مجله ادب پژوهی

* فصلنامه ادب پژوهی به استناد نامه های شماره ۳/۸۹۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ و شماره ۳/۱۰۶۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره دارای درجه علمی - پژوهشی است.

شماره اول
شماره یک

فصلنامه علمی و پژوهشی ادب پژوهی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه گیلان

شماره دوم
شماره دو
شماره سه
شماره پنج
شماره چهار
شماره شش
شماره نه
شماره هفت و هشت
شماره ده
شماره دوازده
شماره یازده
شماره سیزده
شماره پانزده
شماره جهارده
شماره شانزده
شماره هجده
شماره هفده
شماره نوزده
شماره بیست و یک
شماره بیست
شماره بیست و دو
شماره بیست و چهار
شماره بیست و سه
شماره بیست و پنج
شماره بیست و هفت
شماره بیست و شش
شماره بیست و هشت
شماره سی
شماره بیست و نه

بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فصلنامه ادب پژوهی از شماره اول دارای
رتبه علمی - پژوهشی شد.