين پور نورالدين MA-19
"
"پرورش مصنوعي ميگوي ببري سياه (Penaeus monodon)
با توجه به شرايط اكولوژيك استان هرمزگان


حسين جاني عادل MA-20
*
جداسازي سلولهاي بنيادي مشتق از استروماي مغز استخوان و بررسي ويزگيهاي مورفولوژيکي آنها در محيط کشت * حسين زاده عبدالله ZO-126
*
خالص سازي انتي بادي منو کلونال موشي با استفاده از ماتريکس جذبي پروتئينG
حسين زاده کلاگر اباصلت BB-58
*
شناسايي Aspergilus flavusوآفلاتوکسين B1 درخوراک طيوربه وسيله PCR
حسين زاده کلاگر اباصلت BB-36
*
شناسايي سريع سالمونلا تيفي موريوم از نمونه هاي غذايي با استفاده از تکثير fliC
حسين زاده کلاگر اباصلت MB-30
*
مقايسه الگوي پلاسميدي و مقاومت به عوامل ضد ميکروبي در ميان ايزوله هاي تهيه شده از باکتري Salmonella enteritidis در کرمانشاه
حسين زاده کلاگر اباصلت MB-48

* مطالعه اثر ميتو ژنهاورتينوئيک اسيد بر رشد وزيکول چشمي و لنزي 10/5 روزه جنين موش ( NMRI) در محيط کشت * حسين زاده مرتضي HE-7
*
فعاليت گيرنده هاي آدنوزينيA1 آميگدال تاثير بر شدت تشنج هاي ناشي از کيندلينگ قشر پيريفورم ندارد
حسين مردي نرگس ZO-140
*
بررسي خصوصيات سينتيکي آنزيم لوسيفراز تثبيت شده برروي بستر ليپيد سفارز
حسينخاني سامان BB-44
*
تاثير حلال هاي آلي روي پايداري ترموليزين و پايدارکردن آن با افزودني ها
حسينخاني سامان BB-34
*
مطالعه ساختاري و ترموديناميکي لوسيفرازباکتريايي با استفاده از تکنيک دورنگنمايي دوراني
حسينخاني سامان BB-33
*
نقش اصلي گلوتامات 175در کنترل سرعت نشر نور در لوسيفراز باکتريها :شواهد اسپکتروسکپي
حسينخاني سامان BB-22
*
مقايسه حالت مولتن گلوبول α- آميلازهاي ترموفيل ومزوفيل
حسينخاني سامان BB-21
*
تشکيل zero cross- linking در پراکسيداز : اثر روي ساختار و عملکرد
حسينخاني سامان BB-12

* تعيين خصوصيات سنتيکي و ساختاري آنزيم لوسيفر از گونه Lampyris turkestranicus
حسينخاني سامان BB-9

* جداسازي ٬ خالص سازي و مطالعه ساختار- فعاليت آلفا آميلاز باکتري ترموفيل بومي از LH8
حسينخاني سامان BB-2
*
القاي توليد بيشتر نيتريک اکسايدتوسط مايکوباکتريوم بويس در پي ايمن سازي از راه رکتال
حسيني احمد زواران MB-18
*
مقايسه اثر مشتقات آلفا دي اکسيم بر ساختار هموگلوبين و آپوهموگلوبين * حسيني سمانه BB-48
*
تنوع درون گونه اي گونه AEGILOPS CYLINDRICA HOST در ايران * حسيني سيد ذبيح الله PS-90

* مقايسه اثر محيط هاي نيترو آمونياکي بر پيري برگ برنج ( رقم طارم ) و بررسي تغيير فعاليت آنزيم هاي کاتالاز ، پراکسيداز و سوپر اکسيدديسموتاز * حسيني سيد محسن PP-10
*
اثرمتقابل فسفرو پتاسيم برروي تغييرپروتئين هاي گلايسينين و β- کونگلايسينين سويا در برگ و کالوس
حسيني سيد محمد رضا BB-49
*
بررسي سيتوتاگزونويک جنس پياز در آذربايجان و کردستان * حسيني شهلا PS-94
*
ريزازديادي درون شيشه اي سياه گينه (Dendrostellera lessertii)
حسيني شيدا PP-117

* بررسي مقدماتي تنوع زيستي نيام بالان آبزي (حشرات ) در چشمه جويبار چهار چشمه پارک ملي بمو، شيراز، ايران
حسيني شيدخت ZO-19

* بررسي مقدماتي تنوع زيستي نيام بالان آبزي (حشرات ) در چشمه جويبار چهار چشمه پارک ملي بمو، شيراز، ايران
حسيني فرامرز ZO-19
*
تاثير ايزوفلاون ها ٬ يونجه و شبدر قرمز برگليکوزيلاسيون هموگلوبين * حسيني محسن ZO-101
*
تعيين حاملين با استفاده از روش هضم آنزيمي براي جهش IVSIont546
حسيني مزيناني سيد مهدي CG-75
*
تعيين ناقلين با استفاده از آللهاي VNTRبراي جهش IVSIont546
حسيني مزيناني سيد مهدي CG-77
*
بهينه سازي روش استخراجDNAاز برگ زيتون
حسيني مزيناني مهدي CG-68
×
بررسي بوم شناسي فردي درمنه معطر Astremia fragrans Willd گونه سازگار اراضي شور مارني آذربايجان شرقي
حشمتي غلامعلي PS-41
*
بررسي امکان توليد شاخساره هاي مرکب و باززايي در عدس به روش کشت درون شيشه اي
حق نظري علي CG-41
*
بررسي ميکرودليشنهاي کروموزوم Y در مردان نابارور استان گيلان و خوزستان
حق نياز ريحا نه CG-25
*
مطالعه ساختار هيستولوژيک دستگاه گوارش در تاسماهي ايرانيAcipenser Persicus
حلاجيان علي HE-29

* شاخصهاي مورفولوژيک در تکثير مصنوعي مولدين اوزون برونAcipenser Stelletus حوزه جنوب غربي درياي خزر
حلاجيان علي MA-2

* ميکرو مورفولوژي پوسته کپسول، پوسته دانه و سطح دانه گرده در بخش Supinae از جنس Linaria در ايران * حمدي سيد محمد مهدي PS-16
"
"رسته بندي گونه هاي جنس Artemisia در استان گيلان
بر اساس ويژگيهاي زيستگاهي و خصوصيات کمي گياهان به روش PCA

حمزه اي بهنام PS-59
*
بررسي ساختار تشريحي برگ برخي از گونه هاي جنس Bromus (تيره گندم) در ايران
حمزه بهنام PS-105

* بررسي اثر اسيد آسکوربيک بر ويژگيهاي ساختاري مريستم هاي راسي گياه صبر زرد (Aloe barbadensis Mill). درکشت بافت وگياهان گلخانه اي
حميد اوغلي يوسف PP-22
*
اثر آللوپاتيکي غلظت هاي مختلف عصاره بقاياي گندم ، علف کش و هر دو بر جوانه زني ، محتواي رنگريزه اي و فتوسنتز کلزا ، علف هاي هرز همراه و تداخل با علف کش پيش از کاشت آن
حميدي رضا PP-110

* بررسي فعاليت ضد ميکروبي کمپلکس هاي [N-فنيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II)، [N-فنيل پارا متيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و[N-فنيل پارا نيترو تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و ليگاندهاي N-فنيل تيوبنزآميد
حميدي مطلق روح الله MB- 3
*
بررسي تنوع ژنتيکي برخي ارقام تتراپلوئيد پنبه (Gossypium hirsutum)با استفاده از خصوصيات سيتوژنتيکي و مارکرهاي مولکولي RAPD * حوالي شهرياري زهرا CG-28
*
"مقايسه دو گونه Medicago truncatula و Medicago sativa در توليد کالوس و اثر هورمونهايNAA, BAP واتينيل استراديول در باز زايي اين گونه ها" * حوري فرنوش PP-60
*
بررسي تجربي اثر نيتريک اکسايد بر ميزان هورمون پرولاکتين در خوکچه هندي
حيات غيبي حسين ZO-108
*
اثرات ميدان هاي الکترومغناطيسي بر قند خون و کورتيزول در خوکچه هندي * حيات غيبي حسين ZO-119
*
بررسي و تعيين محدوده شنوايي رت
حيات غيبي حسين ZO-134

* مطالعه تجربي اثر نيتريک اکسايد در ميزان TSH وهورمونهاي تيروئيدي
حيات غيبي حسين ZO-1
*
مراحل رسيدگي تخمک کفال طلايي درياي خزر (Liza aurata) با تاکيد بر مطالعه بيشتر مراحل نهايي رسيدگي آن
حيدري بهروز MA-32
*
مقايسه ترکيبات موجود در اسانس بذر و برگهاي فرولاگو آنگولاتا (چوير) جمع-آوري شده در منطقه نواکوه از کوه زاگرس در غرب ايران
حيدري حسين BB-74
*
تاثير انواع روغنهاي غذايي مصرفي بر ميزان ليپيدهاي خون در خرگوش
حيدري رضا BB-61

* جداسازي ٬ خالص سازي و سنجش ميزان بازدارندگي مهار کننده آلفا آميلاز موجود در بذر گندم (Triticum aestivum var. zarrin)
حيدري رضا BB-17

* ترشح اسيد هاي آمينه آلي به وسيله ريشه دانه رست هاي ذرت يک مکانيسم مقاومت گياه در برابر مسموميت فلزات سنگين
حيدري رضا PP-16
*
اثرات نور ، دماي نگهداري، PH وواريته روي ايداري رنگيزه هاي آنتوسيانيني در چهار واريته سيب(Malus) اروميه
حيدري رضا PP-70
*
اثرات پراکسيد هيدروژن ، ساکارز و مدت زمان نگهداري روي پايداري آنتوسيانين انگور سياه سردشت ( Vitis vinifera )
حيدري رضا PP-100
*
جذب و تجمع سرب در دانه رستهاي ذرت توسط PH و EDTA تحريک مي شود
* حيدري رضا PP-116
*
تاثير نور٬دماpH٬و مدت زمان نگهداري روي رنگ و پايداري آنتوسيانين
حيدري رضا BB-69

* جداسازي ٬ خالص سازي و سنجش ميزان بازدارندگي مهار کننده آلفا آميلاز موجود در بذر گندم (Triticum aestivum var. zarrin) * حيدري زاده مسعود BB-17
*
اندازه گيري ميزان فلزات سنگين در بافت ماهي پرورشي دشت تبريز
حيدري طاهره MA-25
*
مقايسه ميزان رشد ماهي قزل آلا ي رنگين کمان با جايگزيني بيومس خشک آرتميا به جاي پودر ماهي در جيره
حيدري طاهره MA-26
*
بررسي تأثير امواج الكترو مغناطيس سينوسي 50 هرتز (شدتهاي 32/7-33/1 ميلي تسلا) بر تكوين تلن سفالون مغز و چشم جنين جوجهنژاد لگهورن سفيد، در مرحله پيش از انكوباسيون، با كمك ميكروسكوپ الكتروني (TEM)
حيدري محمد حسن HE-31

* انتخاب جنسي در سوسمارها ٬نقش انتخاب باروري
حيدري نسرين ZO-25
*
فشار انتخابي در كسب قلمرو در دو گونه Sympatric جنس Laudakia در فلات غربي ايران(Sauria: Agamidae)
حيدري نسرين ZO-60
*
بررسي اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجيح مکاني شرطي شده ناشي از مورفين با روش ميکرودياليز در مغز موش صحرايي نر بالغ * حيدريه نسرين ZO-137

* مطالعه اثرات اكولو‍ژيك و سميت حاد فلزات سنگين سرب و كادميوم و اثرات آنها بر رفتارهاي فيزيولوژيك تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
خارا حسين MA-1
" * "اولين گزارش از وجود انگل (Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872 در ماهيان ايران ( ماهي قزل آلاي خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلي ماسال
خارا حسين MA-13
*
بررسي مقايسه اي خصوصيات مورفومتريك و مريستيك ماهي سوف حاجي طرخان ( Perca fluviatilis ) در تالاب انزلي و تالاب اميركلايه لاهيجان
خارا حسين MA-21
*
تعيين (LC5096h) حشره کش ريجنت (Regent) قارچ کش هينوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروي بچه ماهي تاسماهي ايراني(Acipenser persicus)
خارا حسين MA-37
*
بررسي آلودگيهاي انگلي ماهي كلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امير كلايه لاهيجان * خارا حسين MA-38

* بررسي اثر ضد التهاب نوسکاپين بر التهاب ناشي از کاراژينان در کف پاي موش صحرايي * خاکپور ميترا ZO-2
*
بررسي اثرات خوراکي آنيلين بر روي ويژگيهاي پلاسمايي و الکتروليتي موش سفيد نر * خاکيان ماشاءاله ZO-115
*
بررسي اثر خوراکي نيترات سديم بر ويژگيهاي پلاسمايي و مت هموگلوبيني در موش هاي ماده بالغ و نابالغ
خاکيان ماشاءاله ZO-153
*
معرفي فلور و تعيين شکل زيستي،عناصر رويشي، اتواکولوژي و کورولوژي رستني هاي منطقه حفاظت شده عين الکش (قلا)کرمانشاه
خان حسني معصومه PS-110
×
بررسي نقش و ميزان رشد و نمو آزولا در تالاب انزلي × خانجاني فاطمه PS-47
*
اثر جذب سرب بر جوانه زني ، پارامترهاي رشد ، فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و پراکسيداز در دو رقم کلزا ( Brassica napus L ) * خانلريان خطيري مليحه PP-46

* تاثير نور وتاريکي بر شبکيه چشم ماهيان
خاني پور علي اصغر MA-6
*
بررسي اپيدميولوژي در بين جمعيت تکنسين هاي راديوتراپي با استفاده ازروش قليايي و خنثي * خاوري شيلا BB-30
*
اثرمتقابل فسفرو پتاسيم برروي تغييرپروتئين هاي گلايسينين و β- کونگلايسينين سويا در برگ و کالوس
خاوري نژاد رمضانعلي BB-49

* بررسي تنش اسمزي در گياهان نخود فرنگي ( Pisum sativum ) پس از ترانسفورماسيون
خاوري نژاد رمضانعلي PP-8

* بررسي اثر ساليسيلسک اسيد بر ميزان ترکيبات ثانويه ( ساپونين ها و آنتوسيانين ها ) و القاي مقاومت ضر ميکروبي در گياه دارويي ميناي چمني ( Bellis perennis L)
خاوري نژاد رمضانعلي PP-17
*
آثار حفاظتي جيبرلين و آسکوربيک اسيد در برابر سميت نيکل در Glycine max L
خاوري نژاد رمضانعلي PP-43
*
اثرات آسکوبيک اسيد در کاهش سمست نيکل در گياه سويا
خاوري نژاد رمضانعلي PP-47
*
تاثير اسيد ساليسيليک بر روي رشد ، فتوسنتز و رنگريزه هاي فتوسنتزي در گياه گوجه فرنگي تحت تنش شوري کلروسديم
خاوري نژاد رمضانعلي PP-55
*
توليد سيليمارين از طريق کشت بافت گياه خارمريم
خاوري نژاد رمضانعلي PP-82
*
شناسايي مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتوميکي ساختارهاي ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss
خاوري نژاد رمضانعلي PP-86
*
پاسخ هاي فيزيولوژي به تنش اسمزي در گياهان نخود فرنکي در حال رشد
خاوري نژاد رمضانعلي PP-89
*
اثر آللوپاتيکي غلظت هاي مختلف عصاره بقاياي گندم ، علف کش و هر دو بر جوانه زني ، محتواي رنگريزه اي و فتوسنتز کلزا ، علف هاي هرز همراه و تداخل با علف کش پيش از کاشت آن
خاوري نژاد رمضانعلي PP-110
*
پاسخ هاي فيزيولوژيک سيانوباکتريوم Fischerella sp. تحت تيمارهاي مختلف شوري
خاوري نژاد رمضانعلي MB-51
*
تاثير عوامل غير زيستي در ميزان توليدات اوليه درياچه مخزني سد ارس * خدا پرست سيد حجت PS-79
*
" سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلي"
خدا پرست سيد حجت PS-86
*
کلونينگ و بيان ژن گلوکز اکسيدازاز آسپر ژيلوس نيجر درE.coli
خدابنده مهوش CG-38
*
ساخت ژن اينتر فرون بتاي انساني با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهاي ترجيهي E. COLI
خدابنده مهوش CG-26
*
معرفي فلور و تعيين شکل زيستي،عناصر رويشي، اتواکولوژي و کورولوژي رستني هاي منطقه حفاظت شده عين الکش (قلا)کرمانشاه
خداکرمي يحيي PS-110
*
بررسي وضعيت کمي و کيفي جنگل در منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده در منطقه داربادام استان کرمانشاه
خداکرمي يحيي PS-118
*
مطالعه پروتئين ذخيره اي بذر (پرولامين) گونه هاي جنس Aegilops L. در ايران * خرازيان نواز PS-116
*
تعيين حاملين با استفاده از روش هضم آنزيمي براي جهش IVSIont546 * خزائي کوهپر زينب CG-75
*
تعيين ناقلين با استفاده از آللهاي VNTRبراي جهش IVSIont546 * خزائي کوهپر زينب CG-77
×
تعيين تيپ هاي گياهي و تقويم گلدهي گياهان مورد استفاده زنبور عسل در بخشي از حوضه آبخيز رودخانه سيروان كردستان
خزدوزي فرهاد PS-42
*
مقايسه ترکيبات موجود در اسانس بذر و برگهاي فرولاگو آنگولاتا (چوير) جمع-آوري شده در منطقه نواکوه از کوه زاگرس در غرب ايران
خسرو پور احمدرضا BB-74
*
بررسي الگوي نمو زايشي و لروز پديده همئوسيز در گياه سير * خسرو شاهلي محمود PP-88
*
بررسي سيتوژنتيکي گونه يونجه Medicago sativa
خسروشاهلي محمود CG-46
*
بررسي سيتوتاگزونويک جنس پياز در آذربايجان و کردستان
خسروشاهلي محمود PS-94

* شواهد براي قرار دادن Thlaspi trivervum (Boiss )Mozaffariamدر جنس Noccaea
* خسروي احمد رضا PS-23
*
نگاهي به نخستين قدم هاي تكامل پرندگان (داينوسورها: پرندگان) ديدگاه سيستماتيك، فيلوژنتيك و پالئوبيولوژيك * خسروي عرفان ZO-69

* تاثير فاکتور رشد فيبرو بلاستي در تمايز کارديو ميوسيتها از سلولهاي بنيادي جنيني * خضري شيوا HE-4

* توصيف سه گونه جديد دوجور پايان استان چهار محال و بختياري به همراه صفات تاکسونوميکي گونه هاي ايران * خلجي پير بلوطي ولي ا... MA-7
*
اثر کادميوم بر محتواي پرولين ، فتوسنتز و تنفس در گياه نخود ( Cicer arietinum )
خلدبرين بهمن PP-52

* اثراسيد هاي آمينه L- پرولين و L- آسپاراژين برتحمل شوري در دو رقم زراعي گندم ( Triticum iestivum )
خلدبرين بهمن PP-21
*
مقايسه اثر مشتقات آلفا دي اکسيم بر ساختار هموگلوبين و آپوهموگلوبين
خليفه خسرو BB-48

* نقش رزيدوهاي ليزين در تاخوردگي مجدد و بازشدگي ليزوزيم * خليفه خسرو BB-7

* بررسي روند تشکيل اجتماعات ميکروبي (Microbial Mat) با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني نگاره * خنافري آنيتا MB-2
*
تاثير نوع محيط کشت در توليد رنگدانه باکتريايي سراشيا مارسسنس
خنافري آنيتا MB-49
*
تاثير حلال هاي آلي روي پايداري ترموليزين و پايدارکردن آن با افزودني ها
خواجه خسرو BB-34
*
جداسازي والقاء آنزيم لاکاز از يک سوش باکتريايي ملانين ساز خاکزي
خواجه خسرو BB-25
*
نقش اصلي گلوتامات 175در کنترل سرعت نشر نور در لوسيفراز باکتريها :شواهد اسپکتروسکپي
خواجه خسرو BB-22
*
مقايسه حالت مولتن گلوبول α- آميلازهاي ترموفيل ومزوفيل
خواجه خسرو BB-21

* تشکيل zero cross- linking در پراکسيداز : اثر روي ساختار و عملکرد
خواجه خسرو BB-12

* جداسازي ٬ خالص سازي و مطالعه ساختار- فعاليت آلفا آميلاز باکتري ترموفيل بومي از LH8
خواجه خسرو BB-2
*
مطالعه غلظت برخي از اجزاء غير الكتروليتي مايع آلانتوئيس در جنين بز
خواجه غلام حسين HE-23
*
بررسي و مقايسه ميزان رشد ماهي كپور علف خوار Ctenopharyngodon idella در تغذيه با گياه آبزي آزولا و يونجه
خوال علي MA-16
*
بررسي مقايسه اي آلودگي هاي انگلي بچه ماهيان سوف Sander lucioperca رهاسازي شده در آبهاي استان گيلان در طول سالهاي 82-1381
خوال علي MA-17
*
بررسي وضعيت بهداشتي بچه ماهيان سيم Abramis brama رهاسازي شده در رودخانه ها ي استان گيلان طي سالهاي 83-1381
خوال علي MA-35
" * "بررسي تمايز سلولهاي بنيادي عصبي گرفته شده از مغز مياني جنين موش Albino-NMRI در محيط کشت سلولي
خوش انجام بابک HE-1
*
بررسي مقايسه اي خصوصيات مورفومتريك و مريستيك ماهي سوف حاجي طرخان ( Perca fluviatilis ) در تالاب انزلي و تالاب اميركلايه لاهيجان
خوش خلقت مجيد MA-21
*
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر متابوليسم برخي از ترکيبات آروماتيکي و آنزيم هاي دخيل در آن در گياه کلم قرمز * خوش سخن مظفر مريم PP-79
*
بررسي الگوي نمو زايشي و لروز پديده همئوسيز در گياه سير
خوشبخت فاطمه PP-88
*
ريخت شناسي دانه هاي گرده طايفه Rhinantheae تيره گل ميمون در ايران * خوشرنگ سيمين PS-98
*
سيستم زاد آوري و ريخت شناسي دانه هاي گرده ٬ کلاله و بذر گياه سرفيليRichter Rhynchocorys maxima C تيره گل ميمون * خوشرنگ سيمين PS-108
*
بررسي الگوي پراکندگي ترکيبات قندي اسيدي و منوساکاريدي انتهايي گالاکتوز استيل آمين ماتريکس خارج سلولي در مسير تمايز سلولهاي غضروفي جنين رت * خياط زاده جينا CG-48

* ترشح اسيد هاي آمينه آلي به وسيله ريشه دانه رست هاي ذرت يک مکانيسم مقاومت گياه در برابر مسمومست فلزات سنگين
خيامي مسعود PP-16
*
اثرات نور ، دماي نگهداري، PH وواريته روي ايداري رنگيزه هاي آنتوسيانيني در چهار واريته سيب(Malus) اروميه
خيامي مسعود PP-70
*
بررسي مورفولوژيکي دانه گرده شش گونه از گل ماهور در اروميه
خيامي مسعود PS-119
*
مطالعه فلوريستيک کوه دالامپر(اذربايجان غربي)
خيامي مسعود PS-84
*
مقايسه تاثير فراکسيونEA4 عصاره الکلي و اسانس گل محمدي (Rosa damascena) بر حملات تشنجي حاصل از تزريق يک مرحله اي پنتيلن تترازول(PTZ ) * خير آبادي معصومه ZO-125
*
مطالعه وبررسي ارتباط بين خطوط پوستي و بيماري آسم
خير آبادي معصومه CG-63
*
فيبروسارکوماي حرارت ديده عليه فيبروسارکوما، راهي براي ايمني عليه تومور
خيرانديش مريم CG-55
*
بررسي مورفولوژيکي دانه گرده شش گونه از گل ماهور در اروميه * خيري سميه PS-119

* سنتز اسکوربيک اسيد در راسته ماهيان خاوياري(Acipenseriformes) و نقش آن در پارامترهاي کمي رشد
دابروفسکي کنراد MA-8
*
بررسي الگوي نمو زايشي و لروز پديده همئوسيز در گياه سير
دادپور محمد رضا PP-88
*
مطالعه اثرات طول موجهاي مختلف طيف مرتي بر رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان
دادفر فرشته MA-31
*
بررسي محتواي اسيد آمينه پرولين در برگ و ريشه دو ژنوتيپ يونجه يک ساله تحت تنش خشکي
دادي ايرج ا... PP-93
*
اثرمتقابل فسفرو پتاسيم برروي تغييرپروتئين هاي گلايسينين و β- کونگلايسينين سويا در برگ و کالوس
دارابي اميرحسين BB-49
*
تأثير DEHP (دي اتيل هگزيل فتالات) بر از سر گيري ميوز، بلوغ و تکوين آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش سوري * دالمن اعظم HE-12
*
بررسي تاثير سيستئامين بر از سرگيري ميوز و بلوغ آزمايشگاهي تخمكهاي نارس موش و تكوين جنينهاي حاصل از آن
دالمن اعظم HE-25
*
معرفي حلزونهاي آب شيرين منطقه شرق گيلان
دانش خوش اصل علي MA-18
" * " بررسي زيست شناسي شاه ميگوي آب شيرين Astacus leptodactylus درياچه
مخزني سد ارس

دانش خوش اصل علي MA-19
*
بررسي اثر تيمارهاي سيتريک اسيد ( CA ) بر کنترل غلضت هاي زياد کلرو کلسيم و تاثير تيمارهاي متقابل اين دو ماده بر رشد ، نمو و تکوين دانه رستها در مريستم راس ساقه در دو رقم گياه سويا ( Glycin max L. Merr ) * داور رباب PP-91

* کشف و بررسي الگوي بيان ژنهاي متعلق به خانواده رک کيو در گياهان
دايکل پل CG-18
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA * درخشنده پيکر پ CG-34
*
تعيين برخي فاکتورهاي بيوشيميايي خون رت
درستکار کامران BB-80
"
بررسي مقايسهاي كولون دوازده گونه از جوندگان شرق ايران بوسيله هيستوشيمي
سه نوع لكتين (PNA, SBA, WGA)

درويش جمشيد ZO-49
*
تغييرات اقليمي دراستان خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي واستدلالهايي بر تغييرات مرزهاي زيست جغرافيايي جوندگان
درويش جمشيد ZO-55

* مطالعه بيوسيستماتيک جنس ( Microtus( Rodentia: Arvicolinae درشمال خراسان با استفاده از ريخت سنجي هندسي آرواره پايين

درويش جمشيد ZO-18

* "مطالعه ريخت شناسي و ريخت سنجي سيزده گونه از جنس مريون Meriones (Gerbillinae , Rodentia)آسيا و شمال آفريقا" * درويش جمشيد ZO-30


اولين گزارش موش دو پاي هاتسون Allactaga hotsoni Thomas 1920در شمال شرق ايران (Rodentia: Dipodidae)
درويش جمشيد ZO-39
*
بررسي بيولوژيکي و عوامل کنترل کننده جوانه خوار ( Rhyacionia buoliana Den & Schif (Lep.: Torticidae در جنگل کاريهاي سوزني برگ گيلان * دريايي مهرداد ZO-83
*
بررسي استريو لوژيکي اثر عصاره آبي - الکلي برگ شنبليله روي کليه رتهاي ديابتي
دزفوليان عبدالرحمن ZO-99
*
مدل کامپيوتري ترکيبات بازدارنده توپوايزومرازII يوکاريوتي .روشي جديد جهت ارزيابي و طراحي داروهاي ضد سرطان
دزفوليان محمد BB-32
*
مطالعه ساختار هيستولوژيک دستگاه گوارش در تاسماهي ايرانيAcipenser Persicus
دژندريان سهراب HE-29
*
بررسي ديگلوتوميازيس در لاي ماهي تالاب انزلي * دقيق روحي جواد MA-14
*
بررسي زيستي و اکولوژيکي لاي ماهي در تالاب انزلي * دقيق روحي جواد MA-23
×
بررسي زيستي و اكولوژيكي لاي ماهي در تالاب انزلي × دقيقي روحي جواد PS-34
*
بررسي ميکرودليشنهاي کروموزوم Y در مردان نابارور استان گيلان و خوزستان
دکتر مبيني CG-25
*
دندروزومها : خانواده جديدي از نانوناقلها * دمقي مهدي BB-31
*
جداسازي ، القاوتخليص ناحيه ايمنوژن سيستئين پروتئيناز تيپ I انگل ليشمانيا اينفانتوم
دوستداري فاطمه CG-80

* واکسيناسيون بر عليه ليشمانيوز احشايي توسط سيستئين پروتئيناز هاي انگل ليشمانيا اينفانتوم در مدل موشي BALB\C
دوستداري فاطمه MB-7
*
بررسي مقايسه اي اثرات خوراکي و تنفسي ماده متيل ترشيري بوتيل اتر (MTBE)بر برخي پارامترهاي خوني و اندامي در موش سفيد ماده
دولاح عبدالحسن ZO-133
*
بررسي تاثير کلسيم ، آلومينيوم و EDTA بر جوانه زني و رشد لوله گرده زيتون * دولت شاهي ريحانه PP-34
*
اثر محافظتي کانابينوئيدها در آسيب هاي ايسکمي - رپرفيوژن: مطالعه تجربي در torsion بيضه اي در موش بزرگ آزمايشگاهي
دهپور احمد رضا ZO-127

* تغيير در واکنش در گانگليونهاي مارپيچي گوش داخلي به لکتين پس از در معرض قرارگيري با منبع آلوده کننده صوتي
دهقاني فرزانه ZO-4
*
بررسي اثر ضد ديابتي عصاره هندوانه ابوجهل بر روي موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتو زوسين * دهقاني فرزانه ZO-110

* بيولوژي مولکولي و فيزيولوژي جذب نيترات از طريق سيستم انتقال با تمايل بالا(HATS)در گياه تراريخته تنباکو (Nicotiana Plumbaginifolia)
دي .ام. گلاس آنتوني PP-1
*
مهار کاليکرين انساني6 (hk6) توسط سرپين ها
ديامنديس الفترياس BB-35

* کلونينگ وبررسي مولکولي ناحيهIIژن VGSCدر ارتباط با Kdrدر ناقلين اصلي مالارياي مناطق شمال و جنوب ايران
دين پرست جديد نويد CG-2

* بررسي GSTe2 يکي از اصلي ترين ژنها ي مقاومت به حشره کشها در مهمترين ناقلين منطقه اندميک ما لا ريا ي ايران :آنو فل استفنسي .آنو فل فلو ويا تيليس و آنو فل کو ليسيفا سيس
دين پرست جديد نويد CG-13
*
بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژني جمعيت پلاسميدوم ويواکس در شمال وجنوب ايران با استفاده از مارکر مولوکلي MSP
دين پرست جديد نويد CG-31

* Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culidae) in Guilan province of Iran
دين پرست دجاديد نويد ZO-34
*
بررسي پوشش هاي گياهي حاشيه رودخانه گرگر در کارون خوزستان
ديناروند مهري PS-117
*
بررسي ميزان روغن و درصد اسيدهاي چرب و ارتباط آن با يکديگر و رنگدانه در برخي ارقام کنجد * ديني ترکماني محمد رضا PP-92
*
نقش گيرنده هاي نيکوتيني ناحيه CA1 هيپو کامپ در پاداش ناشي از مورفين در موش بزرگ آزمايشگاهي * ذات علي هنگامه ZO-111

* بررسي GSTe2 يکي از اصلي ترين ژنها ي مقاومت به حشره کشها در مهمترين ناقلين منطقه اندميک ما لا ريا ي ايران :آنو فل استفنسي .آنو فل فلو ويا تيليس و آنو فل کو ليسيفا سيس
ذاکري صديقه CG-13
*
بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژني جمعيت پلاسميدوم ويواکس در شمال وجنوب ايران با استفاده از مارکر مولوکلي MSP
ذاکري صديقه CG-31

* Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culidae) in Guilan province of Iran
ذاکري صديقه ZO-34

* بررسي بيولوژي توليد مثل هامون ماهي (SchiZOthorax zarudnyi) * ذبيحي منصور MA-9
*
"مطالعه جذب مقايسه cd بوسيله Pleurothus ostreatus ,Agaricus bisporus"
ذکائي محمود MB-44
*
مطالعه وشناسائي گاستروميست هاي منطقه سياه رودبار در شمال ايران
ذکائي محمود PS-99
×
شناسايي و معرفي پنج گونه گلسنگ برگي - صخره اي استان خراسان × ذكائي محمود PS-51
×
معرفي دو گونه جديد از گلسنگ از راسته Lecanorales و Teloschistales در منطقه مايون مشهد × ذكائي محمود PS-56
×
معرفي خصوصيات مورفولوژي و تشريحي گياه Ribes Khorasanicum به عنوان گونه اندميك شمال خراسان
ذكائي محمود PS-58
*
جداسازي گونه هاي رايج باکتريهاي موجود در آب جزيره سيبري واقع در خليج فارس و بررسي برخي ويژگي آنزيمي آنها * ذوالفقاري باغبادراني آزاده MB-32
*
شناسايي تنوع ژنتيکي راش ايراني (Fagus orintalis)با استفاده از پراکسيداز * ذوالفقاري رقيه CG-73
*
اثر عصاره هاي هيدروالکلي خار مريم و شاه تره بر پيشرفت آترواسکلروز در خرگوش * رازبان الهام ZO-150
*
عنوان ندارد
رازقي جديد رقيه PS-49
*
تداخل اثر هورمونهاي جنسي و عصاره هيدروالکلي گل بابونه بر فعاليت حرکتي در موش سوري نر و ماده فاقد غدد جنسي * راعي حسن ZO-95
*
جداسازي ، القاوتخليص ناحيه ايمنوژن سيستئين پروتئيناز تيپ I انگل ليشمانيا اينفانتوم
رافتي سيما CG-80

* واکسيناسيون بر عليه ليشمانيوز احشايي توسط سيستئين پروتئيناز هاي انگل ليشمانيا اينفانتوم در مدل موشي BALB\C
رافتي سيما MB-7
*
القاي توليد بيشتر نيتريک اکسايدتوسط مايکوباکتريوم بويس در پي ايمن سازي از راه رکتال
رافتي سيما MB-18
*
اسبچه خزر، ثروت ملي ايران * رامين عليقلي ZO-65
*
استفاده از نسخه افزايش يافته ژن اکسيدوردوکتاز در افزايش بيان ژنهاي گوگردزايي
راهب جمشيد BB-51

* استفاده از نسخه افزايش يا فته ژن اکسيدو ردوکتاز در افزايش بيان ژنهاي گوگرد زدايي
راهب جمشيد CG-3
*
کلونينگ و بيان ژن گلوکز اکسيدازاز آسپر ژيلوس نيجر درE.coli * راهب جمشيد CG-38
*
Biodesulfrization of DibenZOthiophene with Pseudomonas aeruginosa PG201
راهب جمشيد MB-54
*
بررسي مقايسه استرس اکسيداتيو خون پرسنل اتاق عمل مواجه يافته با گازهاي بيوشي با افراد مواجه نيافته
راهزاني کبري ZO-113

* شکست آنزيم ترميم کننده DNA و قطعه قطعه شدن DNA در سلولهاي برگ سيب زميني در پاسخ به ساليسيليک اسيد
رباني چادگاني عذرا BB-8
*
اثر آدريامايسين در آزاد سازي پروتئينهاي هسته اي از کروماتين
رباني چادگاني عذرا CG-21
*
اثر محافظتي کانابينوئيدها در آسيب هاي ايسکمي - رپرفيوژن: مطالعه تجربي در torsion بيضه اي در موش بزرگ آزمايشگاهي * رباني راضيه ZO-127
*
بررسي حضور پروتئين LMG160 در رده هاي مختلف جانوري
رباني عذرا BB-24
*
" سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلي"
رباني محمد PS-86
" * رسته بندي گونه هاي جنس Artemisia در استان گيلان
بر اساس ويژگيهاي زيستگاهي و خصوصيات کمي گياهان به روش PCA

ربيعي مينا PS-59
*
استفاده از Agrobacterium rhiZOgenes براي توليد ريشه هاي القايي در چندگياه دولپه
رجالي فرهاد MB-28
*
مطالعه فلوريستيک کوه دالامپر(اذربايجان غربي)
رجامند محمد علي PS-84
×
بررسي فلورستيك كوه كلار واقع در استان چهار محال بختياري × رجامند محمد علي PS-31
×
مطالعه و بررسي سيستماتيك و تاكسونومي عددي جنس Jurinea Cass Compositae
رجايي پيمان PS-35

* تعيين بيوتيپي جمعيت هاي (Bemisia tabaci (Hemiptera :aleyrodida درايران
* رجايي شورجه .ح ZO-27

* ساختار ترشحي در گياه داروئي پنج انگشت Vitex pseudo-negundo و رابطه آن با تکوين اندام هاي رويشي و زايشي
رجايي هما PS-1

* مقاله ادغامي * رجب خاني زهرا BB-6
*
بررسي تأ ثير ناهنجاري زايي دارويي انسولين بر جنين جوجه در مراحل اوليه انکوبا سيون
رجبي حسن HE-18

* بررسي اثر سيليمارين حاصل از بذر گياه بومي واصلاح شده خار مريم * رجبيان طيبه ZO-6

* مقايسه سويه هاي مختلف لاکتو باسيل جهت توليد اسيدلاکتيک
رجي افسانه MB-15
*
بررسي نحوه جوانه زني و رفع خفتگي بذر هاي سريش ( Eremurus persicus ) با روش هاي فيزيکي و شيميايي * رحمانپور افسون PP-101
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA
رحماني م CG-34
*
تاثير نيکل در فعال شدن آنزيم هاي سيستم آنتي اکسيدانت گياه چاي * رحمتي ايشکا مريم PP-33
*
بررسي تنوع و فراواني زئوپلانكتون در مصب چمخاله
رحيمي بشر محمد رضا MA-36
×
بررسي تنوع و فراواني فيتو پلانكتون ها و اثرات تغييرات فصل و شوري بر آنها در مصب چمخاله
رحيمي بشر محمد رضا PS-52
*
استراتژي ارتزاق خفاش هاي نر دم موشي بزرگ Rhinopoma microphyllum در غرب ايران * رحيمي پرستو ZO-40

* بررسي زيست محيطي تالاب انزلي با تاکيد بر نتايج ميکروبي
رحيمي دانش مهرداد PS-10
*
بررسي تنوع ژنتيکي گونه ديپلويئد ژنوم D (Aegilops tauschii Cosson) در ايران با استفاده از مکان نگاري DNA ريبوزومي 5s وDNA تکراري غيرعامل(dpta1 )
رحيمي نژاد محمد رضا PS-121
*
مروري بر تاکسونومي گونه Aegilops crassa Bioss درايران
رحيمي نژاد محمد رضا PS-77
*
تنوع درون گونه اي گونه AEGILOPS CYLINDRICA HOST در ايران
رحيمي نژاد محمد رضا PS-90

* بررسي تنوع زيستي گونه ديپلوئيد ژنوم D ٬ Aegilops tauschii Coss در ايران با استفاده از ميکرو ساتلايتها
رحيمي نژاد محمد رضا PS-8

* مروري بر تاکسونومي بخشه Acrocentron ازAsteraceae)Centaurea ) در ايران
رحيمي نژاد محمد رضا PS-14

* نخستين رکورد سه گونه از زالوهاي ( Annelida: Hirudinea) شمال ايران

رحيميان .ح ZO-23

* گوبي هاي اکسودرسين ( Gobiidae : Oxudecinae ) سواحل جزيره قشم
* رحيميان حسن ZO-20
*
مقايسه ميزان رشد ماهي قزل آلا ي رنگين کمان با جايگزيني بيومس خشک آرتميا به جاي پودر ماهي در جيره
رزقجو محمد رضا MA-26
*
بهينه سازي استخراج پکيتن از پوست پرتقال * رسا مهدي BB-65

*
"طراحي و توسعه سيستم نوين NASBA-ELISA براي شناسايي سريع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مايکوباکتريوم توبرکلوزيس"

رسايي محمد جواد MB-8
*
سيکل هاي بيضه اي و اپيديديمي در سوسمار مار چشم (Ophisops elegans(Lacertidae
رستگار پوياني نصر اله ZO-98
"
بررسي وضعيت سيستماتيکي کمپلکس گونه اي

Mabuya aurata(Sauria: Scincidae) در غرب فلات ايران


رستگار پوياني نصرا... ZO-48
"
"تمايز مورفولوژيكي Artemia urmiana در چهار ايستگاه جغرافيايي مختلف از درياچه اروميه
(آذربايجان غربي- ايران)


رستگار پوياني نصرا... ZO-59
*
معرفي نمونه هاي ناشناخته اي ازسوسمارهاي جکو نيده جنس Asaccus (Sauria: Gekkonidae) ازکوههاي زاگرس( استان کردستان)
رستگار پوياني نصرا... ZO-87

* دو رگ گيري احتمالي بين دو گونه سوسمار اگاميد زمين زي Trapelus agilis and T.(rederatus (Suria: Agamidae * رستگار پوياني نصراله ZO- 32
*
تنوع مارها و سوسمارها در استان لرسنان ٬جنوب غربي ايران
رستگار پوياني نصراله ZO-38

* جمع آوري Neurergus kauseri ازکوهستانهاي جنوبي زاگرس ( Caudata : Salamandridae)

رستگار پوياني نصراله ZO-24

* بررسي تنش اسمزي در گياهان نخود فرنگي ( Pisum sativum ) پس از ترانسفورماسيون
رستگار جزي فردوس PP-8
*
پاسخ هاي فيزيولوژي به تنش اسمزي در گياهان نخود فرنکي در حال رشد
رستگار جزي فردوس PP-89

* اثرات متقابل کاپتوپريل و سيستم هيستامينرژيک بر ميزان اخذ آب در موشهاي صحرايي نر بالغ
رستمي پروين ZO-93

* ارزيابي تزريق هيستامين و آنتاگونيست هاي آن درون هسته آميگدال مركزي در مدل حيواني اضطراب
رستمي پروين ZO-10
*
تداخل عمل پاپاورين با سرفه القاءشده بوسيله انالاپريل در خوکچه هندي
رستمي پروين ZO-105
*
بررسي اثر تزريقات داخل سپتوم مياني آگونيست و آنتاگونيست رسپتورهاي H1 هيستاميني بر اکتساب ترجيح مکان شرطي شده
رستمي پروين ZO-128

* بررسي اثر ضد التهاب نوسکاپين بر التهاب ناشي از کاراژينان در کف پاي موش صحرايي
رستمي پروين ZO-2

* دوزهاي بالاي تستوسترون موجب کاهش اضطراب در رت هاي نر نژاد ويستار مي گردد
رستمي پروين ZO-12
*
اثر آلودگي هوا بر آلرژن ها و آلرژي زايي دانه هاي گرده در گل طاووسي * رضا نژاد فرخنده CG-39
*
مطالعه وبررسي ارتباط بين خطوط پوستي و بيماري آسم * رضائيان ساره CG-63
*
شناسايي سريع سالمونلا تيفي موريوم از نمونه هاي غذايي با استفاده از تکثير fliC * رضائيان مهدي MB-30

* تاثير فاکتور رشد فيبرو بلاستي در تمايز کارديو ميوسيتها از سلولهاي بنيادي جنيني
رضازاده ولوجردي مجتبي HE-4
*
تمايز سلولهاي داراي کريستال در طي نمو بساک در گل اطلسيPetunia hybrid grandiflora * رضانژاد فرخنده PS-103
*
تاثير درجه حرارت و پتانسيل آبي و هورمون آبسيزيک اسيد روي شاخص هاي جئانه زنيبذور پنج گونه گياهان مرتعي * رضايتمند زهرا PP-51

* اثرات تزريق داخل هيپوکامپي ٬ آگونيست وآنتاگونيست گيرنده هاي
رضايوف آمنه ZO-3

* اثرات تزريق داخل هيپوکامپي باکلوفن بر بيان واکتساب ترجيح مکان شرطي شده ناشي ازمورفين در رت
رضايوف آمنه ZO-9
*
نقش گيرنده هاي نيکوتيني ناحيه CA1 هيپو کامپ در پاداش ناشي از مورفين در موش بزرگ آزمايشگاهي
رضايوف آمنه ZO-111
*
تاثير درج اينترون مخمري روي افزايش بيان پروتئين آلفا 1-آنتي تريپسين انسانيدر مخمر Pichia pastoris
رضايي عباس BB-5
*
معرفي نشانگرهاي ژنتيکي جهت شناسايي سيست هاي ارتميا با چگالي متفاوت در درياچه اروميه به روش PCR-RFLP
رضواني سهراب CG-27
*
بررسي تنوع ژنتيکي درون و بين جمعيتي آرتميا پارتنوژنتيکا در ايران بروش -PCR RFLP
رضواني سهراب CG-61
*
بررسي فعاليت سرکه سازي در سويه هاي بومي استوباکتراسه

رضوانيان زاده محمد رضا MB-26

* پاسخ هاي فيزيولوژيکي متفاوت دو گونه از Aeluropus نسبت به تنش شوري * رضوي خديجه PP-11
*
بررسي تاثير آسيب DNA اسپرم بر روي لقاح و رشدونمو جنين
رضوي شهناز HE-27
*
نقش رها کرد بچه ماهيهن ماهيان سفيد در بازسازي ذخائراين ماهي
رضوي صياد بهرامعلي MA-27

* اثرات تزريق داخل هيپوکامپي ٬ آگونيست وآنتاگونيست گيرنده هاي * رضوي موحد سميرا ZO-3
*
تاثير نيتروژن و فسفر بر ميزان اسانس گياه درمنه شيرين
رفعتي آذر PP-85
*
بررسي توالي هاي تکراري (STR)کروموزوم Yدر بين گروههاي قومي ونژادي ايران * رفيعي محمد رضا CG-40
*
تغيرات پروتئيني تحت القاي دارو در Leishmania magor * رفيعي محمد رضا CG-42

* بررسي اكولوژيك گونه پسته وحشي Pista cia atlantica subsp mutica (Fisch.&Mey.) Rech.f در منطقه ميمند کرمان * رمضان نژاد قادي رضا PS-7

*


"طراحي و توسعه سيستم نوين NASBA-ELISA براي شناسايي سريع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مايکوباکتريوم توبرکلوزيس"

رمضاني ريحانه MB-8

* بررسي اثر اسيد آسکوربيک بر ويژگيهاي ساختاري مريستم هاي راسي گياه صبر زرد (Aloe barbadensis Mill). درکشت بافت وگياهان گلخانه اي
رمضاني صياد علي PP-22
*
بررسي خطوط کف دست والگوي نوک انگشتان(Dermatoglyphic)در مبتلايان به اختلال دو قطبي در استان خراسان رضوي * رمضاني علي CG-67
*
مقايسه تاثير فراکسيونEA4 عصاره الکلي و اسانس گل محمدي (Rosa damascena) بر حملات تشنجي حاصل از تزريق يک مرحله اي پنتيلن تترازول(PTZ )
رمضاني گلم آباد روح اله ZO-125
*
تاثير تشعشات تلفن همراه روي جوانه زني و رشد اوليه دانه رستها درنخود فرنگي * رمضاني ويشکي فريبا BB-78
*
بررسي ميزان استرس اکسيداتيو در بيماران ديابتي نوع 1( IDDN ) در مرکز ديابت اراک
رنجبر اکرم ZO-109
*
بررسي مقايسه استرس اکسيداتيو خون پرسنل اتاق عمل مواجه يافته با گازهاي بيوشي با افراد مواجه نيافته
رنجبر اکرم ZO-113
*
مطالعه ساختاري و ترموديناميکي لوسيفرازباکتريايي با استفاده از تکنيک دورنگنمايي دوراني
رنجبر بيژن BB-33
*
دندروزومها : خانواده جديدي از نانوناقلها
رنجبر بيژن BB-31

* پيشگوئي ساختمان دوم پروتئين ها بر مبناي اطلاعات حاصل از ترکيب جفت اسيدهاي آمينه در ساختمان هاي مختلف با استفاده از الگوريتم Dynamic Progamming
رنجبر بيژن BB-13
*
مطالعه ميانکنش آلبومين سرم انساني با پلي اکسو متالات
رنجبر بيژن BB-56
*
مقايسه اثر مشتقات آلفا دي اکسيم بر ساختار هموگلوبين و آپوهموگلوبين
رنجبر بيژن BB-48

* نقش رزيدوهاي ليزين در تاخوردگي مجدد و بازشدگي ليزوزيم
رنجبر بيژن BB-7
×
معرفي فلور ، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان لستگاه تحقيقاتي خسبيجان × رنجبر ماسوري موسي PS-37
*
تحليلي بر Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis ) در ايران
رنجبر مسعود PS-92
×
بررسي نقش و ميزان رشد و نمو آزولا در تالاب انزلي
رنجبران نازيلا PS-47

* "رابطه بين ترکيب ايزوتوپ کربن و نيتروژن (δ15N,δ13c) در شرايط استرس کمبود اکسيژن وشوري در گياه Puccinellia Ciliata و Balansa Clovor"
رنگل زد PP-2
×
بررسي پوشش گياهي ذخيره گاه جنگلي گيسوم تالش در استان گيلان × روانبخش مكرم PS-33
*
تعيين فراواني نسبي آلودگي ZOonotic cutaneous leishmaniasis در جوندگان منطقه شمال اصفهان
روحاني محسن ZO-47
*
تاثير ميکوريز VA بر ميزان قند و پروتئين لوبيا ( Phaseolus vulgaris ) در شرايط شوري خاک
روحاني نرگس PP-53
*
بررسي تاثير آسيب DNA اسپرم بر روي لقاح و رشدونمو جنين * روزبهاني شهلا HE-27
*
شناسايي مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتوميکي ساختارهاي ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss
روستائيان عبدالحسين PP-86
*
بر رسي تاکسونومي عددي تعدادي از گونه هاي سالسولا و سوئدا درايران * روضاتيان زهرا PS-73
*
بررسي اثر تجويز خوراکي بخش هوايي فراسيون سفيد بر ميزان کلسترول LDL و HDL در مدل تجربي ديابت قندي در موش صحرايي
روغني مهرداد BB-72
*
بررسي اثر تجويز خوراکي دراز مدت سياه دانه برميزان کلسترول LDL و HDL در موش صحرايي ديابتي
روغني مهرداد BB-66
*
اثر وازورلاکسانت تجويز خوراکي و دراز مدت سياهدانه در موش صحرايي ديابتي
روغني مهرداد BB-42
*
بررسي اثر تجويز خوراکي بخش هوايي فراسيون سفيد بر ميزان احساس درد در موش هاي صحرايي ديابتي
روغني مهرداد ZO-120
*
اثر هيپو ليپيدميک عصاره آبي برگ شنبليله در موش صحرايي ديابتي * روغني مهرداد ZO-149
*
اولين گزارش از كشت سلولهاي بافت جنين كرم ابريشم در شرايط in vitro
رهبري زاده فاطمه HE-32

* بررسي ايزوزيمي آنزيم هاي آنتي اکسيدانت در تحمل به شوري گياه سيب زميني * رهنما حسن PP-4
*
مهار کاليکرين انساني6 (hk6) توسط سرپين ها
رهنما مهدي BB-35

* بررسي اثر سالسيلسک اسيد SA و هورمون هاي گياهي بر ميزان فعاليت آنزيم هاي پراکسيدازي در دانه رسهاي دو گونه چريش و زيتون تلخ در شيشه * رهنما مهدي PP-20
*
آناليز کاريوتيپ گونه (Cricetulus migratorius(Mammalia :Rodentiaدر استان زنجان
رهنما مهدي CG-65
*
بررسي تاثير عوامل فيزيکوشيميايي بر فلور فيتوپلانکتوني حوضچه تصفيه پساب * رياحي حسن PS-109
*
مطالعه ساختاري و ترموديناميکي لوسيفرازباکتريايي با استفاده از تکنيک دورنگنمايي دوراني
رياحي علي BB-33
*
نقش اصلي گلوتامات 175در کنترل سرعت نشر نور در لوسيفراز باکتريها :شواهد اسپکتروسکپي * رياحي مدوار علي BB-22

* تکوين رويان در گونه Astragalus cemerinus (تيره نخود) و کاربرد سيستماتيک آن * رياحي مهرشيد PS-12
*
مطالعه کاريولوژيکي تعدادي از گونه هاي يونجه يکساله
رياست مهرناز PS-69
*
مطالعه کاريولوژيکي تعدادي از گونه هاي يونجه يکساله
رياست مهرناز PS-88
*
تشخيص باکتري توليد کننده بيوسورفاکتانت * ريسماني الهام MB-45
*
بررسي تنوع ژنتيکي ارقام انگور سيستان با استفاده از مارکر ملکولي RAPD * ريگي نژاد نفيسه CG-58
*
معرفي فلور و تعيين شکل زيستي،عناصر رويشي، اتواکولوژي و کورولوژي رستني هاي منطقه حفاظت شده عين الکش (قلا)کرمانشاه * زاجي بي تا PS-110
*
تداخل اثر هورمونهاي جنسي و عصاره هيدروالکلي گل بابونه بر فعاليت حرکتي در موش سوري نر و ماده فاقد غدد جنسي
زادکرمي محمدرضا ZO-95
×
شناسايي و معرفي پنج گونه گلسنگ برگي - صخره اي استان خراسان
زارع حسن آبادي مريم PS-51
*
مقايسه چند سويه مخمر نان از لحاظ ميزان رشد و مصرف قند محيط کشت
زارع داوود MB-40
*
ارزيابي حسي توفوي توليد شده از سويا با استفاده از اسانسهاي مختلف وتهيه غذاي تخميري تمپه از ضايعات باقيمانده توفو(اوکارا) * زارع داوود BB-76
*
اثرات ميدان هاي الکترومغناطيسي بر قند خون و کورتيزول در خوکچه هندي
زارع صمد ZO-119
*
تاثير انواع روغنهاي غذايي مصرفي بر ميزان ليپيدهاي خون در خرگوش
زارع صمد BB-61
*
بررسي کيفيت ميکروبي ماهي قره برون پرورشي دو ساله نمک سود شده
زارع گشتي قربان MB-47
*
ارزيابي کيفيت ميکروبي ماهي قره برون پرورشي دو ساله نمک سود شده به روش مولکولي
زارع گشتي قربان MB-53
×
بررسي پراكنش جمعيت هاي ميكوريزا در گياهان غالب منطقه حفاظت شده ساريگل ( خراسان - ايران )
زارع مايوان حسن PS-40

* تاثير تعداد و جنسيت نوزادان ٬ ورزش در دوران حاملگي وفصل بر بروز رفتارهاي شبه- افسردگي پس از زايمان در رات * زارعپور ليلا ZO-7
*
بررسي سيستماتيک جنس سريش از تيره سريش(Asphodelaceae)
زارعي مهدي PS-68
*
اثر جذب سرب بر جوانه زني ، پارامترهاي رشد ، فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و پراکسيداز در دو رقم کلزا ( Brassica napus L )
زالي حسن PP-46
*
بررسي اثر تنش شوري و نوع نمک خاک در روي سه گونه گياه شور پسند
زاهدي پور حجت الله PP-77
*
شتاخت عوامل اکولوژيکي موثر بر پوشش گياهي مراتع با استفاده از آناليزهاي چند متغيره
زاهدي پور حجت الله PS-70

* واکسيناسيون بر عليه ليشمانيوز احشايي توسط سيستئين پروتئيناز هاي انگل ليشمانيا اينفانتوم در مدل موشي BALB\C * زاهدي فرد فرناز MB-7
*
بهينه سازي شرايط کشت بافت و تراريخت نمودن گياه کلزا با استفاده از اگروباکتريوم تومه فاسينس * زبرجدي ع CG-29

* بررسي تاثير تغييرات دما و شوري بر پوست اندازي شاه ميگو
زحمتکش عسگر MA-4

* بررسي اثر سيليمارين حاصل از بذر گياه بومي واصلاح شده خار مريم
زرپاک بهنام ZO-6

* بررسي ميكروبيولوژيكي آب استخر شنا
زرريزي ريحانه MB-9
*
مطالعه اثر مهاري آسپيرين برروي فعاليت آنزيم کربونيک انيدراز
زرگر سيدجلال BB-46
" * "بررسي استخراج بيولوژيکي فلز مس توسط ميکرو ارگانيسم هاي بومي ايران و
بررسي شرايط بهينه براي بازيافت بيشتر


زرنگار پور حسينعلي MB-38
*
تنوع گياهي تهران * زرين پور وجيهه PS-81
*
بررسي پوشش گياهي خاک طبعت چرديسان و اثر کاشت درختان بر تنوع گياهي * زرين پور وجيهه PS-82

* دوزهاي بالاي تستوسترون موجب کاهش اضطراب در رت هاي نر نژاد ويستار مي گردد
زرين دست محمد رضا ZO-12

* اثرات تزريق داخل هيپوکامپي ٬ آگونيست وآنتاگونيست گيرنده هاي
زرين دست محمد رضا ZO-3

* اثر کانالهاي پتاسيمي وابسته به ATP بر حافظه وابسته به وضعيت مرفين در روش اجتنابي غير فعال
زرين دست محمد رضا ZO-13

* اثرات متقابل کاپتوپريل و سيستم هيستامينرژيک بر ميزان اخذ آب در موشهاي صحرايي نر بالغ
زرين دست محمد رضا ZO-93

* ارزيابي تزريق هيستامين و آنتاگونيست هاي آن درون هسته آميگدال مركزي در مدل حيواني اضطراب
زرين دست محمد رضا ZO-10
*
نقش گيرنده هاي نيکوتيني ناحيه CA1 هيپو کامپ در پاداش ناشي از مورفين در موش بزرگ آزمايشگاهي
زرين دست محمد رضا ZO-111
*
بررسي اثر هيستامين در ناحيهCA1 هيپو کامپ موش هاي صحرايي در مدل رفتاري اضطراب
زرين دست محمد رضا ZO-122
*
بررسي اثر تزريقات داخل سپتوم مياني آگونيست و آنتاگونيست رسپتورهاي H1 هيستاميني بر اکتساب ترجيح مکان شرطي شده
زرين دست محمد رضا ZO-128
*
اثر تزريق درون بطني لوزارتان و کلونيدين بر اخذ آب در رتهاي نر بالغ نزاد ويستار
زرين دست محمد رضا ZO-152

* اثرات تزريق داخل هيپوکامپي باکلوفن بر بيان واکتساب ترجيح مکان شرطي شده ناشي ازمورفين در رت
زرين دست محمدرضا ZO-9
×
آناتومي مقايسه اي برك در گونه هاي Gladiolus segetum و Iris acutiloba از خانواده زنبق Iridaceae × زرين كمر فاطمه PS-55
*
استفاده از دهان شويه نسوار براي کنترل شته Aphis nerii
زکي پور نسرين ZO-143

* بررسي اثر آنتاگونيستي قارچ تريکودرما عليه قارچ Sclerotinia sclerotiorumوجداسازي ژن chit 33 ازقارچ Trichoderma tamsarum
زماني محمد رضا BB-3
*
مهار فعاليت آنزيم پلي گالاکتوروناز قارچ Scelerotinia sclerotiorum توسط PGIP دو واريته چيتي دانشجو و سفيدjules گياه لوبيا
زماني محمد رضا BB-39
*
مطالعه بيان آنزيم سلوبيوهيدرولاز II قارچ Trichoderma parceramosum در Pichia pastoris
زماني محمد رضا BB-29

* مقاله ادغامي
زماني محمد رضا BB-6
*
بررسي اثر مهارکنندگي PGIP لوبيا بر فعاليت آنزيم پلي گالاکتورونازقارچ RhiZOctonia solani عامل Root rot چغندر قند
زماني محمدرضا BB-41
*
بررسي اثرات خوراکي آنيلين بر روي ويژگيهاي پلاسمايي و الکتروليتي موش سفيد نر
زماني نسترن ZO-115
*
بررسي اثر خوراکي نيترات سديم بر ويژگيهاي پلاسمايي و مت هموگلوبيني در موش هاي ماده بالغ و نابالغ * زماني نسترن ZO-153
"
مقايسه اثرات پوستي نفتالين بر روي ويژگيهاي سلولهايخون محيطي و پلاسما در موش سفيد نر و ماده
زماني نسترن HE-33
*
جداسازي و مطالعه ميکروارگانيسمهاي مولد آنزيم آسپاراژيناز از خاک ايران
زماني هادي MB-50
*
مطالعه اختلافات مرفومتريک و مريستيک در دورگه هاي حاصل از آميزش متقابل ماهيان سفيد وسيم * زميني عباسعلي ZO-141
*
افزايش فراواني شکست هاي کروماتيدي در لنفسيدهاي کشت داده شده انساني در حضور فراورده دارويي کارمينت
زنده بودي زهرا CG-49
*
تغيير ميزان پرولين سورگوم شيرين ودانه اي در مراحل مختلف رشد تحت شوري متفاوت آب آبياري * زندي فاطمه PP-56

* ميکرو باکتريم بويس شوک حرارتي ديده ، توليد نيتريل اکسيد را در ماکروفاژصفاقي کاهش مي دهد
زواران حسيني MB-1
*
اکيناسه ماده اي فراتر ازمحرک سيستم ايمني است
زواران حسيني احمد CG-47
*
اثر آدريامايسين در آزاد سازي پروتئينهاي هسته اي از کروماتين
زهرايي زهره CG-21
*
مطالعه بيان آنزيم سلوبيوهيدرولاز II قارچ Trichoderma parceramosum در Pichia pastoris * زهري صابر BB-29
*
بررسي فونستيک مارمولکهاي شمال استان اردبيل
زهزاد بهرام ZO-57

* "ارزيابي شيب غلظت Puresperm در جداسازي اسپرمهاي انساني حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گيري فلورسانس درجا"
زينلي بهمن HE-8
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA
ساجدي فر م CG-34
*
Triple Test Cross Analysis For Genetic Components of Salinity Tolerance in Spring Wheat * سادات نوري سيده ا. PP-96
*
تاکسونومي عددي برخي از گونه هاي جنس ورث Reseda L: Resedaceae در ايران * ساروخاني فرزانه PS-101
*
مطالعه پراکنش فصلي شانه دار Mnemiopsis leidyi در درياي خزر (منطقه نور)
ساري اسماعيلي ع MA-30
"
"تاثير شوري بر تکوين لاروي و ميزان بقاء کشتي چسب خزر،

( Cirripedia: Balanidae)Balanus improvisus

ساري ع. ZO-62

* توصيف سه گونه جديد دوجور پايان استان چهار محال و بختياري به همراه صفات تاکسونوميکي گونه هاي ايران
ساري عليرضا MA-7

* مطالعه ريخت شناسي مراحل لاروي کشتي چسب درياي خزر ٬ Crustacea: Balanidae) Balanus imkprovisus ) * ساري عليرضا ZO-16
*
خرچنگ هاي زير جزر و مدي آبهاي ايراني خليج فارس(Crastacea: Decapoda: Brachyura)
ساري عليرضا ZO-42

* اهميت بيولوژيکي ژن Itpa کد کننده اينوزين تري فسفاتاز
ساکومي کونيکو CG-16

* اثر يون کلسيم بر تجمع عناصر غذايي ، رشد لايه کورتکس ربشه و الگوي الکتروفورزي پلي پپتيدها در گياه Descurainia sophia تحت تنش شوري
سالاري حسن PP-12
*
بررسي فعاليت بي هوازي باکتري Thiobacillus ferrooxidansدر محلول سازي مس از خاکهاي سولفيدي * سالاري حسن MB-23
*
بررسي واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در گندم * سالاري محمد PP-58
*
مطالعه فرا ساختار غده فوق كليه در ماهي طلائي Crrasius SP. * سام پور مجيد HE-24
*
مقايسه الگوي توزيع رشته هاي رتيکولر در سطح تماس اپي تليالي_مزانشيمي و اجزائ مرتبط با آن در جوانه اندام ودندان در موش کوچک آزمايشگاهي
سبزاري احمد رضا HE-30

* بررسي اثرات گياه دارويي .chasteberry tree) Vitex agnus castus L ) بر رشد و نمو جنيني موش سوري * سبط شيخ الاسلام انيس HE-5
*
معرفي آنتن منشعبان (کلادوسرا) در تالاب انزلي * سبک آرا جليل ZO-89
*
معرفي شاخه روتاتوريا در تالاب انزلي * سبک آرا جليل ZO-91
*
وضعيت پلانکتوني رودخانه سفيدرود طي سالهاي 79-1373 و تاثير عوامل انساني بر زندگي آبزيان در آن. * سبک آرا جليل PS-95
×
معرفي پلي فميده ها در خزر جنوبي و وضعيت كنوني آنها بعد از تهاجم شانه دار × سبك آرا جليل PS-30
×
معرفي خانواده دزميدياسه در تالاب انزلي
سبك آرا جليل PS-53
*
بررسي عوامل موثر در ته نشست سيست آرتميا اورميانا با تاکيد بر ساختار پوسته
سپهداري ابوالفضل MA-33
*
تأثير DEHP (دي اتيل هگزيل فتالات) بر از سر گيري ميوز، بلوغ و تکوين آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش سوري
سپهري حوري HE-12

* تاثير فاکتور رشد فيبرو بلاستي در تمايز کارديو ميوسيتها از سلولهاي بنيادي جنيني
سپهري حوري HE-4
*
اثر محافظتي کانابينوئيدها در آسيب هاي ايسکمي - رپرفيوژن: مطالعه تجربي در torsion بيضه اي در موش بزرگ آزمايشگاهي
سپهري حوري ZO-127

* اثرات تزريق داخل هيپوکامپي باکلوفن بر بيان واکتساب ترجيح مکان شرطي شده ناشي ازمورفين در رت
سپهري حوري ZO-9
*
بررسي تاثير سرب و اتانول بر تقسيم سلولي و نمو ريشه در پياز خوراکي * ستاري شيما CG-33
"
"اولين گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهيان ايران ( ماهي قزل آلاي خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلي ماسال )
ستاري مسعود MA-13
*
بررسي آلودگيهاي انگلي ماهي كلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امير كلايه لاهيجان
ستاري مسعود MA-38
*
بررسي اثر تجويز خوراکي بخش هوايي فراسيون سفيد بر ميزان کلسترول LDL و HDL در مدل تجربي ديابت قندي در موش صحرايي
سجادي معصومه BB-72
*
بررسي اثر تجويز خوراکي دراز مدت سياه دانه برميزان کلسترول LDL و HDL در موش صحرايي ديابتي * سجادي معصومه BB-66
*
بررسي اثر تجويز خوراکي بخش هوايي فراسيون سفيد بر ميزان احساس درد در موش هاي صحرايي ديابتي
سجادي معصومه ZO-120
*
بررسي توالي هاي تکراري (STR)کروموزوم Yدر بين گروههاي قومي ونژادي ايران
سخن سنج اشرف الدين CG-40
*
Triple Test Cross Analysis For Genetic Components of Salinity Tolerance in Spring Wheat
سخن سنج اشرف الدين PP-96
*
تغيرات پروتئيني تحت القاي دارو در Leishmania magor
سخن سنج اشرف الدين CG-42
*
بررسي بر هم کنش خشکي و آسکوربيک اسيد و اثر آن بر محتواي پرولين و پروتئين کالوس ها در گياه لوبيا * سرافراز اردکاني محمد رضا PP-98

* مطالعه بيوسيستماتيک جنس ( Microtus( Rodentia: Arvicolinae درشمال خراسان با استفاده از ريخت سنجي هندسي آرواره پايين

سرافرازي عليمراد ZO-18

* بررسي مورفومتريک بيو تيپ هاي کرم ساقه خوار اروپايي ذرت (nubilalis Hb.Ostrinia) در برحي نواحي ايران
سرافرازي عليمراد ZO-31

* تعيين بيوتيپي جمعيت هاي (Bemisia tabaci (Hemiptera :aleyrodida درايران

سرافرازي.ع ZO-27
*
دندروزومها : خانواده جديدي از نانوناقلها
سربلوکي محمد نبي BB-31
*
مدل کامپيوتري ترکيبات بازدارنده توپوايزومرازII يوکاريوتي .روشي جديد جهت ارزيابي و طراحي داروهاي ضد سرطان * سرداري سروش BB-32
*
مطالعه اختلافات فردي در لنفوسيت هاي بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از راديوتراپي با بررسي ميکرو نوکلئاي القا شده با پرتو
سرداري کرماني منوچهر BB-53

* استفاده از کروماتوگرافي * سريري خياط زاده ريحانه BB-14
*
بررسي مقايسه اي ميزان آنزيم پراکسيداز موجود در دانه هاي پسته غير آلوده و آلوده به قارچ اسپرژيلوس نيجر(A. niger) در ارقام پسته بادامي و احمدآقايي (Pistachio vera L)کرمان در زمانهاي مخنلف رويش و بررسي پروتئين هاي ذخيره اي موجود دراجسام پروتئيني دانه هاي پسته ارقام بادامي و احمدآقايي
سريري ريحانه BB-26
*
استخراج و خالص سازي پلي فنل اکسيداز از گياه توتون
سريري ريحانه BB-23
*
Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions
سريري ريحانه CG-44
*
بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي پراکسيد از برگ چهار نوع از مرکبات شمال ايران
سريري ريحانه BB-57
*
مقاله ادغامي * سريري ريحانه BB-45
*
افزايش فراواني شکست هاي کروماتيدي در لنفسيدهاي کشت داده شده انساني در حضور فراورده دارويي کارمينت
سعادت مصطفي CG-49
×
بررسي تنوع و فراواني فيتو پلانكتون ها و اثرات تغييرات فصل و شوري بر آنها در مصب چمخاله
سعادت مير قديم PS-52
*
بررسي تنوع و فراواني زئوپلانكتون در مصب چمخاله * سعادت مير قديم سيده زهرا MA-36

* بررسي تنوع زيستي گونه ديپلوئيد ژنوم D ٬ Aegilops tauschii Coss در ايران با استفاده از ميکرو ساتلايتها * سعيدي حجت ا... PS-8
*
بررسي تنوع ژنتيکي گونه ديپلويئد ژنوم D (Aegilops tauschii Cosson) در ايران با استفاده از مکان نگاري DNA ريبوزومي 5s وDNA تکراري غيرعامل(dpta1 ) * سعيدي حجت اله PS-121
*
آثار حفاظتي جيبرلين و آسکوربيک اسيد در برابر سميت نيکل در Glycine max L * سعيدي سار سکينه PP-43
*
اثرات آسکوبيک اسيد در کاهش سمست نيکل در گياه سويا * سعيدي سار سکينه PP-47
*
معرفي ويژگيهاي Geo-ecologic (جغرافيايي - اکولوژيک) گونه هاي بخش Pnigma Dumort از جنس Poaceae ) Bromus L ) در ايران * سعيدي سارا PS-96
*
بررسي ايريدوئيد گليکوزيدهاي جنس Veronica sect. Alsinebe subsect. Megasperma * سعيدي مهرورز شهريار PS-122

* بررسي گونه هاي گياهي ماسه رست پارک ملي بوجاق (کياشهر) * سعيدي مهرورز شهريار PS-15
*
بررسي ايريدوئيد گليکوزيدهاي جنسVeronica sect.Alsinebe subsect.Megasperma * سعيدي مهرورز شهريار PS- 122
*
اتو اکولوژي ،کورو لوژيو بررسي مواد موثره اسانس روغني در گياه دارويي Thymus eriocalyxدر ايران
سفيد کن فاطمه PS-80
*
تداخل عمل پاپاورين با سرفه القاءشده بوسيله انالاپريل در خوکچه هندي * سقائيان شهري طاهره ZO-105

* ساختار ترشحي در گياه داروئي پنج انگشت Vitex pseudo-negundo و رابطه آن با تکوين اندام هاي رويشي و زايشي * سلطاني شهرام PS-1
*
اثر کادميوم بر برخي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه کلزا * سلطاني فريبا PP-111
*
پاسخ هاي فيزيولوژيک سيانوباکتريوم Fischerella sp. تحت تيمارهاي مختلف شوري * سلطاني ندا MB-51
*
بهينه سازي شرايط کشت بافت و تراريخت نمودن گياه کلزا با استفاده از اگروباکتريوم تومه فاسينس
سلمانيان ع.ه CG-29
*
استفاده از دهان شويه نسوار براي کنترل شته Aphis nerii
سلوکي محمود ZO-143
*
مقايسه روش هاي استخراج DNAدر قارچ خوراکي Agricus bisporus با استفاده از PCRبا پرايمر هاي تصادفي و نيمه تصادفي * سلوکي محمود CG-71
*
اثر پيش تيمار تيوسولفات سديم بر حساسيت رنگ آميزي نيترات نقره * سلوکي محمود BB-67
*
اولين گزارش از كشت سلولهاي بافت جنين كرم ابريشم در شرايط in vitro
سليمان جاهي حوريه HE-32
*
بررسي جنبه هايي از زيست شناسي دو گونه سرخرطومي چغندر قندBothynoderes obliquefasciatus وTemnorhinus brevirostris و اثر دما ، رطوبت و نور بر روي تغذيه حشره * سليماني راضيه ZO-142
*
بررسي استريو لوژيکي اثر عصاره آبي - الکلي برگ شنبليله روي کليه رتهاي ديابتي
سليماني ملک ZO-99
×
بررسي پراكنش جمعيت هاي ميكوريزا در گياهان عالب منطقه حفاظت شده ساريگل ( خراسان - ايران ) × سليماني مهدي PS-40
*
مطالعه فلزات سنگين رودخانه کر فارس * سليماني مهر نجاتي ملک PS-76
*
بررسي پروتئين هاي ذخيره اي و آنزيم هاي دانه گندم هاي ديپلوئيد ايران
سليمي اعظم BB-50
*
دکسترومتورفان اثرات مهاري Anti- NT4 را بر تولرانس مورفيني تقويت مي نمايد
سمنانيان سعيد ZO-106
*
جداسازي و شناسايي باکتريهاي موجود در کشتهاي آغازگر ماست هاي محلي گلستان
سميع الادب حسين MB-42

* بررسي شاخصهاي تنوع و ارتباط آنها با فاكتورهاي محيطي در پرتاران چهار خور منطقه ماهشهر(خورموسي)
سواري احمد MA-3
*
نقش ژن هموميوسين-4در مقاومت به تنشهاي زيستي در گياه ارابيدوپسيس * سوهاني محمد مهدي CG-45

* مطالعه بيوسيستماتيک جنس ( Microtus( Rodentia: Arvicolinae درشمال خراسان با استفاده از ريخت سنجي هندسي آرواره پايين
* سياهسروي روح اله ZO-18
*
نقش احتمالي قندها در بيو سنتز چربيها در طي رسيدگي ميوه زيتون
سيد نژاد سيد منصور PP-67
"
"تاثير شوري بر تکوين لاروي و ميزان بقاء کشتي چسب خزر،

( Cirripedia: Balanidae)Balanus improvisus

سيف آبادي س. ج. ZO-62
*
پارامترهاي رشد و ميزان مرگ و ميرماهي شير (Scomberomerus commerson) در سواحل استان هرمزگان
سيف آبادي سيد جعفر ZO-84
*
نقش رها کرد بچه ماهيهن ماهيان سفيد در بازسازي ذخائراين ماهي
سيف آبادي سيد جعفر MA-27
*
استخراج و تعيين خصوصيت آنزيم هاي سرين پروتئاز از باسيلوس هاي ترموفيل جداشده از خاک * سيف زاده سارا BB-47
*
بررسي کيفيت ميکروبي ماهي قره برون پرورشي دو ساله نمک سود شده * سيف زاده مينا MB-47
*
ارزيابي کيفيت ميکروبي ماهي قره برون پرورشي دو ساله نمک سود شده به روش مولکولي * سيف زاده مينا MB-53
*
بررسي سيستماتيکي Eremopyrum در ايران
سيف علي مهوش PS-85
*
تاثير اسيد ساليسيليک بر روي رشد ، فتوسنتز و رنگريزه هاي فتوسنتزي در گياه گوجه فرنگي تحت تنش شوري کلروسديم * سيمايي مهدي PP-55

* مقاله ادغامي * شارقي بهزاد BB-15
*
بررسي اثر گلوکز و سوکروز بر تجمع پرولين در کالوس آويشن شيرازي
شاکر حسين PP-113
*
بررسي اثر کلشي سين و تيمارهاي مختلف هورموني بر ميزان پارتنوليد در کالوس گياه بابونه گاوچشم
شاکربازار نو حسين PP-73
*
استفاده از Agrobacterium rhiZOgenes براي توليد ريشه هاي القايي در چندگياه دولپه * شامحمدي مژگان MB-28
*
بررسي افزايش بيان eLF4E به عنوان يک پروتوانکوژن در سرطان پوست * شاه حسيني فاطمه CG-79
×
بررسي تنوع فلوريستيك - اكولوژيك زيستگاه هاي سه گونه Astragalus در غرب ايران با استفاده از روش اكو - فيتوسيتولوژي
شاه گلزاري سيد مهدي PS-36

* كاربرد روش اكو - فيتوسوسيولوژي در تعيين تنوع درون گونه اي Astragalusgossypinus در استانهاي همدان، كرمانشاه، كردستان و اراك (مركزي)
شاه گلزاري سيدمهدي PS-5
×
بررسي فلورستيك كوه كلار واقع در استان چهار محال بختياري
شاهرخي اصغر PS-31
*
تعيين ناقلين با استفاده از آللهاي VNTRبراي جهش IVSIont546
شاهسون بهبودي بهروز CG-77

* تکوين رويان در گونه Astragalus cemerinus (تيره نخود) و کاربرد سيستماتيک آن
شاهسون بهبودي بهروز PS-12

* اثر شوري و خشکي بر پروتئين ها ، پرولين و آنزيم هاي آنتي اکسيدان در دانه رستهاي دو گونه گون
شاهقلي کبري PP-9
*
مطالعه فلزات سنگين رودخانه کر فارس
شايسته فر عليرضا PS-76
*
جداسازي سويه اي Bacillus coagulans ترموفيل وآلکالوفيل مولد آنزيم α-آميلاز مقاوم به حرارت و بررسي پارامترهاي موثر بر فعاليت آنزيمي * شايگان زهرا MB-41
*
بررسي اثر کلشي سين و تيمارهاي مختلف هورموني بر ميزان پارتنوليد در کالوس گياه بابونه گاوچشم
شباني ليلا PP-73

* بررسي ارتباط بين آ للهاي ژنHLA-DQB1با بيماري روماتوئيد آرتريتيس در جمعيت ايران * شجاع طاهري فرناز CG-9
*
جداسازي آنتراکوئينون آليزارين از گياه روناس Rubia tinctorum منطقه بافق
شجري الهام BB-52
×
فلور جلبكي بركه هاي باغ ملي گياهشناسي ، ايران
شربعتمداري زينب PS-46
*
مطالعه وشناسائي گاستروميست هاي منطقه سياه رودبار در شمال ايران * شرقي حميدرضا PS-99
*
مطالعه فلزات سنگين رودخانه کر فارس
شريعت زاده سيد محمد علي PS-76
*
بررسي استريو لوژيکي اثر عصاره آبي - الکلي برگ شنبليله روي کليه رتهاي ديابتي
شريعت زاده محمد علي ZO-99
*
بررسي ميزان استرس اکسيداتيو در بيماران ديابتي نوع 1( IDDN ) در مرکز ديابت اراک
شريعت زاده محمد علي ZO-109

* بيولوژي مولکولي و فيزيولوژي جذب نيترات از طريق سيستم انتقال با تمايل بالا(HATS) در گياه تراريخته تنباکو (Nicotiana Plumbaginifolia) * شريعتي منصور PP-1

* پاسخ آنتي اکسيداني آنزيمي به استرس اکسيداتيو در جلبک داناليه لا
شريعتي منصور PP-3
*
اثر کمبود سولفات بر توليد بتا کاروتن در جلبکDunaliella salina (جدا شده از مرداب گاو خوني اصفهان)
شريعتي منصور PP-38
*
بررسي جوامع گيا هي پنا هگا ه حيا ت وحش مينا نکا له
شريف نيا فريبا PS-62
*
معرفي فلورپناهگاه حيات وحش ميانکاله * شريف نيا فريبا PS-74
"
"مطالعه تاريخچه زندگي نيوت زرد خالدار ايراني
(Neurergus microspilotus: Salamandridae)


شريفي مظفر ZO-80
*
عادت غذايي سمندر خال زرد Neurergus microspilotus در نهر کاوات در استان کرمانشاه
شريفي مظفر ZO-148
*
اثر روي بر باردهي ترکيب گونه اي جوامع پريفيتون جلبکي
شريفي مظفر PS-67

* جمع آوري Neurergus kauseri ازکوهستانهاي جنوبي زاگرس ( Caudata : Salamandridae)
* شريفي مظفر ZO-24
*
استراتژي ارتزاق خفاش هاي نر دم موشي بزرگ Rhinopoma microphyllum در غرب ايران
شريفي مظفر ZO-40
*
ارزيابي کيفيت ميکروبي ماهي قره برون پرورشي دو ساله نمک سود شده به روش مولکولي
شعاعي آراني ابوالفتح MB-53
*
وضعيت پلانکتوني رودخانه سفيدرود طي سالهاي 79-1373 و تاثير عوامل انساني بر زندگي آبزيان در آن.
شعبانعلي نظامي PS-95
*
مطالعه تکوين هيپوفيز ماهي سفيد قبل از تفريح تخم تا رسيدن به وزن 1 گرم
شعباني پور نادر HE-26

* بررسي تاثير تغييرات دما و شوري بر پوست اندازي شاه ميگو
شعباني پور نادر MA-4
*
مراحل رسيدگي تخمک کفال طلايي درياي خزر (Liza aurata) با تاکيد بر مطالعه بيشتر مراحل نهايي رسيدگي آن * شعباني پور نادر MA-32
*
بررسي تأثير تغييرات شوري بر هم آورى Mnemiopsis leidyi
شعباني پور نادر MA-40

* تاثير نور وتاريکي بر شبکيه چشم ماهيان
شعباني پور نادر MA-6
*
کلونينگ و بيان ژن گلوکز اکسيدازاز آسپر ژيلوس نيجر درE.coli
شعباني علي اکبر CG-38

* بررسي و تعيين گونه هاي سيبلينگ آنوفل کولي سيفا سيس کمپلکس Anopheles culicifacies complex در منطقه بلوچستان به روش مولکولي (تکنيک PCR-RELP )
شغلي عليرضا ZO-17
*
مطالعه ژنتيکي نقش ميتو کندري در حرکت اسپر ماتوزوئيد در مردان عقيم استان کرمانشاه
شفا شريعت پناهي سيد مهدي CG-32
*
شناسايي باکتريهاي گرم مثبت تخريب کننده پليمر پلي يورتان
شفقي اصل سيد کريم MB-37

* اثرات سازگاري بر آناتومي سطح برگ و جذب و مقادير رنگدانه هاي سرخس بوستوني درون شيشه اي ( Nephrolepis exaltata Schott cv . Bostoniensis
شفيعي حاجي آبادي مرضيه PP-13
"
"اولين گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهيان ايران ( ماهي قزل آلاي خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلي ماسال )
شفيعي شهنام MA-13

* بررسي اثر ضد التهاب نوسکاپين بر التهاب ناشي از کاراژينان در کف پاي موش صحرايي
شفيعي معصومه ZO-2
*
تداخل عمل پاپاورين با سرفه القاءشده بوسيله انالاپريل در خوکچه هندي
شفيعي معصومه ZO-105
*
بررسي اثر نوسکاپين بر التهاب ناشي از برادي کينين و هيستامين در کف پاي موش صحرايي
شفيعي معصومه ZO-107
*
پاسخ هاي فيزيولوژيک سيانوباکتريوم Fischerella sp. تحت تيمارهاي مختلف شوري
شکروي شادمان MB-51
*
مطالعه اثر مهاري آسپيرين برروي فعاليت آنزيم کربونيک انيدراز
شکري فائزه BB-46

* بررسي اثرات گياه دارويي .chasteberry tree) Vitex agnus castus L ) بر رشد و نمو جنيني موش سوري
شکور عباس HE-5
*
بررسي ا ثرا ت گياه زعفرانL. Crocus sativus بر رشدو نمو جنيني موش سوري

شکور عباس HE-19

* بررسي شاخصهاي تنوع و ارتباط آنها با فاكتورهاي محيطي در پرتاران چهار خور منطقه ماهشهر(خورموسي) * شکوري آرش MA-3
*
انجماد اسپرم ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
شکيبي علي MA-12
*
جداسازي سيتوفاگا از حلزون و بررسي خواص سلولازي آن
شمال نصب مهرناز MB-17
*
بررسي اثر مورفين بر روي زاده هاي موش هاي شرطي شده * شمالي حنانه ZO-118
*
توليد سيليمارين از طريق کشت بافت گياه خارمريم
شمس اردکاني محمد رضا PP-82
*
مقايسه اثر غلظتهاي مختلف مايع فوليکولي انسان در زمانهاي مختلف برحرکت Grade A اسپرم
شمس لاهيجاني مريم HE-15
*
بررسي تأثير امواج الكترو مغناطيس سينوسي 50 هرتز (شدتهاي 32/7-33/1 ميلي تسلا) بر تكوين تلن سفالون مغز و چشم جنين جوجهنژاد لگهورن سفيد، در مرحله پيش از انكوباسيون، با كمك ميكروسكوپ الكتروني (TEM)
شمس لاهيجاني مريم HE-31
"
مقايسه اثرات پوستي نفتالين بر روي ويژگيهاي سلولهاي خون محيطي و پلاسما در

موش سفيد نر و ماده

شميلي سروش HE-33
*
بررسي اثرات خوراکي آنيلين بر روي ويژگيهاي پلاسمايي و الکتروليتي موش سفيد نر
شميلي سيروس ZO-115
*
بررسي مقايسه اي اثرات خوراکي و تنفسي ماده متيل ترشيري بوتيل اتر (MTBE)بر برخي پارامترهاي خوني و اندامي در موش سفيد ماده * شميلي سيروس ZO-133
*
بررسي اثر خوراکي نيترات سديم بر ويژگيهاي پلاسمايي و مت هموگلوبيني در موش هاي ماده بالغ و نابالغ
شميلي سيروس ZO-153
*
بررسي اثر اسيد ساليسيليک بر جوانه زني و رشد دانه رست ارقام مختلف برنج ( Oryza sativa )
شوپايي جويباري فاطمه PP-108
*
فعاليت گيرنده هاي آدنوزينيA1 آميگدال تاثير بر شدت تشنج هاي ناشي از کيندلينگ قشر پيريفورم ندارد
شهابي پرويز ZO-140
*
فيبروسارکوماي حرارت ديده عليه فيبروسارکوما، راهي براي ايمني عليه تومور
شهابي شهرام CG-55
*
ريزازديادي درون شيشه اي سياه گينه (Dendrostellera lessertii)
شهرزاد شکوفه PP-117
*
بررسي اثرات مورفولوژيكي وهيستولوژيكي رژلب بركبد جنينهاي موشهاي نژاد بالب در هفته آخر بارداري
شهرکي شهاب HE-11

* مورفولوژي دانه وتزئينات سطح پوسته آن در گونه هاي جنس اپي لوبيوم (اوناگراسه) در ايران * شيخ اکبري رضا PS-18
*
مطالعه فلوريستيک کوه دالامپر(اذربايجان غربي) * شيخي ديداني باقر PS-84
*
مقايسه زيستي لاكپشت بركه اي Emys orbicularis و لاكپشت خزري Mauremys caspica caspica در استانهاي گلستان و مازندران
شيدايي مسعود ZO-74
*
بررسي تفاوت هاي درون گونه اي Gammarus komareki ( Schaferna 1922) در منطقه هيركاني
شيدايي مسعود ZO-88
*
بررسي تنوع ژنتيکي برخي ارقام تتراپلوئيد پنبه (Gossypium hirsutum)با استفاده از خصوصيات سيتوژنتيکي و مارکرهاي مولکولي RAPD
شيدايي مسعود CG-28
*
"بررسي مورفومتريک و مريستيک ماهي گور خري در استان چهار محال و بختياري(Aphanius vladykovi, Coad 1988)"
شيدايي مسعود MA-24
*
معرفي ويژگيهاي Geo-ecologic (جغرافيايي - اکولوژيک) گونه هاي بخش Pnigma Dumort از جنس Poaceae ) Bromus L ) در ايران
شيدايي مسعود PS-96
×
بررسي بيوسيستماتيكي بخش Bromus از جنس L. Bromus در ايران
شيدايي مسعود PS-29
*
تاثير ترکيبات پلي فنلي زنجبيل بر سطح قند خون، ليپيدها و ليپوپروتئينها در رتهاي ديابتي
شيردل زهرا BB-62
*
"سنجش غلظتهاي درون سلولي و برون سلولي يونهاي Cl,Na,K در آرکي اکستريم هالوفيل جدا شده از درياچه اروميه " * شيرزاد مهديه MB-20
*
سه گزارش چديد براي فلور خزه اي ايران
شيرزاديان سعيد PS-78
*
بررسي اثر نوسکاپين بر التهاب ناشي از برادي کينين و هيستامين در کف پاي موش صحرايي * شيري نسرين ZO-107
*
مقايسه ترکيبات موجود در اسانس بذر و برگهاي فرولاگو آنگولاتا (چوير) جمع-آوري شده در منطقه نواکوه از کوه زاگرس در غرب ايران
شيرين پور ابراهيم BB-74
*
تاثيرکاربرد مولتي آنزيم در جيره هاي حاوي گندم و جو بر خصوصيات زيستي لاشه جوجه هاي گوشتي
شيوازاد محمود ZO-135
"
"تعيين زمان غذادهي و مقدار مناسب غذا به شاه ميگوي چنگال باريك
Narrow Clawed Crayfish, Astacus leptodactylus


صائبي سمانه MA-34

* مطالعه گرده شناسي سرده Cousinia بخش Stenpcephalaeدر ايران * صابر اقدس PS-9
*
بررسي زيستي مكانهاي رهاكرد بچه ماهيان از نظر بعضي از فاكتورههاي فيزيكو شيميايي آب * صابري کوچصفهاني حسين MA-11
*
مقايسه اثر غلظتهاي مختلف مايع فوليکولي انسان در زمانهاي مختلف برحرکت Grade A اسپرم
صاحب کشاف سعيد HE-15
*
تنوع درون گونه اي گونه AEGILOPS CYLINDRICA HOST در ايران
صاحبي سيد جمال PS-90
*
مطالعه سيتوتاکسونومي بخش Hordeastrum Dollازجنس Hordium Lدر ايران
صاحبي سيد جمال PS-71
*
معرفي گونه هاي جديد زنبورهاي پارازيتوئيد (Hym:Chalcidoidea) براي دنياوايران از گال رز در جنگلهاي منطقه كاكارضا استان لرستان
صادقي ابراهيم ZO-85

* شکستن پروتئين هاي ذخيره اي به هنگام استريفيکاسيون دانه هاي گردوي ايراني
صادقي پور حميدرضا PP-27
*
شکستن ذخاير روغني و متابوليسم هيدرات هاي کربن به هنگام استريفيکاسيون دانه هاي گردوي ايراني
صادقي پور حميدرضا PP-40
*
اثر محافظتي کانابينوئيدها در آسيب هاي ايسکمي - رپرفيوژن: مطالعه تجربي در torsion بيضه اي در موش بزرگ آزمايشگاهي
صادقي پور رودسري حميدرضا ZO-127


دندروزومها : خانواده جديدي از نانوناقلها
صادقي زاده مجيد BB-31

* بررسي ارتباط بين آ للهاي ژنHLA-DQB1با بيماري روماتوئيد آرتريتيس در جمعيت ايران
صادقي زاده مجيد CG-9
*
بررسي تنوع ژنتيکي درون و بين جمعيتي آرتميا پارتنوژنتيکا در ايران بروش -PCR RFLP
صادقي زاده مجيد CG-61

* مطالعه تجربي اثر نيتريک اکسايد در ميزان TSH وهورمونهاي تيروئيدي
صادقي گودرز ZO-1
*
بررسي تجربي اثر نيتريک اکسايد بر ميزان هورمون پرولاکتين در خوکچه هندي
صادقي گودرز ZO-108
*
مطالعه تجربي اثر داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي NSAIDS بر ميزان قند خون و هورمون کورتيزول
صادقي گودرز BB-82
*
مقاله ادغامي
صادقي گودرز BB-77

* جداسازي و شناسايي دودمانهاي سلولهاي اسپرماتوژنيك از بافت بيضه
صادقي محمدرضا HE-6

* پيشگوئي ساختمان دوم پروتئين ها بر مبناي اطلاعات حاصل از ترکيب جفت اسيدهاي آمينه در ساختمان هاي مختلف با استفاده از الگوريتم Dynamic Progamming
صادقي مهدي BB-13

* نقش رزيدوهاي ليزين در تاخوردگي مجدد و بازشدگي ليزوزيم
صادقي مهدي BB-7
*
مطالعه کاريولوژيکي تعدادي از گونه هاي يونجه يکساله * صادقيان سارا PS-69
*
مطالعه کاريولوژيکي تعدادي از گونه هاي يونجه يکساله * صادقيان سارا PS-88
*
"تعيين غلظتهاي بحراني يونهاي فلزي موثر در رشد Streptomyces clavuligerus , توليد کلاوولانيک اسيد "
صالحي امير MB-55
*
بررسي افزايش بيان eLF4E به عنوان يک پروتوانکوژن در سرطان پوست
صالحي زيور CG-79

* ارتباط معکوس پروتئين متصل شونده به eIF4Eدرپيشرفت سرطان پروستات * صالحي زيور CG-8

* مطالعه نقش مايع مغزي - نخاعي بر تكثير و بقاء نورونها در رشد و نمو جنين جوجه در In vivo
صالحي زيور HE-3
*
Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions
صالحي زيور CG-44
*
بررسي افزايش بيان فاکتور آغازگر 4E در تومور مغز
صالحي زيور CG-37
*
استفاده از مارکرهاي ماکروساتليت در تشخيص تنوع ژنتيکي مرکبات ايران
صالحي زيور CG-52

* تاثير شرايط غرقابي در عرضه متفاوت عنصر روي بر جذب عناصر و فعاليت آنزيم هاي واجد عنصر روي چند ژنوتيپ گياه برنج
صالحي سيد يحيي PP-15
*
مطالعه اثر خشک کردن روي اسانس برگ و ميوه ارس * صالحي شانجاني PP-76

* گوناگوني ژنتيکي ميکروساتلايتي جمعيت هاي راش Fagus orientalis Lipakyجنگل هاي خزري * صالحي شانجاني پروين PS-21

* بررسي پارامترهاي مورفومتريک وميرستيک در ماهيان فيتوفاگ پرورشي استان مازندران * صالحي فرزاد ZO-22
*
مطالعه غلظت برخي از اجزاء غير الكتروليتي مايع آلانتوئيس در جنين بز
صالحي محبوبه HE-23
*
مطالعه ژنتيکي نقش ميتو کندري در حرکت اسپر ماتوزوئيد در مردان عقيم استان کرمانشاه
صالحي محمد حسين CG-32
*
مقاله ادغامي
صانعي زهرا BB-45
*
بررسي اثرسيليمارين در کنترل و کاهش آسيبهاي کبدي ناشي از سم Amanita phalloides در سگ * صانعي فرد حسين ZO-129
*
اثر ساليسيليک اسيد بر عملکرد ، اجزاي عملکرد و ساختار ترشحي گياه نخود ( Cicer arietinum L )
صباغ پور سيد حسين PP-71
*
تشريح خار و ريز ريخت شناسي کرک در بخشه Anthylloidei از سرده گون(تيره نخود) * صبايي طاهره PS-123
*
بررسي اثر آللوپاتي Hordeum.spontaneum بر روي ميزان پروتئين و فعاليت برخي از آنزيم هاي ارقام گندم
صبورا عذرا PP-80
*
تاثير انواع روغنهاي غذايي مصرفي بر ميزان ليپيدهاي خون در خرگوش * صحتي شفايي علي BB-61
*
زيست شناسي شته مومي کلم Brevicoryne brassicae L. روي گياه کلزا در شرايط آزمايشگاهي
صحراگرد احد ZO-92
*
اثر پيش تيمار تيوسولفات سديم بر حساسيت رنگ آميزي نيترات نقره
صدر صفورا BB-67
*
تداخل عمل پاپاورين با سرفه القاءشده بوسيله انالاپريل در خوکچه هندي
صدوقي مهر انگيز ZO-105

* بررسي اثر ضد التهاب نوسکاپين بر التهاب ناشي از کاراژينان در کف پاي موش صحرايي
صدوقي مهر انگيز ZO-2
*
بررسي اثرات مورفولوژيكي وهيستولوژيكي رژلب بركبد جنينهاي موشهاي نژاد بالب در هفته آخر بارداري * صدوقي مهرانگيز HE-11
*
اکيناسه ماده اي فراتر ازمحرک سيستم ايمني است * صعودي سارا CG-47
*
فيبروسارکوماي حرارت ديده عليه فيبروسارکوما، راهي براي ايمني عليه تومور
صعودي سارا CG-55

* ميکرو باکتريم بويس شوک حرارتي ديده ، توليد نيتريل اکسيد را در ماکروفاژصفاقي کاهش مي دهد * صعودي سارا MB-1
*
القاي توليد بيشتر نيتريک اکسايدتوسط مايکوباکتريوم بويس در پي ايمن سازي از راه رکتال * صعودي سارا MB-18

* بررسي رشد و تشكيل بايوفيلم در حضور فرمالدئيد در سويه اي مقاوم از sp. Pseudomonas
صعودي محمد رضا MB-5

* حذف ترکيبات فنلي از خيساندة تفالة سيب (API) براي بهبود محيط پيش کشت در توليد صمغ گزانتان توسط باکتري Xanthomonas campestris
صعودي محمد رضا MB-14
*
مطالعه اثر مستقل منابع کاني نيتروژن و گوگرد در توليد صمغ گزانتان در باکتري Xanthomonas campestris pathovar campestris * صعودي محمد رضا MB-16
*
ارزيابي ميزان نمک دوستي و وابستگي به نمک در باکتريهاي مقاوم به نمک و نمک دوست جدا شده از خاک شور روددشت * صعودي محمد رضا MB-19
*
"سنجش غلظتهاي درون سلولي و برون سلولي يونهاي Cl,Na,K در آرکي اکستريم هالوفيل جدا شده از درياچه اروميه"
صعودي محمد رضا MB-20
*
بررسي فعاليت سرکه سازي در سويه هاي بومي استوباکتراسه
صعودي محمدرضا MB-26

* کلونينگ و بيا ن پپتيد جذب کننده فلزات سنگين روي سطح باکتري E.coli * صفار بهناز CG-15
*
شناسايي و پراکنش ميگوها در آبهاي ساحلي استان هرمزگان * صفايي محسن ZO-76
*
مقايسه اثرات ميتوژني فيتوهماگلوتينين (PHA-P)وماده ليپوپلي ساکاريدي(LPS)استخراج شده از باکتري E.coliبر کشت گلبولهاي سفيد خون تاسماهي شيپAcipenser nudiventris
صفاييان شيلا CG-66
*
بررسي اثرات غيرمستقيم مورفين بر جريان خون پوستي در موش هاي صحرايي نر * صفري فاطمه ZO-103
*
مقايسه اثر نيتريک اکسايد بر جريان خون پوست موش هاي سالم و وابسته به مورفين * صفري فاطمه ZO-138
*
مطالعه اثر مهاري آسپيرين برروي فعاليت آنزيم کربونيک انيدراز
صفريان شاهرخ BB-46

* همسا نه سازي ژن RPL3 در راستا ي ايجا د مقاومت به توکسين قارچ Fusarium graminearum * صفي پور افشا ر اکبر CG-14
*
اتو اکولوژي ،کورو لوژيو بررسي مواد موثره اسانس روغني در گياه دارويي Thymus eriocalyxدر ايران
صفي خاني PS-80

* كاربرد روش اكو - فيتوسوسيولوژي در تعيين تنوع درون گونه اي Astragalusgossypinus در استانهاي همدان، كرمانشاه، كردستان و اراك (مركزي)
صفي خاني كيوان PS-5
*
بررسي تغييرات وزن و آب و غذاي مصرفي در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتيک
صمد ساراني شيدا ZO-123
*
ارزيابي تعداد کپي ژن MRP1توسط Real time PCRدر بيماران ايراني مبتلا به لوکمي
صنعتي محمد حسين CG-51
*
اثرات بکارگيري شبه هورمون جواني بر متابوليسم پروتئين در کرم ابريشم(Bombyx noir L )
صورتي رضا ZO-147
*
جداسازي و شناسايي عوامل بيماري سوتو و سپتي سمي باکتريايي در روي لاروهاي کرم ابريشم
صورتي رضا MB-46
*
جداسازي و شناسايي قارچ هاي بيمار گر کرم ابريشم در استان گيلان
صورتي رضا MB-36
*
نظريه تنوع زيستي و کايراليتي اسيدهاي آمينه
صوفيان صفيه BB-64
*
طراحي پروتئين دوکاره * صوفيان صفيه BB-20
*
نقش رها کرد بچه ماهيهن ماهيان سفيد در بازسازي ذخائراين ماهي * صياد بوراني محمد MA-27
"
"بررسي مقايسه اي عادات غذايي سس ماهي كورا (Barbus lacerta) در رودخانههاي
حويق، كرگانرود و شفارود استان گيلان

صياد رحيم مصطفي ZO-86


برخي خصوصيات زيست شناسي گونه Cardiophilus baeri در ارتباط با پراکنش Cerstoderma glacucum
صياد رحيم مصطفي ZO-94
*
مقايسه خصوصيات زيستي نژادهاي بومي و اصلاح شده کرم ابريشم ايران
صيداوي عليرضا ZO-45
*
مطالعه روند تغييرات ژنتيکي خصوصيات زيست شناختي کمي کرم ابريشم در نسل هاي متوالي در جمعيت هاي فاقد آميزش تصادفي
صيداوي عليرضا ZO-63
*
تاثيرکاربرد مولتي آنزيم در جيره هاي حاوي گندم و جو بر خصوصيات زيستي لاشه جوجه هاي گوشتي
صيداوي عليرضا ZO-135
*
مقايسه استراتژي هاي مختلف انتخاب در پيشرفت ژنتيکي صفات زيستي شناختي کرم ابريشم * صيداوي عليرضا CG-53
*
جداسازي و شناسايي عوامل بيماري سوتو و سپتي سمي باکتريايي در روي لاروهاي کرم ابريشم
صيداوي عليرضا MB-46
*
بررسي ژنتيکي صفات مقاومت در چند واريته کرم ابريشم ايران به منظور بهبود برخي خصوصيات زيستي * صيداوي عليرضا CG-43
*
جداسازي و شناسايي قارچ هاي بيمار گر کرم ابريشم در استان گيلان
صيداوي عليرضا MB-36
*
بررسي جنبه هايي از زيست شناسي دو گونه سرخرطومي چغندر قندBothynoderes obliquefasciatus وTemnorhinus brevirostris و اثر دما ، رطوبت و نور بر روي تغذيه حشره
ضرابي مهدي ZO-142

* بررسي پايداري ژنتيکي گياهچه هاي حاصل از کشت بافت نخل خرما با استفاده از مارکر هاي RAPD
ضرغامي رضا CG-17


طراحي و توسعه سيستم نوين NASBA-ELISA براي شناسايي سريع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مايکوباکتريوم توبرکلوزيس"

ضياء ظريفي ابوالحسن MB-8
*
مطالعه اختلافات فردي در لنفوسيت هاي بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از راديوتراپي با بررسي ميکرو نوکلئاي القا شده با پرتو
ضياء فاضلي طاهره BB-53
*
اسا نس در منه ها ي آذربا يجا ن شرقي از ديد گا ه بيو لو ژيکي
طالب پور امير حسين PS-63
×
بررسي بوم شناسي فردي درمنه معطر Astremia fragrans Willd گونه سازگار اراضي شور مارني آذربايجان شرقي × طالب پور امير حسين PS-41
*
اثر تنش شوري بر ميزان فسفر گياه گوجه فرنگي * طالب زاده زهرا PP-102
*
بررسي روش ادغام پروتوپلاسمي در افزايش پتانسيل رنگزايي پسابهاي سلولزي وليگنوسلولزي به وسيله قارچAspergillus niger * طالش ساساني سهيلا CG-54
*
اثر آلودگي هوا بر آلرژن ها و آلرژي زايي دانه هاي گرده در گل طاووسي
طاهرنژاد عباس CG-39
*
تمايز سلولهاي داراي کريستال در طي نمو بساک در گل اطلسيPetunia hybrid grandiflora
طاهرنژاد عباس PS-103
*
مقايسه روش هاي استخراج DNAدر قارچ خوراکي Agricus bisporus با استفاده از PCRبا پرايمر هاي تصادفي و نيمه تصادفي
طاهره فاطمه CG-71
*
جداسازي ، القاوتخليص ناحيه ايمنوژن سيستئين پروتئيناز تيپ I انگل ليشمانيا اينفانتوم * طاهري طاهره CG-80

* واکسيناسيون بر عليه ليشمانيوز احشايي توسط سيستئين پروتئيناز هاي انگل ليشمانيا اينفانتوم در مدل موشي BALB\C
طاهري طاهري MB-7
*
شناسايي گونه هاي فوزاريوم جدا شدا از ريشه و طو قه سيب زميني شهرستان گرگان
طاهري عبدالحسين PS-64
*
تجزيه بيولوژيک نفت خام توسط باکتريهاي توليد کننده بيوسورفکتانت جداسازي شده از مخازن نفت * طباطبايي اکرم MB-25
*
پراکنش بيوماس نهال هاي يکساله بلند مازو در تراکم هاي مختلف تاج پوشش
طبري مسعود PS-115
×
معرفي دو گونه جديد از گلسنگ از راسته Lecanorales و Teloschistales در منطقه مايون مشهد
طبسي الهه PS-56
*
خالص سازي انتي بادي منو کلونال موشي با استفاده از ماتريکس جذبي پروتئينG * طراوتي علي BB-58

* تغيير در واکنش در گانگليونهاي مارپيچي گوش داخلي به لکتين پس از در معرض قرارگيري با منبع آلوده کننده صوتي * طلايي خوزاني طاهره ZO-4
"
"مطالعه اكوتوكسيكولوژي وتعيين اثرات حاد و زيرحاد حشره كش تريكلروفون برروي
ماهي سفيد درياي خزر(Rutilus frisii kutum)


طلوعي محمد حسين MA-22
×
مطالعه جنس گون ( Astragalus ) در استان فارس × طيبي خرمي محمد PS-32
*
تاثير عصاره گياه زنجبيل بر عملکرد دستگاه ادراري موش هاي کوچک آزمايشگاهي
ظهرابي دينا ZO-121
*
بررسي اثر زنجبيل برروي اجزاي پروتئيني سرم خون در موش هاي نر کوچک آزمايشگاهي * ظهرابي دينا ZO-145
*
"پروانه هاي پلنگي(Lepidoptera, Arctiidae, Arctiinae) ايران" * ظهيري رضا ZO-46
*
تاثير اکولوژيکي خروجي آب تالاب انزلي بر درياي خزر در حومه بندر انزلي
عابديني علي PS-100
*
" سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلي"
عابديني علي PS-86
*
مطالعه ميانکنش آلبومين سرم انساني با پلي اکسو متالات
عاجلو داوود BB-56
*
بررسي بيولوژيکي و عوامل کنترل کننده جوانه خوار ( Rhyacionia buoliana Den & Schif (Lep.: Torticidae در جنگل کاريهاي سوزني برگ گيلان
عادلي ابراهيم ZO-83
*
بررسي وزن تر و مقدار قند هاي ساقه ارقام و لاين هاي سورگوم شيرين در مراحل مختلف رشد
عادلي سعيده PP-84
*
بررسي مقدماتي فلاونوئيدهاي برخي از گونه هاي گون يکساله
عارفي مريم PS-106
" * "تمايز مورفولوژيكي Artemia urmiana در چهار ايستگاه جغرافيايي مختلف از درياچه اروميه
(آذربايجان غربي- ايران)

عاصم عليرضا ZO-59
*
توليد پروتئين نو ترکيب ايمني زا در E.coli از ژن سنتتيک قسمتي ازclostridium botulinum * عاقلي منصور عبدالرضا CG-60
*
مقايسه چند سويه مخمر نان از لحاظ ميزان رشد و مصرف قند محيط کشت
عالم پور سالمي فاطمه MB-40
*
بررسي ساختار تشريحي برگ برخي از گونه هاي جنس Bromus (تيره گندم) در ايران * عالمي معصومه PS-105

* بررسي مورفومتريک بيو تيپ هاي کرم ساقه خوار اروپايي ذرت (nubilalis Hb.Ostrinia) در برحي نواحي ايران * عالي پناه هلن ZO-31
*
مطالعه وبررسي ارتباط بين خطوط پوستي و بيماري آسم
عبادي عبدالقفار CG-63
*
بررسي اثر برخي از تنظيم کننده هاي رشد بر عملکرد رويشي و توليد محصول خيار پارتنوکارپ در شرايط گلخانه اي
عبادي مصطفي PP-39
*
اثرات برخي از تيمارهاي شيميايي و فيزيکي بر ريز غده زايي گياه سيب زميني در شرايط کشت بافت * عبادي مصطفي PP-87
×
بررسي ساختار مورفولوژيكي و آناتوميكي Vitx در ايران × عباس عظيمي روح انگيز PS-57
*
شناسايي Aspergilus flavusوآفلاتوکسين B1 درخوراک طيوربه وسيله PCR * عباسي علي BB-36
*
بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژني جمعيت پلاسميدوم ويواکس در شمال وجنوب ايران با استفاده از مارکر مولوکلي MSP
عباسي فولاد مهدي CG-31
" * "بررسي تفاوتهاي بيوسيستماتيكي سس ماهي سرگنده (Barbus capito)
فرم مهاجر و رودخانه اي

عباسي کيوان ZO-78
" * "بررسي مقايسه اي عادات غذايي سس ماهي كورا (Barbus lacerta) در رودخانههاي
حويق، كرگانرود و شفارود استان گيلان


عباسي کيوان ZO-86
*
بررسي بيولوژيکي و عوامل کنترل کننده جوانه خوار ( Rhyacionia buoliana Den & Schif (Lep.: Torticidae در جنگل کاريهاي سوزني برگ گيلان
عبايي منصور ZO-83
"
"پرورش مصنوعي ميگوي ببري سياه (Penaeus monodon)

با توجه به شرايط اكولوژيك استان هرمزگان

عبدا...پور بي ريا حميد MA-20
*
انجماد اسپرم ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
عبدالحي حسين MA-12

* مطالعه مکانسيم هاي مقاومت به شوري در برخي از ارقام زراعي برنج در مرحله رشد گياهچه * عبدالرضا جعفري PP-26
*
بررسي حضور پروتئين LMG160 در رده هاي مختلف جانوري * عبدالصمدي سايه BB-24
*
اثر تعويض محيط کشت و تراکم ميکروسپور روي جنين زايي ميکروسپورهاي کلزا رقم گلوبال * عبدالهي محمد رضا PP-107
*
مقايسه مقاومت به شوري در 40 ژ نوتيپ پينبه بر اساس رشد رويشي و انباشتگي يونها * عبدل زاده احمد PP-72
×
جمع آوري وشناسايي گياهان شور پسند استان گلستان و بررسي امكان استفاده اقتصادي از آنها × عبدل زاده احمد PS-44

* "Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704)"
عبدللهي محمد رضا PP-5
*
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي Pseudomonas جدا شده از دو بيمارستان تهران
عبدي عالي احيا MB-29
*
توليد و خالص سازي آنتي بادي پلي کلونال ضد لنفوسيتهاي T انسان (انتي تيموسيت گلوبولين)
عبدي محمد باقر BB-68
*
مطالعه تکوين هيپوفيز ماهي سفيد قبل از تفريح تخم تا رسيدن به وزن 1 گرم * عتباتي آزاده HE-26
*
جداسازي و کشت سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان ازت هاي نژاد ويستار * عدالت منش محمد امين CG-72

* پيشگوئي ساختمان دوم پروتئين ها بر مبناي اطلاعات حاصل از ترکيب جفت اسيدهاي آمينه در ساختمان هاي مختلف با استفاده از الگوريتم Dynamic Progamming
عرب سيد شهريار BB-13
*
اثر اسيد آسکوربيک و تنش شوري بر درصد جوانه زني و جذب يون در گياه يونجه ( Medicago sativa ) در شرايک کشت در شيشيه * عرب ليلا PP-109
*
بررسي تغييرات وزن و آب و غذاي مصرفي در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتيک
عرب محمدرضا ZO-123
*
شناسايي چند جهش جديد بر اگزون شماره 3 ژن B-catenin در نمونه هاي توموري معده
عرب نجفي سيد محمود CG-22
*
بررسي اثرات اسكوربات بر عملكرد اسپرم هاي انساني * عربي مهران HE-9

* اثرات كادميوم بر سلول هاي آبشش ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Onchorhynchus mykiss) * عربي مهران HE-2

* اثرات متقابل کاپتوپريل و سيستم هيستامينرژيک بر ميزان اخذ آب در موشهاي صحرايي نر بالغ
عريان شهربانو ZO-93
*
"بررسي اثرات سميت سلولي اسانس فرار پوست نارنگي وبالنگ برروي رده هاي سلولي K562, KB"
عريان شهربانو ZO-97
*
دکسترومتورفان اثرات مهاري Anti- NT4 را بر تولرانس مورفيني تقويت مي نمايد
عريان شهربانو ZO-106
*
بررسي اثر هيستامين در ناحيهCA1 هيپو کامپ موش هاي صحرايي در مدل رفتاري اضطراب
عريان شهربانو ZO-122
*
بررسي اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجيح مکاني شرطي شده ناشي از مورفين با روش ميکرودياليز در مغز موش صحرايي نر بالغ
عريان شهربانو ZO-137
*
اثر تزريق درون بطني لوزارتان و کلونيدين بر اخذ آب در رتهاي نر بالغ نزاد ويستار
عريان شهربانو ZO-152
*
تأثير عصاره ميوه گياه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپريدول بر ميزان هورمون لوتئيني و تستوسترون درموش سوري نر
عريان شهربانو ZO-114

* دوزهاي بالاي تستوسترون موجب کاهش اضطراب در رت هاي نر نژاد ويستار مي گردد
عريان شهربانو ZO-12

* مقايسه سويه هاي مختلف لاکتو باسيل جهت توليد اسيدلاکتيک
عزيز محسني فرزانه MB-15
*
مطالعه اثر مستقل منابع کاني نيتروژن و گوگرد در توليد صمغ گزانتان در باکتري Xanthomonas campestris pathovar campestris
عزيزي مرضيه MB-16

* مورفولوژي دانه وتزئينات سطح پوسته آن در گونه هاي جنس اپي لوبيوم (اوناگراسه) در ايران
عزيزيان دينا PS-18
*
بررسي تشريحي و مقايسه اي تعدادي از گونه هاي بخش Bromus از جنس Bromus در ايران
عزيزيان دينا PS-104

* بررسي تاثير تغييرات دما و شوري بر پوست اندازي شاه ميگو * عسکري مجيد MA-4
*
"سنجش غلظتهاي درون سلولي و برون سلولي يونهاي Cl,Na,K در آرکي اکستريم هالوفيل جدا شده از درياچه اروميه "
عسگراني عزت MB-20
*
تاثير ايزوفلاون ها ٬ يونجه و شبدر قرمز برگليکوزيلاسيون هموگلوبين
عسگري صديقه ZO-101
*
اثر عصاره هاي هيدروالکلي خار مريم و شاه تره بر پيشرفت آترواسکلروز در خرگوش
عسگري صديقه ZO-150
*
مقاله ادغامي
عسگري عاطفه BB-70
×
بررسي تنوع فلوريستيك - اكولوژيك زيستگاه هاي سه گونه Astragalus در غرب ايران با استفاده از روش اكو - فيتوسيتولوژي
عسگري نعمتيان مهتاب PS-36

* كاربرد روش اكو - فيتوسوسيولوژي در تعيين تنوع درون گونه اي Astragalusgossypinus در استانهاي همدان، كرمانشاه، كردستان و اراك (مركزي)
عسگري نعمتيان مهتاب PS-5

* بررسي و تعيين گونه هاي سيبلينگ آنوفل کولي سيفا سيس کمپلکس Anopheles culicifacies complex در منطقه بلوچستان به روش مولکولي (تکنيک PCR-RELP )
عشاقي محمد علي ZO-17
*
برسي برخي اثرات باران اسيدي بر روي رشد گياه لوبيا
عشقي ملايري بهروز PP-49
*
اولين گزارش از ريز ازديادي در Eucalyptus melliodora
عصاره محمد حسن PP-63
*
بررسي جوامع گيا هي پنا هگا ه حيا ت وحش مينا نکا له * عصري يو نس PS-62
*
معرفي پوشش گياهي حوزه آبخيز موجيان در استان لرستان
عصري يونس PS-50

* بررسي فيتوسوسيولوژيك خاكهاي غني از فلزات سنگين در شمال غرب ايران
عصري يونس PS-2
"
"رسته بندي گونه هاي جنس Artemisia در استان گيلان

بر اساس ويژگيهاي زيستگاهي و خصوصيات کمي گياهان به روش PCA

عصري يونس PS-59
*
فلور وجوامع گياهي علفهاي هرز مزارع دامغان
عصري يونس PS-65
*
معرفي فلورپناهگاه حيات وحش ميانکاله
عصري يونس PS-74
*
اثر روي بر باردهي ترکيب گونه اي جوامع پريفيتون جلبکي * عطار زاده اسلام PS-67

* کتيرا و کاربرد آن در سيستماتيک گون هاي خاردار
عطار فريده PS-3

* مطالعه گرده شناسي سرده Cousinia بخش Stenpcephalaeدر ايران
عطار فريده PS-9
*
بررسي ساختار تشريحي برگ برخي از گونه هاي جنس Bromus (تيره گندم) در ايران
عطار فريده PS-105
*
آناليز عددي جنس خرگوشک از تيره گل ميمون بر پايه صفات ريخت شناسي وريز ريخت شناسي بذر در ايران
عطار فريده PS-72
*
آناتومي مقايسه اي برگ در گونه هاي بخش کوزينيا از جنس کوزينيا
عطار فريده PS-75
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA
عطاران الف CG-34

* كاربرد روش اكو - فيتوسوسيولوژي در تعيين تنوع درون گونه اي Astragalusgossypinus در استانهاي همدان، كرمانشاه، كردستان و اراك (مركزي) * عطري مرتضي PS-5
*
اتو اکولوژي ،کورو لوژيو بررسي مواد موثره اسانس روغني در گياه دارويي Thymus eriocalyxدر ايران
عطري مر تضي PS-80
*
معرفي ويژگيهاي Geo-ecologic (جغرافيايي - اکولوژيک) گونه هاي بخش Pnigma Dumort از جنس Poaceae ) Bromus L ) در ايران
عطري مرتضي PS-96
×
بررسي تنوع فلوريستيك - اكولوژيك زيستگاه هاي سه گونه Astragalus در غرب ايران با استفاده از روش اكو - فيتوسيتولوژي × عطري مرتضي PS-36
×
تعيين ريختارهاي گياهي بخش شرقي منطقه حفاظت شده خان گرمز همدان و ارايه نقشه ريختارها با استفاده از روش اكو - فيتو سيتولوژي × عطري مرتضي PS-48

* بررسي تطبيقي روابط بين پوشش گياهي، بستر و ويژگيهاي خاك شناختي درمنطقه حفاظت شده خانگرمز با استفاده از روش اكو- فيتوسوسيولوژي
عطري مرتضي PS-4

* تنوع گونه اي به عنوان شاخصي در مديريت مناطق ساحلي * عكافي حميد رضا PS-6
*
بررسي اثر عصاره گياهان علف چاي ٬ گل راعي٬ سنبل الطيب٬ جوي دو سربر تغييرات امواج مغزي متعاقب مصرف مورفين در موش صحرايي * علايي حجت اله ZO-136

* فراساختار نوشگاه و ترشح نوش در Pegnum harmala * علي اصغر پور محبوبه PP-24
*
تشكيل كالوس و شاخههاي نابجا از جنينهاي جداكشت Pinus eldarica
علي اصغر پور محبوبه PP-59
*
تاثير ميکوريزه شد ن در دو رژيم رطوبتي متفاوت روي رشد و تغذيه فسفري گياه برنج
علي اصغر زاده ناصر PP-83

* مطالعه مکانسيم هاي مقاومت به شوري در برخي از ارقام زراعي برنج در مرحله رشد گياهچه
علي مراد شاهي PP-26

* مطالعه اثرات اكولو‍ژيك و سميت حاد فلزات سنگين سرب و كادميوم و اثرات آنها بر رفتارهاي فيزيولوژيك تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
علي نژاد رسول MA-1
*
تعيين (LC5096h) حشره کش ريجنت (Regent) قارچ کش هينوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروي بچه ماهي تاسماهي ايراني(Acipenser persicus) * علي نژاد رسول MA-37
*
رابطه اسپرماتوکريت با ضريب چاقي مولدين تاسماهي ايراني( Acipenser persicus) در سواحل درياي خزر
عليپور عليرضا ZO-64
*
بررسي فلور زير حوزه آبخيز گليرد -فشندک(حوزه آبخيز طالقان)
عليزاده اسماعيل PS-120
*
بررسي اثر ال- کارنتين بر روند رشد و ترکيب بدن بچه فيل ماهي پرورشي (Huso huso)
عليزاده مهدي ZO-53
*
بررسي تأ ثير ناهنجاري زايي دارويي انسولين بر جنين جوجه در مراحل اوليه انکوبا سيون * علينقي خان مهديه HE-18
*
اثرات ميدان هاي الکترومغناطيسي بر قند خون و کورتيزول در خوکچه هندي
عليوندي فرخاد ساناز ZO-119
×
بررسي تبار( Anthemideae ( Astraceae در خراسان ، بر اساس صفات ريخت سناسي × عمادزاده PS-39
*
بررسي عوامل موثر در ته نشست سيست آرتميا اورميانا با تاکيد بر ساختار پوسته
عمادي حسين MA-33
*
بررسي تاثيرات اشعه گاماي کبالت 60 با دوز پايين بر برخي پارامترهاي رشد و محصول گياه گوجه فرنگي Lycopeisicon esculentum
عوض پور حکيمه PP-75

* شکستن پروتئين هاي ذخيره اي به هنگام استريفيکاسيون دانه هاي گردوي ايراني * عينعلي عليرضا PP-27
*
مقايسه چند سويه مخمر نان از لحاظ ميزان رشد و مصرف قند محيط کشت

غالم پور سالمي فاطمه MB-40
*
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي Pseudomonas جدا شده از دو بيمارستان تهران
غروي سارا MB-29
*
بررسي اثر عصاره گياهان علف چاي ٬ گل راعي٬ سنبل الطيب٬ جوي دو سربر تغييرات امواج مغزي متعاقب مصرف مورفين در موش صحرايي
غروي مهين ZO-136
*
فيبروسارکوماي حرارت ديده عليه فيبروسارکوما، راهي براي ايمني عليه تومور
غضنفري طوبي CG-55
*
مطالعه سيتوتاکسونومي بخش Hordeastrum Dollازجنس Hordium Lدر ايران
غفاري سيد محمود PS-71
*
Biodesulfrization of DibenZOthiophene with Pseudomonas aeruginosa PG201 * غفاري شبنم MB-54
*
بررسي جوامع گيا هي پنا هگا ه حيا ت وحش مينا نکا له
غلا مي تروجني طا هره PS-62

* نخستين رکورد سه گونه از زالوهاي ( Annelida: Hirudinea) شمال ايران
* غلامي .ع.ا ZO-23
*
معرفي فلورپناهگاه حيات وحش ميانکاله
غلامي تروجني طاهره PS-74
*
جداسازي و خالص سازي باکتريهاي ترموفيل توليد کننده آنزيم ليپاز از خاک هاي کمپوس و هوموس
غلامي شيما MB-27

* معرفي و ارايه فلور، شکل زيستي٬ کوروتيپ و تنوع زيستي گونه هاي گياهي منطقه خضري-قاين(خراسان) * غلامي علي PS-24

* تاثير نور وتاريکي بر شبکيه چشم ماهيان * غلامي مريم MA-6
*
مطالعه روند تغييرات ژنتيکي خصوصيات زيست شناختي کمي کرم ابريشم در نسل هاي متوالي در جمعيت هاي فاقد آميزش تصادفي
غني پور ماني ZO-63
*
مقايسه استراتژي هاي مختلف انتخاب در پيشرفت ژنتيکي صفات زيستي شناختي کرم ابريشم
غني پور ماني CG-53
*
بررسي ژنتيکي صفات مقاومت در چند واريته کرم ابريشم ايران به منظور بهبود برخي خصوصيات زيستي
غني پور ماني CG-43
*
مقايسه خصوصيات زيستي نژادهاي بومي و اصلاح شده کرم ابريشم ايران
غني پور ماني ZO-45
*
نقش رها کرد بچه ماهيهن ماهيان سفيد در بازسازي ذخائراين ماهي
غني نژاد داود MA-27
*
بررسي اپيدميولوژي در بين جمعيت تکنسين هاي راديوتراپي با استفاده ازروش قليايي و خنثي
غياثي نژاد مهدي BB-30
*
تاثير برخي از پروبيوتيكها بر پاتوژنهاي مهم * فئيد منيره MB-34
*
مقاومت سراشيا مارسه در دوحالت پيگمان دار وبدون پيگمان نسبت به آنتي بيوتيکهاي مختلف * فارسي نژاد مازيار MB-35
*
بررسي الگوي پراکندگي ترکيبات قندي اسيدي و منوساکاريدي انتهايي گالاکتوز استيل آمين ماتريکس خارج سلولي در مسير تمايز سلولهاي غضروفي جنين رت
فاضل عليرضا CG-48
*
اثر تنش خشکي بر پراکسيداسيون ليپيد٬ ميزان پروتئين و آنزيم هاي آنتي اکسيداندر برگها و ريشه هاي دو رقم کنجد. * فاضلي فائزه BB-55
*
اثر تنش خشکي بر پراکسيداسيون ليپيد ميزان پروتين و آنزيمهاي آنتي اکسيدان در برگها و ريشه هاي دو رقم کنجد * فاضلي فائزه PP-32
*
بررسي تنوع ژنتيکي درون و بين جمعيتي آرتميا پارتنوژنتيکا در ايران بروش -PCR RFLP
فاطمي سيد محمد رضا CG-61
*
بررسي ميزان استرس اکسيداتيو در بيماران ديابتي نوع 1( IDDN ) در مرکز ديابت اراک
فاني علي ZO-109
*
بررسي اثرات غيرمستقيم مورفين بر جريان خون پوستي در موش هاي صحرايي نر
فتح الهي يعقوب ZO-103
*
مقايسه اثر نيتريک اکسايد بر جريان خون پوست موش هاي سالم و وابسته به مورفين
فتح الهي يعقوب ZO-138
*
فعاليت گيرنده هاي آدنوزينيA1 آميگدال تاثير بر شدت تشنج هاي ناشي از کيندلينگ قشر پيريفورم ندارد
فتح الهي يعقوب ZO-140

* بررسي تاثير تحريک الکتريکي با فرکانس پايين بر شدت تشنجهاي ناشي از کيندلينگ پيريفورم در موش صحرايي
فتح الهي يعقوب ZO-15
*
مقايسه صفات ريختي جمعيتهاي Gammarus aequicauda در خليج ميانکاله
فتح پور حسين ZO-90
*
اثر تماسي شبه هورمون جواني ،پيري پروکسيفن بر ساختار اندام هاي تناسلي وتوليد مثلي سوسري آلماني٬Dictyoptera: Blattellidae)Blattella germanica) * فتح پور حسين ZO-112
*
بررسي جنبه هايي از زيست شناسي دو گونه سرخرطومي چغندر قندBothynoderes obliquefasciatus وTemnorhinus brevirostris و اثر دما ، رطوبت و نور بر روي تغذيه حشره
فتح پور حسين ZO-142
*
توليد پروبيوتيک از کشت هاي لاکتوباسيلوس و ارزيابي In -Vivo آن
فتحي مختار MB-31

* ارزيابي کارايي امارهاي غير پارامتريک رايج براي محاسبه تنوع زيستي حشرات * فتحي آذربايجاني فتح الله ZO -33
*
استفاده از مارکرهاي ماکروساتليت در تشخيص تنوع ژنتيکي مرکبات ايران * فتوحي رضا CG-52
*
بررسي ويژگي هاي بيوشيميايي پراکسيد از برگ چهار نوع از مرکبات شمال ايران
فتوحي قزويني رضا BB-57

* اثرات سازگاري بر آناتومي سطح برگ و جذب و مقادير رنگدانه هاي سرخس بوستوني درون شيشه اي ( Nephrolepis exaltata Schott cv . Bostoniensis * فتوحي قزويني رضا PP-13
*
القاء جهش در ارتفاع گياه باقلا با استفاده از اشعه گاما * فتوکيان محمد حسين PP-114

* شکست آنزيم ترميم کننده DNA و قطعه قطعه شدن DNA در سلولهاي برگ سيب زميني در پاسخ به ساليسيليک اسيد * فرآورده ليلا BB-8
*
استفاده از دهان شويه نسوار براي کنترل شته Aphis nerii
فرازمند حميده ZO-143
*
بررسي توالي هاي تکراري (STR)کروموزوم Yدر بين گروههاي قومي ونژادي ايران
فرازمند علي CG-40
*
تغييرات پروتئيني تحت القاي دارو در Leishmania magor
فرازمند علي CG-42
*
تجزيه بيولوژيک نفت خام توسط باکتريهاي توليد کننده بيوسورفکتانت جداسازي شده از مخازن نفت
فراهاني ابوالفضل MB-25

* ترشح اسيد هاي آمينه آلي به وسيله ريشه دانه رست هاي ذرت يک مکانيسم مقاومت گياه در برابر مسمومست فلزات سنگين * فربود نيا طيبه PP-16
*
جذب و تجمع سرب در دانه رستهاي ذرت توسط PH و EDTA تحريک مي شود

فربود نيا طيبه PP-116
*
بررسي تاثيرات اشعه گاما بر روي برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي بذر گندم رقم الوند Triticum aestivym CV : alvand
فرح وش فرهاد PP-90
*
اندازه گيري ميزان فلزات سنگين در بافت ماهي پرورشي دشت تبريز
فرحناک غازاني محمد MA-25
*
جداسازي گونه هاي رايج باکتريهاي موجود در آب جزيره سيبري واقع در خليج فارس و بررسي برخي ويژگي آنزيمي آنها
فرخاني داريوش MB-32
*
پاسخ هاي فيزيولوژيک سيانوباکتريوم Fischerella sp. تحت تيمارهاي مختلف شوروي
فرناندز والينته ادوارد MB-51

* کلونينگ وبررسي مولکولي ناحيهIIژن VGSCدر ارتباط با Kdrدر ناقلين اصلي مالارياي مناطق شمال و جنوب ايران * فروزش فلورا CG-2

* "طراحي و توسعه سيستم نوين NASBA-ELISA براي شناسايي سريع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مايکوباکتريوم توبرکلوزيس"


فروزنده مهدي MB-8
*
جداسازي و مطالعه ميکروارگانيسمهاي مولد آنزيم آسپاراژيناز از خاک ايران
فروهي فاطمه MB-50
*
حذف ژنهاي SMNو NAAP در بيماران ايراني مبتلا به ضعف عصبي عضلانيSMA
فرهود د CG-34

* پاسخ هاي فيزيولوژيکي متفاوت دو گونه از Aeluropus نسبت به تنش شوري
فرهي آشتياني صادق PP-11
*
مطالعه وبررسي ارتباط بين خطوط پوستي و بيماري آسم
فريد حسيني رضا CG-63
*
گزارش جنس جديدAneura از جگرواشها براي ايران
فريدي موسي PS-107
*
سه گزارش چديد براي فلور خزه اي ايران * فريدي موسي PS-78
*
بررسي واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در گندم
فضل آبادي محمد حسن PP-58
*
بررسي رابطه بين شاخصهاي تنفسي و وزن در مردان ايراني و مقايسه آن در افراد سيگاري و غير سيگاري
فقيه زاده سقراط ZO-77
*
بررسي اثرسيليمارين در کنترل و کاهش آسيبهاي کبدي ناشي از سم Amanita phalloides در سگ
فقيهي سيد محمد ZO-129
*
مقايسه اثرات ويتامين هاي D2وD3بر اتروسکلروز در آئورت و کرونر رت
فقيهي مهري ZO-35
*
مقايسه اثرات ويتامين هاي D2وD3بر اتروسکلروز درآئورت و کرونر رت
فقيهي مهري ZO -35

* بررسي اثر سيليمارين حاصل از بذر گياه بومي واصلاح شده خار مريم
فلاح حسيني حسن ZO-6

* بررسي فعاليت ضد ميکروبي کمپلکس هاي [N-فنيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II)، [N-فنيل پارا متيل تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و[N-فنيل پارا نيترو تيوبنزآميداتو]جيوه (II) و ليگاندهاي N-فنيل تيوبنزآميد * فلاح شجاعي عبدالله MB- 3
*
تاثيرجمعيت هاي مختلف نماتود سيستي چغندرقند Heterodara schechtii روي ميزان قند و محتواي کلروفيل چغندر قند ر قم مقاوم Nemakill و مقايسه آن با رقم حساس
فلاح فهيمه PP-103

* سنتز اسکوربيک اسيد در راسته ماهيان خاوياري(Acipenseriformes) و نقش آن در پارامترهاي کمي رشد * فلاحتکار بهرام MA-8
*
مهار فعاليت آنزيم پلي گالاکتوروناز قارچ Scelerotinia sclerotiorum توسط PGIP دو واريته چيتي دانشجو و سفيدjules گياه لوبيا * فلاحي فهيمه BB-39
*
اثر ساليسيليک اسيد بر عملکرد ، اجزاي عملکرد و ساختار ترشحي گياه نخود ( Cicer arietinum L )
فلاحيان فتح الله PP-71
×
بررسي فلورستيكي دياتومه هاي اپي پلون و اپي فيتون در رودخانه جاجرود ايران
فلاحيان فتح الله PS-54
*
تشخيص باکتري توليد کننده بيوسورفاکتانت
فولادي جمشيد MB-45
*
بيوترانسفورماسيون به منظور توليد مهارکننده هاي آنزيم آروماتاز توسط Acremomiunm strictum(PTCC 5272)
فهميده کار محمدعلي BB-28
*
بررسي اثر پرتو گاما بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيک دو لاين جو
فهيمي حميد BB-71
*
اثرمتقابل فسفرو پتاسيم برروي تغييرپروتئين هاي گلايسينين و β- کونگلايسينين سويا در برگ و کالوس
فهيمي حميد BB-49
*
آثار حفاظتي جيبرلين و آسکوربيک اسيد در برابر سميت نيکل در Glycine max L
فهيمي حميد PP-43
*
اثر تنش شوري بر بيوسنتز آلکالوئيد ها در گياه کامل و کشت بافت آتروپابلادونا
فهيمي حميد PP-45
*
اثرات آسکوبيک اسيد در کاهش سميت نيکل در گياه سويا
فهيمي حميد PP-47
*
بررسي تاثير منابع مختلف ازتي و دوره زير کشت بر تعادل يوني بافتهاي گياه جوجوبا در شرايط آزمايشگاهي(Simmondsia chinensis(Link) Sch.) (Jojoba)
فهيمي حميد PP-64
*
مطالعه اثر آللوپاتيک کافئين (1و3و7- تري متيل گزانتئين) و اثرات متقابل آن با آسکوربيک اسيد بر نشست يونهاي سديم..... از بذور در حال جوانه زني گندم(رقم چمران)
فهيمي حميد PP-68
*
بررسي اثرات آسکوربيک اسيد ( vitc ) بر جوانه زني و رشد دانه رستهاي رقم چمران
فهيمي حميد PP-95
*
جداسازي باکتريهاي تجزيه کننده نفت از آب دريا
فياض فر ستاره MB-52
*
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي Pseudomonas جدا شده از دو بيمارستان تهران
فيض آبادي محمد مهدي MB-29
" * بررسي وضعيت سيستماتيکي کمپلکس گونه اي
Mabuya aurata(Sauria: Scincidae) در غرب فلات ايران

*
فيضي هيوا ZO-48
*
معرفي نمونه هاي ناشناخته اي ازسوسمارهاي جکو نيده جنس Asaccus (Sauria: Gekkonidae) ازکوههاي زاگرس( استان کردستان) * فيضي هيوا ZO-87

* بررسي تنوعات بين و درون گونه اي برخي از گونه هاي جنس پني سيليوم در استان اصفهان با روش پکتيک زايموگرام * قائم مقامي سيد صدرالدين MB-12
*
اکيناسه ماده اي فراتر ازمحرک سيستم ايمني است
قائمي امير CG-47
*
جداسازي و شناسايي باکتريهاي موجود در کشتهاي آغازگر ماست هاي محلي گلستان
قائمي عزت الله MB-42
*
توليد آنزيم α-آميلاز مقاوم به حرارت توسط يک ايزوله جديد هالوتولرانت
قائمي ناصر BB-37
*
مقاومت داروئي ونمودار پلاسميدي اشرشياکلي هاي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونتهاي ادراري
قائمي ناصر MB-39
*
جداسازي سويه اي Bacillus coagulans ترموفيل وآلکالوفيل مولد آنزيم α-آميلاز مقاوم به حرارت و بررسي پارامترهاي موثر بر فعاليت آنزيمي
قائمي ناصر MB-41

* مقايسه بررسي تاثير عامل زيستي شوك اسمزي ناگهاني قند سوكروز در محيط كشت ميكروارگانيزم آسپرژيلوس نايجر و موتانت يافته هاي همان ميكروارگانيزم در جهت افزايش توليد اسيد سيتريك
قائمي ناصر MB-11
*
نظريه تنوع زيستي و کايراليتي اسيدهاي آمينه
قادري عليرضا BB-64
*
مقاومت نيکل ورشد گونه هاي گياهي سرپنتين وغيرسرپنتين در پاسخ به نيکل در کشت هيدروپونيک
قادريان سيد مجيد PP-57
*
اثر نيکل بر روي جوانه زني و مقاومت دو گونه متالوفيت Alyssum
قادريان سيد مجيد PP-105
*
فشار انتخابي در كسب قلمرو در دو گونه Sympatric جنس Laudakia در فلات غربي ايران(Sauria: Agamidae) * قارزي احمد ZO-60

* انتخاب جنسي در سوسمارها ٬نقش انتخاب باروري * قارزي احمد ZO-25

* بررسي اثر سالسيلسک اسيد SA و هورمون هاي گياهي بر ميزان فعاليت آنزيم هاي پراکسيدازي در دانه رسهاي دو گونه چريش و زيتون تلخ در شيشه
قاسم پور حسن PP-20
*
تاثيرجمعيت هاي مختلف نماتود سيستي چغندرقند Heterodara schechtii روي ميزان قند و محتواي کلروفيل چغندر قند ر قم مقاوم Nemakill و مقايسه آن با رقم حساس
قاسم پور حميد رضا PP-103
*
مقايسه ترکيبات موجود در اسانس بذر و برگهاي فرولاگو آنگولاتا (چوير) جمع-آوري شده در منطقه نواکوه از کوه زاگرس در غرب ايران * قاسم پور حميدرضا BB-74

* معرفي و ارايه فلور، شکل زيستي٬ کوروتيپ و تنوع زيستي گونه هاي گياهي منطقه خضري-قاين(خراسان)
قاسم زاده فرشته PS-24
*
بررسي روشهاي مختلف استخراج و رسوب DNAدر ماهي قزل آلاي رنگين کمان * قاسمي سيد احمد CG-70
*
بررسي تنوع ژنتيکي ماهي شيپ (Acipenser nudiventris)واحل جنوبي درياي خزر با استفاده از روش PCR-RFLP
قاسمي سيد احمد CG-74

* بررسي اثر ضد جهشي و ضد سرطاني پوست ميوه وآب انار * قاسميان عليرضا CG-5
*
تاثير الياف ضد ميکروبي بر روي Staphylococus epidermidis Psedomonas aeroginosa مقاوم جداسازي شده از زخم * قاضي عسگري ليلا MB-22
*
ساخت ژن اينتر فرون بتاي انساني با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهاي ترجيهي E. COLI * قانع مريم CG-26
*
تاثير عصاره گياه زنجبيل بر عملکرد دستگاه ادراري موش هاي کوچک آزمايشگاهي
قبادي پور مژگان ZO-121


بررسي اثر زنجبيل برروي اجزاي پروتئيني سرم خون در موش هاي نر کوچک آزمايشگاهي
قبادي پور مژگان ZO-145
*
اثرات ميدان هاي الکترومغناطيسي بر قند خون و کورتيزول در خوکچه هندي
قبادي چنگيز ZO-119
*
خالص سازي انتي بادي منو کلونال موشي با استفاده از ماتريکس جذبي پروتئينG
قبادي سيروس BB-58
*
شناسايي Aspergilus flavusوآفلاتوکسين B1 درخوراک طيوربه وسيله PCR
قبادي سيروس BB-36
*
بررسي اثرات خوراکي آنيلين بر روي ويژگيهاي پلاسمايي و الکتروليتي موش سفيد نر
قبادي سيروس ZO-115
*
جداسازي باکتريهاي تجزيه کننده نفت از آب دريا
قدرت زاده هانيه MB-52
*
پارامترهاي رشد و ميزان مرگ و ميرماهي شير (Scomberomerus commerson) در سواحل استان هرمزگان
قدرتي شجاعي مهدي ZO-84

* بررسي وضعيت پلي آدنيلاسيون mRNA پروتئين SLBP دراووسيت وجنين هاي اوليه موش سوري * قدم پريناز BB-16
*
زيست شناسي شته مومي کلم Brevicoryne brassicae L. روي گياه کلزا در شرايط آزمايشگاهي
قدمياري محمد ZO-92
*
پاسخ سازگاري به پرتو در ساکنان مناطق داراي پرتو زايي طبيعي بالا در رامسر مطالعه اي بر اساس سنجش ميکرو نوکلئازي و آپوپتوز
قرائتي محمد رضا BB-27
*
تفاوتهاي وابسته به جنس در شرطي شدن القايي مورفين در موش هاي سفيد بزرگ
قربانگلي حوريه ZO-117
*
اثر تنش خشکي بر پراکسيداسيون ليپيد ميزان پروتين و آنزيمهاي آنتي اکسيدان در برگها و ريشه هاي دو رقم کنجد
قربانلي مه لقا PP-32
*
اثر جذب سرب بر جوانه زني ، پارامترهاي رشد ، فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و پراکسيداز در دو رقم کلزا ( Brassica napus L )
قربانلي مه لقا PP-46
*
تاثير اسيد ساليسيليک بر روي رشد ، فتوسنتز و رنگريزه هاي فتوسنتزي در گياه گوجه فرنگي تحت تنش شوري کلروسديم
قربانلي مه لقا PP-55
*
اثر کادميوم بر برخي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه کلزا
قربانلي مه لقا PP-111
*
برسي اثر تنظيم کننده هاي رشد بر طويل شدن ساقه گياه کروتن آکوبا
قربانلي مه لقا PP-115
*
ريزازديادي درون شيشه اي سياه گينه (Dendrostellera lessertii)
قربانلي مه لقا PP-117
*
بررسي محتواي اسيد آمينه پرولين در برگ و ريشه دو ژنوتيپ يونجه يک ساله تحت تنش خشکي * قرباني جاويد مجيد PP-93
*
استراتژي ارتزاق خفاش هاي نر دم موشي بزرگ Rhinopoma microphyllum در غرب ايران
قرباني رستم ZO-40
*
مطالعه تاثير برخي عوامل فيزيکي و شيميايي بر فراواني و پراکنش بي مهرگان بزرگ رودخانه گلپايگان * قرباني زهره MA-39
*
استفاده از Agrobacterium rhiZOgenes براي توليد ريشه هاي القايي در چندگياه دولپه
قرباني شيرين MB-28

* بررسي تاثير تحريک الکتريکي با فرکانس پايين بر شدت تشنجهاي ناشي از کيندلينگ پيريفورم در موش صحرايي * قرباني مقدم پرويز ZO-15

* معرفي و ارايه فلور، شکل زيستي٬ کوروتيپ و تنوع زيستي گونه هاي گياهي منطقه خضري-قاين(خراسان)
قرشي الحسيني جواد PS-24

* مطالعه و بررسي سيستماتيک و تاکسونومي عددي جنس Compositae Crepis L در خراسان * قرشي الحسيني جواد PS-25
*
مطالعه و بررسي سيتوژنتيک برخي گونه هاي Crepis L در خراسان
قريش الحسيني جواد PS-124
×
مطالعه و بررسي سيستماتيك و تاكسونومي عددي جنس Jurinea Cass Compositae × قريشي الحسيني جواد PS-35
*
مقايسه الگوي پلاسميدي و مقاومت به عوامل ضد ميکروبي در ميان ايزوله هاي تهيه شده از باکتري Salmonella enteritidis در کرمانشاه * قضايي سعيد MB-48

*
"طراحي و توسعه سيستم نوين NASBA-ELISA براي شناسايي سريع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مايکوباکتريوم توبرکلوزيس"

قلمي مصطفي MB-8
*
مقايسه صفات ريختي جمعيتهاي Gammarus aequicauda در خليج ميانکاله * قلي پور عصمت ZO-90

* Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culidae) in Guilan province of Iran * قلي زاده صابر ZO-34
*
اولين گزارش از ريز ازديادي در Eucalyptus melliodora
قمري زارع عباس PP-63
*
ريزازديادي درون شيشه اي سياه گينه (Dendrostellera lessertii) * قمري زارع عباس PP-117

* پاسخ هاي فيزيولوژيکي متفاوت دو گونه از Aeluropus نسبت به تنش شوري
قناتي فائزه PP-11

* بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر نمد گياه نخود Cicer arientinum در مرحله رويشي
قناتي فائزه PP-14
*
تاثير نيکل در فعال شدن آنزيم هاي سيستم آنتي اکسيدانت گياه چاي
قناتي فائزه PP-33
*
بررسي تاثير کلسيم ، آلومينيوم و EDTA بر جوانه زني و رشد لوله گرده زيتون
قناتي فائزه PP-34
*
بررسي تاثير ميدان مغناطيسي ايستا بر متابوليسم برخي از ترکيبات آروماتيکي و آنزيم هاي دخيل در آن در گياه کلم قرمز
قناتي فائزه PP-79
*
"بررسي اثرات سميت سلولي اسانس فرار پوست نارنگي وبالنگ برروي رده هاي سلولي K562, KB"
قنادي عليرضا ZO-97
*
پراکنش بيوماس نهال هاي يکساله بلند مازو در تراکم هاي مختلف تاج پوشش * قنبري مطلق محدثه PS-115

* مطالعه گرده شناسي سرده Cousinia بخش Stenpcephalaeدر ايران
قهرمان احمد PS-9

* آناليز کلاديستيک گون هاي يک ساله (تيره نخود) دنياي قديم با استفاده از صفات ريخت شناسي
قهرمان احمد PS-11
*
بررسي ساختار تشريحي برگ برخي از گونه هاي جنس Bromus (تيره گندم) در ايران
قهرمان احمد PS-105
*
تشريح خار و ريز ريخت شناسي کرک در بخشه Anthylloidei از سرده گون(تيره نخود)
قهرمان احمد PS-123
*
آناليز عددي جنس خرگوشک از تيره گل ميمون بر پايه صفات ريخت شناسي وريز ريخت شناسي بذر در ايران
قهرمان احمد PS-72
*
آناتومي مقايسه اي برگ در گونه هاي بخش کوزينيا از جنس کوزينيا
قهرمان احمد PS-75
*
سه گزارش جديد براي فلور خزه اي ايران
قهرمان احمد PS-78
*
اسا نس در منه ها ي آذربا يجا ن شرقي از ديد گا ه بيو لو ژيکي
قهرماني محمد علي PS-63
×
تعيين ريختارهاي گياهي بخش شرقي منطقه حفاظت شده خان گرمز همدان و ارايه نقشه ريختارها با استفاده از روش اكو - فيتو سيتولوژي
قهرماني محمود PS-48
*
تحليلي بر Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis ) در ايران
قهرماني نژاد فرخ PS-92
*
تنوع زيستي گياهي منطقه درکش در استان خراسان شمالي
قهرماني نژاد فرخ PS-87

* تشريح و توصيف منطقه تنظيمي (پروموتور) دو طرفه ژن 10/60 cpn در ماهي گور خري (zebrafish) * کا مکا ر مريم CG-11

* اهميت بيولوژيکي ژن Itpa کد کننده اينوزين تري فسفاتاز
کابپو يوساکونا CG-16

* TARGETING PML /RAR alfa TRANSCRIPT WITH DNAZYMES RESULTS IN REDUCTION OF PROLIFERATION AND INDUCTION OF APOPTOSIS IN LEUKAEMIC CELLS * کابلي م CG-10


*
کلونينگ و بيان ژن گلوکز اکسيدازاز آسپر ژيلوس نيجر درE.coli
کار خانه اي علي اصغر CG-38
*
بررسي ميزان روغن و درصد اسيدهاي چرب و ارتباط آن با يکديگر و رنگدانه در برخي ارقام کنجد
کاراپتيان ژيراير PP-92

* بررسي اثرات روي ( Zn ) بر ميزان مقاومت به شوري در هشت رقم برنج
کاراپتيان ژيراير PP-25
*
بررسي اثر تجويز خوراکي بخش هوايي فراسيون سفيد بر ميزان کلسترول LDL و HDL در مدل تجربي ديابت قندي در موش صحرايي
کارگر شريف فاطمه BB-72
*
بررسي اثر تجويز خوراکي دراز مدت سياه دانه برميزان کلسترول LDL و HDL در موش صحرايي ديابتي
کارگر شريف فاطمه BB-66
*
بررسي اثر تجويز خوراکي بخش هوايي فراسيون سفيد بر ميزان احساس درد در موش هاي صحرايي ديابتي * کارگر شريف فاطمه ZO-120
*
اثر غلضت هاي مسموم کننده دو عنصر نيکل و روي بر رشد و انباشتگس اين عناصر در چند گئنه حساس و متحمل فلور آذربايجان * کاسبي ناصر PP-99
*
اندازه گيري ميزان فلزات سنگين در بافت ماهي پرورشي دشت تبريز
کاسبي ناصر MA-25
*
خالص سازي انتي بادي منو کلونال موشي با استفاده از ماتريکس جذبي پروتئينG
کاشانيان سهيلا BB-58
*
اثر روي بر باردهي ترکيب گونه اي جوامع پريفيتون جلبکي
کاشانيان سهيلا PS-67
*
ريخت شناسي دانه هاي گرده طايفه Rhinantheae تيره گل ميمون در ايران
کاظم پور اوصالو شاهرخ PS-98
*
سيستم زاد آوري و ريخت شناسي دانه هاي گرده ٬ کلاله و بذر گياه سرفيليRichter Rhynchocorys maxima C تيره گل ميمون
کاظم پور اوصالو شاهرخ PS-108
*
بررسي مورفولوژيکي دانه گرده شش گونه از گل ماهور در اروميه
کاظم پور اوصالو شاهرخ PS-119
*
بررسي توان آللوپاتي برخي از ارقام گندم زراعي ( Triticum aestivum ) و جو درخ ( Hordeum sponteneum )
کاظم نژاد انوشيروان PP-112
*
دکسترومتورفان اثرات مهاري Anti- NT4 را بر تولرانس مورفيني تقويت مي نمايد
کاظمي بهرام ZO-106

* شاخصهاي مورفولوژيک در تکثير مصنوعي مولدين اوزون برونAcipenser Stelletus حوزه جنوب غربي درياي خزر
کاظمي رضوان ا... MA-2
*
مطالعه ساختار هيستولوژيک دستگاه گوارش در تاسماهي ايرانيAcipenser Persicus
کاظمي رضوان الله HE-29

* "ارزيابي شيب غلظت Puresperm در جداسازي اسپرمهاي انساني حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گيري فلورسانس درجا"
کاظمي سعيد HE-8
*
تأثير DEHP (دي اتيل هگزيل فتالات) بر از سر گيري ميوز، بلوغ و تکوين آزمايشگاهي تخمک هاي نارس موش سوري
کاظمي سعيد HE-12
*
جداسازي و شناسايي عوامل بيماري سوتو و سپتي سمي باکتريايي در روي لاروهاي کرم ابريشم
کامران اسماعيل MB-46
*
جداسازي و شناسايي قارچ هاي بيمار گر کرم ابريشم در استان گيلان * کامران اسماعيل MB-36
*
القاء جهش در ارتفاع گياه باقلا با استفاده از اشعه گاما
کامراني اصغر PP-114
*
تاثيرکاربرد مولتي آنزيم در جيره هاي حاوي گندم و جو بر خصوصيات زيستي لاشه جوجه هاي گوشتي
کامياب عبدالرضا ZO-135
*
بررسي اثر تجويز خوراکي بخش هوايي فراسيون سفيد بر ميزان احساس درد در موش هاي صحرايي ديابتي
کاوندي الهه ZO-120
*
بررسي اثر تجويز خوراکي بخش هوايي فراسيون سفيد بر ميزان کلسترول LDL و HDL در مدل تجربي ديابت قندي در موش صحرايي * کاوندي الهه BB-72
*
بررسي اثر تجويز خوراکي دراز مدت سياه دانه برميزان کلسترول LDL و HDL در موش صحرايي ديابتي
کاوندي الهه BB-66
*
برسي برخي اثرات باران اسيدي بر روي رشد گياه لوبيا * کاويان پور فريده PP-49
*
اثرمتقابل فسفرو پتاسيم برروي تغييرپروتئين هاي گلايسينين و β- کونگلايسينين سويا در برگ و کالوس * کاوياني بهزاد BB-49
*
بررسي اثر پرتو گاما بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيک دو لاين جو * کربلايي قمي سکينه السادات BB-71
*
مقاومت سراشيا مارسه در دوحالت پيگمان دار وبدون پيگمان نسبت به آنتي بيوتيکهاي مختلف
کرمانشاهي روحا کسري MB-35
*
تاثير الياف ضد ميکروبي بر روي Staphylococus epidermidis Psedomonas aeroginosa مقاوم جداسازي شده از زخم
کرمانشاهي روحا کسري MB-22
*
مقايسه الگوي توزيع رشته هاي رتيکولر در سطح تماس اپي تليالي_مزانشيمي و اجزائ مرتبط با آن در جوانه اندام ودندان در موش کوچک آزمايشگاهي * کرماني طيبه HE-30

* شناسايي تاکسونوميک لاروهاي کرونوميده (دوبالان ) در رودخانه ماربر (استان اصفهان ) * کرمي اعظم ZO-26

* دو رگ گيري احتمالي بين دو گونه سوسمار اگاميد زمين زي Trapelus agilis and T.(rederatus (Suria: Agamidae
کرمي سيما ZO- 32

* بررسي اثر سيليمارين حاصل از بذر گياه بومي واصلاح شده خار مريم
کرمي منيژه ZO-6
*
تفاوتهاي وابسته به جنس در شرطي شدن القايي مورفين در موش هاي سفيد بزرگ * کرمي منيژه ZO-117
*
بررسي اثر مورفين بر روي زاده هاي موش هاي شرطي شده
کرمي منيژه ZO-118
*
مطالعه روند تکامل تخم هاي پلي اسپرمي و مقايسه آن با تخمهاي منو اسپرمي در ماهي خاوياري ، تاسماهي ايران
کرمي نسب مصطفي HE-10
*
تحليلي بر Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis ) در ايران
کرميان رويا PS-92
"
" بررسي زيست شناسي شاه ميگوي آب شيرين Astacus leptodactylus درياچه

مخزني سد ارس

کريم پور محمد MA-19
*
بررسي اثر مهارکنندگي PGIP لوبيا بر فعاليت آنزيم پلي گالاکتورونازقارچ RhiZOctonia solani عامل Root rot چغندر قند * کريم زاده فرشته BB-41
*
بهينه سازي شرايط کشت بافت و تراريخت نمودن گياه کلزا با استفاده از اگروباکتريوم تومه فاسينس
کريم زاده ق CG-29

* "Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704)"
کريم زاده قاسم PP-5
*
تاثير بر همکنش آلومينيوم بر ميزان فتوسنتز ، تنفس و نقطه جبران Co2 در گياه گوجه فرنگي ( Lycopersicul esculeltum Mill ) * کريمي پرويز PP-35
*
جداسازي پروسركوئيد انگل ليگولا اينتستيناليس (Ligula intestinalis )از پاروپايان پلانكتوني (Copepoda) در سد ستارخان آذربايجان شرقي * کريمي سعيده MA-29


*
بررسي فعاليت آنزيمهاي اسيد فسفاتاز و آلکالين فسفاتاز گونه هاي گياهي با همزيستي ميکوريز در بخش غربي ذخيره گاه زيست کره توران * کريمي فرح PP-65

* اثر کادميوم بر القاي تنش اکسيداتيو و محتواي پروتئين در دانه رستهاي عدس * کريمي گيتي PP-18
*
اثر کادميوم بر رشد ، شاخه زايي و محتواي کلروفيل در گياهان عدس * کريمي گيتي PP-41
*
تداخل اثر هورمونهاي جنسي و عصاره هيدروالکلي گل بابونه بر فعاليت حرکتي در موش سوري نر و ماده فاقد غدد جنسي
کسمتي مهناز ZO-95

* مقايسه اثر تسکيني گل بابونه بر درد و اضطراب در حضور وغياب هورمونهاي جنسي درموش کوچک آزمايشگاهي نر وماده بالغ * کسمتي مهناز ZO-5
*
بررسي سيستماتيکي Eremopyrum در ايران * کشاورزي مريم PS-85
*
تاثير اريتروپويتين نوترکيب انساني در جلوگيري از افزايش تيتر آنتي باديهاي ضد HLA دررت هاي حساس شده * کشفي شيرين ZO-139
*
آناليز عددي جنس خرگوشک از تيره گل ميمون بر پايه صفات ريخت شناسي وريز ريخت شناسي بذر در ايران * کشوري عاطفه PS-72
*
بررسي تغيرات احتمالي در توالي ناحيه غير کد شونده پروتئين Fويروس سرخک،سوش واکسني (ALK-C)با استفاده از روش RT-PCR
کفيل زاده فرشيد CG-76
*
اثر آللوپاتيکي غلظت هاي مختلف عصاره بقاياي گندم ، علف کش و هر دو بر جوانه زني ، محتواي رنگريزه اي و فتوسنتز کلزا ، علف هاي هرز همراه و تداخل با علف کش پيش از کاشت آن
کلانتري خسرو PP-110
*
بررسي پوشش هاي گياهي حاشيه رودخانه گرگر در کارون خوزستان * کلاهي مريم PS-117
*
بررسي روشهاي مختلف استخراج و رسوب DNAدر ماهي قزل آلاي رنگين کمان
کلباسي محمد رضا CG-70
*
بررسي تنوع ژنتيکي ماهي شيپ (Acipenser nudiventris)واحل جنوبي درياي خزر با استفاده از روش PCR-RFLP
کلباسي محمد رضا CG-74
*
انجماد اسپرم ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
کلباسي محمد رضا MA-12
*
بررسي ساختار تشريحي برگ برخي از گونه هاي جنس Bromus (تيره گندم) در ايران
کلومبوس تراويس PS-105
*
اتو اکولوژي ،کورو لوژيو بررسي مواد موثره اسانس روغني در گياه دارويي Thymus eriocalyxدر ايران * کلوندي رمضان PS-80
*
اثر پيش تيمار تيوسولفات سديم بر حساسيت رنگ آميزي نيترات نقره
کمال الديني حسين BB-67
*
استفاده از دهان شويه نسوار براي کنترل شته Aphis nerii * کمال الديني حسين ZO-143
*
"تنوعپذيري صفات ريختشناختي گونه كُلمهRutilus rutilus caspicus (Pravdin, 1927) حوزه جنوبشرقي درياي خزر"
کمالي ابوالقاسم ZO-66* نخستين رکورد سه گونه از زالوهاي ( Annelida: Hirudinea) شمال ايران

کمي حاج قلي ZO-23
*
مطالعه برخي خصوصيات مورفومتريک و مريستيک گکوي خانگي شکم زرد Hemidactylus flaviviridis در ايران * کمي حاج قلي ZO-56
*
بررسي فونستيک مارمولکهاي شمال استان اردبيل * کمي حاج قلي ZO-57
*
تفاوتهاي جنسي و تعيين جنسيت محيطي درلاكپشت بركهاي اروپايي Emys orbicularis
کمي حاج قلي ZO-61
*
مقايسه زيستي لاكپشت بركه اي Emys orbicularis و لاكپشت خزري Mauremys caspica caspica در استانهاي گلستان و مازندران
کمي حاج قلي ZO-74
*
گزارش هاي جديد براي فون صدپايان ايران
کمي حاج قلي ZO-79

* دوزيستان وخزندگان پناهگاه حيات وحش ميانکاله * کمي حاجي قلي ZO-28
*
بررسي تغييرات وزن و آب و غذاي مصرفي در موش هاي صحرايي نر بالغ ديابتيک
کميلي غلامرضا ZO-123
*
تعيين حاملين با استفاده از روش هضم آنزيمي براي جهش IVSIont546
کوچمشگي جلال CG-75
*
تعيين ناقلين با استفاده از آللهاي VNTRبراي جهش IVSIont546
کوچمشگي جلال CG-77

* مقاله ادغامي
کوهيان محبوبه BB-15


*
جداسازي و شناسايي باکتريهاي موجود در کشتهاي آغازگر ماست هاي محلي گلستان * کيائي الهه MB-42
*
"تنوعپذيري صفات ريختشناختي گونه كُلمهRutilus rutilus caspicus (Pravdin, 1927) حوزه جنوبشرقي درياي خزر"
کيابي بهرام ZO-66
*
اولين گزارش از ريز ازديادي در Eucalyptus melliodora
کيارستمي خديجه PP-63


*
بررسي اثر آللوپاتي Hordeum.spontaneum بر روي ميزان پروتئين و فعاليت برخي از آنزيم هاي ارقام گندم * کيارستمي خديجه PP-80
*
بررسي توان آللوپاتي برخي از ارقام گندم زراعي ( Triticum aestivum ) و جو درخ ( Hordeum sponteneum )
کيارستمي خديجه PP-112
*
تاثير شوري و خشکي بر پراکسيداسيون ليپيدها ، آنزيم هاي آنتي اکسيدان و الگوهاي الکتروفورزي در دانه رستهاي شنبليله * کياني آرميتا PP-48
*
ارزيابي PCRاي تشخيص ليشمانيوز پوستي * کيخسروي عليرضا CG-62
*
بررسي مقاومت کبدي جوجه هاي گوشتي در برابر مسموميت با دزهاي بالارونده ي تتراکلريد کربن ٬ بااستناد به فاکتورهاي هماتولوژيکي ، سرولوژيکي و برخي شاخص هاي بدني در سنين 25و40روزگي.
کيوانفر نسرين ZO-96
*
بهينه سازي روش استخراجDNAاز برگ زيتون * کيهان آرزو CG-68
*
جداسازي و خالص سازي باکتريهاي ترموفيل توليد کننده آنزيم ليپاز از خاک هاي کمپوس و هوموس
کيهاني MB-27

* بررسي فيتوسوسيولوژيك خاكهاي غني از فلزات سنگين در شمال غرب ايران * كاسبي ناصر PS-2
×
بررسي تنوع فلوريستيك - اكولوژيك زيستگاه هاي سه گونه Astragalus در غرب ايران با استفاده از روش اكو - فيتوسيتولوژي
كرميان رويا PS-36
×
تعيين تيپ هاي گياهي و تقويم گلدهي گياهان مورد استفاده زنبور عسل در بخشي از حوضه آبخيز رودخانه سيروان كردستان × كريمي ناصر PS-42

* همسا نه سازي ژن RPL3 در راستا ي ايجا د مقاومت به توکسين قارچ Fusarium graminearum
گر هارد آدام CG-14


*
اثرات آللوپاتيک عصاره هاي فنولي کلزا بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي سويا * گريواني زهرا PP-81
*
مطالعة كشت دراز مدت قلب جنين موش نژاد Balb/c و تأثير ميدان الكترومغناطيسي بر تمايز آن * گل بوستان الناز HE-17

* شناسايي باکتريهاي تجزيه کننده فنل از طريق PCR * گلبانگ ناصر MB-4
*
بهينه سازي استخراج DNA از خاک ورسوبات محيطي
گلبانگ ناصر CG-36
*
ارزيابي PCRاي تشخيص ليشمانيوز پوستي
گلبانگ ناصر CG-62
*
جداسازي و تخليص آنزيم ليزوزيم و بررسي تاثير تغييرات ليزوزيم در نژادهاي مرغ کاپ و لوهمن * گلچين راد علي BB-73
*
ارزيابي تعداد کپي ژن MRP1توسط Real time PCRدر بيماران ايراني مبتلا به لوکمي * گلعلي پورمسعود CG-51
*
بررسي ميکرودليشنهاي کروموزوم Y در مردان نابارور استان گيلان و خوزستان * گله داري حميد CG-25
*
شتاخت عوامل اکولوژيکي موثر بر پوشش گياهي مراتع با استفاده از آناليزهاي چند متغيره
گودرزي غلامرضا PS-70
×
معرفي فلور ، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان لستگاه تحقيقاتي خسبيجان
گودرزي غلامرضاژ PS-37

* "ارزيابي شيب غلظت Puresperm در جداسازي اسپرمهاي انساني حامل کروموزوم X, Y به روش دو رگ گيري فلورسانس درجا"
گورابي حميد HE-8
*
"تعيين غلظتهاي بحراني يونهاي فلزي موثر در رشد Streptomyces clavuligerus , توليد کلاوولانيک اسيد "
گومشي نوبري سارا MB-55

*
"طراحي و توسعه سيستم نوين NASBA-ELISA
براي شناسايي سريع و فوق العاده حساس
EF-Tu mRNA مايکوباکتريوم توبرکلوزيس"

گيل پوريا MB-8
*
تعيين آستانه تحمل گياه Lepidium sativum نسبت به Cr+3
لاهوتی مهرداد PP-36
*
تعيين آستانه تحمل گياه Lepidium sativum نسبت به Cr+3
لاهوتي مهرداد PP-37
*
اثر تنش شوري بر ميزان فسفر گياه گوجه فرنگي
لاهوتي مهرداد PP-102
*
"مطالعه جذب مقايسه cd بوسيله Pleurothus ostreatus ,Agaricus bisporus"
لاهوتي مهرداد MB-44
*
شناسايي گونه هاي فوزاريوم جدا شدا از ريشه و طو قه سيب زميني شهرستان گرگان * لتاني سميه PS-64
*
زيست شناسي شته مومي کلم Brevicoryne brassicae L. روي گياه کلزا در شرايط آزمايشگاهي * لشکري محمد رضا ZO-92
*
نقش ژن هموميوسين-4در مقاومت به تنشهاي زيستي در گياه ارابيدوپسيس
لنگريچ پيتر CG-45
*
تجزيه و تحليل ابراز اسيد فسفاتاز هاي گياه آرابيدوپسيس * لهراسبي تهمينه CG-23
*
بيان موقت سازه هاي القا کننده خاموشي ژن در C.quinoaبه منظور بررسي مقاومت به ويروس BNYVV
لهراسبي تهمينه CG-56

* تشريح و توصيف منطقه تنظيمي (پروموتور) دو طرفه ژن 10/60 cpn در ماهي گور خري (zebrafish)
مارتين کريستوفر CG-11
*
" سنجش عناصر (CU,Cd, Pb, Ni) دز تالاب انزلي"
ماهي صفت فرشاد PS-86
*
بررسي ميزان روغن و درصد اسيدهاي چرب و ارتباط آن با يکديگر و رنگدانه در برخي ارقام کنجد
مبادر ثاني حبيب PP-92

* بررسي رشد و تشكيل بايوفيلم در حضور فرمالدئيد در سويه اي مقاوم از sp. Pseudomonas * متحدين پريناز MB-5
*
توليد پروبيوتيک از کشت هاي لاکتوباسيلوس و ارزيابي In -Vivo آن * متقي طلب مجيد MB-31
*
بيوترانسفورماسيون به منظور توليد مهارکننده هاي آنزيم آروماتاز توسط Acremomiunm strictum(PTCC 5272) * متقي طلب مجيد BB-28
*
بهينه سازي روش استخراجDNAاز برگ زيتون
متقي ليلا CG-68

* طراحي و ساخت وکتورهاي بياني براي استرپتو مايسز
متولي باشي مجيد CG-6
*
اولين گزارش از كشت سلولهاي بافت جنين كرم ابريشم در شرايط in vitro * متين دوست ليلا HE-32

* تاثير تعداد و جنسيت نوزادان ٬ ورزش در دوران حاملگي وفصل بر بروز رفتارهاي شبه- افسردگي پس از زايمان در رات
مجاب صمد ZO-7

* بررسي اثر ضد جهشي و ضد سرطاني پوست ميوه وآب انار
مجد احمد CG-5* ارزيابي گياهان کلزاي ترا ريخت شده با ژن EPSPS
مجد احمد CG-7

* همسا نه سازي ژن RPL3 در راستا ي ايجا د مقاومت به توکسين قارچ Fusarium graminearum
مجد احمد CG-14
*
اثر آلودگي هوا بر آلرژن ها و آلرژي زايي دانه هاي گرده در گل طاووسي
مجد احمد CG-39
*
بررسي اثر تيمارهاي سيتريک اسيد ( CA ) بر کنترل غلضت هاي زياد کلرو کلسيم و تاثير تيمارهاي متقابل اين دو ماده بر رشد ، نمو و تکوين دانه رستها در مريستم راس ساقه در دو رقم گياه سويا ( Glycin max L. Merr )
مجد احمد PP-91
*
بررسي اثر برخي از تنظيم کننده هاي رشد بر عملکرد رويشي و تئليد محصول خيار پارتنوکارپ در شرايط گلخانه اي
مجد احمد PP-39
*
اثر ساليسيليک اسيد بر عملکرد ، اجزاي عملکرد و ساختار ترشحي گياه نخود ( Cicer arietinum L )
مجد احمد PP-71
*
اثرات برخي از تيمارهاي شيميايي و فيزيکي بر ريز غده زايي گياه سيب زميني در شرايط کشت بافت
مجد احمد PP-87
*
بررسي نحوه جوانه زني و رفع خفتگي بذر هاي سريش ( Eremurus persicus ) با روش هاي فيزيکي و شيميايي
مجد احمد PP-101


*
تاثير تشعشات تلفن همراه روي جوانه زني و رشد اوليه دانه رستها درنخود فرنگي
مجد احمد BB-78

* بررسي اثر اسيد آسکوربيک بر ويژگيهاي ساختاري مريستم هاي راسي گياه صبر زرد (Aloe barbadensis Mill). درکشت بافت وگياهان گلخانه اي * مجد احمد PP-22
*
بررسي اثر پرتو گاما بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيک دو لاين جو
مجد فرامرز BB-71
*
توليد و خالص سازي آنتي بادي پلي کلونال ضد لنفوسيتهاي T انسان (انتي تيموسيت گلوبولين)
مجيدي جعفر BB-68
*
بررسي اثرات تجويز عصاره الکلي برگ درخت گردو بر کاهش سطح گلوکز و اوره خون در رتهاي ديابتي
مجيدي زري BB-75
*
توليد سيليمارين از طريق کشت بافت گياه خارمريم
مجيدي هراوان اسلام PP-82
*
طراحي و تعيين مناسب تري پرايمر RAPD-PCRدر تفکيک منشائ Serratia marcesscens * محبت کار حسن CG-30

* مقايسه کامپيوتري بخشهاي انعطاف پذير C2-V3-C3 گليکو پروتئين gp120 درايزوله ايراني HIV -1 با مناطق مشابه در ساب تيپ هاي مختلف اين ويروس * محبت کار حسن BB-10
*
ارزيابي تعداد کپي ژن MRP1توسط Real time PCRدر بيماران ايراني مبتلا به لوکمي
محجوبي فروزنده CG-51

* تاثير درج اينترون مخمري روي افزايش بيان پروتئين آلفا 1-آنتي تريپسين انساني در مخمر Pichia pastoris
محسني فر افشين BB-5

* جداسازي و شناسايي دودمانهاي سلولهاي اسپرماتوژنيك از بافت بيضه
محسني كوچصفهاني هما HE-6
*
بررسي كشت اندام جوانه پانكراس در موشهاي نژاد Balb/c و پيوند آن به موشهاي ديابتي شده
محسني كوچصفهاني هما HE-13
*
اثر رتينوئيك اسيد بر روي رشد و نمو جوانه اندامـهاي حركتي جنين موش نژاد Balb/C در شرايط in vitro و اندازه گيري ميزان جذب آن
محسني كوچصفهاني هما HE-14
*
مطالعة كشت دراز مدت قلب جنين موش نژاد Balb/c و تأثير ميدان الكترومغناطيسي بر تمايز آن
محسني كوچصفهاني هما HE-17
*
بررسي اثر ال- کارنتين بر روند رشد و ترکيب بدن بچه فيل ماهي پرورشي (Huso huso) * محسني محمود ZO-53

* شاخصهاي مورفولوژيک در تکثير مصنوعي مولدين اوزون برونAcipenser Stelletus حوزه جنوب غربي درياي خزر
محسني محمود MA-2
*
کلونينگ و بيان ژن گلوکز اکسيدازاز آسپر ژيلوس نيجر درE.coli
محقق آمنه CG-38
*
جداسازي وتخليص هاي جزيره اي پانکراسRat
محمد آملي مهسا CG-64
*
بررسي تنوع و فراواني زئوپلانكتون در مصب چمخاله
محمد جاني طاهره MA-36
×
بررسي تنوع و فراواني فيتو پلانكتون ها و اثرات تغييرات فصل و شوري بر آنها در مصب چمخاله
محمد جاني طاهره PS-52
*
فيبروسارکوماي حرارت ديده عليه فيبروسارکوما، راهي براي ايمني عليه تومور
محمد حسن زهير CG-55
*
بررسي وضعيت تاكسونوميكي جمعيت پنجزاري ماهيان جنس Leignathus ( Leignathidae ) سواحل جنوبي جزيره قشم
محمد دوست فائزه MA-15


اوليه موش سوري


*
بررسي و تعيين جايگاههاي ترجيحي رويش گونه هاي غالب جلبک هاي دريايي منطقه بين جذر و مدي سواحل استان سيستان و بلوچستان(درياي عمان) * محمد قرنجيک بايرام PS-114
*
وضعيت پلانکتوني رودخانه سفيدرود طي سالهاي 79-1373 و تاثير عوامل انساني بر زندگي آبزيان در آن.
محمدجاني طاهره PS-95
*
طراحي و تعيين مناسب تري پرايمر RAPD-PCRدر تفکيک منشائ Serratia marcesscens
محمدزادگان رضا CG-30
*
بررسي سيتوژنتيکي جنس تاج خروس (Amaranthus ) در ايران * محمدزاده زينب PS-93

* بررسي تاثير تحريک الکتريکي با فرکانس پايين بر شدت تشنجهاي ناشي از کيندلينگ پيريفورم در موش صحرايي
محمدزاده محمد ZO-15
*
بررسي امکان توليد شاخساره هاي مرکب و باززايي در عدس به روش کشت درون شيشه اي
محمدي جعفر CG-41
*
تخليص آنزيم پيروات کيناز در دانه هاي ماش و مطالعه خصوصيات و کينتيک آنزيم خالص شده * محمدي رکن آبادي صدرالدين BB-40
*
مطالعه اختلافات فردي در لنفوسيت هاي بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از راديوتراپي با بررسي ميکرو نوکلئاي القا شده با پرتو
محمدي شهلا BB-53
*
بررسي اپيدميولوژي در بين جمعيت تکنسين هاي راديوتراپي با استفاده ازروش قليايي و خنثي
محمدي شهلا BB-30
*
پاسخ سازگاري به پرتو در ساکنان مناطق داراي پرتو زايي طبيعي بالا در رامسر مطالعه اي بر اساس سنجش ميکرو نوکلئازي و آپوپتوز * محمدي شهلا BB-27
*
افزايش فراواني شکست هاي کروماتيدي در لنفسيدهاي کشت داده شده انساني در حضور فراورده دارويي کارمينت * محمدي نژاد پريسا CG-49
*
بررسي مورفولوژيکي دانه گرده شش گونه از گل ماهور در اروميه
محمودزاده احمد PS-119

* دوزهاي بالاي تستوسترون موجب کاهش اضطراب در رت هاي نر نژاد ويستار مي گردد * محمودي کريم ZO-12
*
بررسي تاثير تجويز دوران جنيني داروهاي آتروپين و هيوسين بر فراساختار سلولهاي پورکنژ مخچه موشهاي سوري متولد شده * محمودي مينو HE-16
*
مقاله ادغامي
محموديان جعفر BB-45
*
تداخل عمل پاپاورين با سرفه القاءشده بوسيله انالاپريل در خوکچه هندي
محموديان مسعود ZO-105
*
بررسي اثر نوسکاپين بر التهاب ناشي از برادي کينين و هيستامين در کف پاي موش صحرايي
محموديان مسعود ZO-107

* بررسي اثر ضد التهاب نوسکاپين بر التهاب ناشي از کاراژينان در کف پاي موش صحرايي
محموديان مسعود ZO-2
*
بررسي ديگلوتوميازيس در لاي ماهي تالاب انزلي
مخير بابا MA-14


*
اثر ساليسيليک اسيد بر عملکرد ، اجزاي عملکرد و ساختار ترشحي گياه نخود ( Cicer arietinum L ) * مداح سيده مهدخت PP-71
*
تاثيرجمعيت هاي مختلف نماتود سيستي چغندرقند Heterodara schechtii روي ميزان قند و محتواي کلروفيل چغندر قند ر قم مقاوم Nemakill و مقايسه آن با رقم حساس * مدد زاده فينا PP-103

* پاسخ آنتي اکسيداني آنزيمي به استرس اکسيداتيو در جلبک داناليه لا * مدد کار حق جو مريم PP-3
*
بررسي تاثيرات اشعه گاما بر روي برخي پارامترهاي فيزيولوژيکي بذر گندم رقم الوند Triticum aestivym CV : alvand
مددي سراي ولي ا... PP-90
*
بررسي خطوط کف دست والگوي نوک انگشتان(Dermatoglyphic)در مبتلايان به اختلال دو قطبي در استان خراسان رضوي
مدرس معصومه CG-67
*
مدلينگ جوانه زني بذور موجود در بانک ژن اصفهان (خانواده چتريان) * مدرس هاشمي سيد مجتبي PP-66

* جداسازي و شناسايي دودمانهاي سلولهاي اسپرماتوژنيك از بافت بيضه * مدرسي جعفرآباد طاهره HE-6
*
تاثير عصاره گياه زنجبيل بر عملکرد دستگاه ادراري موش هاي کوچک آزمايشگاهي
مدرسي مهرداد ZO-121
بررسي اثر زنجبيل برروي اجزاي پروتئيني سرم خون در موش هاي نر کوچک آزمايشگاهي
مدرسي مهرداد ZO-145
*
تاثير ترکيبات پلي فنلي زنجبيل بر سطح قند خون، ليپيدها و ليپوپروتئينها در رتهاي ديابتي * مدني حسين BB-62
*
اثر حفاظتي فلاونوئيدهاي گياه شويد بر ميزان گلوکزخون در رتهاي ديابتي شده با آلوکسان منو هيدرات * مدني حسين BB-60
*
اثر عصاره درمنه کوهي بر ميزان ليپو پروتئين هاي پلاسما و عوامل آتروژنز در خرگوش هاي هيپرکلسترولي
مدني حسين ZO-102
*
اثر عصاره هاي هيدروالکلي خار مريم و شاه تره بر پيشرفت آترواسکلروز در خرگوش
مدني حسين ZO-150

* اندازه گيري تجمع يونهاي فلزي سنگين در کبد ماهي هاي خوراکي زاينده رود * مدني حسين MA-5
*
اثر تابش uv-c روي مقاومت به شوري کالوس سيب زميني واريته هاي وايت دزيره و کوزيما * مدني شهرزاد PP-104
*
اثرات آللوپاتيک علف هرز جغجغک Vaccaria pyramidata بر فعاليت هاي آنزيمي گياهچه گندم
مراد شاهي علي PP-50
*
واکنش گياه کلزا به سميت کادميوم
مراد شاهي علي PP-106
*
نقش احتمالي متيل حاسمونات در تغير فعاليت آنزيم هاي سوپر اکسيد ديسموتاز و کاتالاز تحت تنش لکسيداتيو پاراکوات القايي در گياهچه هاي ذرت ( Zea mays L )
نورسته نيا اکبر PP-30
*
مطالعه فرا ساختار غده فوق كليه در ماهي طلائي Crrasius SP.
مرادي حميرا HE-24
*
بررسي روند ژنتيکي و محيطي صفات توليدي و اسپرمهاي مختلف در گله گاوهاي شيري هلشتاين استان فارس
مرادي شهر بابک محمد CG-78
*
بررسي محتواي اسيد آمينه پرولين در برگ و ريشه دو ژنوتيپ يونجه يک ساله تحت تنش خشکي
مرادي فواد PP-93
*
آناليز کاريولوژيکي گونه هاي جنس (Spermophilus (Mammaslia: Rodentia
مرادي قرخلو محمد ZO-54


*
آناليز کاريوتيپ گونه (Cricetulus migratorius(Mammalia :Rodentiaدر استان زنجان
مرادي محمد CG-65

* جداسازي ٬ خالص سازي و مطالعه ساختار- فعاليت آلفا آميلاز باکتري ترموفيل بومي از LH8
مراديان فاطمه BB-2* تعيين خصوصيات سنتيکي و ساختاري آنزيم لوسيفر از گونه Lampyris turkestranicus * مرتضوي مجتبي BB-9
*
اثر اتيلن گليکول بر عوامل موثر در تشکيل سنگ هاي ادراري در رت * مرداني پرستو ZO-104
*
"بررسي مورفومتريک و مريستيک ماهي گور خري در استان چهار محال و بختياري(Aphanius vladykovi, Coad 1988)"
مرداني کراني مهدي MA-24
*
مطالعه اثرميدانهاي الکترومغناطيسي بر فاکتورهاي خوني گوسفند * مرشدي احمد ZO-146


تعيين برخي فاکتورهاي بيوشيميايي خون رت * مرعشي فاطمه BB-80


*
تاثير نوع محيط کشت در توليد رنگدانه باکتريايي سراشيا مارسسنس
مرندي رضا MB-49

* "رابطه بين ترکيب ايزوتوپ کربن و نيتروژن (δ15N,δ13c) در شرايط استرس کمبود اکسيژن وشوري در گياه Puccinellia Ciliata و Balansa Clovor" * مستاجران اکبر PP-2
*
تاثير درجه حرارت و پتانسيل آبي و هورمون آبسيزيک اسيد روي شاخص هاي جئانه زنيبذور پنج گونه گياهان مرتعي
مستاجران اکبر PP-51
*
تغيير ميزان پرولين سورگوم شيرين ودانه اي در مراحل مختلف رشد تحت شوري متفاوت آب آبياري
مستاجران اکبر PP-56
*
"مقايسه دو گونه Medicago truncatula و Medicago sativa در توليد کالوس و اثر هورمونهايNAA, BAP واتينيل استراديول در باز زايي اين گونه ها"
مستاجران اکبر PP-60
*
بررسي سيتوژنتيکي جنس تاج خروس (Amaranthus ) در ايران
مسعود شيدايي PS-93
*
جداسازي پروسركوئيد انگل ليگولا اينتستيناليس (Ligula intestinalis )از پاروپايان پلانكتوني (Copepoda) در سد ستارخان آذربايجان شرقي
مسعود محمد رضا MA-29

* اثرات تزريق داخل هيپوکامپي باکلوفن بر بيان واکتساب ترجيح مکان شرطي شده ناشي ازمورفين در رت * مسعودي روح الله ZO-9


*
فلور وجوامع گياهي علفهاي هرز مزارع دامغان * مسعوديان ناهيد PS-65
*
بررسي افزايش بيان eLF4E به عنوان يک پروتوانکوژن در سرطان پوست
مشايخي فرهاد CG-79
*
مطالعه تکوين هيپوفيز ماهي سفيد قبل از تفريح تخم تا رسيدن به وزن 1 گرم
مشايخي فرهاد HE-26

* مطالعه نقش مايع مغزي - نخاعي بر تكثير و بقاء نورونها در رشد و نمو جنين جوجه در In vivo * مشايخي فرهاد HE-3

* ارتباط معکوس پروتئين متصل شونده به eIF4Eدرپيشرفت سرطان پروستات
مشايخي فرهاد CG-8
*
بررسي افزايش بيان فاکتور آغازگر 4E در تومور مغز
مشايخي فرهاد CG-37
*
تاثير ايزوفلاون ها ٬ يونجه و شبدر قرمز برگليکوزيلاسيون هموگلوبين
مشتاقيان جمال ZO-101
*
اثر اتيلن گليکول بر عوامل موثر در تشکيل سنگ هاي ادراري در رت
مشتاقيان جمال ZO-104
*
اثر پروتئين سويا بر يادگيري و حافظه رتهاي هيپرکلسترولي
مشتاقيان جمال ZO-144

* طراحي وساخت دستگاه شامل ميکروارگانيسمهاي ايموبوليزه شده تيوباسيلوس و اسپروژير جهت تصفيه آلودگي هوا * مشرقي منصور MB-13
*
بررسي اثرات شوري بر رشد آرتميا ي درياچه مهارلوتحت شوريهاي مختلف در شرايط آزمايشگاهي * مشغول الذکر الهه ZO-130
*
واکنش متقابل بين لوزارتان و پيلو کارپين بر اخذ آب در موش هاي نر بالغ * مشفق اعظم ZO-151
*
شناسايي مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتوميکي ساختارهاي ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss
مشکات السادات محمد هادي PP-86
*
ديرين جانور شناسي همستر ها در غار کاني ميکائيل (کردستان)
مشکور مرجان ZO-41* شکست آنزيم ترميم کننده DNA و قطعه قطعه شدن DNA در سلولهاي برگ سيب زميني در پاسخ به ساليسيليک اسيد
مصبوغ مرضيه BB-8


*
اثر آدريامايسين در آزاد سازي پروتئينهاي هسته اي از کروماتين
مصبوق مرضيه CG-21
*
تاثير عصاره گياه زنجبيل بر عملکرد دستگاه ادراري موش هاي کوچک آزمايشگاهي * مصري پور منوچهر ZO-121


بررسي اثر زنجبيل برروي اجزاي پروتئيني سرم خون در موش هاي نر کوچک آزمايشگاهي
مصري پور منوچهر ZO-145
*
بررسي وضعيت تاكسونوميكي جمعيت پنجزاري ماهيان جنس Leignathus ( Leignathidae ) سواحل جنوبي جزيره قشم
مصطفايي شهين MA-15

* ارزيابي ايمني زايي و تخليص آنتي ژن ترشحي (ميکوليل ترانس فراز) از پالوده کشت ميکروبي مايکو باکتريم بويس(سويه ب ث ژ)
مصطفايي علي MB-10

* بررسي روند تشکيل اجتماعات ميکروبي (Microbial Mat) با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني نگاره
مطاهري اسدي مهناز MB-2

* بررسي اثر آنتاگونيستي قارچ تريکودرما عليه قارچ Sclerotinia sclerotiorumوجداسازي ژن chit 33 ازقارچ Trichoderma tamsarum * مطرودي سهيلا BB-3
*
بررسي اثر مهارکنندگي PGIP لوبيا بر فعاليت آنزيم پلي گالاکتورونازقارچ RhiZOctonia solani عامل Root rot چغندر قند
مطلبي مصطفي BB-41
*
مهار فعاليت آنزيم پلي گالاکتوروناز قارچ Scelerotinia sclerotiorum توسط PGIP دو واريته چيتي دانشجو و سفيدjules گياه لوبيا
مطلبي مصطفي BB-39
*
مطالعه بيان آنزيم سلوبيوهيدرولازII قارچ Trichoderma parceramosum در Pichia pastoris
مطلبي مصطفي BB-29

* مقاله ادغامي
مطلبي مصطفي BB-6

* بررسي اثر آنتاگونيستي قارچ تريکودرما عليه قارچ Sclerotinia sclerotiorumوجداسازي ژن chit 33 ازقارچ Trichoderma tamsarum
مطلبي مصطفي BB-3
*
بررسي اثرات خوراکي آنيلين بر روي ويژگيهاي پلاسمايي و الکتروليتي موش سفيد نر
مطهري صديقه ZO-115
*
بررسي اثر خوراکي نيترات سديم بر ويژگيهاي پلاسمايي و مت هموگلوبيني در موش هاي ماده بالغ و نابالغ
مطهري صديقه ZO-153
" * مقايسه اثرات پوستي نفتالين بر روي ويژگيهاي سلولهايخون محيطي و پلاسما در موش سفيد نر و ماده
مطهري صديقه HE-33
*
بررسي روش ادغام پروتوپلاسمي در افزايش پتانسيل رنگزايي پسابهاي سلولزي وليگنوسلولزي به وسيله قارچAspergillus niger
مظاهري اسدي مهناز CG-54
*
تجزيه بيولوژيک نفت خام توسط باکتريهاي توليد کننده بيوسورفکتانت جداسازي شده از مخازن نفت
مظاهري اسدي مهناز MB-25
*
استخراج و خالص سازي پلي فنل اکسيداز از گياه توتون * مظفر زاده زهرا BB-23

* اثر يون کلسيم بر تجمع عناصر غذايي ، رشد لايه کورتکس ربشه و الگوي الکتروفورزي پلي پپتيدها در گياه Descurainia sophia تحت تنش شوري * مظفري حسن PP-12
*
بررسي فعاليت بي هوازي باکتري Thiobacillus ferrooxidansدر محلول سازي مس از خاکهاي سولفيدي
مظفري حسين MB-23
×
بررسي فلورستيك كوه كلار واقع در استان چهار محال بختياري
مظفريان ولي ا... PS-31

* مروري بر تاکسونومي بخشه Acrocentron ازAsteraceae)Centaurea ) در ايران
مظفريان ولي الله PS-14

* اندازه گيري تجمع يونهاي فلزي سنگين در کبد ماهي هاي خوراکي زاينده رود
معبودي حديد MA-5

* ريخت شناسي دانه گرده سه بخش از سرده سوسن (Lilium L) * معصومي سيد محمد PS-13

* آناليز کلاديستيک گون هاي يک ساله (تيره نخود) دنياي قديم با استفاده از صفات ريخت شناسي
معصومي علي اصغر PS-11
×
مطالعه جنس گون ( Astragalus ) در استان فارس
معصومي علي اصغر PS-32

* اثر مهار پروتئين کيناز بر تمايز سلولهاي مزانشيمي انسا ني به سلول هاي پيش ساز عصب
معصومي محمد CG-12
*
بهينه سازي شرايط کشت بافت و تراريخت نمودن گياه کلزا با استفاده از اگروباکتريوم تومه فاسينس
معيني ا CG-29

* "Effects of GA3, Embryo Desiccation, ABA and Type of Container on the Percentage of Normal Plantlets Regeneration, Callogenesis and Secondary Embryogenesis in Microspore Culture of Rapeseed (Brassica napus L. cv. PF704)"
معيني احمد PP-5
*
اثر تعويض محيط کشت و تراکم ميکروسپور روي جنين زايي ميکروسپورهاي کلزا رقم گلوبال
معيني احمد PP-107
*
"گزارش جديدي از دو گونه از سيانوباکتريهاي هتروسيست دار (Nostocaceae),واقع در شاليزارهاي استان گلستان"
مقدم علي احمد MB-33
*
جداسازي و کشت سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان ازت هاي نژاد ويستار
مقدم متين مريم CG-72
*
مقاله ادغامي * مقدمي ايرج BB-77
*
بررسي فعاليت سرکه سازي در سويه هاي بومي استوباکتراسه * مقدمي فوزيه MB-26
*
مطالعه تجربي اثر داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي NSAIDS بر ميزان قند خون و هورمون کورتيزول * مقومي ايرج BB-82
*
بررسي اثر تزريقات داخل سپتوم مياني آگونيست و آنتاگونيست رسپتورهاي H1 هيستاميني بر اکتساب ترجيح مکان شرطي شده * مقيمي سيده مريم ZO-128
*
مقايسه تاثير فراکسيونEA4 عصاره الکلي و اسانس گل محمدي (Rosa damascena) بر حملات تشنجي حاصل از تزريق يک مرحله اي پنتيلن تترازول(PTZ )
مقيمي علي ZO-125
*
معرفي آنتن منشعبان (کلادوسرا) در تالاب انزلي
مکارمي مرضيه ZO-89
*
معرفي شاخه روتاتوريا در تالاب انزلي
مکارمي مرضيه ZO-91
*
وضعيت پلانکتوني رودخانه سفيدرود طي سالهاي 79-1373 و تاثير عوامل انساني بر زندگي آبزيان در آن.
مکارمي مرضيه PS-95

* ارزيابي ايمني زايي و تخليص آنتي ژن ترشحي (ميکوليل ترانس فراز) از پالوده کشت ميکروبي مايکو باکتريم بويس(سويه ب ث ژ)
مکوندي منوچهر MB-10
×
معرفي پلي فميده ها در خزر جنوبي و وضعيت كنوني آنها بعد از تهاجم شانه دار
مكارمي مرضيه PS-30
×
معرفي خانواده دزميدياسه در تالاب انزلي × مكارمي مرضيه PS-53

* جداسازي ٬ خالص سازي و مطالعه ساختار- فعاليت آلفا آميلاز باکتري ترموفيل بومي از LH8 * ملانيا نسرين BB-2

* پاسخ هاي فيزيولوژيکي متفاوت دو گونه از Aeluropus نسبت به تنش شوري
ملبوبي محمد علي PP-11
*
بيان موقت سازه هاي القا کننده خاموشي ژن در C.quinoaبه منظور بررسي مقاومت به ويروس BNYVV
ملبوبي محمد علي CG-56
*
تجزيه و تحليل ابراز اسيد فسفاتاز هاي گياه آرابيدوپسيس
ملبوبي محمد علي CG-23
*
مهار کاليکرين انساني6 (hk6) توسط سرپين ها * ملتي علي BB-35
*
اثرات استرس اکسيداتيو ناشي از دوره هاي مختلف غرقابي بر تجمع برخي از عناصر معدني و مطالعه برخي از مکانيسم هاي دفاعي در برابر آن در گياه فلفل * ملک احمدي فاطمه PP-37
*
ساخت ژن اينتر فرون بتاي انساني با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهاي ترجيهي E. COLI
ملک زاده فريدون CG-26
*
بررسي ميکرودليشنهاي کروموزوم Y در مردان نابارور استان گيلان و خوزستان
ملک عسگر علي محمد CG-25
*
مطالعه آلودگي ماهيان رودخانه شيرود استان مازندران به کرمهاي برگي شکل (Trematoda)
ملک معصومه ZO-51
*
گزارش وجود انگلهاي Phoreiobothrium lasium و(Tetraphyllidea: Platybothrium cervinum Onchobothriidae) در کوسه چانه سفيد Carcharhinus dussumieri خليج فارس
ملک معصومه ZO-52
*
بررسي مقايسه استرس اکسيداتيو خون پرسنل اتاق عمل مواجه يافته با گازهاي بيوشي با افراد مواجه نيافته * ملکي راد علي اکبر ZO-113
*
تاثير عوامل غير زيستي در ميزان توليدات اوليه درياچه مخزني سد ارس
ملکي شمالي ملک محمد PS-79
*
مطالعه آلودگي ماهيان رودخانه شيرود استان مازندران به کرمهاي برگي شکل (Trematoda) * ملکي لقمان ZO-51

* طراحي وساخت دستگاه شامل ميکروارگانيسمهاي ايموبوليزه شده تيوباسيلوس و اسپروژير جهت تصفيه آلودگي هوا
ملوندي امير محمد MB-13
*
خصوصيات بيومتريكي و بيولوژيكي سيست آرتميا پارتنوژنتيكا و آرتميا ارومياناي پرورش يافته در استخرهاي خاكي سايت قبادلو- عجبشير
مناف فر رامين ZO-75

* بررسي روند تشکيل اجتماعات ميکروبي (Microbial Mat) با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني نگاره
منتصر کوهساري شيده MB-2
*
بررسي مقايسه اي ميزان آنزيم پراکسيداز موجود در دانه هاي پسته غير آلوده و آلوده به قارچ اسپرژيلوس نيجر(A. niger) در ارقام پسته بادامي و احمدآقايي (Pistachio vera L)کرمان در زمانهاي مخنلف رويش و بررسي پروتئين هاي ذخيره اي موجود دراجسام پروتئيني دانه هاي پسته ارقام بادامي و احمدآقايي * منتصر کوهساري شيده BB-26
*
جداسازي آنتراکوئينون آليزارين از گياه روناس Rubia tinctorum منطقه بافق * منتصرکوهساري شيده BB-52

* مروري بر تاکسونومي بخشه Acrocentron ازAsteraceae)Centaurea ) در ايران * منتظرالقائم سميه PS-14
*
"بررسي اثرات سميت سلولي اسانس فرار پوست نارنگي وبالنگ برروي رده هاي سلولي K562, KB" * منجمي رامش ZO-97
*
مقايسه حالت مولتن گلوبول α- آميلازهاي ترموفيل ومزوفيل * منصف شکري مريم BB-21

* تغيير در واکنش در گانگليونهاي مارپيچي گوش داخلي به لکتين پس از در معرض قرارگيري با منبع آلوده کننده صوتي
منصفي مليحه ZO-4
*
مطالعه اثرات طول موجهاي مختلف طيف مرتي بر رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان
منصفي مليحه الزمان MA-31
*
اثر عصاره آبي بذر گياه شويد بر توليد و تحرک اسپرم در موش صحرايي نر بالغ
منصفي مليحه الزمان ZO-100
*
مقايسه اثرات ويتامين هاي D2وD3بر اتروسکلروز درآئورت و کرونر رت * منصوري اعظم ZO -35
*
تاثير ميکوريز VA بر ميزان قند و پروتئين لوبيا ( Phaseolus vulgaris ) در شرايط شوري خاک
منصوري حکيمه PP-53

* اثر يون کلسيم بر تجمع عناصر غذايي ، رشد لايه کورتکس ربشه و الگوي الکتروفورزي پلي پپتيدها در گياه Descurainia sophia تحت تنش شوري
منوچهري کلانتري خسرو PP-12

* بررسي اثرات 24- اپي براسينوليد ار افزايش مقاومت گياهان کلزا ( Brassica napus L. ) به تنش خشکي
منوچهري کلانتري خسرو PP-19
*
اثرات استرس اکسيداتيو ناشي از دوره هاي مختلف غرقابي بر تجمع برخي از عناصر معدني و مطالعه برخي از مکانيم هاي دفاعي در برابر آن در گياه فلفل
منوچهري کلانتري خسرو PP-37
*
بررسي اثرات پاکلوبوترازول بر افزايش مقاومت به سرما در نهال هاي گوجه فرنگي ( Licopersicum escolentum L )
منوچهري کلانتري خسرو PP-44
*
اثرات براسنو استروئيد و باندهاي مختلف اشعه ماورائ بنفش بر مقدار رنگيزه ها در برگهاي لپه اي وسه برگچه اي گياه سويا
منوچهري کلانتري خسرو PP-62
*
اثر کادميوم بر برخي از پارامترهاي بيوشيميايي در گياه کلزا
منوچهري کلانتري خسرو PP-111

* فراساختار نوشگاه و ترشح نوش در Pegnum harmala
موافقي علي PP-24
*
.... * موافقي علي BB-81
*
.... * موافقي علي BB-81
*
بررسي سيتوتاگزونويک جنس پياز در آذربايجان و کردستان
موافقي علي PS-94
*
مطالعه انتقال پروتئين در درون سلول با استفاده از نشاندار کردن ايمني شناختي سلول هاي تراريخت توتون * موافقي علي CG-24
*
تشكيل كالوس و شاخههاي نابجا از جنينهاي جداكشت Pinus eldarica
موافقي علي PP-59
*
گزارش وجود انگلهاي Phoreiobothrium lasium و(Tetraphyllidea: Platybothrium cervinum Onchobothriidae) در کوسه چانه سفيد Carcharhinus dussumieri خليج فارس
موبدي ايرج ZO-52
*
مطالعه پراکنش فصلي شانه دار Mnemiopsis leidyi در درياي خزر (منطقه نور) * موحدي نيا عبدالعلي MA-30
*
بهينه سازي شرايط کشت بافت و تراريخت نمودن گياه کلزا با استفاده از اگروباکتريوم تومه فاسينس
موسوي ا CG-29

* ارزيابي گياهان کلزاي ترا ريخت شده با ژن EPSPS
موسوي امير CG-7

* همسا نه سازي ژن RPL3 در راستا ي ايجا د مقاومت به توکسين قارچ Fusarium graminearum
موسوي امير CG-14
*
جداسازي وتخليص سلول هاي جزيره اي پانکراسRat * موسوي زاده سيد روح ا... CG-64
*
بررسي وضعيت بهداشتي بچه ماهيان سيم Abramis brama رهاسازي شده در رودخانه ها ي استان گيلان طي سالهاي 83-1381
موسوي سيد عباس MA-35
"
"اولين گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهيان ايران ( ماهي قزل آلاي خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلي ماسال )
موسوي سيد عباس MA-13
*
توليد پروتئين نو ترکيب ايمني زا در E.coli از ژن سنتتيک قسمتي ازclostridium botulinum
موسوي سيد لطيف CG-60
*
ارزيابي تجمع عناصر سرب و کادميوم در بافتهاي مختلف موش قهوه اي در شهر نور * موسوي سيده مرضيه HE-21

* اثرات کاربرد ميدان الکترومغناطيس متناوب بر پديده ترميم در اعصاب محيطي ضايعه ديده در رت
موسوي فرد مجتبي ZO-8
*
مطالعه اثر مهاري آسپيرين برروي فعاليت آنزيم کربونيک انيدراز
موسوي موحدي علي اکبر BB-46
*
طراحي DNA واكسن براي توليد آنتي بادي پلي کلونال عليه Catsper
مولي سيد جواد BB-54

* تاثير درج اينترون مخمري روي افزايش بيان پروتئين آلفا 1-آنتي تريپسين انسانيدر مخمر Pichia pastoris
مهبودي فريدون BB-5
*
اثر نيکل بر روي جوانه زني و مقاومت دو گونه متالوفيت Alyssum * مهتدي احمد PP-105
*
مطالعه وبررسي ارتباط بين خطوط پوستي و بيماري آسم
مهدوي شهري ناصر CG-63
*
بررسي خطوط کف دست والگوي نوک انگشتان(Dermatoglyphic)در مبتلايان به اختلال دو قطبي در استان خراسان رضوي
مهدوي شهري ناصر CG-67
"
"بررسي مقايسهاي كولون دوازده گونه از جوندگان شرق ايران بوسيله هيستوشيمي
سه نوع لكتين (PNA, SBA, WGA)

مهدوي شهري ناصر ZO-49
*
بررسي الگوي پراکندگي ترکيبات قندي اسيدي و منوساکاريدي انتهايي گالاکتوز استيل آمين ماتريکس خارج سلولي در مسير تمايز سلولهاي غضروفي جنين رت
مهدوي ناصر CG-48

* اندازه گيري تجمع يونهاي فلزي سنگين در کبد ماهي هاي خوراکي زاينده رود
مهدي پور مهران MA-5
*
جداسازي پروسركوئيد انگل ليگولا اينتستيناليس (Ligula intestinalis )از پاروپايان پلانكتوني (Copepoda) در سد ستارخان آذربايجان شرقي
مهدي زاده فانيد ليلا MA-29

* مطالعه اثرات اكولو‍ژيك و سميت حاد فلزات سنگين سرب و كادميوم و اثرات آنها بر رفتارهاي فيزيولوژيك تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
مهدي نژاد کريم MA-1
*
تعيين (LC5096h) حشره کش ريجنت (Regent) قارچ کش هينوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروي بچه ماهي تاسماهي ايراني(Acipenser persicus)
مهدي نژاد کريم MA-37
*
بررسي تغييرات کمي و کيفي جمعيت زئوپلانکتونها در استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي استان گيلان * مهديزاده غلامرضا PS-89
*
گزارش جنس جديدAneura از جگرواشها براي ايران
مهديقلي کاظم PS-107
*
جداسازي گونه هاي رايج باکتريهاي موجود در آب جزيره سيبري واقع در خليج فارس و بررسي برخي ويژگي آنزيمي آنها
"مهرابيان , صديقه " MB-32

* بررسي اثر ضد جهشي و ضد سرطاني پوست ميوه وآب انار
مهرابيان صديقه CG-5
*
بررسي اثر تيمارهاي سيتريک اسيد ( CA ) بر کنترل غلضت هاي زياد کلرو کلسيم و تاثير تيمارهاي متقابل اين دو ماده بر رشد ، نمو و تکوين دانه رستها در مريستم راس ساقه در دو رقم گياه سويا ( Glycin max L. Merr )
مهرابيان صديقه PP-91
*
بررسي ميکرودليشنهاي کروموزوم Y در مردان نابارور استان گيلان و خوزستان
مهرافزا مرضيه CG-25
*
معرفي پوشش گياهي حوزه آبخيز موجيان در استان لرستان * مهرنيا محمد PS-50
*
شناسايي مواد متشکله موجود رد اسانس و مطالعه آنتوميکي ساختارهاي ترشح کننده اسانس گساه Smyrnium cordifolium Boiss
مهرنيا محمد PP-86
"
"تعيين زمان غذادهي و مقدار مناسب غذا به شاه ميگوي چنگال باريك
Narrow Clawed Crayfish, Astacus leptodactylus


مهري افسانه MA-34
*
بررسي مقاومت کبدي جوجه هاي گوشتي در برابر مسموميت با دزهاي بالارونده ي تتراکلريد کربن ٬ بااستناد به فاکتورهاي هماتولوژيکي ، سرولوژيکي و برخي شاخص هاي بدني در سنين 25و40روزگي.
مهري مهرداد ZO-96
*
تغيير خاصيت چسبيدگي K562تحت تاثير گياه دندروسترا لزوتي * ميان آبادي منيژه CG-69
*
Correlation between Cholesteryl Ester Transfer Protein(CETP) TaqI B Genotype and Plasma Level of HDL-C Subfractions
مير بلوک ف. CG-44
*
بررسي مقدماتي فلاونوئيدهاي برخي از گونه هاي گون يکساله
مير تج الديني سيد منصور PS-106
*
بررسي اثر کلشي سين و تيمارهاي مختلف هورموني بر ميزان پارتنوليد در کالوس گياه بابونه گاوچشم
مير جليلي محمد حسين PP-73
*
مقايسه خصوصيات زيستي نژادهاي بومي و اصلاح شده کرم ابريشم ايران
مير حسيني سيد ضياء الدين ZO-45
*
مطالعه روند تغييرات ژنتيکي خصوصيات زيست شناختي کمي کرم ابريشم در نسل هاي متوالي در جمعيت هاي فاقد آميزش تصادفي * مير حسيني سيد ضياء الدين ZO-63
*
بررسي ژنتيکي صفات مقاومت در چند واريته کرم ابريشم ايران به منظور بهبود برخي خصوصيات زيستي
مير حسيني سيد ضياء الدين CG-43
*
مقايسه استراتژي هاي مختلف انتخاب در پيشرفت ژنتيکي صفات زيستي شناختي کرم ابريشم
مير حسيني سيدضيائ الدين CG-53

* بررسي ميكروبيولوژيكي آب استخر شنا
مير حسيني کنارسري سيد زهرا MB-9
*
شتاخت عوامل اکولوژيکي موثر بر پوشش گياهي مراتع با استفاده از آناليزهاي چند متغيره * مير داوودي حميد رضا PS-70
*
اولين گزارش موش دو پاي هاتسون Allactaga hotsoni Thomas 1920در شمال شرق ايران (Rodentia: Dipodidae) * مير شمسي کاخکي اميد ZO-39
*
اثر رتينوئيك اسيد بر روي رشد و نمو جوانه اندامـهاي حركتي جنين موش نژاد Balb/C در شرايط in vitro و اندازه گيري ميزان جذب آن
مير محمد رضايي فرشته HE-14
*
ارزيابي کيفيت ميکروبي ماهي قره برون پرورشي دو ساله نمک سود شده به روش مولکولي
مير مظفري نورا MB-53


پرورش آزمايشگاهي و تشريح خصوصيات مورفولوژي و طول دوره زندگي لارو هاي Chrysopa septempunctata Wesmael 1841 * مير مويدي علي نقي ZO-44

* " ترجيح غذايي لارو بالتوري سبز(Insecta, Neuroptera, Chrysopidae ) Chrysoperla mutateازمابين دوگونه شته Aphis fabae و Schizaphis graminum ) " * مير مويدي علي نقي ZO-29
*
فعاليت گيرنده هاي آدنوزينيA1 آميگدال تاثير بر شدت تشنج هاي ناشي از کيندلينگ قشر پيريفورم ندارد * مير نجفي زاده سيد جواد ZO-140
*
بررسي و مقايسه ميزان رشد ماهي كپور علف خوار Ctenopharyngodon idella در تغذيه با گياه آبزي آزولا و يونجه
مير هاشمي نسب سيد فخرالدين MA-16
*
بررسي مقايسه اي آلودگي هاي انگلي بچه ماهيان سوف Sander lucioperca رهاسازي شده در آبهاي استان گيلان در طول سالهاي 82-1381 * مير هاشمي نسب سيد فخرالدين MA-17
*
معرفي حلزونهاي آب شيرين منطقه شرق گيلان * مير هاشمي نسب سيد فخرالدين MA-18
*
بررسي وضعيت بهداشتي بچه ماهيان سيم Abramis brama رهاسازي شده در رودخانه ها ي استان گيلان طي سالهاي 83-1381 * مير هاشمي نسب سيد فخرالدين MA-35
*
بررسي آلودگيهاي انگلي ماهي كلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امير كلايه لاهيجان
مير هاشمي نسب سيد فخرالدين MA-38
*
مطالعه اثر خشک کردن روي اسانس برگ و ميوه ارس
ميراز مهدي PP-76
*
بررسي اثر عصاره گياهان علف چاي ٬ گل راعي٬ سنبل الطيب٬ جوي دو سربر تغييرات امواج مغزي متعاقب مصرف مورفين در موش صحرايي
ميربدل زاده رويا ZO-136

* مقايسه سويه هاي مختلف لاکتو باسيل جهت توليد اسيدلاکتيک * ميردامادي سيد سعيد MB-15
*
تجزيه زيستي رنگ هاي تري فنيل متان به وسيله ياکتري Escherichia coli
ميرداودي فاطمه MB-24
*
بررسي اثر تنش شوري و نوع نمک خاک در روي سه گونه گياه شور پسند * ميرداوودي حميد رضا PP-77
*
شناسايي فون عقربهاي استان اردبيل * ميرزا پور طوبي ZO-50
*
مقايسه ترکيبات شيميايي موجود در اسانس گياه.Teucrium polium Lو Teucrium melissoides Boiss
* ميرزا مهدي BB-59
*
بررسي تفاوت هاي درون گونه اي Gammarus komareki ( Schaferna 1922) در منطقه هيركاني
ميرزاجاني عليرضا ZO-88
*
مقايسه صفات ريختي جمعيتهاي Gammarus aequicauda در خليج ميانکاله
ميرزاجاني عليرضا ZO-90
*
بررسي تأثير تغييرات شوري بر هم آورى Mnemiopsis leidyi
ميرزاجاني عليرضا MA-40
*
برخي خصوصيات زيست شناسي گونه Cardiophilus baeri در ارتباط با پراکنش Cerstoderma glacucum * ميرزاجاني عليرضا ZO-94

* مطالعه اثرات اكولو‍ژيك و سميت حاد فلزات سنگين سرب و كادميوم و اثرات آنها بر رفتارهاي فيزيولوژيك تاسماهي ايراني (Acipenser persicus) * ميرزايي جعفر MA-1
" * "مطالعه اكوتوكسيكولوژي وتعيين اثرات حاد و زيرحاد حشره كش تريكلروفون برروي

ماهي سفيد درياي خزر(Rutilus frisii kutum)

ميرزايي جعفر MA-22
*
تعيين (LC5096h) حشره کش ريجنت (Regent) قارچ کش هينوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروي بچه ماهي تاسماهي ايراني(Acipenser persicus)
ميرزايي جعفر MA-37
*
طراحي DNA واكسن براي توليد آنتي بادي پلي کلونال عليه Catsper
ميرشاهي منوچهر BB-54
*
توليد و تخليص استرپتوکينازبا استفاده از وکتور بياني pMAL
ميرشاهي منوچهر BB-43

* فعال شدن پلاسمينوژن به وسيله استرپتوکيناز وفعال کننده پلاسمينوژن نوع ادراري در حضور آنتي بادي منوکلونال نوع موشي ضد پلاسمينوژن انساني A6F6
ميرشاهي منوچهر BB-11
*
جداسازي و مطالعه ميکروارگانيسمهاي مولد آنزيم آسپاراژيناز از خاک ايران
ميرصفي عباس MB-50
*
شناسايي Aspergilus flavusوآفلاتوکسين B1 درخوراک طيوربه وسيله PCR
ميرمومني محمد حسين BB-36
*
شناسايي سريع سالمونلا تيفي موريوم از نمونه هاي غذايي با استفاده از تکثير fliC
ميرمومني محمد حسين MB-30
*
مقايسه الگوي پلاسميدي و مقاومت به عوامل ضد ميکروبي در ميان ايزوله هاي تهيه شده از باکتري Salmonella enteritidis در کرمانشاه
ميرمومني محمد حسين MB-48

* بررسي تاثير تحريک الکتريکي با فرکانس پايين بر شدت تشنجهاي ناشي از کيندلينگ پيريفورم در موش صحرايي
ميرنجفي زاده سيد جواد ZO-15
*
مقاله ادغامي * ميزائي ناصر BB-70
*
بررسي سيستماتيک جنس سريش از تيره سريش(Asphodelaceae) * نادري صفا کوثر PS-68
*
تاثير ايزوفلاون ها ٬ يونجه و شبدر قرمز برگليکوزيلاسيون هموگلوبين
نادري غلامعلي ZO-101
*
اثر عصاره درمنه کوهي بر ميزان ليپو پروتئين هاي پلاسما و عوامل آتروژنز در خرگوش هاي هيپرکلسترولي
نادري غلامعلي ZO-102
*
بررسي و تعيين محدوده شنوايي رت
نادري محمد مهدي ZO-134
*
مطالعه ساختاري و ترموديناميکي لوسيفرازباکتريايي با استفاده از تکنيک دورنگنمايي دوراني
نادري منش حسين BB-33
*
جداسازي والقاء آنزيم لاکاز از يک سوش باکتريايي ملانين ساز خاکزي
نادري منش حسين BB-25
*
طراحي پروتئين دوکاره
نادري منش حسين BB-20

* نقش رزيدوهاي ليزين در تاخوردگي مجدد و بازشدگي ليزوزيم
نادري منش حسين BB-7

* خالص سازي وتعيين خصوصيات بيوشيميايي آنزيم پلي گالاکتروناز حاصل از قارچ تترا کوکوسپوريوم
نادري منش حسين BB-4

* آلفا - آميلاز غير وابسته به کلسيم حاصل از Bacillus sp.KR-8104 :بررسي ژن ومدلسازي ارتباط ساختار و عملکرد
نادري منش حسين BB-1

* جداسازي ٬ خالص سازي و مطالعه ساختار- فعاليت آلفا آميلاز باکتري ترموفيل بومي از LH8
نادري منش مهدي BB-2
*
بررسي واکنش اجزاي جوانه زني بذر به تنش شوري در گندم
نارويي خندان حسين علي PP-58

* واکسيناسيون بر عليه ليشمانيوز احشايي توسط سيستئين پروتئيناز هاي انگل ليشمانيا اينفانتوم در مدل موشي BALB\C
نازگويي فرشته MB-7
*
تعيين آستانه تحمل گياه Lepidium sativum نسبت به Cr+3 * ناصري حميد رضا PP-36
*
مطالعه اختلافات فردي در لنفوسيت هاي بيماران مبتلا به سرطان پستان بعد از راديوتراپي با بررسي ميکرو نوکلئاي القا شده با پرتو
ناصري زهرا BB-53
*
بررسي رابطه بين شاخصهاي تنفسي و وزن در مردان ايراني و مقايسه آن در افراد سيگاري و غير سيگاري * ناصريان جواد ZO-77
*
معرفي فلور منطقه جوزم شهر بابک در استان کرمان
ناظري وحيده PS-102
*
بررسي مقدماتي فلاونوئيدهاي برخي از گونه هاي گون يکساله * ناظري وحيده PS-106

* مطالعه مورفولوژي و تاکسونومي عددي برخي از گونه هاي جنس زالزالک Crataegus
ناظري وحيده PS-17

* بررسي شاخصهاي تنوع و ارتباط آنها با فاكتورهاي محيطي در پرتاران چهار خور منطقه ماهشهر(خورموسي)
نبوي سيد محمد باقر MA-3
*
بررسي اثرسيليمارين در کنترل و کاهش آسيبهاي کبدي ناشي از سم Amanita phalloides در سگ
نجار نيا محسن ZO-129
*
مقايسه ترکيبات شيميايي موجود در اسانس گياه.Teucrium polium Lو Teucrium melissoides Boiss

نجف پور نوايي مهردخت BB-59
*
آناتومي مقايسه اي برگ در گونه هاي بخش کوزينيا از جنس کوزينيا * نجفي زيبا PS-75

* بررسي تنش اسمزي در گياهان نخود فرنگي ( Pisum sativum ) پس از ترانسفورماسيون
نجفي فرزانه PP-8
*
پاسخ هاي فيزيولوژي به تنش اسمزي در گياهان نخود فرنکي در حال رشد * نجفي فرزانه PP-89
*
اتو اکولوژي ،کورو لوژيو بررسي مواد موثره اسانس روغني در گياه دارويي Thymus eriocalyxدر ايران
نجفي قاسم PS-80
*
بهينه سازي استخراج پکيتن از پوست پرتقال
نجفي ياسوري فاضل BB-65
*
استخراج و تعيين خصوصيت آنزيم هاي سرين پروتئاز از باسيلوس هاي ترموفيل جداشده از خاک
نجفي ياسوري فاضل BB-47
*
جداسازي باکتريهاي تجزيه کننده نفت از آب دريا * نجفي ياسوري فاضل MB-52
*
تجزيه زيستي رنگ هاي تري فنيل متان به وسيله ياکتري Escherichia coli * نجفي ياسوري فاضل MB-24
*
جداسازي و خالص سازي باکتريهاي ترموفيل توليد کننده آنزيم ليپاز از خاک هاي کمپوس و هوموس * نجفي ياسوري فاضل MB-27

* بررسي ميكروبيولوژيكي آب استخر شنا * نجفي ياسوري فاضل MB-9
*
خرچنگ هاي زير جزر و مدي آبهاي ايراني خليج فارس(Crastacea: Decapoda: Brachyura) * ندرلو رضا ZO-42
×
فلور جلبكي بركه هاي باغ ملي گياهشناسي ، ايران × نژاد ستاري طاهر PS-46
×
بررسي فلورستيكي دياتومه هاي اپي پلون و اپي فيتون در رودخانه جاجرود ايران
نژاد ستاري طاهره PS-54
*
بررسي افزايش بيان فاکتور آغازگر 4E در تومور مغز * نژاد مسگر ضيا بري حمزه CG-37
*
بررسي تاثير سيستئامين بر از سرگيري ميوز و بلوغ آزمايشگاهي تخمكهاي نارس موش و تكوين جنينهاي حاصل از آن
نصر اصفهاني محمد حسين HE-25
*
بررسي تاثير آسيب DNA اسپرم بر روي لقاح و رشدونمو جنين
نصر اصفهاني محمد حسين HE-27
" * "تاثير شوري بر تکوين لاروي و ميزان بقاء کشتي چسب خزر،
( Cirripedia: Balanidae)Balanus improvisus


نصرالهي ع. ZO-62
*
بررسي و مقايسه ميزان رشد ماهي كپور علف خوار Ctenopharyngodon idella در تغذيه با گياه آبزي آزولا و يونجه * نصرتي مجيد MA-16
*
بررسي مقايسه اي آلودگي هاي انگلي بچه ماهيان سوف Sander lucioperca رهاسازي شده در آبهاي استان گيلان در طول سالهاي 82-1381
نصرتي مجيد MA-17
*
بررسي وضعيت بهداشتي بچه ماهيان سيم Abramis brama رهاسازي شده در رودخانه ها ي استان گيلان طي سالهاي 83-1381
نصرتي مجيد MA-35
*
تأثير عصاره ميوه گياه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپريدول بر ميزان هورمون لوتئيني و تستوسترون درموش سوري نر * نصري سيما ZO-114
*
مطالعه سيتو مورفولوژي تعدادي از گونه هاي جنس جو * نصير زاده عبدالرضا PS-66
*
مطالعه کاريولوژيکي تعدادي از گونه هاي يونجه يکساله
نصير زاده عبدالرضا PS-69
*
مطالعه کاريولوژيکي تعدادي از گونه هاي يونجه يکساله
نصير زاده عبدالرضا PS-88

* بررسي اثر سالسيلسک اسيد SA و هورمون هاي گياهي بر ميزان فعاليت آنزيم هاي پراکسيدازي در دانه رسهاي دو گونه چريش و زيتون تلخ در شيشه
نصيري سمناني شهرزاد PP-20
*
بررسي الگوي نمو زايشي و لروز پديده همئوسيز در گياه سير
نصيري ليلا PP-88
*
بررسي تاثير سرب و اتانول بر تقسيم سلولي و نمو ريشه در پياز خوراکي
نصيري ناهيد CG-33
*
شکستن ذخاير روغني و متابوليسم هيدرات هاي کربن به هنگام استريفيکاسيون دانه هاي گردوي ايراني * نظام دوست طاهره PP-40

* مطالعه اثرات اكولو‍ژيك و سميت حاد فلزات سنگين سرب و كادميوم و اثرات آنها بر رفتارهاي فيزيولوژيك تاسماهي ايراني (Acipenser persicus)
نظامي شعبانعلي MA-1
"
"اولين گزارش از وجود انگل Cystidicoloides ephemeridarium ( linstow 1872) در ماهيان ايران ( ماهي قزل آلاي خال قرمز ، Salmo trutta morpha fario , Linnaeus 1785 در رودخانه چسلي ماسال )
نظامي شعبانعلي MA-13
*
بررسي مقايسه اي خصوصيات مورفومتريك و مريستيك ماهي سوف حاجي طرخان ( Perca fluviatilis ) در تالاب انزلي و تالاب اميركلايه لاهيجان * نظامي شعبانعلي MA-21
*
تعيين (LC5096h) حشره کش ريجنت (Regent) قارچ کش هينوزان (Hinosan) وعلف کش راند آپ(Roundap) بروي بچه ماهي تاسماهي ايراني(Acipenser persicus)
نظامي شعبانعلي MA-37
*
بررسي آلودگيهاي انگلي ماهي كلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امير كلايه لاهيجان
نظامي شعبانعلي MA-38
×
بررسي نقش و ميزان رشد و نمو آزولا در تالاب انزلي
نظامي شعبانعلي PS-47
*
مطالعه روند تکامل تخم هاي پلي اسپرمي و مقايسه آن با تخمهاي منو اسپرمي در ماهي خاوياري ، تاسماهي ايران * نظري رجب محمد HE-10
*
طراحي DNA واكسن براي توليد آنتي بادي پلي کلونال عليه Catsper * نظري محبوبه BB-54
*
تثبيت آنزيم و آنتي بادي ها در سطوح مختلف * نظريان ابوالفضل BB-38
*
توليد پروتئين نو ترکيب ايمني زا در E.coli از ژن سنتتيک قسمتي ازclostridium botulinum
نظريان شهرام CG-60
*
مقايسه اثر غلظتهاي مختلف مايع فوليکولي انسان در زمانهاي مختلف برحرکت Grade A اسپرم * نعيمي نسيم HE-15
*
شبيه سازي مدل رتهاي ديابتي جهت تعيين اسيدهاي چرب آزاد پلاسما از روي تري گليسيريد پلاسمايي به وسيله شبکه عصبي مصنوعي * نقش عليرضا BB-63
*
شبيه سازي مدل رتهاي ديابتي جهت تعيين اسيدهاي چرب آزاد پلاسما از روي تري گليسيريد پلاسمايي به وسيله شبکه عصبي مصنوعي
نقش نوشين BB-63
*
بهينه سازي روش استخراجDNAاز برگ زيتون
نقوي محمد رضا CG-68
*
تأثير عصاره ميوه گياه پنج انگشت وتداخل آن با هالوپريدول بر ميزان هورمون لوتئيني و تستوسترون درموش سوري نر
نقي زاده مختار علي ZO-114

* بررسي گونه هاي گياهي ماسه رست پارک ملي بوجاق (کياشهر)
نقي نژاد عليرضا PS-15
*
بررسي سطوح غلظت نيترات، نيتريت، آمونياک وفسفات در آبهاي زير زميني و سطحي حد فاصل محمود آباد تا رويان * نکويي اصفهاني آزاده PS-111

* اثرات متقابل کاپتوپريل و سيستم هيستامينرژيک بر ميزان اخذ آب در موشهاي صحرايي نر بالغ * نوائيان مجيد ZO-93
*
بررسي مقايسه اي آلودگي هاي انگلي بچه ماهيان سوف Sander lucioperca رهاسازي شده در آبهاي استان گيلان در طول سالهاي 82-1381
نوان مقصودي محمود MA-17
*
بررسي تغييرات تنوع و فراواني كفزيان رودخانه شمرود سياهكل * نوان مقصودي محمود MA-28
*
نقش احتمالي متيل جاسمونات در تغير فعاليت آنزيم هاي سوپر اکسيد ديسموتاز و کاتالاز تحت تنش لکسيداتيو پاراکوات القايي در گياهچه هاي ذرت ( Zea mays L ) * نوجوان اصغري مجيد PP-30

* اثر کادميوم بر القاي تنش اکسيداتيو و محتواي پروتئين در دانه رستهاي عدس
نوجوان مجيد PP-18
*
اثر کادميوم بر رشد ، شاخه زايي و محتواي کلروفيل در گياهان عدس
نوجوان مجيد PP-41
*
شکستن خواب دانه هاي سس ريز و کنترل آن يا علف کشها و مواد آللوپاتي
نوجوان مجيد PP-42

* بررسي روند تشکيل اجتماعات ميکروبي (Microbial Mat) با استفتده از ميکروسکوپ الکتروني نگاره
نوحي اشرف السادات MB-2

* مقايسه بررسي تاثير عامل زيستي شوك اسمزي ناگهاني قند سوكروز در محيط كشت ميكروارگانيزم آسپرژيلوس نايجر و موتانت يافته هاي همان ميكروارگانيزم در جهت افزايش توليد اسيد سيتريك
نوحي اشرف السادات MB-11
*
تجزيه بيولوژيک نفت خام توسط باکتريهاي توليد کننده بيوسورفکتانت جداسازي شده از مخازن نفت
نوحي اشرف السادات MB-25
*
نقش احتمالي متيل جاسمونات در تغير فعاليت آنزيم هاي سوپر اکسيد ديسموتاز و کاتالاز تحت تنش لکسيداتيو پاراکوات القايي در گياهچه هاي ذرت ( Zea mays L )
نورسته نيا اکبر PP-30
*
مطالعه کاريوتيپ نتاج حاصل از تلاقي بين ماهي کپور علف خوارCtenopharyngodon idellaماده وماهي سفيد دريا خزرRutilus frisii kutumنر
نوروز فشخامي محمد رضا CG-50
*
مقايسه اثرات ميتوژني فيتوهماگلوتينين (PHA-P)وماده ليپوپلي ساکاريدي(LPS)استخراج شده از باکتري E.coliبر کشت گلبولهاي سفيد خون تاسماهي شيپAcipenser nudiventris * نوروز فشخامي محمد رضا CG-66
*
گزارشي از پراکنش سيانوباکتريهاي هتروسيت دار در گندم زارها وجنگل استان با توجه به ميزان ماکرو المنتهاي خاک * نوروزي بهاره PS-91
*
"گزارش جديدي از دو گونه از سيانوباکتريهاي هتروسيست دار (Nostocaceae),واقع در شاليزارهاي استان گلستان" * نوروزي بهاره MB-33
*
مقايسه چند سويه مخمر نان از لحاظ ميزان رشد و مصرف قند محيط کشت
نوروزي جميله MB-40
×
بررسي بيوسيستماتيكي بخش Bromus از جنس L. Bromus در ايران × نوروزي مريم PS-29

* تنوع گونه اي به عنوان شاخصي در مديريت مناطق ساحلي
نوروزي مصطفي PS-6
*
بررسي تشريحي و مقايسه اي تعدادي از گونه هاي بخش Bromus از جنس Bromus در ايران * نوري اکرم PS-104
*
بررسي تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژني جمعيت پلاسميدوم ويواکس در شمال وجنوب ايران با استفاده از مارکر مولوکلي MSP
نوري زاده سميه CG-31
*
شناسايي فون عقربهاي استان اردبيل
نوري زاده عزت ZO-50
*
شناسايي باکتريهاي گرم مثبت تخريب کننده پليمر پلي يورتان * نوري زاده عزت MB-37

* بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر نمد گياه نخود Cicer arientinum در مرحله رويشي
نوري مهتاب PP-14
*
بررسي استريو لوژيکي اثر عصاره آبي - الکلي برگ شنبليله روي کليه رتهاي ديابتي
نوري ميترا ZO-99
*
بررسي تاثير عوامل فيزيکوشيميايي بر فلور فيتوپلانکتوني حوضچه تصفيه پساب
نوري ميترا PS-109
*
بررسي اثر آللوپاتيکي عصاره آبي دو رقم گياه کلزا بر شاخصهاي جوانه زني سويا
نوري نيا عباس علي PP-61
*
مقايسه تاثير فراکسيونEA4 عصاره الکلي و اسانس گل محمدي (Rosa damascena) بر حملات تشنجي حاصل از تزريق يک مرحله اي پنتيلن تترازول(PTZ )
نوع دوست فريبا ZO-125
*
توليد آنزيم α-آميلاز مقاوم به حرارت توسط يک ايزوله جديد هالوتولرانت * نوعي مريم BB-37
*
بررسي تفاوت هاي درون گونه اي Gammarus komareki ( Schaferna 1922) در منطقه هيركاني * نهاوندي ناهيد ZO-88
*
بيان موقت سازه هاي القا کننده خاموشي ژن در C.quinoaبه منظور بررسي مقاومت به ويروس BNYVV * نيازي علي CG-56
*
بررسي اثر آللوپاتيکي عصاره آبي دو رقم گياه کلزا بر شاخصهاي جوانه زني سويا
نياکان مريم PP-61
*
نقش احتمالي قندها در بيو سنتز چربيها در طي رسيدگي ميوه زيتون * نيرومند آزاده PP-67
*
بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي Pseudomonas جدا شده از دو بيمارستان تهران
* نيک بين وجيه سادات MB-29

* اثراسيد هاي آمينه L- پرولين و L- آسپاراژين برتحمل شوري در دو رقم زراعي گندم ( Triticum iestivum ) * نيک روش معصومه PP-21
*
مقايسه روش هاي استخراج DNAدر قارچ خوراکي Agricus bisporus با استفاده از PCRبا پرايمر هاي تصادفي و نيمه تصادفي
نيک فطرت اعظم CG-71
*
گزارش هاي جديد براي فون صدپايان ايران
نيک محضر امسه گل ZO-79
*
جداسازي و شناسايي عوامل بيماري سوتو و سپتي سمي باکتريايي در روي لاروهاي کرم ابريشم
نيک نژاد کاظم پور مصطفي MB-46
*
جداسازي و شناسايي قارچ هاي بيمار گر کرم ابريشم در استان گيلان
نيک نژاد کاظم پور مصطفي MB-36

* اثراسيد هاي آمينه L- پرولين و L- آسپاراژين برتحمل شوري در دو رقم زراعي گندم ( Triticum iestivum )
نيکروش فاطمه PP-21
*
بررسي اثر هيپو تيروئيدي بر اسپرماتوژنز نژاد ويستار * نيکروش محمدرضا ZO-116
*
اثر تنش خشکي بر پراکسيداسيون ليپيد٬ ميزان پروتئين و آنزيم هاي آنتي اکسيداندر برگها و ريشه هاي دو رقم کنجد.
نيکنام وحيد BB-55
*
بررسي پروتئين هاي ذخيره اي و آنزيم هاي دانه گندم هاي ديپلوئيد ايران
نيکنام وحيد BB-50

* کتيرا و کاربرد آن در سيستماتيک گون هاي خاردار
نيکنام وحيد PS-3

* اثر شوري و خشکي بر پروتئين ها ، پرولين و آنزيم هاي آنتي اکسيدان در دانه رستهاي دو گونه گون * نيکنام وحيد PP-9
*
اثر تنش خشکي بر پراکسيداسيون ليپيد ميزان پروتين و آنزيمهاي آنتي اکسيدان در برگها و ريشه هاي دو رقم کنجد
نيکنام وحيد PP-32
*
تاثير شوري و خشکي بر پراکسيداسيون ليپيدها ، آنزيم هاي آنتي اکسيدان و الگوهاي الکتروفورزي در دانه رستهاي شنبليله
نيکنام وحيد PP-48
*
اثر شوري بر پروتئين ها وآنزيم ها در رقم هاي مختلف ترتيکوم
نيکنام وحيد PP-97
*
بررسي بر هم کنش خشکي و آسکوربيک اسيد و اثر آن بر محتواي پرولين و پروتئين کالوس ها در گياه لوبيا
نيکنام وحيد PP-98

* ارزيابي ايمني زايي و تخليص آنتي ژن ترشحي (ميکوليل ترانس فراز) از پالوده کشت ميکروبي مايکو باکتريم بويس(سويه ب ث ژ)
نيکوکار ايرج MB-10

* تاثير پلاگ روزنه اي روي تبادلات گازي در يک گياه بازدانه منطقه جنگل هاي بارانيfه نام Agrthis roeusta
واتلينگ جنبفر آر. PP-7
*
مقايسه الگوي توزيع رشته هاي رتيکولر در سطح تماس اپي تليالي_مزانشيمي و اجزائ مرتبط با آن در جوانه اندام ودندان در موش کوچک آزمايشگاهي
وارسته عبدلرضا HE-30
*
اثر وازورلاکسانت تجويز خوراکي و دراز مدت سياهدانه در موش صحرايي ديابتي * واسعي محمد BB-42
*
اثر وازورلاکسانت تجويز خوراکي و دراز مدت سياهدانه در موش صحرايي ديابتي
واعظ مهدوي محمدرضا BB-42

* تغيير در واکنش در گانگليونهاي مارپيچي گوش داخلي به لکتين پس از در معرض قرارگيري با منبع آلوده کننده صوتي
وجداني زهرا ZO-4
*
نگاهي به نخستين قدم هاي تكامل پرندگان (داينوسورها: پرندگان) ديدگاه سيستماتيك، فيلوژنتيك و پالئوبيولوژيك
وحدت دانوش ZO-69
*
آناليز کاريولوژيکي گونه هاي جنس (Spermophilus (Mammaslia: Rodentia
وحدتي اکبر ZO-54
*
اثر اتيلن گليکول بر عوامل موثر در تشکيل سنگ هاي ادراري در رت
وحدتي اکبر ZO-104
*
اثر آرسنيک بر سلولهاي خوني رات
وحدتي اکبر ZO-124
*
تاثير اريتروپويتين نوترکيب انساني در جلوگيري از افزايش تيتر آنتي باديهاي ضد HLA دررت هاي حساس شده
وحدتي اکبر ZO-139

* مقايسه اثرات فيتو استروژن هاي طبيعي وتجاري بر ميزان ليپيدها وليپوپروتئين هاي سرم خون راتهاي نر هيپر کلسترولميک
وحدتي اکبر ZO-14
*
مقايسه اثرات ويتامين هاي D2وD3بر اتروسکلروز درآئورت و کرونر رت
وحدتي اکبر ZO- 35
*
بررسي تنوع گونه اي نرمتنان مناطق بين جزر ومدي سواحل صخره اي استان بوشهر * وزيري زاده امير ZO-93
*
Pollen morphologe of trifolium (Fabaceae) in Iran * وطن پرست محمد PS-97
*
اولين گزارش از ريز ازديادي در Eucalyptus melliodora * وطن پور زهرا PP-63

*
"طراحي و توسعه سيستم نوين NASBA-ELISA براي شناسايي سريع و فوق العاده حساس

EF-Tu mRNA مايکوباکتريوم توبرکلوزيس"

ولي ا... پور اميري مجيد MB-8
*
بررسي استريو لوژيکي اثر عصاره آبي - الکلي برگ شنبليله روي کليه رتهاي ديابتي * ولي پور اکرم ZO-99
" * "تعيين زمان غذادهي و مقدار مناسب غذا به شاه ميگوي چنگال باريك

Narrow Clawed Crayfish, Astacus leptodactylus

ولي پور عليرضا MA-34
*
بررسي سيتوژنتيکي گونه يونجه Medicago sativa * ولي پور فرزانه CG-46
*
خرچنگ هاي زير جزر و مدي آبهاي ايراني خليج فارس(Crastacea: Decapoda: Brachyura)
ولي نسب تورج ZO-42

* بررسي تنوع زيستي گونه ديپلوئيد ژنوم D ٬ Aegilops tauschii Coss در ايران با استفاده از ميکرو ساتلايتها
وليان صادق PS-8
*
بررسي سيتوتاگزونويک جنس پياز در آذربايجان و کردستان
وليزاده نادر PS-94
*
برخي خصوصيات زيست شناسي گونه Cardiophilus baeri در ارتباط با پراکنش Cerstoderma glacucum
ونک رونالد ZO-94
*
بررسي اثر تستوسترون انانتات بر بروز ترجيح مکاني شرطي شده ناشي از مورفين با روش ميکرودياليز در مغز موش صحرايي نر بالغ
وهاب زاده عبدالوهاب ZO-137
*
مقايسه خصوصيات زيستي نژادهاي بومي و اصلاح شده کرم ابريشم ايران * ويشکائي صديق صغري ZO-45
*
RasC and RasG are required for optimal growth and development of Dictyostelium discoideum
ويکس جرالد CG-59

* ارزيابي گياهان کلزاي ترا ريخت شده با ژن EPSPS
هاتف سلمانيان علي CG-7
*
بررسي تاثير منابع مختلف ازتي و دوره زير کشت بر تعادل يوني بافتهاي گياه جوجوبا در شرايط آزمايشگاهي(Simmondsia chinensis(Link) Sch.) (Jojoba)
هاج نجاري حسن PP-64
*
بررسي مقايسه اي ميزان آنزيم پراکسيداز موجود در دانه هاي پسته غير آلوده و آلوده به قارچ اسپرژيلوس نيجر(A. niger) در ارقام پسته بادامي و احمدآقايي (Pistachio vera L)کرمان در زمانهاي مخنلف رويش و بررسي پروتئين هاي ذخيره اي موجود دراجسام پروتئيني دانه هاي پسته ارقام بادامي و احمدآقايي
هادوي مهوش BB-26
*
مطالعه ساختاري و ترموديناميکي لوسيفرازباکتريايي با استفاده از تکنيک دورنگنمايي دوراني * هادي زاده شيرازي نجمه BB-33
*
تشكيل كالوس و شاخههاي نابجا از جنينهاي جداكشت Pinus eldarica * هادي مجتبي PP-59

* اثر مهار پروتئين کيناز بر تمايز سلولهاي مزانشيمي انسا ني به سلول هاي پيش ساز عصب * هاشمي سيد محمود CG-12
*
اکيناسه ماده اي فراتر ازمحرک سيستم ايمني است
هاشمي سيد محمود CG-47
*
فيبروسارکوماي حرارت ديده عليه فيبروسارکوما، راهي براي ايمني عليه تومور * هاشمي سيد محمود CG-55

* ميکرو باکتريم بويس شوک حرارتي ديده ، تويدت نيتريل اکسيد را در ماکروفاژصفاقي کاهش مي دهد
هاشمي سيد محمود MB-1
*
القاي توليد بيشتر نيتريک اکسايدتوسط مايکوباکتريوم بويس در پي ايمن سازي از راه رکتال
هاشمي سيد محمود MB-18
*
ديرين جانور شناسي همستر ها در غار کاني ميکائيل (کردستان) * هاشمي نرگس ZO-41

* ارزيابي ايمني زايي و تخليص آنتي ژن ترشحي (ميکوليل ترانس فراز) از پالوده کشت ميکروبي مايکو باکتريم بويس(سويه ب ث ژ)
هايگن کريس MB-10
*
بررسي تنوع ژنتيکي گونه ديپلويئد ژنوم D (Aegilops tauschii Cosson) در ايران با استفاده از مکان نگاري DNA ريبوزومي 5s وDNA تکراري غيرعامل(dpta1 )
هسلوپ هاريسون جي اس PS-121

* بررسي تنوع زيستي گونه ديپلوئيد ژنوم D ٬ Aegilops tauschii Coss در ايران با استفاده از ميکرو ساتلايتها
هسلوپ هاريسون جي.اس. PS-8
*
تفاوتهاي وابسته به جنس در شرطي شدن القايي مورفين در موش هاي سفيد بزرگ
هوازاده ندا ZO-117
*
بررسي مقايسه اي نقش كوركومين(زرد چوبه )در كاهش اثرات سيتوتوكسيك رتينوئك اسيد بر تكثير و فعاليت متابوليكي سلولهاي استروماي مغز استخوان موش سفيد در محيط كشت
هواسي پروانه HE-22
*
مطالعه ژنتيکي نقش ميتو کندري در حرکت اسپر ماتوزوئيد در مردان عقيم استان کرمانشاه
هوشمند مسعود CG-32

* تاثير پلاگ روزنه اي روي تبادلات گازي در يک گياه بازدانه منطقه جنگل هاي بارانيfه نام Agrthis roeusta
هيل روبرت اس. PP-7
*
بررسي آلودگيهاي انگلي ماهي كلمه (Rutilus rutilius caspicas ) تالاب امير كلايه لاهيجان
يارمحمدي ميثم MA-38

* بررسي شاخصهاي تنوع و ارتباط آنها با فاكتورهاي محيطي در پرتاران چهارخور منطقه ماهشهر(خورموسي)
ياوري وحيد MA-3

* کلونينگ و بيا ن پپتيد جذب کننده فلزات سنگين روي سطح باکتري E.coli
يخچا لي باقر CG-15
*
ساخت ژن اينتر فرون بتاي انساني با روش PCR مرحله به مرحله بر اساس کدونهاي ترجيهي E. COLI
يخچالي باقر CG-26
*
مطالعه برخي از صفات ريخت شناسي، ريخت سنجي و بوم شناسي خوتکا در تالاب فريدونکنار * يزدان داد حسين ZO-81
*
تجزيه و تحليل ابراز اسيد فسفاتاز هاي گياه آرابيدوپسيس
يزدانبخش پيمان CG-23
*
تغيير خاصيت چسبيدگي K562تحت تاثير گياه دندروسترا لزوتي
يزدانپرست راضيه CG-69
*
تاثير نيکل در فعال شدن آنزيم هاي سيستم آنتي اکسيدانت گياه چاي
يزداني محمد PP-33
" * "بررسي مقايسهاي كولون دوازده گونه از جوندگان شرق ايران بوسيله هيستوشيمي

سه نوع لكتين (PNA, SBA, WGA)

يزداني مقدم فائزه ZO-49

* تشکيل zero cross- linking در پراکسيداز : اثر روي ساختار و عملکرد * يعقوبي هاشم BB-12
*
تاثيرکاربرد مولتي آنزيم در جيره هاي حاوي گندم و جو بر خصوصيات زيستي لاشه جوجه هاي گوشتي * يوسف پور محمد رضا ZO-135
*
بررسي حضور پروتئين LMG160 در رده هاي مختلف جانوري
يوسف مصبوغ مرضيه BB-24
*
بررسي روشهاي مختلف استخراج و رسوب DNAدر ماهي قزل آلاي رنگين کمان
يوسفي ايوب CG-70
*
تاکسونومي عددي برخي از گونه هاي جنس ورث Reseda L: Resedaceae در ايران
يوسفي مهدي PS-101
×
تحليل بيومتريك آگروپيرون كريستاتوم از تيره گندم در ايران × يوسفي مهدي PS-43
*
بررسي خصوصيات سينتيکي آنزيم لوسيفراز تثبيت شده برروي بستر ليپيد سفارز * يوسفي نزاد معصومه BB-44